Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

10.11.21 Podľa dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý SR ratifikovala

VKontakte
Podľa dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý SR ratifikovala a v zmysle Článku 7 ods. 5 je ako medzinárodná zmluva nadradený zákonom štátu ,možno slobodu pohybu obmedziť len zákonom , nie vyhláškou teda podzákonným predpisom vydaným nezákonným spôsobom . Tento správny akt ktorým nemožno uložiť povinnosť občanom a subjektom ukladá obmedzenie pohybu pri vstupe do rozdielnych prevádzok , tento správny akt degraduje ľudskú dôstojnosť a priamo zakladá diskrimináciu a segregáciu rovnako ako zneužívanie tiesne a porušovanie ľudských práv . vyzývam preto občanov, prevádzky a políciu aby nekonala v zmysle neplatných a nezákonných predpisov a nariadení dočasného prezidenta PZ.
 
Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v dohovore a v prvom dodatkovom protokole k dohovoru Štrasburg, 16.IX.1963
 
ČLÁNOK 2
 
Sloboda pohybu
 
1. Každý, kto sa legálne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu.
2. Každý môže slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu, vrátane svojej vlastnej.
3. Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, na udržanie verejného poriadku, na predchádzanie zločinnosti, na ochranu zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.
4. Práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam, ktoré sú uložené zákonom a sú v demokratickej spoločnosti odôvodnené verejným záujmom.
 
Článok 7 ods 5
 
Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.
 
Čl. 19
 
(1)
Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(3)
Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Toto ustanovenie ústavy SR vyjadruje určité obmedzenie konania ktoré vedie k narušeniu dôstojnosti a GDPR ( 18/2018) rovnako dáva možnosť občanovi obrátiť sa na príslušný organ aby zjednal nápravu , všetci ľudia sú si rovný v dôstojnosti i v pávach to znamená že každý z vás či už očkovaný alebo nie ma právo na slobodu pohybu a rovnaký prístup bez diskriminácie , nakoľko sa nachádzame v hlbokom nezákonnom stave keď nedokážem zhodnotiť či štátne orgány budú v prípade riešenia deliktov postupovať v zmysle zákona alebo v zhode s nezákonnou vyhláškou prichádza do úvahy jedine článok ústavy SR 32 právo na občiansku neposlušnosť , a odpor proti každému kto bude odstraňovať právny systém a ľudské práva ktoré sú nepremlčateľné a nezrušiteľné , ak z nich ustúpite sami nemôžete sa domáhať dôstojného jednania zo strany oponentov. po celý čas tejto fiktívnej pandémie kedy sa usporiadal doslova lov pozitívnych boli porušené snáď všetky zákony a dohovory a do dnešného dna napriek našej snahe o vyriešenie tejto situácie zákonným spôsobom sme zistili že orgány ktoré majú chrániť zákony ich svoj voľne porušujú
zákon 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon
§ 2a
(1)
Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
(2)
Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
(3)
Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
(4)
Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.
Jedná sa presne o situáciou: v ktorej sa v súvislosti s prevádzkami, školami, políciou... nachádzame.
 
Záver: vyhláška obmedzujúca neočkovaných je protizákonná a protiústavná , rovnako je nulitná a nemusíte ju aplikovať v žiadnych úrovniach spoločnosti
 
Chceme všetkým poďakovať, ktorí sa neboja postaviť za práva nielen našich detí!!!
 
Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

10.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 Vláda Ľudu s odborníkmi, ale bez politických strán, bez hnutí, bez týchto politikov, bez eú, bez nato.
 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes