Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Časť1. Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2023 o vykonávaní premosťovacích doložiek v zmluvách o EÚ (Revízia zmlúv s EÚ)
Featured

Časť1. Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2023 o vykonávaní premosťovacích doložiek v zmluvách o EÚ (Revízia zmlúv s EÚ)

VKontakte

Aby ste pochopili situáciu v ktorej sa nachádzame otvorte si tento článok " klikni na Tvrdé jadro do konca roka - eu federácia....." .Nedávno sa snažil presviedčať verejnosť vo Zvolene jeden politik, ktorý toto všetko spôsobil. Je zvláštne, že predtým, než sme prichádzali o rôzne práva (hlasovanie kvalifikovanou väčšinou) rokoch 2017 až 2019 a Lisabonskou zmluvou, bol ticho!! Teraz vo Zvolene sa snažil v skutočnosti zakryť Maroša Šefčoviča, ktorý v utorok pre agentúru Bloomberg sa priznal v úplnom inom zmysle tu čítaj

Ako sme už informovali, že začiatkom roka 2023 prebehla správa o revízii zmlúv EÚ a samozrejme ako vždy všetko sa zmietlo pod stôl. O tom sa už aj hlasovalo v EP v júli 2023 a samozrejme proti Suverenite Slovenskej Republiky. Neviete prečo vtedy bol ticho Fico o práve Veto a o suverenite SR? Teraz ide tvrdiť klamstvami, že nenechá zobrať právo VETO? Tak potom prečo nám nechal zobrať rôzne rozhodovania pred rokmi? Právo Veto nám zobrali hlasovaním kvalifikovanou väčšinou!! Prijalo sa to v zmluvách ZEÚ a ZFEÚ!! 

Výber z dokumentu o ktorom sa už hlasovalo

O ďalšie sme prišli ohľadom zdravia "tu čítaj", o slobode slova "tu čítaj" , alebo dokonca ohľadom stavebníctva (tu sme spomínali, že Brusel má právo rozhodnúť, že či ti dovolí niečo postaviť a z čoho) - všetci hlasovali ZA a súdruh Uhrík sa iba úboho zdržal hlasovania (viď dole v hlasovaniach), alebo ohľadom čipov, kde všetci podporili americké korporácie (viď dole v hlasovaniach) a mnoho ďalších zvrátenosti. 

Čo je to hlasovanie Kvalifikovanou väčšinou a ako funguje, pretože málokto vie ale týmto postupom sa prijíma približne 80 % všetkých právnych predpisov EÚ. 

Kvalifikovaná väčšina

Pri hlasovaní o návrhu Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v Rade je návrh prijatý, ak sa dosiahne kvalifikovaná väčšina.

Kvalifikovaná väčšina sa dosiahne, ak sú súčasne splnené dve podmienky:

  • za návrh hlasuje 55 % členských štátov, čo v praxi znamená 15 z 27 členských štátov
  • návrh podporujú členské štáty, ktoré zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ

Tento postup sa označuje aj ako „pravidlo dvojitej väčšiny“.

Blokujúca menšina

Blokujúcu menšinu musia tvoriť najmenej štyria členovia Rady.

Keď sa nedosiahne prah blokujúcej menšiny štyroch členov Rady, považuje sa kvalifikovaná väčšina za dosiahnutú.

Napríklad, keď za hlasujú všetky členské štáty okrem troch, kvalifikovaná väčšina sa tiež považuje za dosiahnutú, a to aj v prípade, keď 24 členských štátov, ktoré hlasovali za, predstavuje menej ako 65 % celkového obyvateľstva. Inými slovami, ak menej ako štyria členovia Rady hlasujú proti, percento obyvateľstva, ktoré tvoria členské štáty hlasujúce za, je pre vymedzenie kvalifikovanej väčšiny irelevantné.

Posilnená kvalifikovaná väčšina

Pokiaľ Rada hlasuje o návrhu, ktorý nepredložila Komisia alebo vysoký predstaviteľ, návrh je prijatý, ak sa dosiahne tzv. posilnená kvalifikovaná väčšina.

Na dosiahnutie posilnenej kvalifikovanej väčšiny sa musia súčasne splniť dve podmienky:

  • za návrh hlasuje aspoň 72 % členských štátov, čo v praxi znamená najmenej 20 z 27 členských štátov
  • členské štáty, ktoré podporujú návrh, predstavujú aspoň 65 % obyvateľstva EÚ

Osobitné prípady

V prípade, že sa na hlasovaní nezúčastňujú všetci členovia Rady, napríklad pri využití individuálnej výnimky v niektorých oblastiach politiky, závisia pravidlá hlasovania od povahy návrhu.

Keď sa v Rade hlasuje o návrhu predloženom Komisiou alebo vysokým predstaviteľom, je rozhodnutie prijaté, ak zaň hlasuje 55 % zúčastnených členov Rady, ktorí predstavujú najmenej 65 % počtu obyvateľov zúčastnených členských štátov. V tomto prípade musí blokujúca menšina zahŕňať aspoň minimálny počet členských štátov, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva EÚ, plus jedného člena, v opačnom prípade sa považuje kvalifikovaná väčšina za dosiahnutú.

Keď Rada nekoná na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa, je rozhodnutie prijaté, ak zaň hlasuje 72 % zúčastnených členov Rady, ktorí predstavujú najmenej 65 % počtu obyvateľov zúčastnených členských štátov.

Zdržanie sa hlasovania

Pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou sa zdržanie sa hlasovania považuje za hlas proti. Zdržanie sa hlasovania nie je to isté ako neúčasť na hlasovaní. Zdržať hlasovania sa môže kedykoľvek každý člen.

Štandardný spôsob hlasovania v Rade

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou je najpoužívanejší spôsob hlasovania v Rade.

Používa sa na prijímanie rozhodnutí v Rade v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako spolurozhodovací postup. Týmto postupom sa prijíma približne 80 % všetkých právnych predpisov EÚ.

Na stole to mali ešte pred vyše rokom všetci politici bez rozdielu!!

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2023 o vykonávaní premosťovacích doložiek v zmluvách o EÚ (2022/2142(INI))

 Európsky parlament,

–  so zreteľom na premosťovacie doložky v zmluvách o EÚ,

–  so zreteľom na článok 31 ods. 3 a článok 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na článok 81 ods. 3 druhý pododsek, článok 153 ods. 2, článok 192 ods. 2 druhý pododsek, článok 312 ods. 2 druhý pododsek a článok 333 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. septembra 2018 s názvom Silnejší globálny aktér efektívnejšie rozhodovanie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (COM(2018)0647).

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. januára 2019 s názvom Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ (COM(2019)0008),

–  so zreteľom na oznámenie Oznámenie Komisie z 9. apríla 2019 s názvom Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v rámci politiky EÚ v oblasti energeticky a klímy (COM(2019)0177).

–  so zreteľom na Oznámenie Komisie zo 16. apríla 2019 s názvom Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (COM(2019)0186),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2022 o výzve na zvolanie konventu na účel revízie zmlúv(3),

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0208/2023),

A.  keďže jednomyseľnosť v Rade sa stala jednou z najväčších prekážok pri dosahovaní rýchlych, účinných a ambicióznych rozhodnutí; keďže Rada sa uchyľuje k jednomyseľnosti aj tam, kde zmluvy ustanovujú hlasovanie kvalifikovanou väčšinou;

E.  keďže premosťovacie doložky sú mechanizmy stanovené v zmluvách s cieľom zlepšiť flexibilitu rozhodovania EÚ; keďže pomocou nich nemožno rozšíriť ani zúžiť právomoci EÚ a môžu sa nimi upraviť len pravidlá rozhodovania tým, že umožnia prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a/alebo použitie riadneho legislatívneho postupu v osobitných prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú mimoriadny legislatívny postup;

F.  keďže existujú dva druhy premosťovacích doložiek: 

   a) všeobecné premosťovacie doložky, ktoré si vyžadujú jednomyseľné schválenie Európskou radou, ako aj súhlas Európskeho parlamentu, a          môžu ich vetovať národné parlamenty;

 b) osobitné premosťovacie doložky týkajúce sa šiestich špecifických oblastí politiky, ktoré si vyžadujú jednomyseľné schválenie Európskou radou alebo Radou a v ktorých Európsky parlament, žiaľ, zohráva len okrajovú úlohu;  

H.  keďže v rokoch 2018 a 2019 Komisia predložila štyri oznámenia obsahujúce návrhy na aktiváciu premosťovacích doložiek v súvislosti so zahraničnou a bezpečnostnou politikou, daňovou politikou, politikou v oblasti energetiky a klímy a sociálnou politikou;

I.  keďže Európsky parlament od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy vyzval na aktiváciu premosťovacích doložiek vo viac ako 40 uzneseniach;

J.  keďže Rada sa týmito návrhmi nikdy vážne nezaoberala a len nedávno uskutočnila po mnohých rokoch prvé zásadné diskusie o možnej aktivácii premosťovacích doložiek;

H.  keďže v rokoch 2018 a 2019 Komisia predložila štyri oznámenia obsahujúce návrhy na aktiváciu premosťovacích doložiek v súvislosti so zahraničnou a bezpečnostnou politikou, daňovou politikou, politikou v oblasti energetiky a klímy a sociálnou politikou;

I.  keďže Európsky parlament od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy vyzval na aktiváciu premosťovacích doložiek vo viac ako 40 uzneseniach;

J.  keďže Rada sa týmito návrhmi nikdy vážne nezaoberala a len nedávno uskutočnila po mnohých rokoch prvé zásadné diskusie o možnej aktivácii premosťovacích doložiek;

M.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júna 2022 vyzval na zvolanie konventu o revízii zmlúv a navrhol prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v príslušných oblastiach vrátane aktivácie premosťovacích doložiek;

Všeobecné úvahy (tak je uvedené v dokumente)

3.  víta závery Konferencie o budúcnosti Európy a opätovne potvrdzuje svoj záväzok účinne nadviazať na odporúčania občanov;

4.  opätovne vyzýva na urýchlenú zmenu zmlúv(8); naliehavo žiada Radu, aby návrh Európskeho parlamentu postúpila Európskej rade, a vyzýva Komisiu, aby v tejto veci prevzala zodpovednosť podľa článku 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ;

O Konferencii o budúcnosti Eú na čo sme upozorňovali už v minulom roku "tu čítaj" je to v skutočnosti o Eú Federácii a bolo prijaté v máji 2022! 

Legislatívny proces tu . 

Celé znenie v PDF

 

Hlasovanie je vo viacerých bodoch! Nájdete pod číslom 82. Mise en œuvre des clauses «passerelles» dans les traités de l’Union européenne - Implementation of ‘passerelle’ clauses in the EU Treaties - Umsetzung von Passerelle-Klauseln in den EU-Verträgen - A9-0208/2023 - Giuliano Pisapia

Ďalší dôkaz, že politici zavádzajú verejnosť. Hlasovanie ZA, Zdržanie sa..... . Stále veríte svojím politikom!?

Súhlasíte s budúcnosťou, ktorú si predstavujete?

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
  
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes