Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

30.10.21 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)Štatistika hospitalizácií

VKontakte

pretože nám tu stále unikali čísla, média aj s vládami za posledné roky neustále zatajujú skutočnosti a nezrovnalosti. 

Hľadali sme všade možne. No nakoniec nám poradili úrady v zahraničí, že to nie je tak ako sa to celé prezentuje. Keď sme otvorili túto stránku tak sme začali všetko kompletne prehľadávať. Choroby, úmrtnosť na všetky možné choroby či podľa veku, či podľa okresu, alebo kraja. Ale čo bolo tak závažné? V štatistikách sa nevedie nejaký Covid-19. Keď sme sa na to poriadne pozreli a overili si roky štatistiky od roku 2009 až do konca kalendárneho roka 2020. Zistili sme nehorázny šok, že niekto nás tu pekne zavádza a klame po celý čas. A v čom? No predsa v tom, že ak by to bolo tak ako sa to tu prezentuje, že vysoká hospitalizácia na dychovú sústavu a na infekčné choroby, alebo nejaké úmrtnosti..... predsa by muselo byť vysoké číslo než v roku 2019, alebo 2018. Nemyslíte?

Tak sa skúsme spoločne na to pozrieť. Súhlasíte? 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NCZI vykonáva úlohy v oblasti:


NCZI v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie, zdravotné poisťovne a lekárske fakulty.

Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

HOSPITALIZÁCIE

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prinášajú ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky. Sledujú počet ukončených hospitalizácií, dĺžku ošetrovania aj počet zomretých v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa kapitol a skupín diagnóz Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, pohlavia, veku pacienta a územia trvalého bydliska pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a podľa odborného zamerania posteľových útvarov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika:
 
Periodicita: ročne
 
Tu si teraz skúsme pozrieť hospitalizácie za posledné roky:
 
Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020  
T 1 Počet hospitalizácií podľa pohlavia, 2001 – 2020  
Number of hospitalisations by sex, 2001 – 2020  
         
Rok Počet hospitalizácií Priemerný ošetrovací čas v dňoch
spolu muži ženy
Year Number of hospitalisations Average length of stay in days
total males females
2001 1 142 283 494 025 648 258 9,3
2002 1 093 198 469 090 624 108 8,9
2003 1 058 198 451 236 606 962 8,7
2004 1 066 289 454 457 611 832 8,6
2005 1 070 268 456 447 613 821 8,3
2006 1 078 522 458 862 619 660 8,2
2007 1 033 615 442 743 590 872 7,9
2008 1 126 069 482 996 643 073 7,7
2009 1 146 998 495 454 651 544 7,5
2010 1 154 755 500 521 654 234 7,3
2011 1 132 288 489 654 642 634 7,1
2012 1 160 749 502 369 658 380 6,9
2013 1 165 115 505 647 659 468 6,7
2014 1 184 486 513 811 670 675 6,7
2015 1 203 154 522 993 680 161 6,6
2016 1 213 445 527 696 685 749 6,6
2017 1 204 737 528 593 676 144 6,5
2018 1 189 662 524 006 665 656 6,4
2019 1 180 474 523 067 657 407 6,4
2020 978 498 438 185 540 313 6,5
Poznámka: Opravené chybne uvedené počty hospitalizácií a priemerný ošetrovací
čas za roky 2001 – 2004 publikované v štatistických výstupoch v predchádzajúcich obdobiach. Tieto obsahovali iba údaje o hospitalizáciách týkajúce sa nemocníc
a nezahŕňali údaje za liečebne.

Notice: Numbers of hospitalisations and average length of stay in days were corrected for years 2001 – 2004. In previous publication table outputs, the one included only data obtatined from hospitals and data registred in treatment facilities were not involved

 

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2009-2020      
T 2.2 Hospitalizácie podľa kapitol MKCH-10  (príčiny hospitalizácie) na 100 000 obyvateľov, 2009 – 2020
Hospitalisations by ICD-10 Chapters (causes of hospitalisation) per 100,000 population, 2009 – 2020  
                         
Kapitola MKCH-10 (príčiny hospitalizácie) Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
počet hospitalizácií na 100 000 obyvateľov
ICD-10 Chapter (causes of hospitalisation) Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
number of hospitalisations per 100,000 population
Spolu  21 168,7 21 262,2 20 974,6 21 465,2 21 522,8 21 859,4 22 182,9 22 343,8 22 149,0 21 841,6 21 643,6

17 925,1

I. Infekčné a parazitové choroby 427,0 434,6 450,1 434,9 434,7 485,1 532,4 557,8 559,5 615,8 615,9 413,6
II. Nádory 1 889,4 1 935,8 1 948,0 1 981,8 1 985,8 2 033,6 2 037,0 2 069,7 2 094,1 2 048,6 2 080,2 1 889,8
III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov 162,9 164,1 171,0 172,4 175,0 186,0 187,3 197,3 196,6 198,9 209,9 189,2
IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby 430,4 453,8 453,2 469,7 481,4 491,2 522,6 525,9 572,9 556,0 519,3 437,0
V. Duševné poruchy a poruchy správania 807,1 809,3 796,3 806,1 832,0 853,0 845,8 853,6 841,9 841,9 841,9 725,5
VI. Choroby nervovej sústavy 671,2 682,4 693,6 740,3 781,9 821,8 865,1 867,4 820,2 787,6 757,8 564,4
VII. Choroby oka a očných adnexov 369,9 367,3 325,2 255,2 242,2 201,6 189,8 192,3 196,9 230,7 214,6 156,2
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku 189,8 184,3 180,1 175,6 184,8 188,3 191,4 195,1 185,2 181,2 181,4 125,9
IX. Choroby obehovej sústavy 3 323,7 3 333,3 3 283,7 3 464,8 3 393,1 3 516,0 3 478,6 3 441,2 3 409,3 3 325,3 3 282,3 2 777,0
X. Choroby dýchacej sústavy 1 620,1 1 641,3 1 510,6 1 438,4 1 522,9 1 550,6 1 579,6 1 548,4 1 575,4 1 524,6 1 507,8 1 149,7
XI. Choroby tráviacej sústavy 2 064,4 2 083,4 2 071,7 2 108,5 2 076,9 2 097,4 2 149,2 2 210,0 2 102,5 2 100,8 2 068,8 1 627,9
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva 312,9 317,1 291,6 287,9 291,1 296,1 300,5 304,7 292,5 299,4 291,0 205,9
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 1 185,7 1 249,0 1 263,6 1 338,7 1 422,2 1 536,8 1 578,1 1 640,2 1 716,0 1 696,0 1 684,6 1 166,7
XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy 1 194,9 1 167,3 1 127,8 1 160,0 1 167,1 1 170,1 1 146,8 1 139,7 1 145,6 1 096,5 1 084,1 855,1
XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie 1 703,4 1 654,4 1 642,8 1 639,8 1 575,5 1 576,5 1 579,6 1 607,6 1 614,7 1 614,0 1 555,6 1 488,0
XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období 380,2 373,5 375,5 396,9 379,1 356,3 359,2 378,8 426,6 423,6 374,4 335,9
XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie 136,4 136,9 136,7 138,4 138,0 134,1 126,0 135,3 143,1 139,7 133,7 120,4
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde 731,7 748,8 774,0 835,7 838,5 834,0 852,1 815,6 679,8 681,5 704,3 620,6
XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin 1 699,9 1 690,4 1 670,7 1 731,0 1 705,8 1 626,6 1 686,8 1 678,2 1 768,9 1 733,6 1 700,1 1 434,2
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti 68,9 69,1 67,2 64,7 65,2 60,9 59,6 46,3 24,5 19,3 17,1 15,1
XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami 1 798,7 1 766,2 1 741,2 1 824,3 1 829,4 1 843,5 1 915,3 1 938,3 1 782,0 1 726,2 1 818,0 1 521,3
XXII. Kódy na osobitné účely . . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,4 0,7 105,5

 

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020  
T 2.1 Hospitalizácie podľa kapitol MKCH-10  (príčiny hospitalizácie), 2009 – 2020
Hospitalisations by ICD-10 Chapters (causes of hospitalisation), 2009 – 2020  

 

                         
Kapitola MKCH-10 (príčiny hospitalizácie) Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
počet hospitalizácií
ICD-10 Chapter (causes of hospitalisation) Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
number of hospitalisations
Spolu  1 146 998 1 154 755 1 132 288 1 160 749 1 165 115 1 184 486 1 203 154 1 213 445 1 204 737 1 189 662 1 180 474 978 498
I. Infekčné a parazitové choroby 23 138 23 602 24 296 23 520 23 531 26 287 28 876 30 294 30 433 33 539 33 591 22 576
II. Nádory 102 377 105 134 105 162 107 170 107 500 110 191 110 481 112 402 113 902 111 584 113 458 103 162
III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov 8 826 8 913 9 230 9 322 9 471 10 080 10 160 10 713 10 696 10 835 11 448 10 330
IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby 23 322 24 643 24 465 25 402 26 062 26 616 28 343 28 562 31 160 30 286 28 325 23 855
V. Duševné poruchy a poruchy správania 43 729 43 951 42 986 43 589 45 037 46 219 45 877 46 360 45 792 45 857 45 916 39 604
VI. Choroby nervovej sústavy 36 367 37 062 37 444 40 033 42 327 44 532 46 922 47 109 44 612 42 897 41 331 30 811
VII. Choroby oka a očných adnexov 20 041 19 949 17 553 13 799 13 112 10 925 10 294 10 445 10 711 12 566 11 707 8 527
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku 10 282 10 008 9 724 9 498 10 003 10 204 10 381 10 596 10 074 9 869 9 893 6 875
IX. Choroby obehovej sústavy 180 093 181 033 177 267 187 362 183 683 190 519 188 671 186 883 185 441 181 120 179 020 151 593
X. Choroby dýchacej sústavy 87 782 89 138 81 548 77 783 82 443 84 024 85 673 84 091 85 692 83 043 82 236 62 762
XI. Choroby tráviacej sústavy 111 859 113 151 111 840 114 019 112 432 113 652 116 571 120 019 114 358 114 428 112 836 88 866
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva 16 955 17 221 15 743 15 568 15 759 16 044 16 300 16 549 15 910 16 305 15 871 11 240
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 64 247 67 834 68 214 72 389 76 990 83 273 85 593 89 075 93 338 92 375 91 882 63 687
XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy 64 745 63 395 60 881 62 726 63 182 63 404 62 200 61 893 62 314 59 726 59 129 46 677
XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie 92 295 89 852 88 682 88 676 85 290 85 423 85 676 87 307 87 825 87 911 84 845 81 226
XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období 20 601 20 283 20 271 21 465 20 523 19 309 19 484 20 571 23 205 23 073 20 420 18 338
XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie 7 393 7 436 7 382 7 486 7 468 7 264 6 835 7 346 7 784 7 608 7 292 6 574
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde 39 647 40 666 41 786 45 192 45 393 45 190 46 216 44 296 36 978 37 119 38 416 33 875
XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin 92 106 91 808 90 190 93 606 92 342 88 140 91 486 91 141 96 214 94 425 92 728 78 290
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti 3 734 3 753 3 628 3 496 3 532 3 298 3 230 2 513 1 335 1 051 934 825
XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami 97 459 95 923 93 996 98 648 99 034 99 891 103 884 105 263 96 929 94 024 99 157 83 044
XXII. Kódy na osobitné účely . . . . 1 1 1 17 34 21 39 5 761

 

https://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

 

30.10.2021 Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovenska. Všetky práva vyhradené

Kontakt pre podporu:

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes