Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

8.10.2020 Ľudový Parlament

VKontakte

Základné Stanovy Ľudového Parlamentu

 

1. Koncept vlády /služby/

1/ Do Ľudového parlamentu volí sa raz za 5 rokov podľa kritérií:
a) odbornosť

b) bezúhonnosť

c) test na prítomnosť omamných a psychotropných látok a psychotesty                                                

Uchádzači na jednotlivé ministerstvá (minister – preklad z lat.: Ten čo slúži) budú predstavení prostredníctvom verejnoprávnych médií.

2/ Raz ročne každé ministerstvo sprístupní verejným spôsobom správu o svojom hospodárení, za každé ministerstvo je zodpovedný hlavný minister /zástupca/. 

3/ Každý z daných zástupcov nesie za svoje konanie hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť a na základe toho je odvolateľný

4/ Každý zástupca je povinný slúžiť štátu a spravovať štát takým spôsobom, aby každý rezort napredoval v zvyšovaní životnej úrovne občanov.

5/ Po odstránení politického systému dočasný správcovia majú povinnosť uzatvoriť krajinu, aby sa zabránilo odchodu štátnych funkcionárov do zahraničia do doby, kým nebude menovaná ľudová vláda a nevyvodí trestnoprávnu zodpovednosť, neodoberie majetok politickým stranám a nepoužije ho v prospech občanov.

6/ Ľudová vláda rovnako rozpustí mimovládne organizácie riadené zo zahraničia a ich funkcionári budú postavení pred OČTK v úmysle nezávisle vyšetriť škody a prípadné ovplyvňovanie politickej moci už minulého režimu 

7/ Dočasní správcovia budú dočasne ustanovení na nevyhnutnú dobu, najviac však jeden rok od zavedenia ľudového systému vlády.

 

2. Najvyššia zákonodarná moc 

1/ Počet ústavných sudcov zvýši sa na počet, ktorý ustanoví ľudová vláda po dohode s ústavným súdom. 

2/ Ústavný súd sa bude zaoberať ústavnosťou predkladaných zákonov v zmysle ústavnosti, ústavný súd sa sprístupní občanom, a časť jeho rozhodovania preberie druhostupňový súd, ktorý bude riešiť ústavnosť podaní občanov. V prípade zistenia protiústavnosti postúpi podnet od občana ústavnému súdu, ktorý bude v lehote zaviazaný nestranne rozhodnúť.

3/ Ústavný súd bude mať povinnosť konať a preverovať navrhnuté zákony zástupcov bez podnetu a bude mať zároveň povinnosť daný zákon alebo jeho časť zrušiť.

4/ Sudcovia nebudú navrhovaní zástupcami ale sudcami, pričom do funkcie ich podľa voľby sudcov ustanoví prezident. Sudcovia budú odvolateľní z ústavného súdu pri zistení závažného porušenia svojich právomocí.

5/ Prečin sprenevery a vlastizrady nebude mať premlčaciu dobu a majetok súčasných politikov budú musieť preukázať aj ich rodinní príslušníci.


3. Strategické podniky potrebné k chodu štátu a samostatnosti 

1/ Všetky strategické podniky budú prinavrátené do rúk štátu a to celých 100% akcií takým spôsobom, aby komodity (voda, elektrina...) produkované na Slovensku dosiahli spotrebiteľské ceny v plne dostupnej výške občanovi ako benefit. 

2/ Štát a Ľudová vláda po ustanovení do funkcií budú zaviazaní založiť štátne spoločnosti na úpravu a výstavbu komunikácií a údržbu verejných budov tak, aby tieto tvorili zisk v regulovanej výške tým spôsobom, aby štát vytvoril nové pracovné miesta a zároveň ušetril prostriedky a čas nevyhnutný na opravy a výstavby realizované cez externé spoločnosti .

3/ Štát zaviaže existujúce spoločnosti patriace zahraničným investorom na percentuálny odvod dane z podnikania na území Slovenskej republiky. 

4/ Štát zaviaže zahraničné podniky (z bodu 3) na vytvorenie pracovných miest pre občanov bez domova a rómskych komunít, s cieľom socializovať ich a zvýšiť ich možnosť začleniť sa do systému a produktivity štátu.

 

4. Poľnohospodárstvo 

1/ Ľudová vláda vytvorí jednotný zväz poľnohospodárov a vykoná všetky kroky vedúce k zvýšeniu produktivity domácich dostupných biopotravín, s cieľom dosiahnuť potravinovú sebestačnosť . 

2/ Zahraniční chovatelia dobytka na území SR s cieľom vývozu za hranice a opätovného dovozu budú zaviazaní platiť zvýšenú daň za prevoz potravín do zahraničia. 

3/ Pri dovoze zahraničných produktov budú musieť prejsť kontrolou a potvrdiť svoju kvalitu a zloženie. Tieto kontroly budú pri každom tovare dodávanom na Slovensko povinné. Úhrada za kontrolu kvality bude v spoluúčasti s dodávateľom v prípade, že sa potvrdí škodlivosť výrobku. 

4/ Štát zakáže vývoz surovej guľatiny do zahraničia za účelom ďalšieho spracovania, umožnené budú len vývoz polotovarov a hotových výrobkov.

 

5. Školstvo 

1/ Výuka ústavy a základných zákonov bude povinný predmet. 

2/ Zmeniť celý školský systém (v tomto bode už je zahrnuté aj ako je príklad: vyučovanie nielen z denníkov, zvrátené ideológie a atď.)
 

6. Medzinárodné spoločenstvá, členstvo 

1/ Ľudová vláda napraví krivdy minulosti a ľudí za ne zodpovedných postaví pred najvyšší súd.

2/ Ľudová vláda usporiada referendum k otázkam členstva v EÚ a NATO. 

Odporúčania a vyhlásenia WHO bude aplikovať len v rámci ústavy a najskôr ich dostatočne preverí. Ak sa varovania nepotvrdia , nebude aplikovať odporúčania WHO.

Keďže WHO pripravuje pandemickú zmluvu s EÚ, musíme to okamžite zastaviť!!

 

7. Vierovyznanie 

1/ V zmysle tradícií Slovenskej republiky sme kresťanský štát.

2/ Cirkev sa odlúči od štátu a štát ďalej nebude dotovať cirkevné inštitúcie. 

3/ Na založenie každej cirkvi na Slovensku bude potrebné doručiť vláde (rezortu kultúry) 50 tisíc overených podpisov občanov, pričom platiť to bude aj spätne a pre všetky cirkevné Spoločenstvá. 

 

8. Orgány činné v trestnom konaní, operatíva 

1/ Orgány činné v trestnom konaní nie sú závislé na parlamente. 

2/ Orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať bez podnetu v rámci zákonov a ústavy. Nad políciou a jej konaním má priamy dozor Ústavný súd a súdy druhého stupňa. 

 

9. Migračná politika, hranice 

Každý, kto prichádza na územie zvrchovaného štátu SR musí rešpektovať kultúru, tradície a vierovyznanie pôvodného obyvateľstva.

Slovensko sa ďalej nebude podieľať na masovej migrácii ľudí cudzích kultúr, títo budú vrátení do krajiny pôvodu a nevpustení na územie SR. 

 

10. Úradný jazyk je slovenčina a na úradoch SR sa nesmie používať žiadny iný jazyk.

 

11. Zahraničná spolupráca SR 

1/ Ľudová vláda SR má otvorenú obchodnú, vojenskú a hospodársku politiku. 

2/ SR naviaže hlbšie obchodné kontakty s každou krajinou sveta v zmysle blaha občanov,  bezpečnosti štátu a potravinovej sebestačnosti .

3/ Zástupcovia môžu uzatvárať len také dohody a pakty, ktoré sú ekonomicky výhodné pre Slovensko a len také dohody, ktoré je možné okamžite zrušiť pri porušení druhou stranou. 

 

12. Kultúra 

1/ Slovensko rešpektuje historicky všetky etapy vývoja a osobnosti na svete a je v záujme SR pravdivo zverejňovať všetky historické momenty spojené s vývojom na svete. 

3/ Tzv. krivenie historických faktov sa zakáže a bude trestané odňatím slobody.

4/ Slovensko vráti všetky pamätníky a symboly spojené s minulými režimami na pôvodné miesto. 

 

13. Rodina

Základom rodiny je matka a otec - žena a muž

Rodina je základom spoločnosti

 

Záver 

Ďalšie presné výpočty a kroky už v reálnej podobe je možné dosiahnuť až po zmene systému.

Nie sme populisti a nebudeme sľubovať 5-percentnú daň, keď nevieme, v akom zlom stave sa nachádza ekonomika SR. O každom odvetví bude rozhodovať zvolený odborník a preto bude nasledovať audit a trestnoprávne procesy, vďaka ktorým Ľudová vláda vráti ukradnuté prostriedky z vrecka politikov do štátnej kasy. Nie je potrebné mať 150 poslancov, na ktorých sa ročne vynaloží 9 miliónov €, nie je potrebné politické strany a hnutia, na ktoré pri voľbách sa vynaložia milióny €. Tieto finančné prostriedky vieme lepšie využiť prospešne, ako je príklad zdravotníctvo, školstvo, dôchodcovia a atď. .

A čo taký dôchodkový vek, materská dovolenka?

 

Všetky práva vyhradené, zákaz kopírovania a vydávania za svoje!!!

OZ Dôstojnosť Slovenska!!!!!

 

Dôstojnosť Slovenska

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes