Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

24.5.21 Zákon o Hospodárskej mobilizácii-viac testovania, viac očkovania, viac rozkrádania!?

VKontakte

Pekne sa usaďte a dajte si niečo na povzbudenie. Keď to budete čítať, tak si prosíme Vás prečítajte, že aké Výbory NR SR to už mali dávno na stole a nedali vedieť občanom, aby sme sa mohli proti tomuto postaviť. V tých Výboroch NR SR sedia chlapci a dievčatá z celej opozície...

Novela zákona, parlamentná tlač 533
Dátum doručenia: 11.5.2021

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR

Rokovanie výborov

14.5.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14.5.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
13.5.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
13.5.2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Rokovanie gestorského výboru

14. 5. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Zákon bol 14.5.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.5.2021), číslo 176/2021.

Celý legislatívny proces: 

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=533

 

NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

VIII. volebné obdobie

Návrh

ZÁKON

z ... 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene     a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.V § 3 písm. l) sa slová „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie“.

 

2.V § 3 písm. r) prvom bode a druhom bode sa vypúšťajú slová „v období krízovej situácie“.

 

3.V § 6 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ministerstva obrany podľa § 11 písm. d) alebo ministerstva vnútra podľa § 12 písm. e),“.

 

4.V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„V čase mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa predchádzajúcej vety okrem opatrení podľa       § 5 písm. r).“.

 

5.V § 7 odsek 5 znie:

„(5) V období mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže okresný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom obvode a odporučiť správe štátnych hmotných rezerv plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o); to neplatí pre nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5

písm. r) v období mimoriadnej situácie. Môže tiež nariadiť vo svojom územnom obvode aj vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) na účely zabezpečenia vykonávania služieb potrebných na zmiernenie následkov krízovej situácie.“.

6.V § 7 odsek 6 znie:

 

„(6) Opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila. V období núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), g), h), i), j), m), y), aa), ab) alebo písm. ac). V období mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), h), j), m), aa), ab) alebo písm. ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v čase núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie tak ako v stave bezpečnosti.“.

7.V § 7 ods. 10 sa za slová „o vyhlásení“ vkladajú slová „mimoriadnej situácie,“.

8.V § 11 písm. a) sa slová „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie“.

 

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.V § 3b sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitným predpisom,1aa) ak je to vzhľadom na povahu mimoriadnej udalosti potrebné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa)Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov .“.

 

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Teraz sa pozrieme na hlasovací proces od samého začiatku, pretože členovia jedného hnutia v NR SR niečo iné tvrdia a sa snažia presvedčiť svoje publikum o hlasovaní. V skutočnosti neboli iba tri hlasovania, ale 5.   

13. 5. 2021 11:47 

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) (tlač 538). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

Hlasovanie:

Tu si pozrite, že ako všetci hlasujú. Najprv poniektorí proti a poniektorí sa zdržia - 

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=45907

 

Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 13. 5. 2021 17:13 

Hlasovanie: Poniektorí sa zdržia a poniektorí....hm

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=45916

 

Prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 13.5.2021 17:15

Jednoznačne mali aj v tomto hlasovaní hlasovať PROTI!!! Ako už sa vie, tak ĽsNS a Republika vždy v prvom čítaní hlasuje ZA a to len kvôli tomu, aby sa zákony posunuli do ďalšieho čítania a hneď na to začnú hrať divadlo na sociálnych sieťach....v skratke - potrebujú zakryť svoju faloš voči občanom SR. V prvom čítaní zahlasujú "ZA" a v zápäti na druhom čítaní sa zdržia hlasovania, alebo idú na cigaretu a pritom vôbec nefajčia. Dokonalá súhra s vládou. Inak by hlasovali proti, alebo skáču od jedu.

Začneme prvým čítaním tohto zákona:

ZA Celá koalícia a Robert FICO, Ľuboš BLAHA, Milan MAZUREK, Miroslav SUJA, Ondrej Ďurica, Štefan KUFFA, Filip KUFFA, Miroslav URBAN......Kotleba neprítomný, Zdržali sa: Rastislav SCHLOSÁR, Jozef ŠIMKO, Magdaléna SULANOVÁ


https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=45917

 

Druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov. 14. 5. 2021 11:11 

ZA Celá koalícia a Robert FICO, Ľuboš BLAHA, Peter Pellegrini, Erik TOMÁŠ, Jozef ŠIMKO poslanec za ĽsNS a ďalší. Je zaujímavé, že v druhom čítaní chlapci za národ už sa zdržali hlasovania, alebo neprítomný. Zdržali sa: Beluský, Kotleba, Ďurica, Suja, Urban.....ostatní neprítomný. 


https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=45922

 

Tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. 14. 5. 2021 

Ako je možné, od tých ktorých očakávate, že sú za Národ....zdržia sa hlasovania!? Jednoznačne mali hlasovať " PROTI" !!!!!!!! Ďalší dôkaz, že sú spolu.

Koalícia, Smer a Hlas hlasovali jednoznačne ZA JUDr Fico, Pellegrini, Blaha a ďalší jednoznačne ZA

  

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=45923

A ďalší dôkaz o slávnych za Boha a za Národ a Republiky: Toto chceli uzákoniť:

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-politike/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/137-spomienky-na-politikov-cast-2

 

Ozaj......Neviete odkiaľ Republikán a bývalý bodyguard Černáka Suja M. zobral vodu na rečníckom pulte? Zaujímavé však? Ozaj....prečo sa pred ním objavil Matovič, keď ešte nezačal hovoriť bodyguard Černáka? Prajeme veľa premýšľania nad touto otázkou. 

24.5.2021

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes