skcsnlendehuplrusr

  Stanovy

  STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

   

  Článok 1

  Názov a sídlo

   

  1.1 Názov občianskeho združenia: Dôstojnosť Slovenska
  1.2 Sídlo občianskeho združenia: Bauerova 1205/7, 04023 Košice – Sídlisko KVP

   

  Článok 2

  Ciele

   

  2.1 Cieľom združenia je:
     
    Podpora a šírenie povedomia jednoty bez rozdielu rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania a spoločenského postavenia.

   

  Podpora a rozvoj ľudských práv.

  Podpora a rozvoj výskumu a vývoja zjednodušených volebných systémov.

  Podpora a rozvoj slobodnej voľby pre občanov.

  Podpora a rozvoj spolupráce so štátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

  Podpora a rozvoj spolupráce s neštátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

  Podpora a rozvoj siete organizácií na podporu oblastí záujmov občianskeho združenia.

  Podpora ochrany práv, rozvoja a slobody ľudu a zachovávania jeho nefalšovaných dejín a najlepšieho odkazu našich predkov.

  Podpora vzájomnej úcty a spolupráce medzi ľuďmi a národmi v rámci demokratických slobôd a platných medzinárodných dohôd a zákonov medzinárodného práva.

  Propagácia slovenskej histórie a oboznamovanie občanov so súvislosťami a reáliami dejín a odkazu predkov na vytvorenie kontinuity občianskej a národnej existencie Slovenska.

   

   

  2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

   

  – organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,

  – realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

  – presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a

  – uskutočňovať iné podporné aktivity.

   

  Článok 3

  Členstvo

   

  3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
  3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
  3.3 Členovia združenia majú právo:

   

  – podieľať sa na činnosti združenia,

  – voliť a byť volení do orgánov združenia,

  – obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

  – byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  3.4 Členovia združenia majú povinnosti

   

  – dodržiavať stanovy združenia,

  – pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

  – podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  – platiť členské príspevky,

  – ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  3.5 Zánik členstva

   

  – vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu

  – úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

  – zánikom združenia,

  – vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

  – vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

  Článok 4

  Orgány združenia

   

  4.1 Orgánmi združenia sú

   

  najvyšší orgán – Členská schôdza

  štatutárny orgán – Predseda

   

  4.2 Najvyšší orgán

   

  – schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

  – volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu

  – schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

  – schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu

  – rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

  – schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred

  – najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

  4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.
  4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.
  4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

   

   

  Článok 5

  Zásady hospodárenia

   

  5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
  5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
  5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.

   

   

  Predseda - Kamil Jakub / udržiavanie medzinárodných vzťahov a partnerov
   
   
   
   
  A ďalší členovia Oz.........

   

  © DostojneSlovensko.eu 2021
  Všetky práva vyhradené.

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

  We use cookies

  We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.