Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

WHA 77. prijalo podstatný balík zmien a doplnení MZP. My, ľudia, sme utrpeli ohromujúcu porážku. Boj pokračuje!
Featured

WHA 77. prijalo podstatný balík zmien a doplnení MZP. My, ľudia, sme utrpeli ohromujúcu porážku. Boj pokračuje!

VKontakte

Zmeny a doplnenia MZP boli prijaté !!!

77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo podstatný balík zmien a doplnení Medzinárodných zdravotných predpisov. My, ľudia, sme utrpeli ohromujúcu porážku. Boj pokračuje a musí pokračovať !!!

Varoval som a informoval celú verejnosť niekoľko rokov, lenže ľudia sa nechali oklamať zarezávačom Kotlárom, Dankom, Kaliňákom, Marčekom, Heredošom, Republikou a rôznymi aktivistami a všetkými politikmi !!!

Dôkazy nájdete 

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/

https://www.facebook.com/camillo.paja?locale=sk_SK

https://t.me/dostojneslovensko

Žiaľ, je to obrovská strata pre „My ľudia“ a podstatné víťazstvo pre zlé sily, ktoré podporujú systém farmakie.

Nedávno prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uľahčia enormné globálne vybudovanie núdzového priemyselného komplexu farmaceutických nemocníc, ktorý sa snaží vyvolať prebiehajúce „pandemické núdzové situácie“, ktoré budú ešte horšie v dôsledku „príslušných zdravotníckych produktov“.

článok 1

„príslušné zdravotnícke produkty“ sú tie zdravotnícke produkty, ktoré sú potrebné na reakciu na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu vrátane núdzových pandémií, ktoré môžu zahŕňať lieky, vakcíny, diagnostiku, zdravotnícke pomôcky, produkty na kontrolu vektorov, osobné ochranné prostriedky, dekontaminačné produkty, pomocné produkty, protilátky, bunkové a génové terapie a iné zdravotnícke technológie;

 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Niektoré dôležité body z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

 

článok 1

„Národný orgán MZP“ znamená subjekt určený alebo zriadený zmluvným štátom na národnej úrovni na koordináciu implementácie týchto nariadení v rámci jurisdikcie zmluvného štátu;

„pandemická núdzová situácia“ znamená núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu, ktorá je spôsobená prenosnou chorobou a:

i) má alebo je vystavené vysokému riziku geografického rozšírenia do viacerých štátov av rámci nich; a

ii) prekračuje alebo je vystavené vysokému riziku prekročenia schopnosti zdravotníckych systémov reagovať v týchto štátoch; a

iii) spôsobuje alebo je vystavené vysokému riziku, že spôsobí podstatné sociálne a/alebo hospodárske narušenie vrátane narušenia medzinárodnej dopravy a obchodu; a

iv) si vyžaduje rýchlu, spravodlivú a posilnenú koordinovanú medzinárodnú akciu s prístupom celej vlády a celej spoločnosti.

„príslušné zdravotnícke produkty“ sú tie zdravotnícke produkty, ktoré sú potrebné na reakciu na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu vrátane núdzových pandémií, ktoré môžu zahŕňať lieky, vakcíny, diagnostiku, zdravotnícke pomôcky, produkty na kontrolu vektorov, osobné ochranné prostriedky, dekontaminačné produkty, pomocné produkty, protilátky, bunkové a génové terapie a iné zdravotnícke technológie;

článok 4

1 bis. Národný orgán MZP bude koordinovať implementáciu týchto nariadení v rámci jurisdikcie zmluvného štátu.

Článok 12

4 bis. Ak generálny riaditeľ určí, že udalosť predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, generálny riaditeľ po zvážení záležitostí uvedených v odseku 4 ďalej určí, či mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu predstavuje aj pandemickú núdzovú situáciu.

Článok 13

c) podporovať zmluvné štáty na ich žiadosť pri zvyšovaní a geografickej diverzifikácii výroby príslušných zdravotníckych produktov,

e) podporuje zmluvné štáty na základe ich žiadosti a, ak je to vhodné, prostredníctvom príslušných sietí a mechanizmov koordinovaných WHO a iných sietí a mechanizmov podľa pododseku 8 písm. c) tohto článku, aby podporovali výskum a vývoj a posilňovali miestnu produkciu kvality, bezpečné a účinné relevantné zdravotné produkty,

Článok 24

1. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky možné opatrenia v súlade s týmito predpismi, aby zabezpečili, že prevádzkovatelia dopravcov:

a) dodržiavať zdravotné opatrenia odporúčané WHO a prijaté zmluvným štátom, vrátane opatrení na použitie na palube, ako aj počas nalodenia a vylodenia;

b) informovať cestujúcich o zdravotných opatreniach odporúčaných WHO a prijatých zmluvným štátom, vrátane opatrení na použitie na palube, ako aj počas nalodenia a vylodenia; a

Článok 27

Príslušný orgán môže podľa potreby zaviesť dodatočné zdravotné opatrenia vrátane izolácie a karantény dopravných prostriedkov, aby sa zabránilo šíreniu choroby. Takéto dodatočné opatrenia by sa mali oznámiť národnému kontaktnému bodu pre MZP .

článok 31 (existujúci)

Zmluvný štát môže... donútiť cestujúceho, aby podstúpil...:

a) najmenej invazívne a rušivé lekárske vyšetrenie, ktorým by sa dosiahol cieľ verejného zdravia;

  1. b) očkovanie alebo iná profylaxia; alebo

  2. c) dodatočné zavedené zdravotné opatrenia, ktoré zabraňujú alebo kontrolujú šírenie choroby,

vrátane izolácie, karantény alebo umiestnenia cestujúceho pod dozor verejného zdravia.

Článok 35

2. Zdravotné doklady podľa týchto Predpisov môžu byť vydané v inom ako digitálnom formáte alebo v digitálnom formáte, s výhradou záväzkov ktoréhokoľvek zmluvného štátu, pokiaľ ide o formát takýchto dokladov vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd.

3. Bez ohľadu na formát, v akom boli zdravotné doklady podľa týchto nariadení vydané, uvedené zdravotné doklady budú zodpovedať prílohám uvedeným v článkoch 36 až 39, ak je to použiteľné, a ich pravosť bude zistiteľná.

4. WHO po konzultácii so zmluvnými štátmi vypracuje a podľa potreby aktualizuje technické usmernenia vrátane špecifikácií alebo noriem týkajúcich sa vydávania a overovania pravosti zdravotných dokumentov, a to v digitálnom aj nedigitálnom formáte. Takéto špecifikácie alebo normy musia byť v súlade s článkom 45 týkajúcim sa spracovania osobných údajov.

Článok 44

2 bis. Štáty, zmluvné strany, zachovajú alebo zvýšia domáce financovanie, ak je to potrebné, a budú spolupracovať, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a pomoci, ak je to vhodné, s cieľom posilniť udržateľné financovanie na podporu vykonávania týchto nariadení.

2 ter. Podľa odseku 1 písm. c) sa štáty, zmluvné strany, zaväzujú v maximálnej možnej miere spolupracovať na:

a) podporovať modely riadenia a fungovania existujúcich finančných subjektov a mechanizmov financovania, aby boli regionálne reprezentatívne a reagovali na potreby a národné priority rozvojových krajín pri vykonávaní týchto nariadení;

b) identifikuje a umožňuje prístup k finančným zdrojom, a to aj prostredníctvom koordinačného finančného mechanizmu zriadeného podľa článku 44a, ktoré sú potrebné na spravodlivé riešenie potrieb a priorít rozvojových krajín vrátane rozvoja, posilňovania a udržiavania základných kapacít.

Článok 44bis (nie je tučným písmom)

1. Týmto sa zriaďuje koordinačný finančný mechanizmus (ďalej len „mechanizmus“) s cieľom:

a) podporovať poskytovanie včasného, ​​predvídateľného a udržateľného financovania na vykonávanie týchto nariadení s cieľom rozvíjať, posilňovať a udržiavať základné kapacity, ako je uvedené v prílohe 1 k týmto nariadeniam, vrátane tých, ktoré sú relevantné pre mimoriadne situácie pandémie;

b) snažiť sa o maximalizáciu dostupnosti financovania pre potreby a priority implementácie zmluvných štátov, najmä rozvojových krajín; a

c) pracovať na mobilizácii nových a dodatočných finančných zdrojov a zvýšiť efektívne využívanie existujúcich finančných nástrojov, ktoré sú dôležité pre účinné vykonávanie týchto nariadení.

2. Na podporu cieľov stanovených v odseku 1 tohto článku mechanizmus okrem iného:

a) používať alebo vykonávať relevantné analýzy potrieb a nedostatku financií;

b) podporovať harmonizáciu, súdržnosť a koordináciu existujúcich nástrojov financovania;

c) identifikovať všetky zdroje financovania, ktoré sú k dispozícii na podporu a realizáciu implementácie

tieto informácie dostupné štátom, zmluvným stranám;

d) na požiadanie poskytovať poradenstvo a podporu štátom, zmluvným stranám, pri identifikácii a uchádzaní sa o finančné zdroje na posilnenie základných kapacít vrátane tých, ktoré sú relevantné pre pandemické núdzové situácie;

e) využiť dobrovoľné peňažné príspevky pre organizácie a iné subjekty podporujúce štáty, zmluvné strany, pri rozvoji, posilňovaní a udržiavaní ich základných kapacít vrátane tých, ktoré sú relevantné pre pandemické núdzové situácie.

3. Mechanizmus bude fungovať vo vzťahu k implementácii týchto nariadení pod právomocou a vedením zdravotníckeho zhromaždenia a bude sa mu zodpovedať.

Článok 54 bis

1. Týmto sa zriaďuje Výbor zmluvných štátov pre vykonávanie medzinárodných zdravotných predpisov (2005), aby sa uľahčilo účinné vykonávanie týchto predpisov, najmä článkov 44 a 44bis.

Príloha 1

Každý zmluvný štát bude rozvíjať, posilňovať a udržiavať základné kapacity:

c) koordinovať a podporovať miestnu úroveň pri prevencii, príprave a reagovaní na riziká a udalosti pre verejné zdravie, a to aj v súvislosti s:

i) dozor;

ii) vyšetrovania na mieste;

iii) laboratórna diagnostika vrátane odoslania vzoriek;

iv) vykonávanie kontrolných opatrení;

v) prístup k zdravotníckym službám a zdravotníckym produktom potrebným na reakciu;

vi) komunikácia o rizikách vrátane riešenia dezinformácií a dezinformácií;

vii) logistická pomoc (napr. vybavenie, lekárske a iné relevantné zásoby a doprava);

príloha 4

Oddiel A Dopravcovia
1. Dopravcovia sa podľa potreby pripravia a uľahčia:

a) kontroly nákladu, kontajnerov a prepravy;

b) lekárske prehliadky osôb na palube;

c) uplatňovanie iných zdravotných opatrení podľa týchto nariadení , a to aj na palube, ako aj počas nalodenia a vylodenia ; a

d) poskytovanie relevantných informácií o verejnom zdraví požadovaných zmluvným štátom.

príloha 6

Bez ohľadu na formát, v akom boli vydané, musia certifikáty obsahovať meno lekára, ktorý dohliada na podanie vakcíny alebo profylaxiu, alebo meno príslušného orgánu zodpovedného za vydanie certifikátu alebo dohľad nad centrom podávania.

8. V prípade osvedčení podľa tejto prílohy vydaných v inom ako digitálnom formáte rodič alebo opatrovník podpíše osvedčenie, keď dieťa nevie písať. Podpis negramotného Osoba, ktorá sa nemôže podpísať, sa označí obvyklým spôsobom značkou osoby a uvedením inej osoby, že ide o značku dotknutej osoby, čo sa považuje za jej podpis. Pokiaľ ide o osoby s opatrovníkom, osvedčenie v ich mene podpíše opatrovník.

 

Slovenský preklad

Kotlár čo vlastne zarezal ???

Je určený dátum na jednanie o Pandemickej zmluve s WHO
777/A/CONF./15
Bod programu 13.4
1. júna 2024
medzivládny vyjednávací orgán
Sedemdesiate siedme Svetové zdravotnícke zhromaždenie,
(PP1) Odvolávajúc sa na rozhodnutie SSA2(5) (2021) s názvom „Svet spolu: Zriadenie
medzivládny vyjednávací orgán na posilnenie prevencie pandémie, pripravenosti a reakcie“,
ktorá zriadila Medzivládny vyjednávací orgán (INB) na navrhovanie a vyjednávanie WHO
dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja o prevencii, pripravenosti a pandémii
odpoveď s cieľom prijatia podľa článku 19 alebo podľa iných ustanovení ústavy WHO;
(PP2) Pripomínajúc, že ​​INB na svojom druhom zasadnutí súhlasila s tým, že tento nástroj by mal byť legálny
záväzné a obsahujú právne záväzné, ako aj právne nezáväzné prvky, a identifikoval to
Článok 19 Ústavy WHO je komplexným ustanovením, podľa ktorého by mal tento nástroj
byť prijaté bez toho, aby bolo dotknuté, že v priebehu práce sa bude posudzovať aj vhodnosť článku 21;
(PP3) Uznávajúc, že ​​INB dosiahla pokrok av mnohých dosiahla počiatočnú dohodu
ustanovenia navrhovanej pandemickej dohody WHO a že je potrebné vykonať ďalšiu prácu
zostávajúce prvky;
(PP4) Berúc na vedomie správu generálneho riaditeľa1
a vyjadrenie uznania za prácu
INB a jej úradu; a
(PP5) Opätovné potvrdenie plného záväzku členských štátov prijať opatrenia na prevenciu a pripraviť sa na ne
a reagovať na pandémie riadené spravodlivosťou a solidaritou,
(OP)1. ROZHODUJE:
(1) predĺžiť mandát INB na čo najrýchlejšie ukončenie práce a predložiť ho
výsledok na posúdenie na 78. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2025 alebo skôr
mimoriadne zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ak je to možné, v roku 2024 len s jedným bodom programu
venovaná tomuto výsledku;
(2) že pre svoju budúcu prácu INB umožní podľa potreby rotáciu úradu,
a ak je to dohodnuté v rámci každého regiónu;
(3) že ďalšie zasadnutie INB sa bude konať v júli 2024 v hybridnom režime s
tlmočenie, pričom dátumy musí čo najskôr potvrdiť sekretariát, aby
zvážiť a odsúhlasiť svoj pracovný plán a plán stretnutí av prípade potreby zvážiť jeho aktualizácie
metóda práce INB v súlade s týmto rozhodnutím a rozhodnutím SSA2(5) (2021);
(4) požiadať generálneho riaditeľa, aby pokračoval v podpore INB, a to aj poskytovaním
INB s potrebnými službami a zázemím pre výkon svojej práce vrátane kompletných,
relevantné a včasné informácie a rady.
 
 

 V ďalšom článku sa zverejnia návrhy SR vo WHO !!

V dokumentoch sa jasne uvádza, že SR súhlasí s konceptom Jedno zdravie, s pandemickou zmluvou WHO a atď !!!

Koncept Jedno Zdravie tu klikni !!

https://apps.who.int/gb/e/e_wha77.html

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes