Stanovy

VKontakte

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1

Názov a sídlo

 

1.1Názov občianskeho združenia:Dôstojnosť Slovenska
1.2Sídlo občianskeho združenia:Bauerova 1205/7, 04023 Košice – Sídlisko KVP

 

Článok 2

Ciele

 

2.1Cieľom združenia je:
  
 Podpora a šírenie povedomia jednoty bez rozdielu rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania a spoločenského postavenia.

 

Podpora a rozvoj ľudských práv.

Podpora a rozvoj výskumu a vývoja zjednodušených volebných systémov.

Podpora a rozvoj slobodnej voľby pre občanov.

Podpora a rozvoj spolupráce so štátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Podpora a rozvoj spolupráce s neštátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Podpora a rozvoj siete organizácií na podporu oblastí záujmov občianskeho združenia.

Podpora ochrany práv, rozvoja a slobody ľudu a zachovávania jeho nefalšovaných dejín a najlepšieho odkazu našich predkov.

Podpora vzájomnej úcty a spolupráce medzi ľuďmi a národmi v rámci demokratických slobôd a platných medzinárodných dohôd a zákonov medzinárodného práva.

Propagácia slovenskej histórie a oboznamovanie občanov so súvislosťami a reáliami dejín a odkazu predkov na vytvorenie kontinuity občianskej a národnej existencie Slovenska.

 

 

2.2Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

 

– organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,

– realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

– presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a

– uskutočňovať iné podporné aktivity.

 

Článok 3

Členstvo

 

3.1Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3.2Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
3.3Členovia združenia majú právo:

 

– podieľať sa na činnosti združenia,

– voliť a byť volení do orgánov združenia,

– obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

– byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4Členovia združenia majú povinnosti

 

– dodržiavať stanovy združenia,

– pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

– platiť členské príspevky,

– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5Zánik členstva

 

– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu

– úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

– zánikom združenia,

– vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

– vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4

Orgány združenia

 

4.1Orgánmi združenia sú

 

najvyšší orgán – Členská schôdza

štatutárny orgán – Predseda

 

4.2Najvyšší orgán

 

– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

– volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu

– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

– schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu

– rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

– schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred

– najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
4.4Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.
4.5Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.
4.6Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

 

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

 

5.1Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
5.2Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
5.3Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.

 

 

Predseda - Kamil Jakub / udržiavanie medzinárodných vzťahov a partnerov
 
 
 
 
A ďalší členovia Oz.........

 

© Copyright Dostojne Slovensko 2021 - 2023
Všetky práva vyhradené.

https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

https://t.me/dostojneslovensko