Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

17.2.2022 Právna pomoc v Rakúsku: Ako požiadať o výnimku z očkovania

VKontakte

Povinnosť očkovania je vrcholom protiobčanských opatrení!! Dotknuté osoby majú preto plné právo brániť sa proti tomu všetkými zákonom prípustnými prostriedkami. 

V aktuálnom informačnom článku vysvetľujeme, prečo sa toho nikto nemusí báť a prečo nie je dôvod konať unáhlene. Obsahuje aj vzor listu na žiadosť o výnimku z očkovania.

Keďže spolupracujeme s novinármi, s agentúrami, s právnikmi, s lekármi v zahraničí, tak bola ponúknutá právna možnosť a právne sa brániť proti očkovaniu v Rakúsku.

Ďakujeme za vašu pomoc:  Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska

V prvom rade by sme sa mali všetci a verejne poďakovať tomuto pánovi: Dr. Kurt Lichtl

Právnici pre základné práva (1) vo svojom príspevku k oslobodeniu od očkovania (2) poskytujú prvotné informácie a vzor listu pre prípadnú žiadosť úradu. Úpravy a doplnky môžu vyplynúť z budúcich skúseností a oficiálnych reakcií. Poznámka k farebne označeným číslam: Dole pod článkom sú podrobne opísané tieto poznámky s informáciou a mali by ste si to aj prečítať.

Prečítajte si okrem iného: prečo nemožno za žiadnych okolností odporučiť skenovanie lekárskych nálezov na platformách zriadených na tento účel, že za objasňovanie schopnosti či neschopnosti očkovať nie sú zodpovední „špecialisti“, ale zdravotnícke orgány, že plošinové diagnózy nie sú povolené, pretože lekárske potvrdenia môže vydať len lekár po svedomitom vyšetrení, prečo nie je dôvod konať unáhlene, aké možnosti má orgán reagovať na žiadosť.

I. úvod

1. Účelom týchto pokynov je poskytnúť prvotné informácie o právnej situácii vrátane vzoru možnej žiadosti úradu. V závislosti od zistení z budúcich konaní a oficiálnych reakcií môže dôjsť k doplnkom a zmenám. Preto sa odporúča skontrolovať šablóny alebo príspevok na takéto inovácie predtým, ako tak urobíte sami.

2. S nadobudnutím účinnosti povinného očkovania sa otázka výnimiek stala veľkou témou. Tieto výnimky z povinnosti očkovania (bežne nazývané výnimka) sú veľmi reštriktívne upravené v § 3 ods. Úradom však nezostávalo nič iné, len ustanoviť všeobecnú výnimku pre ľudí, ktorých nemožno zaočkovať bez konkrétneho a vážneho ohrozenia života alebo zdravia (§ 3 ods. 1 Z 2 písm. a) IG = § 2 Z 2 IV.). Tento výnimočný dôvod platí pre všetkých, ktorí v súčasnosti netrpia ťažkými poruchami uvedenými ako príklady v IG a IV. To nevyhnutne vedie k otázke, ako možno takýto všeobecný dôvod výnimky určiť a uplatniť.

Skenovanie lekárskych správ sa neodporúča!

3. Zákonodarcovia a zákonodarcovia sú naivní a príliš jednoduchí. Domnieva sa, že ľudia, ktorí považujú výnimku za danú, majú voči zdravotníkovi alebo epidemiologickému lekárovi povinnosť ohľadne všetkých zdravotných dokladov, ktoré sú potrebné na posúdenie výnimky. Predpokladá sa tiež, že v špeciálnych ambulanciách sa nájdu výnimočné dôvody pre pacientov, ktorí sú tam aj tak neustále liečení. Okrem toho sa predpokladá, že dotknuté osoby by bez akýchkoľvek informácií o bezpečnosti mali nahrať svoje vysoko citlivé osobné údaje vo forme lekárskych správ naskenovaných na akúkoľvek platformu, ktorú krajiny narýchlo zriadili. Tento postup nie je ustanovený ani v IG, ani v IV, a preto je nezákonný. § 3 ods.4 IG hovorí len o tom, že doklady je potrebné predložiť zdravotníkovi alebo epidemiologickému lekárovi. Tento postup preto nemožno odporučiť!

Zodpovedné sú zdravotnícke orgány. Nie takzvaní „špecialisti“.

4. Náš názor, založený na právnom štáte, je zásadne odlišný. Požiadavka očkovania je (bez ohľadu na otázku protiústavnosti, ktorou sa tu nebudeme zaoberať) nepredstaviteľne masívnym zásahom do fyzickej integrity a očividným porušením článku 8 EDĽP. Aj keď sa predpokladá predbežná platnosť tohto zákona, všetky opatrenia na ňom založené sa musia vykladať mimoriadne úzko a v prospech dotknutých adresátov. Predovšetkým to znamená, že nespôsobilosť očkovania musí preukazovať úradom a ich odborným lekárom nie jednotlivý občan, ale že túto otázku je potrebné objektívne objasniť v riadnom správnom konaní. Navyše za objasnenie, či je vakcína vhodná, nie sú zodpovední „špecialisti“, ale skôr zdravotnícke úrady ako orgány činné v trestnom konaní. Ak chce úrad na tento účel prizvať odborníkov z oblasti medicíny, môže sa tak stať len riadnym postupom podľa AVG.

Lekár môže vydať potvrdenie len po svedomitej prehliadke

Diagnostika platformy údajne plánovaná úradmi od 14. februára 2022 na základe nahratých zistení úradníkov verejného zdravotníctva a epidemiologických lekárov nemôže byť zákonná len z dôvodu § 55 lekárskeho zákona. Ten znie: „§ 55 ÄrzteG: Lekár môže vydávať lekárske potvrdenia len po svedomitej lekárskej prehliadke a po presnom zistení skutočností, ktoré majú byť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia potvrdené v potvrdení.“

Ak vezmeme do úvahy, aké vážne následky, vrátane smrti, môže mať očkovanie napríklad pre ľudí, ktorí sú alergickí alebo majú srdcové problémy, je zrejmé, že takéto vážne rozhodnutie možno urobiť len presným a komplexným postupom s plnou právnou ochranou. Predstavte si staršieho človeka bez príslušných technických znalostí a bez internetu! Tomuto sa nikdy nepodarí získať výnimku, na ktorú má nárok, je nútený dať sa zaočkovať, a preto by musel znášať nevýhody, úplne neoprávnene. Úprava po predstavení výkonných orgánov je nehorázna a z právneho hľadiska neprípustná.

Pri žiadosti o výnimku z povinnosti očkovania sa preto výslovne odporúča nevoliť neprehľadné online platformy, ale priamu cestu písomnej žiadosti na úrad zdravotníctva (okresný úrad/obecný úrad). Každý, kto sa obáva, že bude vystavený vážnemu ohrozeniu svojho zdravia očkovaním, by si mal túto otázku dať preskúmať úradmi. Nebojácne! Žiadosť a postup zvyčajne nespôsobujú žiadne náklady. Vlastne zdravie by malo stáť za to.

Neunáhlite veci - stále je dosť času!

5. V tejto súvislosti je dôležité neunáhliť sa so žiadosťou – ešte je veľa času! Ak sa povinnosť očkovania (trestná zodpovednosť) neodloží, určite postačí poslať prihlášky v prvom marcovom týždni pred právoplatnosťou trestnej zodpovednosti. Ak dôjde k odkladu trestnej zodpovednosti alebo ZS ako celku, stačí podať žiadosť cca 1 týždeň pred donútením a trestná zodpovednosť nadobudne právoplatnosť.

6. Ak budú po podaní žiadosti skontrolované a policajtovi nepostačuje skutočnosť, že otázka povinnosti očkovania je objasnená úradom, trest nebude podľa zákona možný ani v prípade začatia správneho konania. , pokiaľ táto predbežná otázka nebola objasnená .

7. Pre úplnosť je potrebné upozorniť aj na to, že za správnosť a úplnosť obsahu nemožno niesť žiadnu zodpovednosť. Táto podpora nemôže nahradiť individuálne poradenstvo alebo zastupovanie právnikom. Ponúka sa tak nezáväzná pomoc pre všetkých, ktorí sa chcú proti povinnosti štátu očkovať osobne brániť.

II Vzor

Pre žiadosť na príslušný orgán, pre ktorý sa odporúča doporučený list, možno odporučiť tento vzor:

 Vzor na stiahnutie: Klikni a stiahni - MUSTER-Antrag-Impfbefreiung.pdf

III. Poznámky k vzoru:

Ak sa z dôvodu osobných okolností objavia ďalšie argumenty z medicínskeho hľadiska, možno ich doplniť. Treba si uvedomiť, že pri hádke treba vždy odvodiť aspoň jedno konkrétne a vážne zdravotné riziko. Buďte opatrní pri popise nedostatkov, ktoré by úrad mohol využiť ako príležitosť na kontrolu spoľahlivosti premávky podľa FSG.

IV. Možné regulačné reakcie:

1. Orgán môže konštatovať, že podľa ich názoru žiadosť nemôže byť vybavená, a preto nie je potrebné nič robiť. Potom s uvedením, že v opačnom prípade by bola podaná sťažnosť na LVwG a preskúmanie, či by nedošlo k zneužitiu právomoci, by bolo potrebné opätovne žiadať o zákonné začatie a vydanie rozhodnutia, a to najneskôr v lehote 1 mesiac.

2. Orgán môže doručiť predvolanie na výsluch na samotný orgán alebo predvolanie zdravotníkovi alebo epidemiologickému lekárovi. Toto vymenovanie by sa potom muselo zodpovedajúcim spôsobom pripraviť – pokiaľ nebola podaná žiadosť o preloženie. Ak je to potrebné, zoznam všetkých zložiek „schválených“ vakcín môže byť zverejnený online. To by potom musel kontrolovať nie hygienik alebo epidemiologický lekár alebo úrad, ale odborník na alergiu.

3. Úrad nerobí nič. Potom môžete znova urgovať a nakoniec podať sťažnosť na zlyhanie – ako je uvedené vyššie. Ale na to treba myslieť, pretože s podaním žiadosti máte aj tak argument o prebiehajúcom určovacom konaní.

V. Záverečná poznámka:

Nariadením tejto nešťastnej očkovacej povinnosti vláda dosiahla vrchol protiobčanských a neopodstatnených opatrení. Vláda tým však zároveň naznačila, že svoje záujmy bude presadzovať nátlakom, ktorý porušuje ľudské práva. Je preto spravodlivé a správne, ak všetci dotknutí využijú na svoju obranu zákonom prípustné prostriedky. Takže: čím viac aplikácií, tým lepšie. Nie je dôvod na obavy zo spáchania procesnej chyby. Úrad je dokonca povinný chrániť žiadateľa pred takýmito pochybeniami.

DR Kurt Lichtl RA em

(1) Právnici pre základné práva

Čo zastávajú právnici základných práv?

Ako nezávislí právnici, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej strany ani hnutia, sme sa na tejto platforme prepojili a spojili svoje sily v dôsledku vládnych opatrení prijatých od marca 2020 na ochranu slobody a demokracie, právneho štátu a jeho obyvateľov, ktorí hľadajú právnu ochranu. .

Z veľkej časti bez koncepcie a tiež úplne netransparentne sme všetci masívne obmedzovaní v našich základných právach na osobnú slobodu, sebaurčenie, zamestnanie, slobodu zhromažďovania, výchovy a vzdelávania atď., a to bezprecedentnou a bezprecedentnou príležitostnou legislatívou pre viac ako 70 rokov bez zverejneného testu proporcionality na základe opodstatnených lekárskych úvah.

Môžu za to sprísnené predpisy, ktoré po masových lekárskych testoch a z nich plynúcom mediálnom zverejnení údajných „hororových čísel“ nakazených ľudí, ktorí sú zväčša bez príznakov, vyvolávajú medzi ľuďmi neistotu a paniku a zdravú populáciu postupne vystavujú neadekvátnym donucovacím prostriedkom.

Len pre upresnenie: Nie sme ani popierači koróny, ani zástancovia konšpiračných teórií, ani politicky pravicoví radikáli, ale skupina angažovaných rakúskych právnikov, ktorí sa cítia byť spojení predovšetkým s hodnotami rakúskeho ústavného právneho systému a občanmi, ktorí im podliehajú.

Ako takí, samozrejme, tiež dávame najvyššiu prioritu ochrane zdravia v našej spoločnosti, ale bránime sa tomu, aby sme boli zneužití ako zámienka na čoraz rozšírenejšie a neprimerané porušovanie našich základných práv.

Žiadame preto, v súlade so slobodou prejavu, verejnú diskusiu o všetkých medicínskych, virologických a epidemiologických štúdiách na základe platných (podložených dôkazmi) údajov, aby boli kroky zákonodarcu presvedčivo overiteľné. Tak ako to bolo alebo bolo štandardom v ústavnom štáte prepojenom s ľudskými právami, akým je Rakúska republika už dlhé desaťročia!   

Pôsobíme v širokom spektre právnych oblastí a máme spoločný cieľ urobiť všetko pre to, aby sme v budúcnosti obhájili a udržali neobmedzený štandard našej občianskej spoločnosti.

Našou najdôležitejšou úlohou je vysvetľovať obyvateľom zákony a nariadenia zrozumiteľným spôsobom, informovať ich o právne relevantných okolnostiach, zisťovať fakty a vedecké skúmanie a právne ich posudzovať. To zahŕňa aj poukázanie na všetky sťažnosti, o ktorých vieme, uplatňovanie oprávnených nárokov a náhradu utrpenej škody a v konečnom dôsledku zabezpečiť, aby sa zodpovední nemohli zbaviť zodpovednosti.

Zaviazali sme sa plniť svoje sľuby ako právnici a veríme, že svoje zastupovanie budeme vykonávať v súlade so zákonom a zastupovať práva našich klientov právnymi prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

Každý právnik v tejto sieti koná nezávisle v každom zmysle a robí svoje vlastné rozhodnutia podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

https://www.afa-zone.at/ je tu aj zoznam právnikov.

(2) K oslobodeniu z očkovania

Výnimka z očkovania

Aplikácia – obsah – pozor na zhon

I. úvod:

1. Účelom týchto pokynov je poskytnúť prvotné informácie o právnej situácii vrátane vzoru možnej žiadosti úradu. V závislosti od zistení z budúcich konaní a oficiálnych reakcií môže dôjsť k doplnkom a zmenám. Preto sa odporúča skontrolovať šablóny alebo príspevok na takéto inovácie predtým, ako tak urobíte sami.

2. S nadobudnutím účinnosti povinného očkovania sa otázka výnimiek stala veľkou témou. Tieto výnimky z povinného očkovania (bežne nazývané výnimka) sú upravené veľmi reštriktívne v § 3 ods. 1 zákona o povinnom očkovaní proti COVID-19 (skrátene: IG) a § 2 vyhlášky o povinnom očkovaní proti COVID-19 (v skratke: IV). . Úradom však nezostávalo nič iné, len ustanoviť všeobecnú výnimku pre ľudí, ktorých nemožno zaočkovať bez konkrétneho a vážneho ohrozenia života alebo zdravia (§ 3 ods. 1 Z 2 písm. a) IG = § 2 Z 2 IV.). Tento výnimočný dôvod platí pre všetkých, ktorí v súčasnosti netrpia ťažkými poruchami uvedenými ako príklady v IG a IV. To nevyhnutne vedie k otázke, ako možno takýto všeobecný dôvod výnimky určiť a uplatniť.

3. Zákonodarcovia a zákonodarcovia sú naivní a príliš jednoduchí. Domnieva sa, že ľudia, ktorí považujú výnimku za danú, majú voči hygienikovi alebo epidemiologickému lekárovi povinnosť ohľadne všetkých zdravotných dokladov, ktoré sú potrebné na posúdenie výnimky. Predpokladá sa tiež, že v špeciálnych ambulanciách sa nájdu výnimočné dôvody pre pacientov, ktorí sú tam aj tak neustále liečení. Okrem toho sa predpokladá, že dotknuté osoby by bez akýchkoľvek informácií o bezpečnosti mali nahrať svoje vysoko citlivé osobné údaje vo forme lekárskych správ naskenovaných na akúkoľvek platformu, ktorú krajiny narýchlo zriadili. Tento postup nie je ustanovený ani v IG, ani v IV, a preto je nezákonný. § 3 ods.4 IG hovorí len o tom, že doklady je potrebné predložiť zdravotníkovi alebo epidemiologickému lekárovi. Tento postup preto nemožno odporučiť!

4. Náš názor, založený na právnom štáte, je zásadne odlišný. Požiadavka očkovania je (bez ohľadu na otázku protiústavnosti, ktorou sa tu nebudeme zaoberať) nepredstaviteľne masívnym zásahom do fyzickej integrity a očividným porušením článku 8 EDĽP. Aj keď sa predpokladá predbežná platnosť tohto zákona, všetky opatrenia na ňom založené sa musia vykladať mimoriadne úzko av prospech dotknutých adresátov. Predovšetkým to znamená, že nespôsobilosť očkovania musí preukazovať úradom a ich odborným lekárom nie jednotlivý občan, ale že túto otázku je potrebné objektívne objasniť v riadnom správnom konaní. Navyše za objasnenie, či je vakcína vhodná, nie sú zodpovední „špecialisti“, ale skôr zdravotnícke úrady ako orgány činné v trestnom konaní. Ak chce úrad na tento účel prizvať odborníkov z oblasti medicíny, môže sa tak stať len riadnym postupom podľa AVG. Diagnostika platformy údajne plánovaná úradmi od 14. februára 2022 na základe nahratých zistení úradníkov verejného zdravotníctva a epidemiologických lekárov nemôže byť zákonná len z dôvodu § 55 lekárskeho zákona. Ten znie: „§ 55 ÄrzteG: Lekár môže vydávať lekárske potvrdenia len po svedomitej lekárskej prehliadke a po presnom zistení skutočností, ktoré majú byť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia potvrdené v potvrdení.“ Ak zvážite vážne následky vrátane smrti, ktoré môže zahŕňať očkovanie napríklad alergikov alebo ľudí so srdcovými problémami, je zrejmé, že takéto závažné rozhodnutie možno urobiť len precíznym a komplexným postupom s plnou právnou ochranou. Predstavte si staršieho človeka bez príslušných technických znalostí a bez internetu! Tomuto sa nikdy nepodarí získať výnimku, na ktorú má nárok, je nútený dať sa zaočkovať, a preto by musel znášať nevýhody, úplne neoprávnene. Úprava po predstavení výkonných orgánov je nehorázna a z právneho hľadiska neprípustná. Predstavte si staršieho človeka bez príslušných technických znalostí a bez internetu! Tomuto sa nikdy nepodarí získať výnimku, na ktorú má nárok, je nútený dať sa zaočkovať, a preto by musel znášať nevýhody, úplne neoprávnene. Úprava po predstavení výkonných orgánov je nehorázna a z právneho hľadiska neprípustná. Predstavte si staršieho človeka bez príslušných technických znalostí a bez internetu! Tomuto sa nikdy nepodarí získať výnimku, na ktorú má nárok, je nútený dať sa zaočkovať, a preto by musel znášať nevýhody, úplne neoprávnene. Úprava po predstavení výkonných orgánov je nehorázna a z právneho hľadiska neprípustná.

Pri žiadosti o výnimku z povinnosti očkovania sa preto výslovne odporúča nevoliť neprehľadné online platformy, ale priamu cestu písomnej žiadosti na úrad zdravotníctva (okresný úrad/obecný úrad). Každý, kto sa obáva, že bude vystavený vážnemu ohrozeniu svojho zdravia očkovaním, by si mal túto otázku dať preskúmať úradmi. Nebojácne! Žiadosť a postup zvyčajne nespôsobujú žiadne náklady. Vlastne zdravie by malo stáť za to.

5. V tejto súvislosti je dôležité neunáhliť sa so žiadosťou – ešte je veľa času! Ak sa povinnosť očkovania (trestná zodpovednosť) neodloží, určite stačí posielať prihlášky v prvý marcový týždeň pred právoplatnosťou trestnej zodpovednosti. V prípade odloženia trestnej zodpovednosti alebo ZS ako celku postačuje žiadosť cca 1 týždeň pred nadobudnutím právoplatnosti donucovania a trestnej zodpovednosti.

6. Ak budú po podaní žiadosti skontrolované a policajtovi nepostačuje skutočnosť, že otázka povinnosti očkovania je objasnená úradom, trest nebude podľa zákona možný ani v prípade začatia správneho konania. , pokiaľ táto predbežná otázka nebola objasnená .

7. Pre úplnosť je potrebné upozorniť aj na to, že za správnosť a úplnosť obsahu nemožno niesť žiadnu zodpovednosť. Táto podpora nemôže nahradiť individuálne poradenstvo alebo zastupovanie právnikom. Ponúka sa tak nezáväzná pomoc pre všetkých, ktorí sa chcú proti povinnosti štátu očkovať osobne brániť.

TU dole: Sú to iba preklady a nepoužívať to ako list, či žiadosť!! 

II. Muster:

Pre žiadosť na príslušný orgán, pre ktorú sa odporúča doporučený list, možno odporučiť tento vzor:

VZOR :

odosielateľ:

názov

Adresa

k

okresný úrad/magistrát

Adresa

Vec: Žiadosť o určenie výnimky podľa § 3 COVID-19-IG, § 2 COVID-19-IV

Dámy a páni!

Súčasné COVID-19-IG a súvisiace nariadenie ustanovujú rôzne výnimky z povinnosti očkovania. Za presadzovanie IG sú zodpovedné zdravotnícke orgány. Po zistení (ne)vhodnosti očkovania v tomto postupe, na ktorom sa môžu zúčastniť zdravotníci alebo epidemickí lekári, musí úrad doručiť lekárske potvrdenie (oznámenie o výnimke). Môže ísť len o administratívne konanie v zmysle AVG. Otázku oslobodenia od povinnosti očkovať je v každom prípade potrebné objasniť dôkladne a s primeranou právnou ochranou vzhľadom na to, že môže dôjsť k inak závažným následkom vrátane smrti.

Vo vzťahu k mojej osobe existujú výnimočné dôvody, najmä v súlade s § 3 ods. 1 Z 2 písm. a) COVID-19-IG a § 2 Z 2 písm. a) COVID-19-IV. Moja alergia na zložky centrálne schválených vakcín neumožňuje podávanie látok. Už som sa pokúsil o presné objasnenie, čo sa ukazuje ako mimoriadne náročné. Jednak môj posudkový lekár, ktorý sa nevidí v medicínskej a právnej pozícii na vydanie potvrdenia o povinnom očkovaní, nepozná detailne zloženie, jednak sa k tomu treba poradiť so špeciálnym odborníkom. Všetky tieto akcie sú nad moje organizačné a finančné možnosti, preto vás bohužiaľ musím požiadať o pomoc. Mal som už rôzne alergické reakcie neznámeho pôvodu, preto existuje riziko vážneho poškodenia očkovaním zložiek sér, o ktorých je známe, že sú alergicky kritické. Špecialisti, s ktorými ste sa obrátili, určite poznajú všetky možné účinky a rozsiahle štúdie o jednotlivých zložkách, takže objasnenie, ktoré nevyhnutne potrebujem, je možné na najvyššej vedeckej úrovni. Mám ďalšie poznatky o iných závažných poškodeniach môjho zdravia v dôsledku tohto očkovania, pričom si výslovne vyhradzujem právo na podrobnejšie vysvetlenia, ako aj predloženie podkladov pre proces šetrenia a to najmä voči lekárom, ktorí sú viazaní k utajeniu. preto existuje riziko vážneho poškodenia očkovaním v prípade zložiek v sérach, o ktorých je známe, že sú alergicky kritické. Špecialisti, s ktorými ste sa obrátili, určite poznajú všetky možné účinky a rozsiahle štúdie o jednotlivých zložkách, takže objasnenie, ktoré nevyhnutne potrebujem, je možné na najvyššej vedeckej úrovni. Mám ďalšie poznatky o iných závažných poškodeniach môjho zdravia v dôsledku tohto očkovania, pričom si výslovne vyhradzujem právo na podrobnejšie vysvetlenia, ako aj predloženie podkladov pre proces šetrenia a to najmä voči lekárom, ktorí sú viazaní k utajeniu. preto existuje riziko vážneho poškodenia očkovaním v prípade zložiek v sérach, o ktorých je známe, že sú alergicky kritické. Špecialisti, s ktorými ste sa obrátili, určite poznajú všetky možné účinky a rozsiahle štúdie o jednotlivých zložkách, takže objasnenie, ktoré nevyhnutne potrebujem, je možné na najvyššej vedeckej úrovni. Mám ďalšie poznatky o iných závažných poškodeniach môjho zdravia v dôsledku tohto očkovania, pričom si výslovne vyhradzujem právo na podrobnejšie vysvetlenia, ako aj predloženie podkladov pre proces šetrenia a to najmä voči lekárom, ktorí sú viazaní k utajeniu. Špecialisti, s ktorými ste sa obrátili, určite poznajú všetky možné účinky a rozsiahle štúdie o jednotlivých zložkách, takže objasnenie, ktoré nevyhnutne potrebujem, je možné na najvyššej vedeckej úrovni. Mám ďalšie poznatky o iných závažných poškodeniach môjho zdravia v dôsledku tohto očkovania, pričom si výslovne vyhradzujem právo na podrobnejšie vysvetlenia, ako aj predloženie podkladov pre proces šetrenia a to najmä voči lekárom, ktorí sú viazaní k utajeniu. Špecialisti, s ktorými ste sa obrátili, určite poznajú všetky možné účinky a rozsiahle štúdie o jednotlivých zložkách, takže objasnenie, ktoré nevyhnutne potrebujem, je možné na najvyššej vedeckej úrovni. Mám ďalšie poznatky o iných závažných poškodeniach môjho zdravia v dôsledku tohto očkovania, pričom si výslovne vyhradzujem právo na podrobnejšie vysvetlenia, ako aj predloženie podkladov pre proces šetrenia a to najmä voči lekárom, ktorí sú viazaní k utajeniu.

S odvolaním sa na vyššie uvedené uvádzam

Aplikácia,

o oznámení výnimky z povinnosti zaočkovať ma niektorou z tzv. centrálne schválených vakcín proti COVID-19, resp.

Ak sa orgán považuje za nekompetentný,

aplikácie

na úradné zistenie tejto okolnosti a súčasné postúpenie mojej žiadosti na príslušný úrad.

miesto na......

podpis                                                                                             

(prípadne doplnky)

III. Poznámky k vzoru:

Ak sa z dôvodu osobných okolností objavia ďalšie argumenty z medicínskeho hľadiska, možno ich doplniť. Treba si uvedomiť, že pri hádke treba vždy odvodiť aspoň jedno konkrétne a vážne zdravotné riziko. Buďte opatrní pri uvádzaní nedostatkov, ktoré by úrad mohol využiť ako príležitosť na kontrolu spoľahlivosti premávky podľa FSG.

VI. Možné oficiálne reakcie:

1. Orgán môže konštatovať, že podľa ich názoru žiadosť nemôže byť vybavená, a preto nie je potrebné nič robiť. Potom s uvedením, že v opačnom prípade bude podaná sťažnosť na zmeškanie na LVwG a preskúmanie, či by nedošlo k začatiu zneužitia právomoci, by bolo potrebné opätovne požiadať o zákonné začatie a vydanie rozhodnutia, a to najneskôr do 1. mesiac.

2. Úrad môže doručiť predvolanie na výsluch na samotnom úrade alebo predvolanie zdravotníkovi alebo epidemiologickému lekárovi. Toto vymenovanie by sa potom muselo zodpovedajúcim spôsobom pripraviť – pokiaľ nebola podaná žiadosť o preloženie. Ak je to potrebné, zoznam všetkých zložiek „schválených“ vakcín môže byť zverejnený online. Tie by potom musel kontrolovať nie hygienik alebo epidemiologický lekár alebo úrad, ale odborník na alergiu.

3. Úrad nerobí nič. Potom môžete znova urgovať a nakoniec podať sťažnosť na zlyhanie – ako je uvedené vyššie. Ale na to treba myslieť, pretože s podaním žiadosti máte aj tak argument o prebiehajúcom určovacom konaní.

V. Záverečná poznámka:

Nariadením tejto nešťastnej očkovacej povinnosti vláda dosiahla vrchol protiobčanských a neopodstatnených opatrení. Vláda tým však zároveň naznačila, že svoje záujmy bude presadzovať nátlakom, ktorý porušuje ľudské práva. Je preto spravodlivé a správne, ak všetci dotknutí využijú na svoju obranu zákonom prípustné prostriedky. Takže: čím viac aplikácií, tým lepšie. Nie je dôvod na obavy zo spáchania procesnej chyby. Úrad je dokonca povinný chrániť žiadateľa pred takýmito pochybeniami.

https://www.afa-zone.at/allgemein/impfbefreiung/

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes