skcsnlendehuplrusr

   

  Ľudská dôstojnosť

  Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať. Dôstojnosť ľudskej osoby nie je len základným právom ako takým, ale predstavuje skutočný základ základných práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 uvádza ľudskú dôstojnosť vo svojej preambule: `Keďže uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete.` Vo svojom rozsudku z 9. októbra 2001 vo veci C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada, Zb. 2001, s. I-7079, body 70 až 77, potvrdil Súdny dvor, že základné právo na ľudskú dôstojnosť je súčasťou práva Únie. Z toho vyplýva, že žiadne právo priznané v tejto charte nesmie byť použité na poškodenie dôstojnosti inej osoby a že dôstojnosť ľudskej osoby je súčasťou podstaty práv priznaných v tejto charte. Musí sa preto rešpektovať, a to aj v prípade obmedzenia iného práva.

   

   

  Ľudový parlament

  Základné Stanovy Ľudového Parlamentu

   

  1. Koncept vlády /služby/

  1/ Do ľudového parlamentu sa volí raz za 5 rokov podľa kritérií:
  a) odbornosť

  b) bezúhonnosť

  c) test na prítomnosť omamných a psychotropných látok a psychotesty                                                

  Uchádzači na jednotlivé ministerstvá (minister – preklad z lat.: Ten čo slúži) budú predstavení prostredníctvom verejnoprávnych médií.

  2/ Raz ročne každé ministerstvo sprístupní verejným spôsobom správu o svojom hospodárení, za každé ministerstvo je zodpovedný hlavný minister /zástupca/. 

  3/ Každý z daných zástupcov nesie za svoje konanie hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť a na základe toho je odvolateľný

  4/ Každý zástupca je povinný slúžiť štátu a spravovať štát takým spôsobom, aby každý rezort napredoval v zvyšovaní životnej úrovne občanov.

  5/ Po odstránení politického systému dočasný správcovia majú povinnosť uzatvoriť krajinu, aby sa zabránilo odchodu štátnych funkcionárov do zahraničia do doby, kým nebude menovaná ľudová vláda a nevyvodí trestnoprávnu zodpovednosť, neodoberie majetok politickým stranám a nepoužije ho v prospech občanov.

  6/ Ľudová vláda rovnako rozpustí mimovládne organizácie riadené zo zahraničia a ich funkcionári budú postavení pred OČTK v úmysle nezávisle vyšetriť škody a prípadné ovplyvňovanie politickej moci už minulého režimu 

  7/ Dočasní správcovia budú dočasne ustanovení na nevyhnutnú dobu, najviac však jeden rok od zavedenia ľudového systému vlády.

   

  2. Najvyššia zákonodarná moc 

  1/ Počet ústavných sudcov sa zvýši na počet, ktorý ustanoví ľudová vláda po dohode s ústavným súdom. 

  2/ Ústavný súd sa bude zaoberať ústavnosťou predkladaných zákonov v zmysle ústavnosti, ústavný súd sa sprístupní občanom a časť jeho rozhodovania preberie druhostupňový súd, ktorý bude riešiť ústavnosť podaní občanov. V prípade zistenia protiústavnosti postúpi podnet od občana ústavnému súdu, ktorý bude v lehote zaviazaný nestranne rozhodnúť.

  3/ Ústavný súd bude mať povinnosť konať a preverovať navrhnuté zákony zástupcov bez podnetu a bude mať zároveň povinnosť daný zákon alebo jeho časť zrušiť.

  4/ Sudcovia nebudú navrhovaní zástupcami, ale sudcami, pričom do funkcie ich podľa voľby sudcov ustanoví prezident. Sudcovia budú odvolateľní z ústavného súdu pri zistení závažného porušenia svojich právomocí.

  5/ Prečin sprenevery a vlastizrady nebude mať premlčaciu dobu a majetok súčasných politikov budú musieť preukázať aj ich rodinní príslušníci.


  3. Strategické podniky potrebné k chodu štátu a samostatnosti 

  1/ Všetky strategické podniky budú prinavrátené do rúk štátu a to celých 100% akcií takým spôsobom, aby komodity (voda, elektrina...) produkované na Slovensku dosiahli spotrebiteľské ceny v plne dostupnej výške občanovi ako benefit. 

  2/ Štát a ľudová vláda po ustanovení do funkcií budú zaviazaní založiť štátne spoločnosti na úpravu a výstavbu komunikácii a údržbu verejných budov tak, aby tieto tvorili zisk v regulovaného výške tým spôsobom, aby štát vytvoril nové pracovné miesta a zároveň ušetril prostriedky a čas nevyhnutný na opravy a výstavby realizované cez externé spoločnosti .

  3/ Štát zaviaže existujúce spoločnosti patriace zahraničným investorom na percentuálny odvod dane z podnikania na území Slovenskej republiky. 

  4/ Štát zaviaže zahraničné podniky (z bodu 3) na vytvorenie pracovných miest pre občanov bez domova a rómskych komunít, s cieľom socializovať ich a zvýšiť ich možnosť začleniť sa do systému a produktivity štátu.

   

  4. Poľnohospodárstvo 

  1/ Ľudová vláda vytvorí jednotný zväz poľnohospodárov a vykoná všetky kroky vedúce k zvýšeniu produktivity domácich dostupných biopotravín, s cieľom dosiahnuť potravinovú sebestačnosť . 

  2/ Zahraniční chovatelia dobytka na území SR s cieľom vývozu za hranice a opätovného dovozu budú zaviazaní platiť zvýšenú daň za prevoz potravín do zahraničia. 

  3/ Pri dovoze zahraničných produktov budú musieť prejsť kontrolou a potvrdiť svoju kvalitu a zloženie. Tieto kontroly budú pri každom tovare dodávanom na Slovensku povinné. Úhrada za kontrolu kvality bude v spoluúčasti s dodávateľom v prípade, že sa potvrdí škodlivosť výrobku. 


  5/ Štát zakáže vývoz surovej guľatiny do zahraničia za účelom ďalšieho spracovania, umožnené budú len vývoz polotovarov a hotových výrobkov.

   

  5. Školstvo 

  1/ Výuka ústavy a základných zákonov bude povinný predmet. 

  2/ Zmeniť celý školský systém
   

  6. Medzinárodné spoločenstvá, členstvo 

  1/ Ľudová vláda napraví krivdy minulosti a ľudí za ne zodpovedných postaví pred najvyšší súd.

  2/ Ľudová vláda usporiada referendum k otázkam členstva v EÚ a NATO. 

  Odporúčania a vyhlásenia WHO bude aplikovať len v rámci ústavy a najskôr ich dostatočne preverí. Ak sa varovania nepotvrdia , nebude aplikovať odporúčania WHO.

   

  7. Vierovyznanie 

  1/ V zmysle tradícií Slovenskej republiky sme kresťanský štát.

  2/ Cirkev sa odlúči od štátu a štát ďalej nebude dotovať cirkevné inštitúcie. 

  3/ Na založenie každej cirkvi na Slovensku bude potrebné doručiť vláde (rezortu kultúry) 50 tisíc overených podpisov občanov, pričom platiť to bude aj spätne a pre všetky cirkevné Spoločenstvá. 

   

  8. Orgány činné v trestnom konaní, operatíva 

  1/ Orgány činné v trestnom konaní nie sú závislé na parlamente. 

  2/ Orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať bez podnetu v rámci zákonov a ústavy. Nad políciou a jej konaním má priamy dozor Ústavný súd a súdy druhého stupňa. 

   

  9. Migračná politika hranice 

  Každý, kto prichádza na územie zvrchovaného štátu SR, musí rešpektovať kultúru, tradície a vierovyznanie pôvodného obyvateľstva.

  Slovensko sa ďalej nebude podieľať na masovej migrácii ľudí cudzích kultúr, títo budú vrátení do krajiny pôvodu a nevpustení na územie SR. 

   

  10. Úradný jazyk je slovenčina a na úradoch SR sa nesmie používať žiadny iný jazyk.

   

  11. Zahraničná spolupráca SR 

  1/ Ľudová vláda SR má otvorenú obchodnú, vojenskú a hospodársku politiku. 

  2/ SR naviaže hlbšie obchodné kontakty s každou krajinou sveta v zmysle blaha občanov,  bezpečnosti štátu a potravinovej sebestačnosti .

  3/ Zástupcovia môžu uzatvárať len také dohody a pakty, ktoré sú ekonomicky výhodné pre Slovensko a len také dohody, ktoré je možné okamžite zrušiť pri porušení druhou stranou. 

   

  12. Kultúra 

  1/ Slovensko rešpektuje historicky všetky etapy vývoja a osobnosti na svete a je v záujme SR pravdivo zverejňovať všetky historické momenty spojené s vývojom na svete. 

  3/ Tzv. krivenie historických faktov sa zakáže a bude trestané odňatím slobody.

  4/ Slovensko vráti všetky pamätníky a symboly spojené s minulými režimami na pôvodné miesto. 

   

  13. Rodina

  Základom rodiny je matka a otec - žena a muž

  Rodina je základom spoločnosti

   

  Záver 

  Ďalšie presné výpočty a kroky už v reálnej podobe je možné dosiahnuť až po zmene systému.

  Nie sme populisti a nebudeme sľubovať 5-percentnú daň, keď nevieme, v akom zlom stave sa nachádza ekonomika SR. O každom odvetví bude rozhodovať zvolený odborník a preto bude nasledovať audit a trestnoprávne procesy, vďaka ktorým ľudová vláda vráti ukradnuté prostriedky z vrecka politikov do štátnej kasy. 

   

  Všetky práva vyhradené, kopírovanie je povolené len so súhlasom OZ Dôstojnosť Slovenska!!!!!

   

  Dôstojnosť Slovenska

   

   

   

  Vybrané články

  © DostojneSlovensko.eu 2021
  Všetky práva vyhradené.

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

  We use cookies

  We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.