sk SK be BE bs BS bg BG hr HR en EN fr FR de DE hu HU it IT pl PL pt PT ru RU sr SR sl SL es ES

  Stanovy

  VKontakte

  STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

   

  Článok 1

  Názov a sídlo

   

  1.1Názov občianskeho združenia:Dôstojnosť Slovenska
  1.2Sídlo občianskeho združenia:Bauerova 1205/7, 04023 Košice – Sídlisko KVP

   

  Článok 2

  Ciele

   

  2.1Cieľom združenia je:
    
   Podpora a šírenie povedomia jednoty bez rozdielu rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania a spoločenského postavenia.

   

  Podpora a rozvoj ľudských práv.

  Podpora a rozvoj výskumu a vývoja zjednodušených volebných systémov.

  Podpora a rozvoj slobodnej voľby pre občanov.

  Podpora a rozvoj spolupráce so štátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

  Podpora a rozvoj spolupráce s neštátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

  Podpora a rozvoj siete organizácií na podporu oblastí záujmov občianskeho združenia.

  Podpora ochrany práv, rozvoja a slobody ľudu a zachovávania jeho nefalšovaných dejín a najlepšieho odkazu našich predkov.

  Podpora vzájomnej úcty a spolupráce medzi ľuďmi a národmi v rámci demokratických slobôd a platných medzinárodných dohôd a zákonov medzinárodného práva.

  Propagácia slovenskej histórie a oboznamovanie občanov so súvislosťami a reáliami dejín a odkazu predkov na vytvorenie kontinuity občianskej a národnej existencie Slovenska.

   

   

  2.2Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

   

  – organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,

  – realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

  – presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a

  – uskutočňovať iné podporné aktivity.

   

  Článok 3

  Členstvo

   

  3.1Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
  3.2Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
  3.3Členovia združenia majú právo:

   

  – podieľať sa na činnosti združenia,

  – voliť a byť volení do orgánov združenia,

  – obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

  – byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  3.4Členovia združenia majú povinnosti

   

  – dodržiavať stanovy združenia,

  – pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

  – podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  – platiť členské príspevky,

  – ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  3.5Zánik členstva

   

  – vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu

  – úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

  – zánikom združenia,

  – vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

  – vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

  Článok 4

  Orgány združenia

   

  4.1Orgánmi združenia sú

   

  najvyšší orgán – Členská schôdza

  štatutárny orgán – Predseda

   

  4.2Najvyšší orgán

   

  – schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

  – volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu

  – schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

  – schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu

  – rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

  – schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred

  – najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

  4.3Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  4.4Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.
  4.5Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.
  4.6Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

   

   

  Článok 5

  Zásady hospodárenia

   

  5.1Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
  5.2Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
  5.3Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.

   

   

  Predseda - Kamil Jakub / udržiavanie medzinárodných vzťahov a partnerov
   
   
   
   
  A ďalší členovia Oz.........

   

  © Copyright Dostojne Slovensko 2021 - 2023
  Všetky práva vyhradené.

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

  https://t.me/dostojneslovensko