Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

6.5.2022 „Konferencia o budúcnosti Eú: Spojené štáty Európske!!

VKontakte

EÚ a politici opäť klamú obyvateľstvo, že je to druh demokracie. „Čistou náhodou“ sa početné návrhy z konferencie (1), ktorá sa koná už veľmi dlhú dobu, sa zhodujú s plánmi Agendy OSN 2030 a paralely sú aj v používaní jazyka. Údajne 50 000 ľudí sa podieľalo na rozvíjaní nápadov ako spoločná eurová armáda, čoraz účinnejšie opatrenia proti dezinformáciám a ukončenie princípu jednomyseľnosti. Čo je ešte zaujímavé, že politici o tom mlčia a pritom to mali všetci na stole už mnoho rokov. Europoslanci o tom hlasovali už v januári 2020 !! Samozrejme, že takí poslanci NR SR z roku 2018 - 2019 o tom mlčia, príklad Kotlebovci s Uhríkovcami, Smeráci, Dankovci, KDHáci, Šimkovičová s Marčekom, Matovičovci, Kiskovci, liberáli........ .

A hlavne založenie Spojných štátov Európskych (Tvrdé jadro)

Energetická a obranná politika si vyžadujú európske investície, a teda fiškálnu úniu, ktorá by Európskej únii dala právomoci v rozpočtovej oblasti a možnosť požičiavať si prostredníctvom európskej štátnej pokladnice ako aj jednotnú zahraničnú politiku. To znamená skutočnú politickú úniu s Komisiou ako federálnym exekutívnym orgánom zodpovedajúcim sa Európskemu parlamentu. S Komisiou zodpovednou za novú fiškálnu, zahraničnú, energetickú, zdravotnú a obrannú politiku. Doplnená by mala byť spolurozhodovaním Parlamentu a Rady a úplným zrušením jednomyseľného hlasovania v rozhodovacom systéme Únie.

Ďalšie dokumenty, ktoré nikto nezverejnil, nájdete v blogu: 

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/ , https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu/z-digitalizacie , https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu/agendy-zelena-dohoda , https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu/nariadenia-o-ockovani .

Na konferencii o budúcnosti Európy sa občianske panely a návrhy digitálnej platformy zhodli na požiadavke jednotnejšej, efektívnejšej, sociálnejšej a demokratickejšej Európy založenej na skutočnej ústave.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Referencie:

Na oživenie projektu EÚ a priblíženie inštitúcií k občanom v roku 2019 prezidentka von der Leyen – na základe nápadu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona – navrhol Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá sa mala prijať a schváliť do roka 2022. Parlament a Komisia vyjadrili svoje názory na konferenciu začiatkom roka 2020, Rada tak urobila až neskôr (jún 2020 a február 2021). Spoločné vyhlásenie podpísané 10. marca 2021 predsedami troch inštitúcií znamenalo ukončenie prípravnej fázy. Konferencia bola slávnostne otvorená 9. mája 2021 na nadnárodnom hybridnom podujatí.

Táto dlhá príprava bola spôsobená na jednej strane vypuknutím pandémie, presmerovaním pozornosti na záležitosti súvisiace s pandémiou, a na druhej strane ťažkosťami pri hľadaní spoločného východiska v riadiacich orgánoch a predsedovi konferencie.

 

Konferencia je komplexný proces, v ktorom sú hlavne štyri zložky:  

občianske panely ,  plénum konferencie ,  viacjazyčná digitálna platforma  a  decentralizované/národné podujatia.  Konferenciu s tripartitným predsedom vedú predsedovia Parlamentu, Rady a Komisie. Existujú štyri občianske panely ktoré predstavujú skutočnú inováciu konferencie. Pozostávajú z 200 občanov, z ktorých každý je vyvážený podľa pohlavia a sú vybraní náhodne, pričom 1/3 každého panelu tvoria ľudia mladší ako 25 rokov. Predstavujú rozmanitosť EÚ z hľadiska veku, vzdelania, pohlavia, geografického pôvodu a úrovne vzdelania. Každý zo štyroch občianskych panelov pokrýva skupinu oblastí politiky: Panel 1 sa zaoberá silnejšou ekonomikou, sociálnou spravodlivosťou, zamestnanosťou/vzdelávaním, mládežou, kultúrou, športom/digitálnou transformáciou; Panel 2 s európskou demokraciou/hodnotami, právami, právnym štátom a bezpečnosťou; Panel 3 s klimatickými zmenami, životným prostredím a zdravím a Panel 4 s EÚ vo svete/migrácia. Občianske panely sa stretávajú na poradných zasadnutiach zameraných na tematické témy a zohľadňujú príspevky občanov na viacjazyčnej digitálnej platforme. občania Pod záštitou konferencie sa konajú aj národné podujatia . Na všetky podujatia organizované v rámci konferencie sa vzťahuje Charta konferencie so spoločnými zásadami. Viacjazyčná digitálna platforma konferencie je centrom, ktoré európskym občanom a európskym organizáciám občianskej spoločnosti poskytne príležitosť hostiť a zúčastniť sa podujatí a zdieľať nápady o budúcnosti Európy. Priebežné správy platformy sú dostupné aj na webovej stránke konferencie.  

Výkonná rada je orgán, ktorý na základe konsenzu organizuje prácu konferencie, jej procesy a podujatia a pripravuje plenárne zasadnutia konferencie vrátane príspevkov občanov a následných opatrení. pozostáva z rovnakého počtu zástupcov Parlamentu, Rady a Komisie a podáva správy spoločnému predsedníctvu. Súčasnými spolupredsedami výkonnej rady sú: Guy Verhofstadt (Parlament – ​​obnova, Belgicko), Dubravka Šuica (Komisia) a Clément Beaune (Rada – francúzske predsedníctvo). Plenárne  zasadnutie konferencie má celkovo 449 zástupcov. Diskutuje o odporúčaniach národných, celoeurópskych občianskych panelov a otázkach, o ktorých rozhoduje v pléne, ale aj v menšom formáte deviatich pracovných skupín ., zložený zo zástupcov občianskych panelov, poslancov Európskeho a národného parlamentu, zástupcov Rady a Komisie, poradných orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti.

Občianske panely sa konali od septembra 2021 do januára 2022 a najmä od decembra 2021 do februára 2022 predložili 178 odporúčaní plénu konferencie, ktoré má predložiť návrhy Výkonnej rade. Na tento účel bolo žrebom vyžrebovaných 20 veľvyslancov občianskych panelov, ktorí budú zastupovať príslušnú porotu. Podľa článku 18 Konferencie závery Konferencie vypracuje Výkonná rada na základe diskusií a návrhov v pléne konferencie a konajúc na základe konsenzu v plnej spolupráci s plénom. Činnosť 9 pracovných skupín konferencie z marca a apríla bola venovaná najmä diskusii a vypracovaniu 49 návrhov, ktoré zahŕňajú celkovo (okolo) 332 odporúčaní, ktoré plénum konferencie definitívne schválilo 9. mája 2022 počas francúzskeho predsedníctva. 

Aktualizované dňa 10.5.2022 "Tu si položte otázku, že prečo a čo sa vlastne dialo s jedným bývalým politikom na Slavíne". Viete prečo? Potrebovali to zakryť pred verejnosťou, nikto sa o tom nesmel dozvedieť!! Dokonalá súhra všetkých politikov!!

Výsledok „konferencie“ bol oficiálne predstavený 9. mája 2022. K dispozícii je už papier so 49 návrhmi (1), na ktorých sa plénum dohodlo 29. a 30. apríla, lenže dokument bol predstavený práve toho 27.4.2022 keď poslanec NR SR už musel priznať práve to, čo sme odvysielali ešte 24.4.2022 a zopakoval presne naše slová.

Skeptikom z EÚ a nám vstávajú vlasy dupkom. Rozšíriť sa majú kompetencie EÚ, takmer vo všetkých bodoch sa má odstrániť zásada jednomyseľnosti a právo veta členských krajín. A tento proces započal vďaka minulým vládam!!

Opis tejto Konferencie:

„Európska identita“ sa má posilniť, pričom identita národov v ich národných štátoch už nehrá žiadnu rolu. Identita je dôležitá aj z hľadiska Svetového ekonomického fóra, pretože sa vyžaduje celoeurópska „digitálna identita“. EÚ by bola postavená na zastupiteľskej (nie priamej) demokracii a mala by ňou aj zostať. Volebné právo má byť štandardizované v celej Európe. Okrem toho by mali byť možné „nadnárodné“ volebné zoznamy. V podstate to znamená nepriamy koniec národnej suverenity a zánik národných štátov. V poznámke pod čiarou sa však upozorňuje, že by sa tak malo diať len veľmi pomaly a po prechodnom období, aby nebol príliš veľký stres.

Právna situácia v oblasti azylu a migrácie by mala byť štandardizovaná. To by znamenalo koniec špeciálnej cesty v Maďarsku a ďalších východných krajinách, ale napríklad aj v Dánsku. Plány ako Dáni umiestniť delikventných žiadateľov o azyl v Kosove do väzníc by sa buď uplatnili v celej Únii – alebo, čo je reálnejšie – pochované.

Slovo „udržateľný“ sa v tomto dokumente vyskytuje 35-krát. Na prvý pohľad nie problematické, všetci, ktorí sú už teraz extrémne kritickí voči Agende OSN 2030, rýchlo pochopia, že sa tu používa jazyk SDGs (Cieľov udržateľného rozvoja), agendy elít, ktoré chcú zmeniť svet v duchu Veľký reset by sa mal zmeniť.

Európa by mala mať zjednotenú armádu a prevziať „vedúcu úlohu“ pri zaručení svetovej bezpečnosti. Je iróniou, že túžba po väčšej cenzúre je napísaná v časti, ktorá sa zaoberá vojenskou „obranou“: bojom proti dezinformáciám a propagande. Z koronakrízy vieme dosť, ako objektívne a na faktoch založený takýto „boj“ funguje - dokonca je o tom aj záznam: Tu Klikni

Od prvej po poslednú stranu sa v novinách preháňajú zvláštnosti Zeitgeist, napríklad „rodová rovnosť“ by sa mala venovať viac pozornosti športu. Sexuálna výchova má byť štandardizovaná v celej Európe ako súčasť programu zdravia. O tom, do akej miery má takéto ľavicové vychvaľovanie skutočný význam pre väčšinu populácie, možno pochybovať – a na tomto základe by sa mal hodnotiť aj celý text.

Prevziať kontrolu nad naším zdravím.

Stratiť právo veta. 

Dokonca je tam aj opis takzvanej zdravej výživy na školách (bez mäsa a nahradenie hmyzom) ukončenie drevopriemyslu, digitalizácia, podpora nových miest budúcnosti a nie podpora dedín, zrušenie uhlíkového priemyslu, žiadne vlastnenie, žiadna výstavba domov a podobne. Všetko nájdete nižšie v dokumente. 

V konečnom dôsledku budú ľudia a národy Európy presvedčené, že rozhodnutia tejto „konferencie“ predstavujú ich vlastnú vôľu, a preto sa musia realizovať.

(1) Plenárne zasadnutie konferencie

https://futureu.europa.eu/?locale=sk

Konfrencia o budúcnosti Európy je aj o zrušení drevopriemyslu, ukončenie cementárni, bez vlastníctva áut, zdravá výživa - hmyz, zdieľanie - obehové hospodárstvo, zdravie - očkovanie, digitalizácia, inteligentné mestá, Eú superštát.... 

(2) Prikladáme oficiálny schválený celý dokument:

Odporúčam pozrieť si hlasovania, pretože všetci podlo klamú !!

Legislatívne observatórium EP(tu)

2019/2990(RSP) Uznesenie o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy

Text adopted by Parliament, single reading
   
T9-0010/2020  15/01/2020 EP
 
 
Legislatívne observatórium EP (tu)
 
2020/2657 (RSP) Uznesenie o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy
 
Text adopted by Parliament, single reading
   
 
Motion for a resolution
   
 

Oficiálne logo organizácie Conference on the Future of Europe

4.5.2022 

Parlament vyjadril v stredu 27.4.2022 podporu ambicióznym občianskym návrhom vypracovaným plénom Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré predpokladajú zásadnú reformu Európskej únie.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré nadviazalo na závery Konferencie o budúcnosti Európy.

Parlament privítal ambiciózne a konštruktívne návrhy Konferencie o budúcnosti Európy a potvrdil, že si vyžadujú zmeny v zmluvách EÚ.

Traja spolupredsedovia Výkonnej rady predložia v pondelok 9. mája - teda na Deň Európy - predsedom inštitúcií EÚ záverečnú správu Konferencie. Stane sa tak počas slávnostnej ceremónie v Štrasburgu, ktorou sa Konferencia o budúcnosti Európy zavŕši.

Dokonca sa našiel jeden dokument, ktorý dokazuje to, čo hovoríme a píšeme otvorene, že sú v omeškaní niekoľko rokov v prijatí toho, čo hovoríme - Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021 

Z dokumentu: Únia otvorila priestor na zlepšenie svojho fungovania, ale aj prebiehajúca snaha o dlhodobo očakávanú reflexiu naráža na svoje limity. S ročným omeškaním bola v máji 2021 odštartovaná Konferencia o budúcnosti Európy. Tento unikátny projekt participatívnej demokracie, ktorého cieľom je komunikácia s občanmi a získanie ich názorov a návrhov na ďalšie fungovanie únie, čelí viacerým výzvam. Všetko zvrátené a všetci  o tom mlčia ako je výbor pre európske záležitosti , v ktorom sedí aj Mazurek (tu) Zahraničný výbor NR SR (tu). 

Ešte z roku 2012: 

Desať krajín Únie navrhuje Spojené štáty európske

Viaceré štáty chcú zmeniť politický systém Únie, zaviesť dvojkomorový parlament a priamu voľbu prezidenta.

BERLÍN, BRATISLAVA. Európsku úniu majú z finančnej krízy dostať radikálne reformy, ktoré by ju zmenili na spojené štáty európske.

Na ich čele by stál priamo zvolený európsky prezident a dvojkomorový parlament, so zastúpením členských štátov v druhej komore.

Mali by sme európsku vládu, nového európskeho ministra financií, Európsky menový fond, spoločnú armádu či spoločné kreslo v medzinárodných organizáciách. Šéfovia štátov a vlád by mali menší vplyv na európsku politiku a členské štáty by veľkú časť právomocí odovzdali Bruselu.

Slovensko medzi krajinami chýba. No so spojenými štátmi európskymi by problém nemalo. „Centralizácia v rámci Európskej únie je predpokladom na úspešné fungovanie eurozóny,“ hovorí premiér Robert Fico.

Naša diplomacia ich berie ako jeden z príspevkov do diskusie. V zásade proti silnej Európe nie je. „Pozícia Slovenska je v danej chvíli zadefinovaná pomerne jasne - posilnená integrácia so silnými európskymi inštitúciami, ktoré garantujú vyváženosť záujmov,“ povedal šéf diplomacie Miroslav Lajčák.

Nie je to prvý návrh na fungovanie Európskej únie podľa vzoru Spojených štátov amerických. Prichádza tri dni po gréckych voľbách, ktoré svet sledoval ako referendum o eurozóne, a osem dní pred kľúčovým summitom o budúcnosti Európskej únie.

Korčok: Nie je to prvý návrh na spojené štáty európske

O návrhoch sa na summite hovoriť nebude, pôjde o hospodársky rast a eurozónu, hovorí náš stály predstaviteľ pri EÚ IVAN KORČOK.

Budeme mať Spojené štáty európske?

„Nepoznám návrh konkrétne. Ale každý, kto sa zaoberá s EÚ, vie, že o takomto koncepte sa na rôznych fórach diskutuje nepretržite od vzniku európskej integrácie. Volá sa to úvaha o finalite podoby európskej integrácie.

Richard Sulík, predseda SaS

Vývoj sa v priebehu rokov môže uberať rôznymi smermi, ale ak sa má Slovensko vzdať veľkej časti svojej suverenity, musia o tom rozhodnúť voliči v referende. Rovnako ako to bolo pri našom vstupe do EÚ.

Igor Matovič, OĽaNO

Touto cestou by sme určite nemali ísť. Nie som fanúšikom prílišného spájania sa, ale situácia v budúcnosti a dlhy, ktoré politici narobili, nás možno k tomu prinútia.

Ján Figeľ, predseda KDH

Zjednotená a pritom silná Európa nemá byť superštátom, ale dobre zorganizovaným spoločenstvom demokracií - členských krajín, ktoré spájajú spoločné hodnoty a záujmy, prostredníctvom práva definujú pravidlá na ich realizáciu a majú zrelosť ku globálnej zodpovednosti. Ako Európa nie je Amerikou, ani EÚ nebude spojenými štátmi európskymi. Ale je možné vytvoriť užšiu integráciu na báze dobrovoľnosti. 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes