Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

25.2.21 Závažné informácie o vakcínach

VKontakte

Konkrétne údaje ohľadom EU


1. Žiadna z vakcín nebola schválená Komisiou EU. Tri vakcíny získali “Podmienečné marketingové povolenie” – čo znamená, že sa považujú za “klinické testy” a od dodávateľov sa vyžaduje, aby poskytli viac dôkazov o týchto vakcínach počas najbližších 2 rokov.


The Commission has so far given 3 conditional marketing authorisations for the vaccines developed by BioNTech and Pfizer, Moderna and AstraZeneca”

Link: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
Preklad: “Komisia zatiaľ udelila 3 podmienečné marketingové povolenia pre vakcíny vyvinuté firmy BioNTech a Pfizer, Moderna a AstraZeneca”


“COVID-19 Vaccine Moderna has been given ‘conditional marketing authorisation’. This means that there is more evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required to provide.”

Link: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna
Preklad: “Vakcína pre COVID-19 od firmy Moderna dostala “podmienečné marketingové povolenie”. To znamená, že firma je povinná poskytnúť viac dôkazov o tejto vaccine (viď nižšie)”


“Since COVID-19 Vaccine Moderna has been given conditional marketing authorisation, the company that markets COVID-19 Vaccine Moderna will continue to provide results from the clinical trial, which is ongoing, for 2 years. This trial and additional studies will provide information on how long protection lasts, how well the vaccine prevents severe COVID-19, how well it protects immunocompromised people, children and pregnant women, and whether it prevents asymptomatic cases.”

Link: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna
Preklad: “Vzhľadom na to, že Vakcíne na COVID-19 od firmy Moderna bolo udelené podmienečné marketingové povolenie, firma, ktorá predáva túto vakcínu bude naďalej poskytovať výsledky zo svojích klinických testovaní, ktoré prebiehajú ďalšie 2 roky. Tieto testy a dodatočné štúdie poskytnú informácie o tom, ako dlho trvá ochrana, do akej miery táto vakcína zabraňuje ťažkému COVID-19, do akej miery ochraňuje ľudí z narušenou imunitou, deti, techotné ženy, a či zabraňuje asymptomatickým prípadom.”


 

COVID-19 “Vakcíny” - FAKTY, USA & EU

 

2. Vakcíny ktorým bolo udelené “podmienečné marketingové povolenie” spadajú pod definíciu “geneticky modifikovaných organizmov” – vzhľadom na to, že obsahujú geneticky modifikované látky – ktoré boli pre všetky účely v EU zakázané.


“..the ongoing efforts to develop a vaccine against COVID-19 are based on genetically modified attenuated viruses or viral vectors. These products fall under the definition of “genetically modified organism” and are subject to the GMO legislation.”

Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1359
Preklad: “..prebiehajúce úsilia na vytvorenie vakcíny proti COVID-19 sú založené na genticky modifikovaných oslabených vírusoch alebo vírusových prenášačoch. Tieto výrobky spadajú pod definíciu geneticky modifikovaných organizmov” a musia nasledovať GMO legislatívu.


 

3. Je známe, že EU mala najprísnejšie predpisy proti používaniu GMO na svete. Toto sa zmenilo 15 júla 2020, kedy sa udiala radikálna zmena predpisov počas 10 dní, bez akýchkoľvek vedeckých štúdií, akýchkoľvek vypočúvaní, akejkoľvek diskusie a revízií v predloženom návrhu.


“Yesterday, the Council adopted the Commission's proposal to accelerate clinical trials and the supply of medicinal products that contain genetically modified organisms (GMOs) in the fight against COVID-19.”

Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1359
Preklad: “Od Komisie včera prijala Rada návrh na urýchlenie klinických testov a dodávanie medicínskych výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy (GMOs) v boji proti COVID-19.”


“Stella Kyriakides, Commissioner for Health and Food Safety said: “I welcome the swift support given by both the European Parliament and Council. This endorsement is another clear signal that, in times of crisis, the EU's institutions can react quickly and adapt legislation to tackle emergencies.

Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1359
Preklad: “Stella Kyriakides, Komisárka pre Bezpečnosť zdravia a potravín povedala: “Uvítala som rýchlu podporu, ktoré udelili Európsky parlament a Rada. Táto podpora je ďalším jasným signálom, že v časoch krízy, dokážu Európske ištitúcie rýchlo reagovať a prijať legislatívu na vyrovnanie sa s mimoriadnymi okolnosťami/vžnimočnými stavmi.


 

COVID-19 “Vakcíny” - FAKTY, USA & EU

 

4. V rozhodnutí z 15 júla 2020, EU parlament súhlasil s odstránením potreby pre vyhodnotenie rizika, ktoré bolo podľa GMO nariadení potrebné/povinné. Toto je dôležité vzhľadom na to, že tieto covid-19 vakcíny budú vstrekovať GMO látky priamo do ľudí.The regulation will allow for a temporary derogation for clinical trials with the contained used of GMOs and it also allows for Member States to use medicinal products containing or consisting of GMOs intended to treat or prevent COVID-19 in certain urgent circumstances.”

Link:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1359
Preklad: “Nariadenie umožní dočasné uľahčenie klinických testov s limitovaným použitím kontrolovaných/nešíriteľných GMO a tiež umožňuje členským štátom používať medicínske výrobky, ktoré obsahujú alebo ktoré sa skladajú z GMO, zameraných na liečbu a prevenciu COVID-19 počas niektorých mimoriadnych okolností.”

 

5. Od 14 februára 2021 bolo zaznamenaných viac než 55000 správ ohľadom nežiadúcich účinkov v súvislosti s vaktínami na Covid-19 v “EudraVigilance” Európskej únie – “EudraVigilance – Európska databáza pre podávanie hlásení s podozrením na nežiadúce účinky z liekov. Viac ako 16 000 z nich sú v kategórii “vážne” (viď definícia nižšie).


Link: http://www.adrreports.eu/
(Poznámka: Aby ste sa dostali k správe, vyberte si jazyk, kliknite na C a posuňte sa dole na stránke ku “Covid-19 MRNA Vaccine”.)


“Seriousness provides information on the suspected undesirable effect; it can be classified as ‘serious’ if it corresponds to a medical occurrence that results in death, is life-threatening, requires inpatient hospitalisation, results in another medically important condition, or prolongation of existing hospitalisation, results in persistent or significant disability or incapacity, or is a congenital anomaly/birth defect.”

Link: http://www.adrreports.eu/docs/Web%20report%20user%20guide%20EN.pdf
Preklad: “Závažnosť poskytuje informácie o podozreniach z nežiadúcich účinkov; je možné ich označiť ako ”vážne” ak sú v súlade s medicínskym stavom, ktorý nastane, ktorý má za následok smrť, ohrozenie na živote, si vyžaduje hospitalizáciu, má za následok ďalší závažný medicínsky stav alebo predĺženie existujúcej hospitalizácie, má za následok pretrvávajúcu alebo závažnú poruchu/postihnutie alebo nespôsobilosť alebo je vrodenou anomáliou/vrodenou chybou.”

Ďalšie informácie: 

V článku sú linky každej jedenej vakcíny priamo na EMA. Aktualizácie nežiadúcich účinkov po očkovaní a úmrtnosť.

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/informacie-o-kovide-a-pravne-dokumenty/informacie-o-vakcinach/121-20-5-21-who-uznava-ze-vakciny-sposobili-mnohonasobne-umrtia

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami?  

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Ďakujeme za každú pomoc a podporu:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes