Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Výzva! Veľká kampaň proti diktatúre WHO – WHO už porušila svoje vlastné nariadenia!
Featured

Výzva! Veľká kampaň proti diktatúre WHO – WHO už porušila svoje vlastné nariadenia!

VKontakte

Občianska iniciatíva O.z. Dôstojnosť Slovenska vyzýva na odpor proti hroziacej diktatúre WHO s medzinárodným významom: Rozsiahlou listovou kampaňou v celom slovensky, česky hovoriacom regióne majú ľudia za cieľ upozorniť zodpovedných, že porušovanie medzinárodného práva nebude tolerované. Podľa článku 55 MZP mala WHO predložiť zmeny Medzinárodného zdravotného poriadku najmenej štyri mesiace pred stretnutím v máji, tento termín sa však zmeškal a Vláda SR, ministerstvo zdravotníctva SR vôbec nereaguje, čo znamená iba jedno !! Porušenie Ústavy SR, zákonov SR a samozrejme, že páchajú aj trestný .... !!

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Pracovná skupina pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) zmeškala termín 27. januára 2024 na predloženie zmien na Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2024. Napriek tejto skutočnosti Sekretariát WHO a Pracovná skupina pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov verejne oznámili svoj zámer porušiť svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva snahou o prijatie balíka zmien na prípadné prijatie na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení. WHO jednoznačne plánuje porušiť medzinárodné právo.

„My ľudia“ musíme volať WHO na zodpovednosť za jej sprisahanie s cieľom porušiť článok 55 Medzinárodných zdravotných predpisov. V článku 55 MZP sa jasne uvádza, že WHO je povinná predložiť každú zmenu Medzinárodných zdravotných predpisov členským štátom najmenej štyri mesiace pred zasadnutím Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, aby mohla byť prijatá. Keďže WHO evidentne plánuje porušovať medzinárodné právo, aj my (https://www.dostojneslovensko.eu/sk/) sme začali túto kampaň na Slovensku či v Čechách, ktorá musí byť naozaj veľká.

Stiahnite si pripravené dva dokumenty. Do vyznačených miest zadajte svoje meno, adresu a dátum. Potom dokumenty uložte, vytlačte, podpíšte tretiu stranu listu WHO a prvú stranu listu ministrovi zdravotníctva a pošlite ich poštou na uvedené adresy. Ak ste sa zúčastnili, poskytnite krátku spätnú väzbu, kľúčové slovo „Otvorený list WHO“ na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Listová kampaň WHO

1. List ministerke zdravotníctva SR

2. List generálnemu riaditeľovi WHO

 

Tu je preklad 

JUDr. Zuzana Dolinková

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2

P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

 

Vážená pani Doktorka Dolinková,

Týmto vám posielam svoj list generálnemu riaditeľovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi pre vašu informáciu. WHO mala poslať zmeny IHR (Medzinárodné zdravotné predpisy) členským štátom v súlade s článkom 55 MZP do 27. januára 2024, ak by tieto zmeny mali byť predložené 77. WHA ((World Health Assambly) na hlasovanie Napriek jednoznačnej právnej povinnosti WHO dodržiavať článok 55 ods. pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na prípadné prijatie na 77. WHA, ako to dokazuje počas 7. zasadnutia WGIHR od 5. do 9. februára 2024 a harmonogram záverečného 8. zasadnutia od 22. do 26. apríla 2024 WHO jednoznačne plánuje porušiť medzinárodné právo (pozri zdroje a video dôkazy na strane 3).

Od prijatia zmien MZP na 77. ročníku WHA 2024 je očividné

Ak by išlo o porušenie medzinárodného práva, vyzývam vás, aby ste sa okamžite verejne vyjadrili k týmto zámerom porušujúcim medzinárodné právo a vyhlásili, že Nemecko je medzi nimi

podmienky, ktoré porušujú medzinárodné právo a tiež zmeny podľa základného zákona

s čím IHR nebude súhlasiť na 77. WHA v máji 2024, pretože Nemecko sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné právo a jeho základný zákon a nepodporuje nič, čo by porušovalo medzinárodné právo akcie.

 S Pozdravom

Môj krátky prehľad a generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

 

Vážený Dr. Tedros, 

Veľmi ma znepokojuje zámer „pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov“ (WGIHR) predložiť návrh uznesenia o konečnom balíku zmien a doplnení medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005 (MZP) až na samom začiatku 77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA).

Aby boli všetky postupy na zmenu a doplnenie MZP zákonné, musia sa vykonávať v súlade s právnymi požiadavkami stanovenými v samotnom MZP ako uplatniteľnom režime lex specialis. Príslušný čl. 55 ods. 2 MZP znie takto: „Text každej navrhovanej zmeny sa oznámi všetkým štátom 

Strany generálnym riaditeľom najmenej štyri mesiace pred zdravotníckym zhromaždením, na ktorom je návrh navrhnutý na posúdenie.“

Znenie „musí“ v článku 55 ods. 2 medzinárodných zdravotných predpisov (2005) jasne naznačuje, že je vašou záväznou právnou povinnosťou podľa MZP oznámiť „akékoľvek“ zmeny a doplnenia MZP všetkým zmluvným štátom štyri mesiace pred zhromaždením. To zahŕňa konečnú verziu zmien a doplnení navrhnutých WGIHR.

Uplatniteľné všeobecné pravidlá výkladu zmlúv uvedené v článku 31 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve vyžadujú, aby čl. 55 ods. 2 MZP je potrebné vykladať v dobrej viere v súlade s bežným významom, ktorý sa prikladá podmienkam čl. 55 ods. 2 MZP v ich kontexte a vo svetle predmetu a účelu MZP. To potvrdzuje, že pre súčasnú situáciu neexistuje žiadna výnimka. čl. 55 ods. 2 je lex specialis k všeobecnému pravidlu zakotvenému v čl. 40 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Podľa výslovnej vôle a úmyslu navrhovateľov čl. 55 ods. 2 MZP, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia mať aspoň 4 mesiace na posúdenie akejkoľvek zmeny pred zhromaždením. To zmluvným štátom umožňuje dôkladne uvažovať o zmenách a doplneniach, vrátane ich vnútroštátnych právnych a inštitucionálnych dôsledkov, a zmluvným štátom to bráni v tom, aby unáhlili rokovania a prijali unáhlené uznesenie. Je to o to dôležitejšie vzhľadom na jedinečný štatút MZP. Ako právny nástroj automaticky zaväzuje administratívu WHO svojím štatútom uznesenia. Prijaté dodatky tiež automaticky nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné štáty, ktoré v požadovanom časovom rámci v súlade s čl. 59, 61 a 62 MZP, ako aj čl. 22 ústavy WHO.

V tomto prípade je potrebné pripomenúť jedinečnú právnu povahu MZP. Tento záväzný právny nástroj bol zaregistrovaný na sekretariáte OSN v súlade s čl. 102 Charty Organizácie Spojených národov v kategórii ako multilaterálna zmluva v U.N.T.S. Zväzok číslo 2509 (s. 79) prostredníctvom osvedčenia o registrácii č. 56548. V dôsledku toho niet pochýb o jeho povahe ako zmluvy podľa medzinárodného práva verejného, ktorá zaväzuje jej zmluvné štáty. V dôsledku toho majú zmluvné štáty, ako aj sekretariát WHO, zložený z generálneho riaditeľa a WGIHR, ako pododdelenie zdravotníckeho zhromaždenia, zákonnú povinnosť riadiť sa čl. 55 ods. 2 MZP.

Pokiaľ ide o 77. WHA, lehota na zákonné rozoslanie navrhovaných zmien a doplnení štátom, ktoré sú zmluvnými stranami MZP, generálnym riaditeľom v súlade s čl. 55 ods. 2 MZP prešiel 27. januára 2024. Tento termín uplynul bez toho, aby generálny riaditeľ oznámil zmluvným štátom balík zmien a doplnení, ktorý zostavila WGIHR. Sekretariát zatiaľ zmluvným štátom neoznámil žiadnu konečnú verziu návrhu zmien.

To vedie k situácii, ktorá neumožňuje zákonné predloženie návrhu uznesenia o zmenách a doplneniach MZP k 77. WHA zo strany WGIHR.

Napriek jednoznačnej zákonnej povinnosti WHO rešpektovať čl. 55 ods. 2 IHR, Sekretariát a WGIHR verejne vyhlásili svoj úmysel porušiť medzinárodné právne záväzky, ktoré im prislúchajú, finalizáciou balíka zmien pre možné prijatie na 77. WHA, ako sa ukázalo počas 7. stretnutia WGIHR v dňoch 5. - 9. februára 2024 a tiež prostredníctvom harmonogramu záverečného 8. stretnutia 22. - 26. apríla 2024. 

Ak WGIHR a Sekretariát nedodržia právne pravidlá postupu zmeny a doplnenia MZP, WHO sa dopustí medzinárodne protiprávneho konania podľa návrhu článkov OSN o zodpovednosti medzinárodných organizácií. Hoci tieto články ešte neboli oficiálne prijaté štátmi, existuje dostatočný doktrinálny konsenzus, vrátane štátnej praxe, medzinárodnej judikatúry a vedeckého názoru, ktorý by kvalifikoval toto nezákonné vykonávanie procesu zmeny MZP ako protiprávny akt WHO v súlade s Návrhom články, ktoré priťahujú inštitucionálnu zodpovednosť vrátane zastavenia, neopakovania (návrh článku 30) a odškodnenia (návrh článku 31) WHO. Tento nekalý čin môže brať na zodpovednosť ktorýkoľvek zo 194 zmluvných štátov.

Okrem odvolávania sa na inštitucionálnu zodpovednosť WHO za spáchanie úmyselne protiprávneho činu tým, že sa na 77. zasadnutí WHA navrhne uznesenie o zmenách a doplneniach MZP, by sa mohol stanoviť nárok na individuálnu zodpovednosť podľa medzinárodného práva akejkoľvek osoby konajúcej v mene organizácie (návrh článku 66). 

V tejto súvislosti by spolupredsedovia WGIHR, Dr. Abdullah Asiri zo Saudskej Arábie a Dr. Ashley Bloomfield z Nového Zélandu, ako aj podpredsedovia Dr. Sultani Matendechero z Kene, pán Colin McIff zo Spojených štátov amerických, veľvyslanec François Rivasseau z Francúzska a veľvyslanec Grata Endah Werdaningtyas z Indonézie mohli a mali by byť braní na zodpovednosť za porušenie článku 55 ods. 2 MZP tým, že majú v úmysle predložiť konečnú verziu MZP zmeny a doplnenia WHA bez dodržania lehoty na oznamovaciu povinnosť 4 mesiace.

Verejné webové vysielanie z 2. októbra 2023 (k dispozícii tu) poskytuje dôkazy, že WGIHR si je vedomý porušenia čl. 55 ods. 2 MZP, ako výslovne zdôraznil hlavný právny zástupca WHO Dr. Steven Solomon. Jeho právny názor, že od článku 55 ods. 2 MZP sa možno odchýliť štatútom WGIHR ako podvýboru WHA, je právne neplatný, pretože MZP sú súčasťou corpus iuris WHO  , ktorý nemožno zmeniť podľa uváženia a pohodlia novovytvoreného podvýboru zhromaždenia, pokiaľ neporušuje zásady právneho štátu. Z diskusií na 7. zasadnutí WGIHR je zrejmé, že vedome a cieľavedome postupujú v rozpore s čl. 55 ods. 2 MZP a rokujú až do približného začiatku zhromaždenia.

Dr. Tedros, vo svojej čestnej funkcii generálneho riaditeľa nepochybne zastupujete WHO a akékoľvek konanie protiprávneho konania priamo zakladá medzinárodnú zodpovednosť WHO bez toho, aby boli vylúčené akékoľvek potenciálne nároky na vašu osobnú zodpovednosť. Ako už bolo uvedené, robiť to zákonným spôsobom v súlade s čl. 55 ods. 2 MZP už nie je možné a verejné vyhlásenie, že MZP môže byť revidované na 77. WHA, je správanie, ktoré znamená zodpovednosť na vašej strane. Tým tiež porušujete svoje všeobecné povinnosti  generálneho riaditeľa WHO zabezpečiť, aby organizácia a jej sekretariát konali v súlade s princípmi medzinárodného práva.

Vyzývam vás ako generálneho riaditeľa WHO a vedúceho sekretariátu WHO, aby ste NEPREDKLADALI návrh uznesenia o zmenách a doplneniach MZP k 77. Ak by sa tak stalo, predstavovalo  by to úmyselné porušenie čl. 55 ods. 2 MZP a mohlo by to viesť k inštitucionálnej a individuálnej zodpovednosti podľa návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií a akýchkoľvek iných dostupných mechanizmov. Preto vás naliehavo žiadame, aby ste okamžite vydali jasný príkaz WGIHR a informovali verejnosť, že zmeny a doplnenia MZP nemôžu byť prijaté na 77.

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes