Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

15.7.2022 Stratégia EÚ pre LNG plyn, ukončenie dodávok plynu z Ruska, zvyšovanie cien energií prijaté ešte v roku 2013!!!

VKontakte

 V tomto článku sa veľmi nebudeme rozpisovať. Dávame iba priame dôkazy v PDF forme aj na stiahnutie. Tieto dokumenty sú priamo z Eú (Brusel), ktoré dokazujú to čo stále tvrdíme, že to bol práve Fico aj so svojím tvrdým jadrom "Bruselom" (súčasná akože kríza)!! Je to z roku 2016!! Všetko to bol plán a bez nášho vedomia. Odstavenie dodávok fosílnych palív z Ruska, LNG, zvyšovanie cien energií a ďalšie zvrátenosti!!!!! Samozrejme, že aj Europoslanci z tohto obdobia, poslanci NR SR 2016 - 2020!

Skôr než začnete prezerať dokumenty, tak si prv otvorte tento článok: Možno pochopíte, že prečo ako prvé končia hlinikárne a podobne: "Klikni na - Rada vlády SR"

(1) 29.9.2016 - (2016/2059(INI))

Pár postrehov z dokumentov:

Zvýšenie príťažlivosti trhu EÚ pre LNG
33. naliehavo vyzýva členské štáty, aby plne realizovali tretí energetický balík a predpisy plynárenskej siete;
 
5. zdôrazňuje, že z hľadiska energetickej bezpečnosti sú skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu mimoriadne dôležité pre vyhnutie sa závislosti od jediného dodávateľa energie; berie na vedomie rozhodnutie USA vyvážať do EÚ; v tejto súvislosti požaduje podporu a rozvoj nových plynárenských uzlov, prepravných koridorov a zásobníkov LNG v strednej a juhovýchodnej oblasti a v pobrežných oblastiach Pobaltia a Stredomoria, ako aj maximalizáciu využitia existujúcich zásobníkov LNG; je presvedčený, že takéto opatrenia môžu pomôcť zlepšiť energetickú bezpečnosť zohľadňujúc klesajúci dopyt po plyne v celej Európe, riziko naviazaných zdrojov a ciele EÚ na roky 2030 až 2050 v oblasti klímy a energetiky; zdôrazňuje, že Komisia by pri uzatváraní budúcich zmlúv o dodávkach plynu mala zvážiť, že v budúcnosti bude zohrávať dôležitú úlohu výroba
 
6. domnieva sa, že práca na stratégii EÚ pre LNG a skladovanie by mala ísť ruka v ruke s prácou na návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predloženého Komisiou o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994.... z februára 2016, keďže LNG a skladovanie môžu poskytovať tak potrebné riešenia pre prípad krízy dodávok plynu;
 
7. zdôrazňuje, že globálny trh s LNG predstavuje významnú príležitosť na zníženie energetickej závislosti, keď sú členské štáty závislé od jediného dodávateľa; poukazuje na prípad Poľska, kde nový terminál LNG výrazne diverzifikuje možnosti dodávok zabezpečením 4,9 miliardy metrov kubických ročne, čo zodpovedá jednej tretine ročnej spotreby Poľska a znížením závislosti od dovozu z Ruska o polovicu;
 
8. pripomína, že aby sa vyriešili súčasné výzvy a naplnili ciele EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy v kontexte globálnych obmedzení v týchto oblastiach politiky, EÚ a jej členské štáty musia na základe existujúcich právnych rámcov a viacstranných dohovorov takisto postupovať spoločne na medzinárodnej scéne tak, že budú klásť dôraz na otázky energetickej bezpečnosti a udržateľnosti na medzinárodných obchodných fórach a vrátane rokovaní s partnerskými krajinami, ktoré sú závislé od dovozu plynu; zdôrazňuje, že súčasne by EÚ mala podporovať a presadzovať energetickú efektívnosť;

Podporte nás: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

9. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť najvyššiu ochranu životného prostredia pri plánovaní, výstavbe a používanie LNG, ako aj pri využívaní vlastných rezerv a zdrojov, a rešpektovať medzinárodné pracovnoprávne normy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; zdôrazňuje potrebu zvýšiť informovanosť o environmentálnych, klimatických a sociálnych vplyvoch dovážaného LNG; zdôrazňuje potrebu zapojenia miestnych spoločenstiev a realistických hodnotení spotreby a v prípade výstavby plánovania nových infraštruktúr; zdôrazňuje potenciál prechodu na LNG z hľadiska ukončenie závislosti na námornej preprave uhlia; vyzýva EÚ, aby na tento účel poskytla finančnú podporu pre európske projekty;
 
11. domnieva sa, že plyn je prechodným palivom počas transformácie energetického systému založeného na fosílnych palivách na systém založený na obnoviteľných zdrojoch energie, čo musí byť dlhodobým cieľom v snahe zmierňovať účinky zmeny klímy;
 
12. zdôrazňuje potenciál LNG ako alternatívy voči viac znečisťujúcim konvenčným palivám v doprave;
 
18. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dovoz plynu z Ruska bol v roku 2015 o 7 % vyšší ako v roku 2014 a nad tým, že 41 % dovozu plynu z krajín mimo EÚ pochádzalo v roku 2015 z Ruska; zdôrazňuje kľúčovú úlohu LNG a zásobníkov plynu, popri zvyšovaní efektívnosti a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, z hľadiska znižovania závislosti od ruského plynu;
 
19. zdôrazňuje význam, ktorý má v kontexte energetickej bezpečnosti v EÚ kapitola Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) s názvom „Energia a suroviny“; víta úsilie Komisie zamerané na odstránenie obmedzení na vývoz plynu z USA do EÚ;
 
20. domnieva sa, že 12,2 miliardy metrov kubických ročne, ktoré pribudli na trhu v roku 2016 prostredníctvom terminálu s LNG Sabine Pass na východnom pobreží USA spolu s prípadnými ďalšími 74 miliardami metrov kubických z ďalších amerických projektov do roku 2020 predstavuje pre Európu významnú príležitosť zvýšiť obchod s energiou s USA; domnieva sa, že uzavretie rokovaní o kapitole „Energia a suroviny“ v rámci TTIP významne zvýši možnosti dodávok plynu do EÚ;
 
 
Tu sú aj vyjadrenia niektorých europoslancov prečo a ako hlasovali. Vivat Smer, KDH a ďalších
 

Dohody o TTIP: 

9. kolo rokovaní (New York, 20. – 24. apríl 2015) https://www.mhsr.sk/uploads/files/o81bySJn.pdf

10. kolo rokovaní (Brusel, 13. – 17. júl 2015) https://www.mhsr.sk/uploads/files/bTSc9LAC.pdf

 
 
Ďalšie dohody a zmluvy nájdete tu:

Odporúčam si otvoriť tieto články: stačí kliknúť na 

Projekt Trojmorie 

Americký plyn 

(2) 52011DC0885

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plán postupu v energetike do roku 2050 /* KOM/2011/0885 v konečnom znení */

Zaujímavé body:

Ceny elektrickej energie sa do roku 2030 zvyšujú a potom klesajú (na základe prijatia Agendy 2030 a zvrátenej ideológie Eú-Bruselu)
 
Zdôrazňuje význam zníženia alebo skončenia závislosti EÚ na zemnom plyne a rope z autoritárskych režimov, ktoré porušujú ľudské práva, v záujme zachovania súladu s pôvodnými hodnotami EÚ a účinnosti vonkajšej činnosti EÚ; z Ruska
 
1. víta oznámenie Komisie s názvom Stratégia EÚ v oblasti skvapalneného zemného plynu a uskladňovania plynu; domnieva sa, že vnútorný trh s energiou, ktorý plne integruje LNG a skladovanie plynu, bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní konečného cieľa odolnej energetickej únie;
2. pripomína, že stratégia EÚ pre LNG a skladovanie plynu predstavuje jeden z prvkov energetickej únie, ktorého cieľom je zrealizovať ambíciu EÚ prejsť na udržateľný, bezpečný a konkurencieschopný systém energetiky, a má za cieľ aj skončenie závislosti od vonkajších dodávateľov plynu; zdôrazňuje, že jedným z cieľov energetickej únie je, aby sa EÚ stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov;
10. zdôrazňuje, že treba zvýšiť diverzifikáciu a flexibilitu plynárenskej sústavy EÚ, a tým prispieť k dosiahnutiu hlavného cieľa energetickej únie, ktorým sú bezpečné, odolné a konkurencieschopné dodávky plynu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu zameranú na zníženie závislosti EÚ od plynu
11. pripomína, že Parlament opakovane vyzval, aby sa určili záväzné ciele na rok 2030 v oblasti klímy a energetiky, a to zníženie domácich emisií skleníkových plynov aspoň o 40 %, aspoň 30 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a 40 % energetická efektívnosť, ktoré sa majú uskutočňovať prostredníctvom jednotlivých národných cieľov;
24. zdôrazňuje, že rozsiahlejšie využívanie skladovacej kapacity Ukrajiny bude možné len vtedy, ak sa zabezpečí vhodný a stabilný obchodný a právny rámec a integrita infraštruktúry zásobovania na Ukrajine a za predpokladu zavedenia správnej úrovne plynových prepojení, aby mohla energia voľne prúdiť cez hranice bez fyzických prekážok; okrem toho zdôrazňuje, že keďže priemyselné odvetvie Ukrajiny závislé od plynu sa spamätá v krátkodobom horizonte, bude potrebné doviezť ďalšie dodávky plynu; domnieva sa, že EÚ by mala podporiť Ukrajinu pri prechode zo závislosti od ruského zemného plynu na LNG;
30. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že dovoz plynu z Ruska bol v roku 2015 o 7 % vyšší ako v roku 2014 a nad tým, že 41 % dovozu plynu z krajín mimo EÚ pochádzalo v roku 2015 z Ruska; zdôrazňuje kľúčovú úlohu LNG a zásobníkov plynu, popri zvyšovaní efektívnosti a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, z hľadiska znižovania závislosti od ruského plynu;
67. vyzýva Komisiu, aby po konzultáciách so zainteresovanými stranami posúdila, či by spolu s nariadením (ES) č. 443/2009, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné automobily, nemohla vytvoriť ekvivalent CO2 pokiaľ ide o emisie uhľovodíkov, v neposlednom rade s cieľom informovať spotrebiteľov;
 
Samozrejme, že aj ďalšie body
 
 

(3) 08/03/2011 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050

(4) Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy

/* COM/2015/080 final */

Stratégia energetickej únie má päť synergických a úzko prepojených rozmerov zameraných na posilnenie energetickej bezpečnosti, udržateľnosti a konkurencieschopnosti:

– energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera,

– plne integrovaný európsky trh s energiou,

– energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt,

– dekarbonizácia hospodárstva a

– výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080 

 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes