Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

23.5.2022 Digitálny očkovací preukaz, zdravotný personál v školách ohľadom očkovania naplánované ešte v roku 2017

VKontakte

Plán vytvorený ešte v roku 2017 ako zaočkovať Európu a vytvorenie digitálneho očkovacieho preukazu. Zdravotný personál v školách a na pracovisku  ohľadom výlučne očkovania. O týchto veciach vedia všetci bez rozdielu. Parlament 2016 - 2020!!

Prv než prejdete dole k dokumentom, tak znova Vás chcem informovať a vyzvať, aby ste neverili nejakým takzvaným aktivistom na sociálnych sieťach, nejakým médiám a podobne, ktorí zavádzajú verejnosť aj tým, že koncom mája 2022 sa podpisuje pandemická zmluva s WHO. Tá má byť prijatá v roku 2023!! Dohodli sa na tom v máji 2022!!

Mnohí vyvolali poplach v súvislosti s novou dohodou WHO o pandémii. Ako som však už predtým poznamenal (1). Dodatky k existujúcej zmluve, Medzinárodné zdravotné predpisy z roku 2005, plus ďalšie odporúčania (spolu 131) predložené v správe pracovnej skupiny pre posilnenie pripravenosti a reakcie WHO na mimoriadne situácie v oblasti zdravia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto boji podporili: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené. 

Teraz v máji 2022 je toto - väčšina týchto zmien a doplnení a odporúčaní sa týka zdieľania informácií a zdrojov a prípravy na budúce pandémie. Na teraz v Európe máme EÚ HERA (2). Lenže: Svetová zdravotnícka organizácia teraz podporuje blokády po tom, čo predtým uviedla, že boli väčšinou neúčinné a poškodzovali ekonomiky . Vyvoláva ďalšie otázky, či WHO zakladá svoje rozhodnutia na rozumnej vede, alebo na čistej politike.

(1) 

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/406-12-5-2022-medzinarodna-spolupraca-oz-dostojnost-slovenska-proti-zmluvam-s-who

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/407-12-5-2022-stop-zmluve-o-pandemiach-s-who

(2)

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/393-21-4-2022-s-novym-organom-eu-hera-do-diktatury

Teraz k tým dôkazom:

 

Tento dokument je tabuľkový:

Petícia o vyhlásení referenda:

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

Z Eú parlamentu: Covid pas aj pre tých čo sú v klinických skúškach

(4) Najmä vzhľadom na vznik nových znepokojujúcich variantov SARS-CoV-2 má pokračujúci vývoj a štúdie v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19 kľúčový význam v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti je dôležité uľahčiť účasť dobrovoľníkov na klinickom skúšaní, t. j. na štúdiách, ktoré sa vykonávajú s cieľom preskúmať bezpečnosť alebo účinnosť lieku, napr. vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Klinický výskum zohráva zásadnú úlohu pri vývoji vakcín, a preto by sa mala dobrovoľná účasť na klinickom skúšaní podporovať. Odopretie prístupu dobrovoľníkov k digitálnym COVID preukazom EÚ by mohlo výrazne odrádzať od účasti, čo by oddialilo dokončenie klinického skúšania a vo všeobecnosti by malo negatívny vplyv na verejné zdravie. Okrem toho by mala byť integrita klinického skúšania, a to aj pokiaľ ide o zaslepenie údajov a dôvernosť, zachovaná, aby sa zaistila platnosť jeho výsledkov. Preto by sa malo objasniť, že členské štáty môžu vydávať digitálne COVID preukazy EÚ účastníkom klinického skúšania, ktoré bolo schválené etickými výbormi a príslušnými orgánmi členských štátov, a to bez ohľadu na to, či im bola podaná potenciálna vakcína proti ochoreniu COVID-19 alebo, v snahe vyhnúť sa narušeniu štúdií, dávka podaná kontrolnej skupine. Okrem toho by sa malo objasniť, že ostatné členské štáty môžu uznávať potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú predmetom klinického skúšania, s cieľom upustiť od obmedzení voľného pohybu, ktoré boli v súlade s právom Únie zavedené v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Obdobie platnosti takýchto potvrdení o očkovaní by nemalo byť dlhšie ako obdobie platnosti potvrdení o očkovaní vydaných pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19 schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). V tejto súvislosti patrí vydávanie potvrdení o očkovaní účastníkom klinického skúšania vakcín proti ochoreniu COVID-19 a uznávanie týchto potvrdení do právomoci členských štátov. Ak je vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom klinického skúšania, následne udelené povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/20045, potvrdenia o očkovaní pre uvedenú vakcínu patria od daného okamihu do rozsahu pôsobnosti prvého pododseku článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/953. Ak sa vakcíne proti ochoreniu COVID-19 po klinickom skúšaní neudelí povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, potvrdenia o očkovaní vydané pre túto klinicky skúšanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 by už nemali byť platné. V snahe zaistiť jednotný prístup by mala byť Komisia splnomocnená požiadať Výbor pre zdravotnú bezpečnosť, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“) alebo Európsku agentúru pre lieky (ďalej len „EMA“) o vydanie usmernenia k uznávaniu potvrdení vydaných pre vakcínu proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom klinického skúšania a ktorá ešte nezískala povolenie na uvedenie na trh, pričom v tomto usmernení by sa mali zohľadniť etické a vedecké kritériá potrebné na vykonávanie klinického skúšania.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0138_SK.html

Stále si myslíte, že nikto nič nevedel!?

Odkaz od WEF: Nikto nebude nič vlastniť a predsa budete šťastní

 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: © OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes