Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

10.11.21 Právna analýza/pomoc/zdravotná starostlivosť

VKontakte
Dovoľujeme si sem uverejniť analýzu zákona, ktorým sa dopĺňajú rôzne ďalšie zákony v úmysle zvýšiť nátlak na ľudí aby podstúpili smrtiacu vakcínu. Čítajte pozorne a dôležité je až do konca za rozsah sa ospravedlňujeme, snažíme sa byt stručný.

Týka sa to Vládneho návrhu zákona  Parlamentná tlač 790: Dátum doručenia 10.11.2021

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=503040

    790
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........ 2021,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
 
 
 Analýza tohto návrhu zákona:

1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  1. a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,

V tomto prípade si urobme modelovú situáciu keď prídete k lekárovi alebo na pohotovosť a lekár vás odmietne ošetriť čim vlastne náplní skutkovú podstatu priestupku ktorý je predmetom tohto zákona a hrozí mu pokuta až do výšky 1500 eur v mimoriadnej situácii v návrhu tohto zákona absentuje definícia kto je priestupca čiže ním je aj zdravotník ktorý koná v zmysle uvedeného .

ďalej povinné liečenie je také liečenie ktoré je uložené súdom na účely trestného konania alebo dokazovania, žiadne iné povinné liečenie neexistuje

  • 11 zákon 576/2004

Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1)

Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(2)

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov a služieb ustanovenou osobitným predpisom. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(4)

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.

(5)

Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

Tu z ustanovení, ktoré sme vybrali je teda jasne deklarované, že priestupku sa môže dopustiť zdravotník, a teda každý ma právo aby s ním bolo zaobchádzané rovnakým spôsobom bezo hladu či je testovaný, nakoľko testovanie neprikazuje žiadny "opakujeme žiadny" všeobecne záväzný právny predpis iba "vyhláška " ktorá nie je aplikovateľná z dôvodu absentujúcej zákonnej a Ústavnej spôsobilosti o čom najlepšie vypovedá "Článok 2 Ústavy SR".

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

V prípade plnomocenstva polície a obchodníkom a zamestnávateľa kontrolovať vašu zdravotnú dokumentáciu teda presnejšie testy a doklady o prekonaní je to nasledovne.

Podľa článku 7 ods 5 Ústavy SR sú všetky medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala: sú nadradené zákonom SR !!!

V zmysle nariadenia EU číslo: (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES: na základe tohto nariadenia bol aktualizovaný zákon 18/2018 a podľa § 16 je ZAKÁZANÉ spracúvať údaje tykajúce sa zdravia .

Nie ste povinný ich ukazovať ani policajtovi a to ani v prípade že je to dané zákonom.

Nariadenie EÚ je právny predpis vyššej sily než ústava SR.

Zachovajte pokoj, nikto vás nemôže nútiť sa testovať, očkovať ani nič podobné.

Ustanoveniami, ktoré sa tykajú polície a vojakov sa zaoberať nebudeme...!

 

 

Trestný zákon aplikovateľný na zdravotníka odmietajúceho ošetriť vás

 

  • 8 Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

  • 9 Druhy trestných činov

 

Trestný čin je prečin a zločin.

 

  • 10 Prečin

(1)

 

Prečin je

a)

trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo

b)

úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

(2)

Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.

  • 19 Páchateľ

(1)

Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.

(2)

Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

 

  • 123 Ujma na zdraví

(1)

Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného.

(2)

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

(3)

Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

a)

zmrzačenie,

b)

strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c)

ochromenie údu,

d)

strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e)

poškodenie dôležitého orgánu,

f)

zohyzdenie,

g)

vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h)

mučivé útrapy, alebo

i)

porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

(4)

Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

 

nezákonným konaním vám vzniká škoda hoci aj na právach , nemusí byt spôsobená škoda len na majetku vašim majetkom sú aj vaše práva a podliehajú ochrane trestným zákonom Škoda

  • 124

(1)

Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

(2)

Škodou sa rozumie v zmysle odseku 1 aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť.

(3)

Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.

 

ak sa zdravotník dopusti trestného činu na osobe uvedenej v paragrafe  139 jedna sa o priťažujúcu okolnosť , tieto osoby sú chránené trestným zákonom .

  • 139 Chránená osoba

(1)

Chránenou osobou sa rozumie

a)

dieťa,

b)

tehotná žena,

c)

blízka osoba,

d)

odkázaná osoba,

e)

osoba vyššieho veku,

f)

chorá osoba,

g)

osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,

h)

verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona,

i)

svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ, alebo

j)

zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.

Neposkytnutie pomoci

  • 177

(1)

Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)

Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

Tu je malý výklad pre vaše budúce trestné oznámenia na lekára ktorý vás odmieta/odmietne ošetriť.

 
10.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovenska. Všetky práva vyhradené!
 

Potrebujeme vašu podporu:

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Upozornenie: Nie je to podnecovanie k nenávisti a podobne.
 
Ďalšie právne dokumenty pre verejnosť.
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes