Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

13.1.2023 Schválené nové opatrenia na posilnenie Európskej únie zdravia!!

VKontakte

Kým sa páni zabávajú

Pri ich zábave v EP schválili mandát, presne na to, čo bolo v roku 2021/2022 (nič nekončí!!)

Vážne cezhraničné ohrozenia zdravia majú zo svojej podstaty nadnárodné dôsledky. V globalizovanej spoločnosti ľudia a tovar prekračujú hranice vo veľkom počte, čo podporuje rýchly obeh chorôb a kontaminovaných produktov po celom svete. Na to sme upozorňovali verejnosť vo viacerých článkov a vo vysielaniach na sociálnych sieťach. Tu otvor článok o Bruselskom mandáte . V ďalšom článku odhaľujúce dokumenty z Bruselu " tu ", a " tu je " viacej rozpracované aj s dokumentami. 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie.....

Ďakujeme každému za podporu

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

Opatrenia v oblasti verejného zdravia preto musia byť koherentné a koordinované, aby zabránili ďalšiemu šíreniu a minimalizovali dôsledky takýchto hrozieb.

Aj na základe tohto predpokladu medzi rôznymi opatreniami schválenými Európskym parlamentom v oblasti zdravia patrí predovšetkým ratifikácia dohody dosiahnutej s Európskou radou o rozšírení mandátu Európskeho centra pre prevenciu chorôb a Control (ECDC) , s 542 hlasmi za, 43 proti a 9 sa zdržali (4.10.2022). Hlasovanie prebehlo takto: 15.9.2021 o pozmeňujúcich návrhoch a 4.10.2022 záverečné hlasovanie. Všetci Europoslanci hlasovali ZA, okrem Radačovsky - neprítomný, a Uhrík proti - lenže to neznamená, že hlasujem proti, keď neinformovali verejnosť aj so svojím Mazurekom, ktorý sedí vo Výbore NR SR pre európske záležitosti!! Samozrejme, že Smeráci s liberálmi hlasovali ZA!

Čo je ECDC

ECDC bolo zriadené nariadením (ES) č. 851/2004 Európskeho parlamentu a Rady a je jedným z pilierov silnejšej Európskej únie zdravia, ktorá prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, ktorý dopĺňa mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, s cieľom zabezpečiť udržateľné a odolné systémy zdravotníctva, podpora ambiciózneho programu výskumu a inovácií, poskytovanie užitočných vstupov a synergií s programom EÚ pre jednotný digitálny trh a budúci európsky priestor údajov o zdraví, podpora inovácií a výskumu, uľahčenie zdieľania informácií a údajov v reálnom čase a podpora rozvoja EÚ -široká IT infraštruktúra na epidemiologické monitorovanie a dohľad.

Mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o dohľade, pripravenosti, včasnom varovaní a reakcii ako súčasť posilneného rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť umocňuje jeho opodstatnenie v čase, keď pandémia COVID-19 odhalila nedostatky v mechanizmoch Únie na zvládanie zdravotných hrozieb, ktoré si na riešenie budúcich zdravotných kríz vyžadujú štruktúrovanejší prístup na úrovni Únie, ktorý je založený aj na európskej hodnote solidarity.

Rozšírenie jeho mandátu má za cieľ stabilizovať, posilniť a realizovať staré a nové viacnásobné ciele.

Ciele ECDC

ECDC by spolu s ďalšími príslušnými agentúrami EÚ malo prijať prístup „jedno zdravie“ , ktorý zohľadňuje interakcie medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím.

ECDC bude spolupracovať s Európskou komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a integráciu všetkých prijatých opatrení. S cieľom generovať včasné a porovnateľné údaje bude ECDC koordinovať aj štandardizáciu postupov zberu údajov, validácie, analýzy a šírenia údajov na úrovni EÚ.

Vypracuje odporúčania na posilnenie kapacity zdravotníckych systémov a zohrá úlohu pri vývoji zdravotných ukazovateľov, ktoré pomôžu zvládnuť hrozby prenosných chorôb a súvisiace problémy verejného zdravia a reagovať na ne. ECDC bude ďalej štruktúrované tak, aby poskytovalo spoľahlivú a nezávislú vedeckú expertízu a podporné akcie s cieľom predchádzať cezhraničným ohrozeniam zdravia, pripraviť sa na ne a reagovať na ne. Je to presne to, čo bolo v roku 2021 - viď článok - tu

ECDC bude mať tiež za úlohu monitorovať kapacitu národných zdravotníckych systémov zisťovať a predchádzať prepuknutiu prenosných chorôb a reagovať na ne, ako aj identifikovať medzery a vydávať vedecky podložené odporúčania.

Jeho cieľom je prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia, ktorá je rodovo citlivá, ako aj k rešpektovaniu najvyšších štandardov ochrany ľudských práv a občianskych slobôd, ktoré sú zakotvené v charte počas zdravotných kríz. základné práva a Európsky pilier sociálnych práv.

Rozšírenie mandátu je zamerané na posilnenie kapacít ECDC na podporu pripravenosti, dohľadu, hodnotenia rizík, včasného varovania a reakcie na riešenie budúcich zdravotných hrozieb pre cezhraničnú povahu, pričom kľúčové sektory možno zhrnúť takto:

 • situačné povedomie, t. j. rýchla digitalizácia integrovaných sledovacích systémov;
 • lepšia pripravenosť v členských štátoch na vypracovanie plánov prevencie a reakcie na budúce epidémie a zvýšenie kapacít pre integrovanú rýchlu reakciu na epidémie a ohniská;
 • posilnené opatrenia na boj proti epidémiám a ohniskám, formulovanie nezáväzných odporúčaní pre riadenie rizík;
 • zvýšená kapacita na mobilizáciu a nasadenie pracovnej skupiny EÚ pre zdravie s cieľom prispieť k reakcii v členských štátoch;
 • budovanie kapacít a kľúčových kompetencií na monitorovanie a hodnotenie kapacity zdravotníckych systémov na diagnostiku, prevenciu a liečbu špecifických prenosných chorôb, ako aj z hľadiska bezpečnosti pacientov;
 • zvýšená schopnosť identifikovať ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré potrebujú cielenú prevenciu a opatrenia na reakciu;
 • schopnosť prepojiť výskum, pripravenosť a reakciu, t. j. prepojenie medzi verejným zdravotníctvom a výskumným sektorom, prispieť k definovaniu priorít výskumu vo vzťahu k pripravenosti a reakcii, zabezpečiť integráciu výsledkov výskumu do politických odporúčaní;
 • posilnenie kľúčových kompetencií v oblasti ochrany zdravia v štátoch. Na tento účel bude ECDC poverené koordináciou novej siete referenčných laboratórií verejného zdravia Únie a novej siete vnútroštátnych služieb na podporu transfúzií, transplantácií a asistovanej reprodukcie;
 • rozšírenie prevencie prenosných chorôb a špecifických zdravotných problémov, ako je antimikrobiálna rezistencia, očkovanie a biologická bezpečnosť;
 • posilnenie príspevku EÚ k medzinárodnej spolupráci a rozvoju a záväzku EÚ k pripravenosti na globálnu zdravotnú bezpečnosť;
 • zabezpečenie hladkej spolupráce počas takýchto núdzových situácií medzi centrom a inými decentralizovanými agentúrami EÚ, najmä Európskou agentúrou pre lieky.

Nové pravidlá na zlepšenie plánovania prevencie " tu klikni

Parlament tiež 544 hlasmi za, 50 a 10 sa zdržalo hlasovania, prijal ďalšiu dohodu o sérii opatrení, ktoré umožnia EÚ účinnejšie predchádzať závažným cezhraničným zdravotným hrozbám a účinnejšie reagovať.

Hlasovanie v EP prebehlo takto: pozmeňujúce návrhy 14.9.2021, 15.9.2021 (v niektorých pozmeňujúcich návrhoch Uhrík sa aj zdržal, alebo ZA, ostatní ZA, a Radačovsky neprítomný) , 11.11.2021 (Radačovsky ZA, neprítomný Uhrík, Beňová, Hajšel, Wiezik, ostatní tiež ZA, a JURZYCA sa zdržal). Záverečné hlasovanie: 4.10.2022 Všetci hlasovali ZA - Smer, KDH, liberáli, zdržal sa JURZYCA, Uhrík proti, Hajšel a Radačovsky neprítomní, Číž (Smer) už nehlasoval zo zdravotných dôvodov, ale v roku 2021 hlasoval ZA.

V reakcii na 74 % európskych občanov, ktorí chcú Európu s lepšími zručnosťami v oblasti krízového manažmentu, sa nové pravidlá zameriavajú na zlepšenie prevencie, pripravenosti a plánovania reakcie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Schválenie umožní Komisii formálne vyhlásiť stav núdze v oblasti verejného zdravia v celej EÚ a podporí užšiu spoluprácu v rámci EÚ , čo umožní včas vypracovať a zhromaždiť lekárske protiopatrenia.

Legislatíva tiež objasňuje postupy pri spoločnom nákupe liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytuje možnosť obmedziť paralelný nákup a obchodné aktivity zúčastnených krajín v prípade produktov nakupovaných spoločne na úrovni EÚ, čím sa vždy zabezpečí široká a živá činnosť. v Európskej zdravotníckej únii.

Po definitívnych hlasovaniach v pléne musí texty teraz formálne schváliť aj Rada, a to pred ich uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie a následným nadobudnutím účinnosti.

Európska zdravotnícka únia

V rámci budovania Európskej únie zdravia Komisia 11. novembra 2020 navrhla nový rámec pre zdravotnú bezpečnosť na základe skúseností získaných v boji proti COVID-19. Balík obsahuje tri právne predpisy:

 • silnejšiu úlohu Európskej agentúry pre lieky ; čítaj tu
 • predĺženie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ( ECDC );
 • návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia .

 Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, počas svojho prejavu na Svetovom zdravotníckom samite 25. októbra 2020 povedala: „Nemôžeme čakať na koniec pandémie, aby sme napravili škody a mysleli na budúcnosť. Položíme základy silnejšej Európskej únie zdravia, v ktorej môže 27 krajín spolupracovať na identifikácii hrozieb, príprave a spustení kolektívnej reakcie.“

Európska komisia preto začala pracovať na vytvorení silnej Európskej únie zdravia , kde sa všetky členské štáty pripravujú na zdravotné krízy a spoločne ich riešia, kde sú dostupné, inovatívne a cenovo dostupné zdravotnícke pomôcky a kde krajiny spolupracujú na zlepšení prevencie, liečby a následnej starostlivosti. chorôb, ako je rakovina. Európska únia zdravia:

 • zabezpečí väčšiu ochranu zdravia občanov;
 • poskytne EÚ a jej členským štátom potrebné nástroje na lepšiu prevenciu a riešenie akýchkoľvek budúcich pandémií;
 • zlepší to odolnosť európskych zdravotníckych systémov.

V prvom návrhu o Európskej zdravotnej únii sa Komisia zamerala na opatrenia v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy vrátane:

 • posilnenie koordinácie na úrovni EÚ v prípade cezhraničných ohrození zdravia;
 • revíziu mandátov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúry pre lieky s cieľom zlepšiť ich dohľad, vedecké analýzy a poradenské služby pred krízami a počas nich.

Následne sme pokračovali v realizácii všetkých projektov tvoriacich súčasť základnej štruktúry.

Komisia zriadila nový Európsky úrad pre pohotovostnú pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia (HERA) , ktorý má vyvíjať, vyrábať a skladovať lekárske protiopatrenia pred zdravotnou krízou a počas nej. Cieľom HERA je - čítaj TU.  

Nový európsky priestor údajov o zdraví je jedným zo stavebných kameňov Európskej únie zdravia a míľnikom v digitálnej transformácii EÚ.

Cieľom Európskeho plánu boja proti rakovine je predchádzať rakovine a zabezpečiť, aby pacienti s rakovinou, preživší, ich rodiny a ich opatrovatelia mali vysokú kvalitu života. Plán čerpá zo vstupov širokej škály politík EÚ, najmä tých, ktoré sa týkajú digitalizácie, výskumu a inovácií, a týmto spôsobom pomáha krajinám EÚ zvrátiť vývoj v boji proti tejto chorobe. Zahŕňa hlavné akcie a iniciatívy pokrývajúce všetky štádiá ochorenia. Odporúčam aj tento článok - Tu čítaj.

Komisia 20. septembra 2022 predstavila nový prístup na podporu členských štátov pri zvyšovaní využívania skríningu rakoviny zameraný na včasné zistenie rakoviny. 

Ale čo sa tam uvádza? 

EÚ sa spoločne môže usilovať o dosiahnutie týchto cieľov:

 • beztabaková generácia: do roku 2040 
 • zníženie škodlivej konzumácie alkoholu v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (zníženie škodlivého požívania alkoholu aspoň o 10 % do roku 2025) a zníženie vystavenia mladých ľudí marketingu alkoholu (v NR SR sa na základe tohto hlasovalo o zvýšení dane na alkohol pred vianocamy) (Agenda 2030)
 • zníženie znečistenia životného prostredia zosúladením noriem EÚ v oblasti kvality ovzdušia s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie a zníženie vystavenia ľudí karcinogénnym látkam a žiareniu, (na základe toho sa prijal zákon o ochrane ovzdušia, pretože SR čelila už aj žalobe od Eú komisie!! Opoziční poslanci NR SR klamali ľudí a chránili Brusel, aj tento zákon by prijala každá vláda!!)
 • zlepšenie informovanosti a gramotnosti v oblasti zdravia s cieľom presadzovať zdravší životný štýl. Ten štýl je presne ten hmyz, ktorý je už povolený od januára 2023 - tu čítaj a tu 

 

Nezabudnite, že v EÚ úž máme schválené vakcíny pre štandardné použitie "tu"!!!  Ďalšie podrobné informácie nájdte "tu"

 
Comirnaty (vyvinutý spoločnosťami BioNTech a Pfizer) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 10.10.2022
Jcovden (predtým COVID-19 Vaccine Janssen) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 10.01.2023
Spikevax (predtým COVID-19 Vaccine Moderna) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh  vydané: 03.10.2022 
Vaxzevria (predtým COVID-19 Vaccine AstraZeneca) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 31.10.2022
 
Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

 

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes