Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

12.11.21 Očkovacia agenda v školách: WHO vydala usmernenie už v roku 2014

VKontakte

Je to ďalší krok na ceste k invalidizácii rodičov a odstráneniu práva na fyzické sebaurčenie: deti a dospievajúci sú vystavení experimentálnej génovej terapii – a školy majú zohrať kľúčovú úlohu pri implementácii očkovacej agendy!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) totiž už v roku 2014 potajomky zaviedla nepriamu definíciu toho, ako možno získať súhlas s očkovaním detí, bez toho, aby si to verejnosť doteraz všimla: prítomnosťou v škole. Účasťou na vyučovaní v škole očkovania sa predpokladá zodpovedajúca „informácia“ a „vzdelávanie“ žiaka alebo rodičov.

Napríklad v dokumente WHO „Posúdenie súhlasu s očkovaním detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 17 rokov“ sa používa ako „bežný prístup k získaniu súhlasu na očkovanie“.

Z dokumentu:

"Proces implicitného súhlasu, ktorým sú rodičia informovaní o bezprostrednom očkovaní prostredníctvom sociálnej mobilizácie a komunikácie, niekedy vrátane listov priamo adresovaných rodičom. Za súhlas sa následne považuje fyzická prítomnosť dieťaťa alebo dospievajúceho s rodičom alebo bez neho na očkovaní. Táto prax je založená na princípe opt-out a od rodičov, ktorí nesúhlasia s očkovaním, sa implicitne očakáva, že prijmú opatrenia, aby sa ich dieťa alebo dospievajúci nezúčastnili na očkovaní. To môže zahŕňať nepustenie dieťaťa alebo dospievajúceho do školy v deň očkovania, ak vakcína prebieha cez školy."

Dokument WHO:

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/consent_note_en.pdf

Uvedený „princíp opt-out“ dokonca pozitívne zdôrazňuje aj WHO, pretože „akceptácia“ očkovania je tak vyššia. Po pravde, týmto spôsobom je pravdepodobné, že mnohí rodičia, ktorí nepočuli o „komunikácii“ očkovacej kampane, sú ignorovaní – pretože v skutočnosti konkrétne správy rodičom nie sú pravidlom, ale posielajú sa len v "skratke, alebo iba občas, niekedy".

Hororový scenár pre znepokojených rodičov

„Úvahy“ WHO sú všeobecné a nie sú prispôsobené jednotlivým krajinám, preto sa v závere dokumentu odporúča, aby každá krajina samostatne získala informácie o rôznych, vrátane právnych aspektov. Orgánom, ktoré implementujú alebo dohliadajú na očkovací program, sa preto okrem iného odporúča:

  • “ Zhromažďovať informácie o požiadavkách na (zákonný) informovaný súhlas pre lekárske zákroky (vrátane veku súhlasu a súhlasu) na národnej, nižšej ako národnej a inštitucionálnej úrovni; "
  • “ Zhromažďovať informácie o schvaľovacích procesoch v inštitúciách zapojených do očkovania starších detí, ako sú: B. Vzdelávacie inštitúcie; "
  • „ Vyvinúť proces informovaného súhlasu prispôsobený miestnej situácii, kapacitám zdravotného systému a tam, kde je to vhodné, aj školského systému, ktorý optimalizuje využívanie zdrojov a výsledky verejného zdravia pri rešpektovaní individuálnych práv; "

Ak sa v krajine dospeje k záveru, že postup implicitného súhlasu spĺňa „právne požiadavky“ na princíp informovaného súhlasu pri očkovaní detí, nič nestojí v ceste očkovacej kampani v školách: rodičia, ktorí nechcú, aby ich dieťa bolo zaočkovaný z akéhokoľvek dôvodu, no nezareagovať včas a nenechať svoje dieťa v škole v príslušné očkovacie dni, by bolo jednoducho smolu. Žiaľ, najneskôr od začiatku takzvanej „pandémie“ sú výklady platného práva v mnohých prípadoch mimoriadne pochybné: Z právneho hľadiska je každé nerovnaké zaobchádzanie s neočkovanými osobami nezákonné.- To však vláde nebráni v tom, aby nielen pokračovala vo svojom kurze, ale ho dokonca neustále sprísňovala.

Načrtnuté myšlienky WHO samozrejme nie sú záväzné – skutočnosť, že takéto odporúčanie možno nepriamo odvodiť z dokumentu, by však mala viesť k zamysleniu. Takýto postup implicitného súhlasu by prišiel veľmi vhod pre politikov, ktorí chcú čoraz častejšie zaviesť očkovanie proti Covid deťom napriek mimoriadne otáznemu pomeru rizika a prínosu. Na druhej strane pre dotknutých rodičov je tento scenár čírou hrôzou. Nakoniec by ste zostali úplne sami s možnými vedľajšími účinkami očkovania pre vaše dieťa. Je pochopiteľné, že mnohí rodičia sa toho boja. Z tohto dôvodu právnici pre základné práva pred časom sprístupnili vzor listu, pomocou ktorého môžu rodičia dať škole jasne najavo, že dať súhlas s očkovaním svojho dieťaťa.  V spolupráci s report24

Zaujímavé však? Ak sa pozrieme na scénu vo Slovenskej politike, alebo skôr do NR SR aké zákony sa schválili ohľadom školstva a s určitosťou má súvis práve s WHO!? Už sa niekoľko zákonov vážne schválilo a to za podpory opozície a nielen koalície. Len uvedieme príklad dva zákony. 

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch ktorý ustanovil tzv liečebného pedagóga, ktorý môže vykonávať určite medicínske procedúry.

21. 9. 2021 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 639) 

Kto a ako hlasoval: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&CisObdobia=8&Text=&CPT=639&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False

Odporúčam si ho celý prečítať: Návrh zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499233

Ďalší zákon: 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

㤠152a
Zdravotná starostlivosť v škole a školskom zariadení
(1) Škola a školské zariadenie môže vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnávaním zdravotníckeho pracovníka spĺňajúceho podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu91a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Návrh zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499405&fbclid=IwAR0dxJIvffCYndL1apqCxEA79g7of5cqVYhVJIMNspUtSmXv40jvzNEOHU0

Kto a ako hlasoval:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&CisObdobia=8&Text=&CPT=640&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

12.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes