skcsnlendehuplrusr

   

  Ľudská dôstojnosť

  Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať. Dôstojnosť ľudskej osoby nie je len základným právom ako takým, ale predstavuje skutočný základ základných práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 uvádza ľudskú dôstojnosť vo svojej preambule: `Keďže uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete.` Vo svojom rozsudku z 9. októbra 2001 vo veci C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada, Zb. 2001, s. I-7079, body 70 až 77, potvrdil Súdny dvor, že základné právo na ľudskú dôstojnosť je súčasťou práva Únie. Z toho vyplýva, že žiadne právo priznané v tejto charte nesmie byť použité na poškodenie dôstojnosti inej osoby a že dôstojnosť ľudskej osoby je súčasťou podstaty práv priznaných v tejto charte. Musí sa preto rešpektovať, a to aj v prípade obmedzenia iného práva.

   

   

  Vybrané články

  O nás

   

  Cieľ a idea

  O nás

  Stanovy

   

   

  Info o politike

   

  Československý blog

  Nezávislá kontrolná činnosť politkov

  Zaujímavosti

   

   

  Kontakt

   

  OZ Dôstojnosť Slovenska

  Napíšte nám

   

   

  © DostojneSlovensko.eu 2021
  Všetky práva vyhradené.