Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

EÚ komisia pracuje na úplnom genetickom inžinierstve EÚ
Featured

EÚ komisia pracuje na úplnom genetickom inžinierstve EÚ

VKontakte

 Deregulácia genetického inžinierstva je na programe EÚ. Povinnosť označovania by sa mala tiež zmierniť, v niektorých prípadoch úplne odstrániť. Ale informujú Vás o tom Slovenskí Eurokomisári ako sú Šefčovič a Lajčák (obaja Smer-SD) !? Informujú Vás o tom aj slávni bojovníci na sociálnych sieťach ako sú Europoslanci Uhrík, Beňová, Radačovsky, Štefanec - KDHáci, liberáli, progresívci, alebo akože alternatívne a hlavné média ?? 

Oz Dôstojnosť ako prvé informovalo už v júni TU a až po zverejnení na našom webe začali o tom hovoriť ďalší: Európska komisia plánuje zmierniť predpisy v oblasti genetického inžinierstva. Bolo by to potrebné z dôvodu „zmeny klímy“ a technológia, ktorá sa vďaka tomu môže v EÚ oveľa jednoduchšie používať, je zdravotne nezávadná. Tak sa to hovorí oficiálne. Ide o technológiu, ktorú génová lobby predáva ako „zelené genetické inžinierstvo“, no zďaleka nielen.

"Zelené združenie pre základné práva a slobodu informácií" dnes vo vysielaní informovalo o ďalších plánoch zo strany Európskej komisie: pre novú kategóriu genetického inžinierstva, ktorá zahŕňa rastliny, ktoré boli geneticky upravené, ale aj konvenčným šľachtením. by sa mohli dosiahnuť, nemala by existovať ani požiadavka na označovanie. 

Takže koniec poľnohospodárstva a chovu !! 

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... Neberte to na ľahkú váhu.

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Podporte nás Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za podporu

Neoznačené „zelené“ genetické inžinierstvo

Zelení, ktorí sa vidia ukotvení v duchu zelených v 80. a 90. rokoch, keď strana viedla druhé najväčšie referendum v histórii republiky, „Referendum o genetickom inžinierstve“, o plánoch podrobne píšu:

V stredu 5. júla 2023 Európska komisia predstavila návrh na zmenu existujúcich pravidiel označovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Cieľom návrhu je rozdeliť GMO do rôznych kategórií. V budúcnosti sa bude rozlišovať medzi konvenčnými transgénnymi rastlinami a novými cisgénnymi rastlinami.

Transgénny ( trans  = za hranicou druhu) znamená zmenu v genetickom materiáli, ktorá podľa súčasného stavu poznania nemôže v prírode nastať - napr. B. umelým začlenením cudzieho génu do genómu rastliny. Cisgene ( cis  = na tejto strane hranice druhu) na druhej strane znamená akúsi „skratku“; na rozdiel od transgénnych rastlín, gény a ďalšie prvky vneseného génového konštruktu – ako sú promótory alebo terminátory – pochádzajú výlučne z genofondu príslušného rastlinného druhu ( šľachtiteľský genofond ).

V súčasnosti sú cisgénne rastliny v EÚ právne považované za „geneticky modifikované“ a podliehajú rovnakým predpisom ako geneticky modifikované organizmy (GMO). V súčasnosti sa však hovorí, že tieto zmeny sa dajú dosiahnuť aj prirodzene pomocou pokročilých techník chovu. Podľa Komisie je žiadosť o zmenu založená na pokrokoch v molekulárnej biológii a genetike od roku 2001 ( nové genomické techniky , NGT), ktoré by umožnili oveľa presnejšie zmeny v genóme organizmov. Komisia robí ďalšie rozdelenie do dvoch kategórií.

  • Kategória 1 sú tie organizmy NGT, v ktorých už teoreticky nie je možné rozlišovať medzi genetickými a prirodzenými zmenami alebo zmenami súvisiacimi so šľachtením v genetickom materiáli.
  • Kategória 2 sú organizmy, pre ktoré sa používajú NGT, ale uvedené rozlíšenie je stále možné.

Nejasné vymedzenie nových technológií

Pre kategóriu 1 je potrebné zvážiť ešte jeden detail. Podľa návrhu NGT zahŕňa cielenú mutagenézu, teda selektívne zmeny, ktoré môžu nastať náhodne bez rozšírenia genetického materiálu. Na druhej strane existuje aj intragenéza, t. j. rozšírenie, ktoré by sa dalo dosiahnuť šľachtením, ale sekvencia, ktorá sa má zabudovať, sa dá zmeniť. Návrh neuvádza, či táto predchádzajúca zmena v géne musí pochádzať aj z genofondu. Intragenéza je jednoducho opísaná nasledovne:  Intragenéza je podskupina cisgenézy, ktorej výsledkom je vloženie do genómu preskupenej kópie genetického materiálu zloženého z dvoch alebo viacerých sekvencií DNA už prítomných v genofonde chovateľov.

Konkrétne, podľa prílohy I návrhu by sa nasledujúce genetické modifikácie mali povoliť až 20-krát (!) a výsledný GMO by sa mal stále považovať za „ekvivalentný“ bežnej rastline:

  • Náhrada alebo inzercia až 20 nukleotidov (najmenší stavebný blok DNA) v sekvencii
  • Odstránenie ľubovoľného počtu nukleotidov zo sekvencie
  • Obrátenie ľubovoľne dlhej sekvencie
  • Integrácia alebo nahradenie existujúcich génov sekvenciami z genofondu; tu nesmie byť ovplyvnený žiadny existujúci gén
  • Akékoľvek iné zmeny akejkoľvek dĺžky za predpokladu, že sa výsledok vyskytne v genofonde; Tu je potrebné poznamenať, že modifikácie sekvencie v genofonde sú už povolené v súlade s prvými dvoma bodmi, t. j. zdá sa, že existuje značný potenciál pre manipuláciu.

Stanovenie, či je skutočne prítomný cisgénny alebo NGT organizmus, by sa malo vykonať pri aplikácii. Podľa článkov 6 a 7 je žiadateľ zodpovedný za zodpovedajúcu skúšku. Ten musí preukázať určenie pomocou štúdií alebo ekvivalentných dôkazov. Najmä z debaty o rúškach a očkovaní proti Covid vieme, že štúdie a ich metodika môžu byť navrhnuté tak manipulatívne, že sa dostaví želaný výsledok, ktorý sa na pozadí finančných záujmov väčšinou nepozerá kriticky. Platí to najmä pre kategóriu 1.

Problém s kontrolou a patentmi

Výsledok po prípadnom kladnom rozhodnutí by mal byť verejne prístupný, napríklad prostredníctvom databázy alebo označovania osiva. To má zabezpečiť, aby používanie genetického inžinierstva úplne nezmizlo pod radarom. Existuje však prekvapivo veľa priestoru na to, aby sme sa vyhli osobitnému označovaniu výrobku ako GMO, ktoré, ako sa zdá, Komisia nemá v úmysle chrániť. Aká jednoduchá alebo komplikovaná bude kontrola pre organizácie na ochranu spotrebiteľa, sa momentálne nedá povedať.

Problém akýchkoľvek patentov na GMO sa v návrhu stručne rieši, ale inak sa ignoruje. GMO sú však v zásade patentovateľné v EÚ. Považujeme to za nevyriešenú otázku vzhľadom na predkladaný návrh, aj tu je v popredí kategória 1.

Genetická modifikácia musí zostať rozpoznateľná

Zhrnieme, čo považujeme za tri najdôležitejšie problémy:

  • Rozlišovanie medzi tým, čo sa považuje za nevyhnutne geneticky modifikované (transgénne) a tým, čo je možné dosiahnuť šľachtením (cisgénne alebo NGT kategórie 1), sa zdá byť svojvoľné a chabé; potenciál zneužitia je jednoznačne prítomný.
  • Vraj existujú možnosti na rozoznanie semien NGT či produktov z nich, ale tie sú zatiaľ popísané len povrchne.
  • Otázka, ako patentovať organizmy NGT, najmä tie z kategórie 1, je úplne ignorovaná.

Nezodpovedané ostávajú aj akékoľvek otázky pre poľnohospodárske pestovanie, ako je hodnotenie rizík pre ľudí a životné prostredie, či kontaminácia geneticky nemodifikovaných plodín v blízkosti semien NGT a ako zabrániť ich ďalšiemu šíreniu. V návrhu Európskej komisie preto nevidíme zmysel ani prínos pre spotrebiteľov. Len preto, aby bolo možné obísť predchádzajúce nariadenia o označovaní, vzniká množstvo problémov a nejasností. Moderné genetické inžinierstvo je stále genetické inžinierstvo a nevidíme dôvod na nomenklatorické hry.

Preto ako GGI (Zelená asociácia pre základné práva a slobodu informácií) požadujeme: Spotrebiteľom musí zostať jasné, či potravina obsahuje GMO alebo nie – bez ohľadu na presný postup. Tento návrh odmietame z mnohých dôvodov uvedených vyššie! Občania EÚ  majú do 2. septembra 2023 predložiť vyhlásenie k plánovanému nariadeniu o genetickom inžinierstve . Stanovisko je možné prostredníctvom tohto odkazu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Pravne-predpisy-tykajuce-sa-rastlin-vyrobenych-urcitymi-novymi-genomickymi-technikami_sk

Zdroje a zbery

Európska komisia. Návrh Komisie o rastlinách získaných určitými novými genomickými technikami . Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2023. online:  https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_en

Európska komisia. Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rastlinách získaných určitými novými genomickými technikami a ich potravinách a krmivách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 . Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2023. online: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal.pdf  &  https://food.ec.europa.eu/system /files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal_annex.pdf  (príloha)

Haerlin B.  Nové genetické inžinierstvo – malá príčina, veľký efekt . ARC2020, 2023. online:  https://www.arc2020.eu/new-genetic-engineering-small-cause-big-effect

Obrázok použitý z WIKIPEDIA 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes