Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

10.9.2022 Výzva autodopravcom, všetkým občanom - EÚ transformuje dopravu-Komisia predstavuje svoj plán ekologickej, inteligentnej mobility (koniec slobodného života)

VKontakte

 Samozrejme, plán veľmi dobre zapadá do Agendy OSN 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré obsahuje - Klíma, klíma nadovšetko – tento idol sa môže uspokojiť len s vysokými peniazmi daňových poplatníkov a drastickým znížením životnej úrovne.

Skúste si najprv otvoriť tieto články, pretože má to s týmto súvis, stačí kliknúť na zvýraznené: Lisabonská zmluva ...., Chcú nás vyvlastniť...., Vysoké ceny...., Veľmi dôležité - Stratégia pre Eú, plán z roku 2016 aj o zvyšovaní cien energií.... .

V tomto článku znova dokážeme celú pravdu, že čo sa tu deje, čo bude nasledovať.....a to priamo z EÚ-Bruselu. Prečo sú o tom ticho Europoslanci, keď o tom hlasovali? Prečo sú ticho poslanci NR SR a všetci politici bez rozdielu!? 

Konferencia o budúcnosti“, ktorá bola prijatá 9.5.2022. „Prelomový návrh" 

Nedávno sme informovali ohľadom: 

Po tom, čo sa vo štvrtok úplne vyčerpali zásoby v SKW Piesteritz, najväčšieho nemeckého výrobcu AdBlue, núdzový stav zásobovania AdBlue v Nemecku sa zhoršuje. V súčasnosti je ešte niekoľko menších výrobcov aditíva do nafty, ktorí však nedokážu pokryť celý dopyt a zrejme sa čoskoro bolestne ukáže, ako dlho prežijú krízu.

Pretože bez potrebného AdBlue už nebudú po našich cestách jazdiť kamióny a bez kamiónov skolabujú dodávateľské reťazce. 

Je to dokonalý plán a ľudia idú ešte k tomu podporovať vlastnú záhubu, hlavne tých tých čo to prijali a pritom ich chránia. Ľuďom stačí povedať, že urobili zopár chýb a hotovo. Tak to neboli chyby, ale doslovne vlastizrada!

Výpadky energií, vysoké ceny plynu a podobne, bol to dokonalý plán na zavedenie Agendy 2030!! Žiadna autodoprava, žiadne motorové vozidlo!! Preto sa upravujú železnice!!

Ľudia si nechcú uvedomiť, že žiadna záchrana neprichádza zo strany politických strán a hnutí. Za tieto roky žiadna pomoc ľuďom, ani žiadne riešenie ale len o tom, aby ste ich dostali kdesi za starostov, za poslancov. A to je akurát tak všetko. Ľudia si myslia, že už idú zachrániť Slovensko, ale už nevedia povedať, že ako. Tak sa pýtam tých rečníkov z hnutí, z politických strán na sociálnych sieťach, na tribúnach, že ako to chcete urobiť, keď to, čo sa dnes deje, tak je to na príkaz Bruselu a vlády z roku 2014 až 2019 to všetko prijali. Tu si otvorte článok. To, že táto ďalšia vláda v tom pokračuje, tak je to ďalší dôkaz, že všetci v tom idú. 

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

 

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Už viete prečo chceme výstup aj z EÚ, proti WHO, proti digitálnym očkovacím preukazom, QR kódom......?

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
 
Teraz sa vrátime k tomu AdBlue. Viete vôbec čo je za tým? Dieslová autodoprava má byť zrušená a ostatná doprava motorovými vozidlami. Po študovaní dokumentov, ktoré sme zverejnili - TU KLIKNI - Z uvedeného dokumentu:
Európsky parlament,
so zreteľom na oznámenie Komisie zo16.februára 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (COM(2016)0049),
so zreteľom na oznámenie Komisie z25.februára 2016 s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej Únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy (COM(2015)0080) a jeho prílohy,
so zreteľom na energetickú stratégiu 2030 navrhnutú voznámení Komisie z22.januára 2014 s názvom Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 (COM(2014)0015),
so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. júla 2014 s názvom Energetická efektívnosť a jej prínos k energetickej bezpečnosti v rámci politík voblasti klímy aenergie do roku 2030 (COM(2014)0520),
-so zreteľom na piatu hodnotiacu správu Medzivládneho panelu o zmene klímy –správa pracovnej skupiny I s názvom Zmena klímy 2013: Prírodovedecký základ,–so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá1,
so zreteľom na parížsku dohodu z decembra 2015 dosiahnutú na 21. konferencii strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov ozmene klímy (UNFCCC),
so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. decembra 2011 týkajúce saplánu postupu v energetike do roku 2050 (COM(2011)0885),–so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),
so zreteľom na tretí energetický balík,–so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. februára 2016 s názvom Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (COM(2016)0051),
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES,–so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov zaroky 2015/2016 s názvom Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom rozvoja vnútorného trhu s energiou: je potrebné väčšie úsilie,
so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2015 s názvom Na ceste k Európskej energetickej únii
 
Na základe týchto dokumentov som našiel priame dôkazy z EÚ - Bruselu (tvrdé jadro)

Zásadná transformácia dopravy: Komisia predstavuje svoj plán ekologickej, inteligentnej a dostupnej mobility

Európska komisia predstavila svoju „Stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility“ spolu s akčným plánom  predchádzajúcich 82 iniciatív, ktorými sa bude riadiť naša práca počas nasledujúcich štyroch rokov. Táto stratégia je základom toho, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť svoju zelenú a digitálnu transformáciu a stať sa odolnejším voči budúcim krízam. Ako je uvedené v European Green DealSearch predchádzajúceho výsledkom bude 90 % zníženie emisií do roku 2050, dosiahnuté inteligentným, konkurencieschopným, bezpečným, dostupným a cenovo dostupným dopravným systémom.

Frans Timmermans, výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, povedal: „ Ak chceme dosiahnuť naše klimatické ciele, emisie z odvetvia dopravy musia mať jasný klesajúci trend. Dnešná stratégia zmení spôsob, akým sa ľudia a tovar pohybujú po Európe, a uľahčí kombinovanie rôznych druhov dopravy na jednej ceste. Stanovili sme ambiciózne ciele pre celý dopravný systém, aby sme zabezpečili udržateľný, inteligentný a odolný návrat z krízy COVID-19.“

Míľniky pre inteligentnú a udržateľnú budúcnosť

Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími, so široko dostupnými ekologickými alternatívami a zavedením správnych stimulov na podporu prechodu. Konkrétne míľniky udržia cestu európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti na správnej ceste:

Do roku 2030:

 • na európskych cestách bude v prevádzke minimálne 30 miliónov áut s nulovými emisiami (s čím bude jazdiť zvyšok obyvateľov!?)
 • 100 európskych miest bude klimaticky neutrálnych. (bez áut, bez krbov, bez vykurovania plynom a ďalšie zvrátenosti z dielne Bruselu)
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa v Európe zdvojnásobí
 • plánované hromadné cestovanie na cesty do 500 km by malo byť uhlíkovo neutrálne (bez vášho motorového vozidla)
 • vo veľkom rozsahu bude nasadená automatizovaná mobilita
 • námorné plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené na uvedenie na trh

Do roku 2035:

 • veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené na trh

Do roku 2050:

 • takmer všetky autá, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké úžitkové vozidlá budú mať nulové emisie. (na elektrinu)
 • nákladná železničná doprava sa zdvojnásobí.
 • plne funkčná, multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostným pripojením. 

Udržateľný

Aby sa doprava stala udržateľnou, v praxi to znamená:

 1. Posilnenie využívania vozidiel, plavidiel a lietadiel s nulovými emisiami, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a súvisiacej infraštruktúry – napríklad inštaláciou 3 miliónov verejných nabíjacích staníc do roku 2030.
 2. Vytváranie letísk a prístavov s nulovými emisiami – napríklad prostredníctvom nových iniciatív na podporu udržateľných palív v letectve a námornej doprave.
 3. Urobiť medzimestskú a mestskú mobilitu zdravú a udržateľnú – napríklad zdvojnásobením vysokorýchlostnej železničnej dopravy a rozvojom ďalšej cyklistickej infraštruktúry v priebehu nasledujúcich 10 rokov.
 4. Ekologizácia nákladnej dopravy – napríklad zdvojnásobením nákladnej železničnej dopravy do roku 2050.
 5. Stanovenie cien uhlíka a poskytovanie lepších stimulov pre používateľov – napríklad uplatňovaním komplexného súboru opatrení na poskytovanie spravodlivých a účinných cien v rámci celej dopravy.

Inteligentný

Inovácie a digitalizácia budú v budúcnosti ovplyvňovať pohyb cestujúcich a nákladu, ak budú vytvorené správne podmienky. Stratégia predpokladá:

 1. Premenenie prepojenej a automatizovanej multimodálnej mobility na realitu – napríklad tým, že sa cestujúcim umožní kúpiť si lístky na multimodálne cesty a nákladnú dopravu bez problémov prepínať medzi jednotlivými druhmi dopravy.
 2. Podpora inovácií a využívania údajov a umelej inteligencie (AI) pre inteligentnejšiu mobilitu – napríklad plnou podporou nasadzovania bezpilotných lietadiel a bezpilotných lietadiel a ďalšími opatreniami na vybudovanie európskeho spoločného priestoru údajov o mobilite.

Odolný

Doprava je jedným zo sektorov najviac zasiahnutých pandémiou COVID-19 a mnohé podniky v tomto sektore čelia obrovským prevádzkovým a finančným ťažkostiam. Komisia sa preto zaväzuje:

 1. Posilniť jednotný trh – napríklad posilnením úsilia a investícií na dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a podporou lepšieho budovania sektora prostredníctvom zvýšených investícií, verejných aj súkromných, do modernizácie vozových parkov v všetky režimy.
 2. Urobte mobilitu spravodlivou a spravodlivou pre všetkých – napríklad tým, že nová mobilita bude dostupná a dostupná vo všetkých regiónoch a pre všetkých cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou a zatraktívnite tento sektor pre pracovníkov.
 3. Zvýšte bezpečnosť a ochranu dopravy vo všetkých druhoch dopravy – vrátane zníženia počtu obetí takmer na nulu do roku 2050.

Tento dokument dokazuje aj napojenú umelú inteligenciu na celú dopravu, nielen ukončenie nákladnej dopravy. Všetci budeme pod kontrolu ak sa teraz nepridáte k našej výzve o vystúpenie z EÚ, z NATO, proti WHO, proti digitalizácii a podobne: Tu klikni

A Ďalší článok o digitálnej peňaženke, ID - TU KLIKNI

 

Zdroj: https://transport.ec.europa.eu/

Veľmi dôležitý dokument, ktorý tiež všetko dokazuje:

Ďalšie dokumenty z EÚ o zvrátenostiach:

 

 

 

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých

Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes