Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

11.8.2022 Dokument ktorý dokazuje, že EÚ od roku 2018 sleduje očkovaciu agendu

VKontakte

Pred časom a v súčasnosti sa celosvetovo pracovalo a pracuje na zavedení „zelených pasov“, ktoré by mali rýchlo a jednoducho odhaliť stav očkovania človeka a podľa toho mu prideliť určité privilégiá. V Izraeli je tento systém už dávno aktívny a dvojtriedna spoločnosť očkovaných a neočkovaných je plne implementovaná. A čo taká Čína?

"Ale veď je to len kvôli nebezpečnému korona vírusu?" Nesprávne!

V niektorý článkoch už sme viackrát tieto digitálne očkovacie pasy rozoberali s dôkazmi priamo z Eú. Niektorých to uráža, pretože v tomto sa vezú politici z minulej vlády, Europoslanci ale aj poslanci NR SR z roku 2018. 

V jednom článku sme to už písali aj s dokumentami: TU klikni pre otvorenie článku

Skúste si to vypočuť: https://t.me/dostojneslovensko/602

A v tomto dnešnom článku si rozoberieme predtým tajný dokument z EÚ pre verejnosť. Politici to mali k dispozícií a predsa o tom všetkom mlčali a naďalej mlčia.

Predtým utajený dokument odhaľuje, že EÚ túto agendu očkovania, digitálnych očkovacích preukazov presadzuje od roku 2018 – dlho pred začiatkom takzvanej pandémie koróny.

„Návrh odporúčania o posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým možno predchádzať očkovaním“ má dátum 26. apríla 2018. Dňa 12. septembra 2019 sa v Bruseli konal očkovací summit, kde sa opäť diskutovalo o aspektoch návrhu. Znepokojujúce: Časť podujatia mala názov „Vo vakcínach, ktorým dôverujeme“. V časoch núdzového schvaľovania prevažne netestovaných vakcín to má veľmi horkú príchuť.

Verte, že toto ešte nikto nezverejnil okrem nás. 

Navyše, európske obyvateľstvo nezdieľalo náboženské presvedčenie o očkovaní zo strany zúčastnených politikov, predstaviteľov OSN, WHO a mimovládnych organizácií: pripisovala sa nedôvera v očkovanie a najmä kolujúce „dezinformácie“ o bezpečnosti a účinnosti vakcín. WHO označila za jednu z najväčších „zdravotných hrozieb roku 2019“.

Aké pohodlné je, že len krátko nato svetom otriasla hrozná pandémia s úmrtnosťou 0,15 % a mohla sa použiť ako nástroj na presadenie plánovanej agendy očkovania!

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Teraz si rozoberieme pár podstatných bodov z tohto dokumentu, pretože ľahostajní Slováci nečítajú a jediné čo dokážu, tak kritizovať a dať jeden laik na Facebooku. 

Návrh ODPORÚČANIA RADY o posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním

 

Očkovanie je súčasťou Agendy 2030

Nie je ťažké uhádnuť, že Veľký reset alias Agenda 2030 možno vždy nájsť v pozadí všetkých projektov zhody . To je aj prípad očkovacej agendy EÚ:

Tretí cieľ Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj – „Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetky vekové kategórie“ – podčiarkuje dôležitosť vakcín pri ochrane ľudí pred chorobami. A prostredníctvom Európskeho konsenzu o rozvoji „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“ EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdzujú svoj záväzok chrániť právo každého na požívanie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia, a to aj tým, že pomáhajú: zabezpečiť bezpečné prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre všetkých.

Všetko pre každého – to už vieme Vlhké sny globalistov o rovnosti a rovnosti, ktoré dúfajú dosiahnuť prostredníctvom radikálneho prerozdeľovania , nie sú ničím novým.

Zasadnutie Rady Eú:

Bojujte proti nedôvere v očkovanie

Čo stojí v ceste konečnému očkovaniu celej európskej populácie (a zodpovedajúcim kolosálnym ziskom pre farmaceutický priemysel a jeho investorov) , je nedostatok spolupráce zo strany ľudí. Dokument EÚ doslova obviňuje občanov, že neakceptujú, že vakcíny môžu predstavovať zdravotné riziká pre zdravých ľudí, najmä deti. Čo to má znamenať? Sú riziká láskavo akceptované, ak to tak EÚ chce?

Nasledujúci bod to nezlepšuje: Kritika je, že ľudia jednoducho „nerozumejú“, že individuálne riziká ďaleko prevažujú nad prínosmi očkovania pre komunitu. S podobnými vyhláseniami sú v súčasnosti politici opakovane odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Ak ľudia zomrú po očkovaní proti Covid, musíte to len „ akceptovať “ – prínos prevažuje nad škodami.

Príslušný odsek v dokumente:

Mylné predstavy o očkovaní posunuli pozornosť verejnosti od výhod očkovania k nedôvere vo vedu a strachu z možných vedľajších účinkov. V tejto zvýšenej neochote zohráva úlohu viacero faktorov: nedostatok spoľahlivých informácií a v niektorých prípadoch nedôvera voči poskytovateľom dostupných informácií; menšie akceptovanie potenciálnych rizík spojených s vakcínami podávanými zdravým jedincom (najmä deťom); nepochopenie individuálnych verzus komunitných výhod očkovania; a mediálne polemiky o bezpečnosti vakcín živené dezinformáciami.

Online "dezinformácie"

Skutočnosť, že niektoré médiá sa stále odvážia informovať o rizikách a neúčinnosti liekov a vakcín, nie je dobre prijímaná. Namiesto toho, aby sa na nedôveru obyvateľstva reagovalo transparentne a otvorene sa prezentovala veda, ktorá stojí za vakcínami – so všetkými pozitívnymi zisteniami, ale aj nejasnosťami a možnými rizikami, ktoré si vyžadujú ďalší výskum – sa spolieha na klamstvá a cenzúru. Pretože nič iné nie je potláčanie informácií.

Jeden bod požaduje v znení:

Monitorovanie dezinformácií o očkovaní online a vývoj informačných nástrojov a usmernení založených na dôkazoch na podporu členských štátov pri riešení váhania s očkovaním v súlade s oznámením Komisie o boji proti dezinformáciám na internete.

Útok na suverenitu

Práve včas po veľkom príleve migrantov v rokoch 2014/2015 sa pravdepodobne Európska komisia dostala k štúdiám o riziku prenosu chorôb v dôsledku prekračovania hraníc. Hoci je známe, že Afrika nie je členským štátom EÚ, teraz by sme chceli prinútiť aspoň štáty EÚ, aby sa vzdali svojej suverenity v otázkach očkovania:

Za očkovacie programy sú zodpovedné členské štáty. Choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa však neobmedzujú len na štátne hranice. Slabá imunizácia jedného členského štátu ohrozuje zdravie a bezpečnosť občanov v celej EÚ a všetky členské štáty čelia uvedeným problémom v súvislosti s očkovaním. Vzhľadom na cezhraničný charakter prenosných chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, členské štáty požiadali o zvýšenú podporu na úrovni EÚ, pričom zdôraznili potrebu spoločnej akcie EÚ a koordinovanejších prístupov na obmedzenie šírenia chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním cez hranice.

Dlho plánovaný digitálny očkovací preukaz

A to nás privádza k „zeleným pasom“: Výmena informácií o zdravotnom stave a stave očkovania občanov by sa mala uskutočňovať v digitálnej forme cez hranice. Kto, ako a kedy má mať k týmto citlivým údajom prístup, sa radšej nevyjadrujú.

Využitie synergií s elektronickým zdravotníctvom a digitálnymi technológiami na vytvorenie elektronických záznamov o očkovaní pre všetkých občanov je tiež dôležitým prvkom návrhu, ktorý sa má zahrnúť do práce siete elektronického zdravotníctva o cezhraničnej výmene informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Doslovné odporúčanie je:

Skúmanie problémov s nedostatočným pokrytím očkovaním spôsobených cezhraničným pohybom ľudí v rámci EÚ a zvažovanie možností ich riešenia vrátane vypracovania spoločného očkovacieho preukazu/pasu pre občanov EÚ kompatibilného s elektronickými očkovacími informačnými systémami a schváleného na cezhraničné použitie.

V skutočnosti to nie je tak, že by digitálne očkovacie preukazy boli nutným zlom kvôli koronakríze. Po pravde, jeho zavedenie sa plánovalo už dlho – a údajná pandémia sa teraz používa ako trójsky kôň na konečnú realizáciu tohto projektu – podobne ako iné fantázie Great Reset. Projekt digitálnych očkovacích preukazov zo začiatku nepodporovalo ani WHO. No nakoniec zmenilo názor a dokonca už to aj financuje. Viac sa dočítate TU.

Dlho plánovaný zdravotný personál v školách a na pracovisku výlučne na očkovanie

Áno je to tak. Na základe tejto dohody z roku 2018, každá krajina EÚ mala prijať určité zákony v priebehu pár rokov. Ak by to neprijali politici z minulej vlády a Europoslanci v roku 2018, tak takýto zvrátený návrh zákona o zdravotnom personálu v školách by nikdy nebol, pretože je to na príkaz Bruselu.

Doslovne sa uvádza v dokumente:

Uľahčiť prístup k vnútroštátnym a/alebo regionálnym očkovacím službám, a to prostredníctvom:
a) zjednodušenia a rozšírenia možností poskytovať očkovanie a podpory komunitných poskytovateľov, ako sú lekárne, zdravotné sestry a lekárske služby v škole a na pracovisku;

Jeden z mála bodov: 

Zaviesť rutinné kontroly stavu zaočkovanosti a pravidelné možnosti očkovania počas rôznych životných etáp, a to prostredníctvom bežných návštev systému primárnej starostlivosti, ako aj prostredníctvom ďalších opatrení, napr. pri nástupe do škôlky/školy, na pracovisku alebo v zariadeniach starostlivosti.

 

Ďalší dokument, ktorý dokazuje to čo stále hovoríme. Odporúčam si aj tento prečítať

Z 18.11.2019 Úradný vestník Európskej únie

Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 o zdržanlivosti v otázke očkovania a poklese úrovne zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP))

34.
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia v rámci prístupu „jedného zdravia“na zvýšenie zaočkovanosti u ľudí a v prípade potreby aj zvierat prostredníctvom finančných a politických stimulov, a tým aj na nákladovo účinnejší boj proti infekčným chorobám a antibiotickej rezistencii, okrem iného aj v súvislosti s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou po roku 2020;

35.
vyzýva členské štáty, aby Komisii, ECDC a WHO včas poskytli údaje o očkovaní a chorobách, ktorým možno predchádzať očkovaním;
36.
poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii a vládam členských štátov.

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE
Súhrnná správa
Sprievodný dokument
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov
a Návrh odporúčania Rady o posilnenej spolupráci v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním
{COM(2018) 245 final} – {COM(2018) 244 final}

Globálny samit: štvrtok 12 september 2019, 04:00 CEST

https://ec.europa.eu/assets/sante/health/vaccination/ev_20190912_vid03_en.mp4

2019_vaccination_summit10.jpg

O samite

Európska komisia zorganizovala v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou 12. septembra 2019 v Bruseli Globálny samit o očkovaní.

Podujatie sa konalo pod spoločnou záštitou predsedu Európskej komisie Jeana Clauda Junckera a generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Celkovým cieľom bolo zviditeľniť a politicky podporiť tému očkovania, ktoré je najúspešnejším opatrením v oblasti verejného zdravia, ktoré každoročne zachraňuje milióny životov. Preukázalo vedúce postavenie EÚ v oblasti globálneho záväzku k očkovaniu, posilnilo politický záväzok k eliminácii chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a zapojilo politických lídrov a vedúcich predstaviteľov z oblasti vedy, medicíny, priemyslu, filantropie a občianskej spoločnosti do celosvetových opatrení proti šíreniu dezinformácií o očkovaní.

Účastníci

Na samite sa zišlo približne 400 účastníkov z celého sveta vrátane politických lídrov, predstaviteľov na vysokej úrovni z OSN a iných medzinárodných organizácií, ministerstiev zdravotníctva, popredných akademikov, vedcov a odborníkov v oblasti zdravotníctva, súkromného sektora a mimovládnych organizácií.

Správa zo samitu: https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-11/ev_20190912_mi_en_0.pdf

A tu si to môžete aj overiť: https://health.ec.europa.eu/vaccination/latest-updates_sk?page=1

Na základe prijatia týchto nariadení v Bruseli ešte v roku 2017 a 2018 minulou vládou a celým parlamentom sa predložil pod príkazom WHO a Bruselu návrh zákona v NR SR

Predošlý návrh tohto zákona, ktorý bol v ešte horšej podobe sme stopli vďaka našim štrajkom a protestom pred prezidentským palácom a pred NR SR. 

Tento nový návrh je síce jemnejší a dá sa voči nemu jednoducho odvolať. Nepodpísať informovaný súhlas - nikto Vás nemôže donútiť. 

27.8.2021 sme tiež boli pred parlamentom s ďalšími protestujúcimi, a kde ste boli vy ostatní, kde ste boli vy mimoparlamentné strany a hnutia, keď ste všetci boli vyzvaní aj písomne? Dnes máte odvahu niečo polemizovať!? 

A to: Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658)

Celý legislatívny proces: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=658

Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, Z. Šebová, M. Šofranko, J. Žitňanská)

 

Hlasovanie!! 

Hneď v prvých dôležitých hlasovaniach sa takto ...... zachovali bojovníci za práva a za slobodu!?

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlaspie&ID=46339

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=46340

Ústavnoprávny výbor NR SR

Zoznam členov: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=155

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Zoznam členov: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=161

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Zoznam členov: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=164

Komu to vlastne fandíte??

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes