Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ďalší usvedčujúci dôkaz z WHO, že SR sa musí odvolať do 1. decembra 2023 proti MZP WHO !!
Featured

Ďalší usvedčujúci dôkaz z WHO, že SR sa musí odvolať do 1. decembra 2023 proti MZP WHO !!

VKontakte

 Zverejňujeme ďalší usvedčujúci dôkaz z WHO, že Slovenská republika sa musí odvolať proti prijatiu MZP WHO do 1. decembra 2023 !! Otvorte si tento článok aby ste pochopili MZP WHO - Otvorený list - TERMÍN NA ZAMIETNUTIE POZMEŇOVANIA MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV JE 1. DECEMBER 2023 a tento článok - Zdravotné predpisy WHO: Komisia EÚ rokuje o Slovensku . Všetky dostupné dôkazy ohľadom WHO nájdete tu: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/who-zmluvy a tento článok - Vlády v zahraničí priznali o čom je Pandemická zmluva s WHO, posilnenie právomoci, je to ešte horšie než ste si mysleli! . 

Jedení sme zverejnili priame dôkazy ohľadom WHO a dnes rôzni politici a aktivisti ešte majú odvahu osočovať a klamať? Verejne budem žiadať o výzvu poslancov NR SR a ďalšieho z Londýna aby sa verejne ospravedlnili za ohováranie, osočovania, urážky !! 

Pred letnými prázdninami som varoval verejnosť, že od mája 2023 do 6 mesiacoch sa SR musí odvolať a voľby v 2023 boli len dohodnuté práve kvôli WHO a Eú federácii !! A bola to pravda? Bola však? Nikto to neriešil dva roky a upozorňoval som po celý čas, že o MZP WHO sa nerokuje v NR SR !! 

V septembri 2023 som odoslal otvorený list výborom NR SR, premiérovi SR, ministrovi zdravotníctva ... no do dnes sa nikto neozval !! Verejný prísľub na verejnú diskusiu dala poslankyňa NR SR Cigániková, ktorá sedela vo výbore NR SR pre zdravotníctvo a dnes tam sedí znova !! 

Dnes sa zverejňujú ďalšie priame dôkazy z ministerstva zdravotníctva Nového Zélandu a z WHO, že to, čo tvrdím s dôkazmi dva roky je skutočnosťou a tvrdou realitou !! 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

Z hlasovania v EP ohľadom mandátu pre Brusel

 

Aby ste pochopili. V máji 2022 boli prijaté MZP WHO. Upozorňujem verejnosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR s ministrom zdravotníctva je hlavným šéfom, ktorý prijíma, schvaľuje a predkladá vo WHO a nie pán J. Šuvada, ako to šíri niekto po sociálnych sieťach !! Minister zdravotníctva je hlavným kto vedie diplomaciu a delegáciu a výlučne iba on koná a rozhoduje v mene SR a nikto iný !! Práveže v roku 2021 a 2022 bol to minister zdravotníctva, ktorý prijal MZP WHO a rokovanie k zmluve s WHO !! 

Delegáti a diplomati za SR v máji 2023

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_DIV1-en.pdf

Delegáti a diplomati za SR v máji 2022: 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_DIV1Rev1-en.pdf

Delegáti a diplomati za SR v máji 2021:

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_Div1Rev1-en.pdf

Delegáti a diplomati v roku 2018, 2019, 2020 kde zistíte, že tí istí ľudia sú tam do dnes a kto dosadil J. Šuvadu a ostatných:

2018: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_DIV1Rev2-en.pdf

2019: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_Div1Rev1-en.pdf

2020: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_DIV1REV1-en.pdf

           https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_DIV1Rev1_Resumed-en.pdf

 

Uvedomte si tiež, že o 300+ pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré navrhlo 94 členských krajín, sa v súčasnosti rokuje (väčšinou) tajne bez vedomosti verejnosti. Všetko v mene povinného očkovania, digitálnych očkovacích preukazoch, blokád, testovania, odobratím základných ľudských práv.  Od predloženia pôvodných dokumentov (30. septembra 2022) Pracovná skupina pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (WGIHR) Nezverejnila žiadnu revidovanú ani aktualizovanú verziu. Navrhované zmeny nájdeš tu . 

Podľa článku 61 MZP má každý členský štát právomoc ZAMIETNUŤ ktorúkoľvek alebo všetky zmeny, ale musí tak urobiť do konca novembra 2023 a to je do 1.12.2023 . • Ak nebudú zmeny článku 59 zamietnuté do 1. decembra2023, lehota na zamietnutie sa skráti z 18 na 10 mesiacov a lehota na prijatie do účinnosti sa skráti z 24 na 12 mesiacov. • Pozmeňujúcimi návrhmi k článku 62 sa objasňujú podrobnosti, na základe ktorých možno vzniesť výhrady k budúcim pozmeňujúcim návrhom.

Zmeny a doplnenia článku 59: "1bis Lehota stanovená na vykonanie článku 22 stanov WHO na zamietnutie zmeny tohto poriadku alebo výhradu k zmene tohto poriadku je 10 mesiacov odo dňa, keď generálny riaditeľ oznámi zdravotníckemu zhromaždeniu prijatie zmeny a doplnenia tohto poriadku. Akékoľvek zamietnutie alebo výhrada doručená generálnemu riaditeľovi po uplynutí tejto lehoty nemá žiadny účinok." (strana 2/5) "zmeny a doplnenia tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť 12 mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1a tohto článku," (strana 2/5) Zmeny a doplnenia článku 62: "Štáty môžu vzniesť výhrady k tomuto vykonávaciemu predpisu alebo ho zmeniť a doplniť v súlade s týmto článkom. Takéto výhrady nesmú byť nezlučiteľné s predmetom a účelom tohto poriadku." (strana 3/5) (bol pridaný text červenou farbou) Zmeny článkov 55, 61 a 63: Zmeny a doplnenia týchto článkov boli väčšinou technického charakteru (nie podstatného)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usvedčujúci ďalší dokument ministerstva zdravotníctva Nového Zélandu !!


Zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (2005)
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyjadruje svoje poklony štátom, ktoré
sú zmluvnými stranami Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) a má tú česť odvolať sa na
rezolúciu WHA75.12 z 28. mája 2022 (kópia je priložená), ktorou 75. svet Zdravotné
zhromaždenie prijalo zmeny a doplnenia článkov 55, 59, 61, 62 a 63 Medzinárodných zdravotných
predpisov (2005).


V súlade s odsekom 3 článku 55 a odsekom 1 článku 59 medzinárodných
zdravotných predpisov (2005) predstavuje tento obežník oznámenie o vyššie
uvedených zmenách a doplneniach, ktorého overená kópia je priložená
Podľa článku 55 ods. 3 a článku 59 ods. 2 Medzinárodných zdravotných
predpisov (2005) vyššie uvedené zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 24 mesiacov
po dátume tohto oznámenia, t. dňa 31. mája 2024.


Každý zmluvný štát, ktorý má v úmysle odmietnuť alebo urobiť výhrady k niektorej
zo zmien a doplnení, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2 článku 59, článku
61 a článku 61 ods. môže to oznámiť generálnemu riaditeľovi do 18 mesiacov od
dátumu tohto oznámenia, pričom platnosť uplynie 1. decembra 2023. Akékoľvek
odmietnutie alebo výhrada prijatá po tomto dátume nebude mať žiadny účinok.


Každý zmluvný štát, ktorý má v súlade s odsekom 3 článku 59 Medzinárodných zdravotných
predpisov (2005) v úmysle vydať vyhlásenie o svojej neschopnosti úplne prispôsobiť
svoje vnútroštátne legislatívne a administratívne opatrenia, môže podobne predložiť takéto
vyhlásenie generálnemu riaditeľovi. v lehote 18 mesiacov od dátumu tohto oznámenia, ktoré skončí
1. decembra 2023.

Z dokumentu WHO pod číslom Ref:C.I.26.2022

Slovenský preklad:

Celý dokument. To, čo je zatemnené čiernou farbou, tak dôvod nájdete tu !! 

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes