Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Nedodržanie lehoty na predloženie článku 55 ods. 2 MZP pri zmene MZP
Featured

Nedodržanie lehoty na predloženie článku 55 ods. 2 MZP pri zmene MZP

VKontakte

Nedodržanie lehoty na predloženie článku 55 ods. 2 MZP pri zmene MZP.

Prvý list

Výzva! Veľká kampaň proti diktatúre WHO – WHO už porušila svoje vlastné nariadenia!

Najnovšie dokumenty MZP WHO a Pandemickej zmluvy s WHO

Pandemická zmluva WHO: plazivá militarizácia pandemickej politiky

Všetky dokumenty

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/

Už v apríli a v máji 2024 bol zaslaný otvorený list generálnemu riaditeľovi WHO Tedrosovi, ministerke zdravotníctva SR, a následne aj poslancom NR SR, v ktorom vysvetľujeme porušenie lehoty na predkladanie žiadostí podľa článku 55 ods. 2 MZP a upozornilo sa tým generálneho riaditeľa na dodržanie termínu na predkladanie žiadostí.

Medzitým WHO zverejnila svoj vlastný výklad termínu na predloženie vo svojich online FAQ (https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/international-health-regulations-amendments) :

Sekretariát WHO v súlade s článkom 55 ods. 2 schválil akékoľvek návrhy na zmenu a doplnenie
IGV uvedený do obehu 16. novembra 2022, približne 17 mesiacov pred 77.
Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa začína 27. mája 2024 a na ktorom sa o ňom bude diskutovať
byť navrhnuté.“ "Sekretariát WHO okrem toho po každom stretnutí oznámil všetkým 196 štátom, zmluvným stranám, všetky zmeny a doplnky k týmto zmenám a doplneniam, ktoré navrhla pracovná skupina.

Správne upozorňujeme, že tento prístup je až do zverejnenia dnes už nesprávneho právneho názoru v rozpore s výkladom samotnej WHO. Podľa súčasného všeobecného chápania, a to aj vo WHO, generálny riaditeľ musí schváliť konečné znenie všetkých navrhovaných zmien IHR.
Predložte 4 mesiace pred príslušným Svetovým zdravotníckym zhromaždením .

Je to vynikajúci, ľahko zrozumiteľný dokument, ktorý sa zasiela na vedomie nielen všetkým poslancom parlamentu v SR.

Preklad do slovenčiny:

 

Vec: Otvorený list týkajúci sa vyhlásenia WHO k článku 55 ods. 2 MZP v rozpore so zásadami právneho štátu

Komu

Svetová zdravotnícka organizácia 

J.E. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Kancelária generálneho riaditeľa

Avenue Appia 20

1211 Ženeva

Švajčiarsko

Košice, 4. mája 2024

Vážený pán Dr. Tedros, generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie,

My, Občianske združenie s ďalšími jednotlivcami, by sme Vás chceli upozorniť na nasledujúci naliehavý problém, ktorý je pre medzinárodné spoločenstvo mimoriadne dôležitý:

Občianska spoločnosť vyzýva na dodržiavanie zásad právneho štátu

Občianska spoločnosť a poslanci z krajín mimo Slovenskej republiky opakovane naliehavo žiadali ukončenie procesných pravidiel týkajúcich sa zmeny medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) podľa článku 55 ods. 2 sekretariátu WHO. Osobitne by sme chceli upozorniť na otvorený list z apríla 2024 a mája 2024, ktorý podpísali tisíce zainteresovaných strán z viacerých krajín. Okrem toho parlament Holandského kráľovstva prijal 16. apríla 2024 väčšinové uznesenie adresované vláde o odložení hlasovania o zmene MHP a pandemickej dohody na 77. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.

V reakcii na tieto výzvy ste v online časti otázok a odpovedí o procese zmeny a doplnenia MZP verejne predložili vyhlásenie, v ktorom tvrdíte, že WHO dodržiava článok 55 ods. 2 MZP (2005):

"Pri plnení požiadavky článku 55 ods. 2 sekretariát WHO rozoslal všetky návrhy na zmeny MZP 16. novembra 2022, približne 17 mesiacov pred sedemdesiatym siedmym Svetové zdravotnícke zhromaždenie, ktoré sa začína 27. mája 2024, keď sa navrhne na posúdenie."

Okrem toho sa predkladá argument, že sekretariát dokonca prekročil technické požiadavky podľa článku 55 ods. 2 MZP tým, že oznámil "všetky navrhované zmeny týchto [308] zmien vypracovaných redakčnou skupinou WGIHR [pracovná skupina pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov] všetkým 196 zmluvným štátom po každom zasadnutí WGIHR".

Tieto chybné tvrdenia sa musia zamietnuť. Podľa článku 55 ods. 2 MZP generálny riaditeľ oznámi MZP konečné znenie všetkých navrhovaných zmien a doplnení, ktoré má Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) posúdiť a prípadne prijať štyri mesiace pred príslušným WHA. Akýkoľvek iný výklad je v rozpore s predmetom a účelom článku 55 ods. 2 MZP, ako aj so zavedeným výkladom článku 55 ods. 2 MZP sekretariátom WHO, ktorého sa MZP držal až do uverejnenia otázok a odpovedí. Okrem toho  sa  v súčasnom postupe nezohľadňuje rokovací poriadok WHA.

Predmet a účel (alebo "duch") článku 55 ods. 2 MZP sa nebral do úvahy

Ako každá mnohostranná zmluva, MZP sa musí vykladať a uplatňovať v súlade s článkom 31 ods. 1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (VDZP). To si vyžaduje výklad vo svetle predmetu a účelu ("ducha") ustanovenia. Cieľom a účelom článku 55 ods. 2 MZP je poskytnúť všetkým štátom, ktoré sú zmluvnými stranami MZP, dostatočnú príležitosť dôkladne posúdiť vnútroštátne právne, inštitucionálne, politické a finančné dôsledky akýchkoľvek navrhovaných zmien, ako aj ich zlučiteľnosť s inými záväzkami štátov podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného a regionálneho práva v oblasti ľudských práv. To zahŕňa otvorenú politickú diskusiu a posúdenie, či je príslušný štát ochotný preniesť ďalšie právomoci v oblasti práva a politiky verejného zdravia na WHO, a najmä na generálneho tajomníka WHO a núdzové výbory, ktoré sa majú zriadiť v rámci MZP počas mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC).

V súčasnosti prerokúvané návrhy zmien MZP predpokladajú takýto presun, pričom sa navrhujú napr. rozšírené právomoci vyhlasovať núdzové situácie v oblasti zdravia podľa návrhov zmien článkov 1 a 12 MZP; a výslovne sa splnomocňuje generálneho riaditeľa a výbor pre mimoriadne situácie, aby odporúčali používanie konkrétnych zdravotníckych výrobkov počas MZP podľa návrhov zmien článkov 15 a 16 MZP. Výkonné orgány môžu chcieť konzultovať so svojimi zákonodarnými orgánmi a inými orgánmi; a vo viacerých štátoch by domáci ústavný poriadok mohol predpisovať povinný parlamentný schvaľovací proces.

Vzhľadom na plán WHO, aby sa návrhy zmien MZP prijali spolu s novým návrhom pandemickej dohody na 77. zasadnutí WHA, sa pridáva ďalšia vrstva zložitosti: štáty musia dôkladne vyhodnotiť, ako budú navrhované zmeny MZP vzájomne pôsobiť s ustanoveniami dohody, aby sa zabránilo prekrývaniu a konfliktu záväzkov v rámci príslušných medzinárodných nástrojov, a posúdiť potenciálne ďalekosiahle právne predpisy,  inštitucionálne a finančné dôsledky na domácej úrovni.

Na vykonanie takýchto posúdení musí byť 196 štátom, ktoré sú zmluvnými stranami MZP, poskytnuté konečné znenie navrhovaných zmien a doplnení najmenej štyri mesiace pred príslušným WHA. Posudzovanie textu, ktorý nie je konečný, prostredníctvom domácich postupov je stratou času a zdrojov, podkopáva predmet a účel článku 55 ods. 2 MZP, a preto je absurdné. Je to tak najmä vtedy, keď takýto nekonečný text obsahuje 308 nekoherentných a protichodných návrhov, ktorých cieľom bolo začať 15-mesačný proces rokovaní o zmenách MZP v rámci WGIHR1, a keď sa tento text neustále mení v dôsledku prebiehajúcich rokovaní v rámci WGIHR, ako je to v prípade všetkých navrhovaných zmien vypracovaných redakčnými skupinami WGIHR, ktoré boli údajne rozoslané všetkým štátom po každom z nich Zasadnutie WGIHR. Podobne tvrdenie, že 308 pôvodne navrhovaných zmien alebo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých WGIHR diskutuje v rôznych fázach, je konečným textom, o ktorom by sa malo hlasovať na 77. zasadnutí WHA, vedie k iracionálnym výsledkom.

Okrem toho treba pripomenúť, že mnohé štáty, ako napríklad členské štáty EÚ, sú na rokovaniach o WGIHR zastúpené regionálnymi organizáciami alebo sa spoliehajú na regionálne alebo diplomatické zastúpenia skupín z dôvodu značných obmedzení zdrojov, pod ktorými sú delegácie mnohých krajín s nízkymi a strednými príjmami. Vzhľadom na tieto známe charakteristiky procesu je ešte potrebnejšie, aby všetky štáty dostali aspoň štyri mesiace na vyhodnotenie konečného znenia navrhovaných zmien a doplnení. V tejto súvislosti možno vyhlásenie  WHO, že "duch ustanovenia, ktorým je zabezpečiť, aby všetky zmluvné štáty mali primeraný čas na zváženie a koordináciu navrhovaných zmien a doplnení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni pred zhromaždením", považovať len za zásah do zvrchovaných práv štátov,  a rovnako aj o demokratických právach na účasť ľudí, ktorých tieto štáty zastupujú.

Napokon, štvormesačná prípravná lehota na vyhodnotenie konečného znenia navrhovaných zmien a doplnení je obzvlášť nemecká vzhľadom na jedinečný právny štatút prijatých zmien MZP, ktoré nadobudnú účinnosť automaticky, pokiaľ zmluvný štát aktívne neodstúpi vo veľmi krátkom časovom rámci 10 mesiacov.

Vlastný rozumný výklad článku 55 ods. 2 MZP sekretariátom WHO náhle a pohodlne ignoroval

Až donedávna WHO interpretovala článok 55 ods. 2 MZP tak, že ide  o konečný text navrhovaných zmien MZP, ktorý sa musí rozoslať všetkým štátom, ktoré sú zmluvnými stranami MZP, štyri mesiace pred príslušným WHA. Z dôkazov tiež vyplýva, že už v októbri 2022 mal sekretariát jasný úmysel uplatniť tento výklad na 15-mesačný proces zmeny MZP, o ktorom sa má rokovať v rámci WGIHR, a na jeho výsledok.

Po prvé, vyplýva to z mandátu WGIHR  z 23. októbra 2022. V odseku 6 poverujú WGIHR, aby do januára 2024

"predložia [...] svoj konečný balík navrhovaných zmien a doplnení generálnemu riaditeľstvu, ktoré ich oznámi všetkým zmluvným štátom v súlade s článkom 55 ods. 2 na posúdenie sedemdesiateho siedmeho Svetového zdravotníckeho zhromaždenia."2

Mandát teda nepochybne odkazuje na konečný balík navrhovaných zmien, teda navrhované zmeny MZP v ich konečnom znení , v ktorom by ich mal preskúmať WHA.

Po druhé, existujú dôkazy, že sekretariát WHO nemal v novembri 2022 právny úmysel dať do obehu 308 zmien navrhnutých štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami v rámci pôsobnosti článku 55 ods. 2 MZP. Uznala, že tieto navrhované zmeny a doplnenia boli myslené ako východiskový bod pre rokovania WGIHR, ktoré boli rozoslané všetkým zmluvným štátom na základe rozhodnutia WHA75 ods. 9 ods. 2 písm. c), a teda nepredstavovali konečné znenie navrhovaných zmien. Sekretariát  WHO vo svojom prejave k zmluvným štátom, ktorý sprevádzal uverejnenie 308 navrhovaných zmien, neuviedol zmluvným štátom, že rozoslanie predstavuje formálne oznámenie konečného znenia zmien, ktoré má WHA posúdiť podľa článku 55 ods. 2 MZP. Takéto výslovné oznámenia zmluvným štátom však boli už predtým zavedenou administratívnou praxou sekretariátu. Vyplýva to z iných formálnych oznámení sekretariátu podľa čl. 55 ods. 2 MZP, napr. z listu generálneho riaditeľa z 20. januára 2022 (ref.: C.L.2.2022).

Odklonil sa teraz sekretariát od tohto výkladu článku 55 ods. 2 MZP, ktorý je v súlade s predmetom a účelom tohto ustanovenia, a vyžadoval si rozoslanie konečného znenia akýchkoľvek zmien MZP štyri mesiace pred WHA? Ak áno, prečo? Sú si členské štáty, t. j. zmluvné strany MZP, plne vedomé tejto otázky?

Konečné znenie nebolo sprístupnené 4 mesiace pred začiatkom 77. WHA, čo je v rozpore s článkom 55 ods. 2 MZP

Konečné znenie navrhovaných zmien MZP nie je k dispozícii do dnešného dňa – menej ako 30 dní od začiatku 77. zasadnutia WHA – a sekretariát ho preto nerozoslal všetkým zmluvným štátom MZP. Tým sa porušuje požiadavka 4-mesačnej lehoty podľa čl. 55 ods. 2 MZP.

Konečné znenie zmien nepredstavuje ani 308 zmien, ktoré boli pôvodne rozoslané v novembri 2022, ani obeh všetkých navrhovaných zmien, ktoré vypracovali redakčné skupiny WGIHR po každom zasadnutí WGIHR, ani návrhy zmien MZP (  A/WGIHR/8) sprístupnené 17. apríla 2024. Tieto dokumenty sú skôr súčasťou prebiehajúceho procesu rokovaní v rámci WGIHR, a preto podliehajú neustálym zmenám. Ako sa uvádza v uvedenom mandáte WGIHR, týmto procesom sa malo konečné znenie navrhovaných zmien doručiť v januári 2024, aby sa rozoslalo všetkým zmluvným štátom pred 77. zasadnutím WHA. WGIHR to neurobila.

Článok 55 ods. 2 MZP jasne formuluje požiadavku 4 mesiacov. Podľa výslovného zámeru autorov čl. 55 ods. 2 MZP je toto ustanovenie ustanovením lex specialis vo vzťahu k všeobecnému pravidlu čl. 40 ods. 2 VDZP o zmene mnohostranných zmlúv.

Porušenie rokovacieho poriadku WHA

WGIHR ani Medzivládny rokovací orgán (INB) neukončili rokovania o svojich príslušných nástrojoch a členské štáty WHO nemajú k dispozícii konečné verzie navrhovaných zmien MZP ani novej pandemickej dohody. Tým, že neodkladáte lehotu na prijatie dodatkov MZP a novej pandemickej zmluvy, konáte aj v rozpore s rokovacím poriadkom WHA. Ako zvolávateľ a ex officio tajomník WHA a zodpovedný verejný činiteľ WHO zaručujete dodržiavanie  rokovacieho poriadku WHA.

Vo všeobecnosti platí, že všetky dokumenty týkajúce sa predbežného programu sa sprístupnia online najneskôr 6 týždňov pred začiatkom pravidelného zasadnutia WHA (článok 14 rokovacieho poriadku). Hoci sú podľa pravidiel 13 a 15 povolené určité výnimky na základe súhlasu WHA alebo rozhodnutia o pozastavení platnosti týchto pravidiel, ktoré prijal predseda WHA so súhlasom generálneho výboru, táto flexibilita sa nevzťahuje na medzinárodné dohovory alebo dohody alebo medzinárodné predpisy, ktoré WHA navrhuje prijať. Pravidlo 10 vyžaduje, aby "generálny riaditeľ konzultoval s Organizáciou Spojených národov a odbornými organizáciami, ako aj s členskými štátmi [tieto...] dohovory alebo dohody alebo [...] nariadenia [...] s ohľadom na akékoľvek ich ustanovenia, ktoré ovplyvňujú ich činnosť". Generálny riaditeľ tiež upozorní WHA na pripomienky OSN, jej špecializovaných agentúr a vlád, ktoré vyplývajú z takýchto konzultácií.

Dodržiavanie pravidla 10 si po prvé vyžaduje poskytnutie príležitostí OSN, jej špecializovaným agentúram a vládam konzultovať konečné znenie novej pandemickej dohody a navrhovaných zmien MZP; a po druhé, poskytnúť primeranú lehotu na takéto účinné medzinárodné konzultácie a predloženie pripomienok pred WHA. Menej ako 30 dní pred začiatkom WHA a vzhľadom na chýbajúce konečné znenie pandemickej zmluvy a konečné znenie navrhovaných zmien MZP už nie je primeraný čas na uskutočnenie konzultácií, ako sa stanovuje v rokovacom poriadku WHA.

Okrem toho vznikajú praktické problémy týkajúce sa včasného prekladu týchto dokumentov do úradných jazykov WHO, čím by sa umožnila rovnaká účasť všetkých delegácií na rokovaniach vo WHA.

Výzva na neprijatie dodatkov MZP a pandemickej zmluvy na 77. zasadnutí WHA

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame sekretariát WHO a vás, Dr. Tedros, aby ste zastavili nedodržiavanie článku 55 ods. 2 MZP a rokovacieho poriadku WHA. Už neexistuje zákonný spôsob prijímania akýchkoľvek navrhovaných zmien a doplnení MZP na 77. zasadnutí WHA, ani novú prijať zmluvu o pandémii s vecným rozsahom pôsobnosti  a inštitucionálnym rámcom, ktorý sa výrazne prekrýva s (zmeneným) MZP. Prijatie oboch nástrojov sa musí odložiť, aby sa zabezpečil medzinárodný právny štát a procesná rovnosť a rovnosť výsledkov tým, že sa umožní spravodlivý vstup a diskusia.

Zabezpečte, prosím, odklad prijatia zmien a doplnení MZP a novej zmluvy, ktoré ešte nie sú dokončené, 30 dní pred začiatkom 77. Je vašou čestnou povinnosťou rešpektovať suverenitu štátov a dodržiavať zákonom predpísané postupy, povinnosť, ktorú dlhujete zmluvným štátom a zainteresovaným hlasom z celého sveta! 

S úctou váš,

Kamil Jakub chairman of the Civic Association Dôstojnosť Slovenska

Odoslané do:

Sekretariát medzinárodných zdravotných predpisov Steven

Solomon, hlavný právny referent WHO

Členovia výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie:

Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, Katar, predseda

Dr. Sabin Nsanzimana, Rwanda, podpredsedníčka

pani Kerstin Vesna Petrič (MD), Slovinsko, spravodajkyňa, s výslovnou žiadosťou o postúpenie listu všetkým

Členovia EB:

 • Malachie Manaouda, Kamerun
 • Said Anli Aboubacar, Komory
 • Mekdes Daba Feyssa, Etiópia
 • Nyane Letsie, Lesotho
 • Sabin Nsanzimana, Rwanda
 • Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Senegal
 • Yawa Djatugbé Apétsianyi, Togo
 • Jerome X. Walcott, Barbados
 • pán Tovar da Silva Nunes, Brazília
 • Christine Harmston, Kanada
 • Maria Teresa Barán Wasilchuk, Paraguaj
 • Eric Peña Sánchez, Peru
 • vymenovaný za delegáta USA
 • Dr Jong Min Pak, Kórejská ľudovodemokratická republika
 • Abdulla Khaleel, Maldivy
 • Élia A.A. dos Reis Amaral, Východný Timor
 • Dr Dmitrij Leonidovič Pinevič, Bielorusko
 • Jonas Egebart, Dánsko
 • Grégory Emery, Francúzsko
 • Ala Nemerenco, Modovská republika
 • Profesor Jozef Šuvada, Slovensko
 • Mme Nora Kronig Romero, Švajčiarsko
 • Dr Viktor Liashko, Ukrajina
 • Wahid Majroohm Afganistan
 • Abdelkrim Meziane Bellefquih, Maroko,
 • Hassan Mohammad Al Ghabbash, Sýrska arabská republika
 • Mohammed Buhaibah, Jemen
 • pán Blair Exell, Austrália
 • Mr Li Mingzhu, Čína
 • Marcus Samo, Mikronézia
 • Jasuhiro Suzuki, Japonsko
 • Dr Dzulkefly Ahmad, Malajzia
 • Pracovná skupina pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov (2005):

  Dr. Abdullah M. Asiri

  Prof. Dr. Ashley Bloomfield

  Medzivládny vyjednávací orgán 

  Spolupredsedovia Dr. Matsoso

  Pán Driece z INB 

  Európska komisia, vláda Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes