Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

30.6.2021 Divadlo pri odvolávaní Matoviča!!

VKontakte

V posledných dňoch začalo divadlo okolo odvolávania Matoviča. SaS tvrdila, že to podporí a nakoniec zistíte, že iba divadlo pre verejnosť a to dokonca zadarmo. Vždy si musíte pozrieť a popremýšľať nad tým, že prečo znova výkriky opozície na sociálnych sieťach. Príkladom sú ich falošné výkriky, keď nakoniec podporili zákon o kyberšikane či o zákone o hospodárskej mobilizácii. Ešte mali tú drzosť klamať verejnosť, že oni nič?

Tak sa pozrime na pozadie pri odvolávaní Matoviča. Ako to, že opozícia mlčí o tom skrátenom legislatívnom procese??

Upozorňujeme, že v okolitých krajinách nejaké digitálne karty nevyžadujú a nikto od vás nič nepýta. Ministerstvá na svojich stránkach zavádzajú verejnosť!! Pozrite si ďalšie články na webe.............

 

O tomto sa bude hlasovať v najbližších dňoch......!!

Návrh uznesenia vlády:

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 
Na rokovanie Číslo: UV-12836/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
613
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________
 
Návrh uznesenia:
 
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
 
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
 
Bratislava, jún 2021
 
Návrh vlády:
 
 
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________________
613
NÁVRH VLÁDY
 
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) sa predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
 
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (ďalej len „GreenPass“) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov.
 
Cieľom je rovnako prispieť k napĺňaniu účelu a ducha Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19.
 
Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „Úrad“) reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení.
Špeciálne pri otázke zohľadňovania dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 nesmie byť z pohľadu dikcie ústavy prijatá podzákonná právna úprava (napr. vyhláška Úradu), ktorá byť bez jasného, nevágneho a bezrozporného zákonného zmocnenia (bez blanketovej normy) umožňovala napr. prevádzkovateľom služieb umožniť využívanie týchto vo väčšej miere očkovaným obyvateľstvom alebo pre očkovaných za jemnejších hygienických alebo epidemiologických podmienok ako pri neočkovaných.
 
Jasná a bezrozporná možnosť zohľadnenia dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení, tzn. pri povoľovaní využívania istých služieb týmto obyvateľstvom (oproti neočkovaným) skrz protipandemické opatrenia Úradu aj počas pandémie, musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine).
Čo sa týka potreby okamžitého zásahu zákonodarcu vláda na tomto mieste uvádza, že si je vedomá skutočnosti, že v prípade aplikácie § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky môže Národná rada uplatňovať právomoc uzniesť sa na skrátenom legislatívnom konaní iba ak objektívne existuje mimoriadna okolnosť, a v jej rámci ide o dostatočne odôvodnený prípad
2
ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozbu značných hospodárskych škôd pre štát.
Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd pre štát je potenciálnym následkom mimoriadnej okolnosti, ktorý je aj podľa presvedčenia vlády potrebné individualizovať. Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd pre štát je dostatočne odôvodnené vtedy, ak ohrozenie je reálne (atribút reálnosti ohrozenia), priame (atribút bezprostrednosti ohrozenia) a je konkretizovaný spôsob ohrozenia (atribút konkrétnosti ohrozenia).
Diva
Vláda sa taktiež stotožňuje s tézou, že princípy demokratického právneho štátu sa uplatňujú i v procese tvorby práva na zákonodarnej úrovni. Za esenciálne pre zadosťučinenie princípom demokratického právneho štátu v procese tvorby práva vláda považuje najmä dodržiavanie princípu slobodnej súťaže politických strán, princípu väčšinového rozhodovania a ochrany menšiny, ale aj princípu verejnosti v zmysle práva verejnosti oboznámiť sa a identifikovať sa s „produktom“ parlamentnej procedúry (návrhom zákona). Vláda plne rešpektuje princíp pluralizmu, princíp otvorenej diskusie zástancov konkurenčného názoru i princíp ochrany práva parlamentnej menšiny (parlamentnej opozície) na prezentovanie názoru a kontrolu vládnucej väčšiny. V neposlednom rade si vláda ctí právo občianskej spoločnosti na oboznámenie sa s procesom tvorby práva a predkladanou zákonnou úpravou.
 
Vláda je zároveň presvedčená, že v čase pandémie ochorenia COVID-19 a tým súvisiaceho vyhlásenia mimoriadnej situácie (mimoriadna okolnosť) je potrebné prijímať mnohé opatrenia na sanáciu pandémie ochorenia COVID-19 za účelom ochrany životov a zdravia obyvateľstva.
Jedným z týchto opatrení je využitie možnosti dobrovoľného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré štát pre obyvateľstvo zabezpečuje. Čím väčšie percento populácie alebo spoločnosti je zaočkované, tým rýchlejšie spoločnosť dosiahne kolektívnu imunity voči ochoreniu, a tým reálnejšie je pominutie bezprostrednej hrozby pre životy a zdravie obyvateľstva.
 
V čase nízkeho percenta zaočkovaných obyvateľov našej krajiny a matematickej a epidemiologickej istoty importu nákazlivejšieho delta variantu ochorenia COVID-19 na naše územie (hrá sa o čas), je nevyhnutné a žiadúce prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožnia tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov.
Zároveň je plne legitímne v rámci protipandemických opatrení umožniť plný a nerušený výkon základných práv a slobôd očkovaných obyvateľov (tzn. takpovediac „zvýhodniť“ očkovaných ľudí) práve vo vzťahu ku konkrétnym prevádzkam a využívaniu konkrétnych služieb, ktoré z pohľadu šírenia nákazy ochorením COVID-19 epidemiologicky vysoko rizikové.
 
Zákonodarca vyhodnotil a považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, očkovanie ktoré poskytuje vysokú ochranu zaočkovaným i svojmu okoliu aj proti delta variantu ochorenia COVID-19, disponovali vo vzťahu k ich základným právam a slobodám (po prijatí príslušnej dočasnej a proporčnej právnej úpravy skrz napr. vyhlášku Úradu) slobodnejším a bezbariérovejším prístupom k ich výkonu. To znamená viac
3
slobody napr. pri vstupe a vjazde do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto zákazníkoch (osobách) nízka.
Novela zákona zároveň umožní okamžitú reakciu zo strany Úradu a skrz protipandemické opatrenia. Dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve sleduje rovnako legitímny cieľ týkajúci sa národného hospodárstva, t. j. cieľ podpory pandémiou ťažko zasiahnutého sektoru podnikania v službách a kultúre.
Z uvedených dôvodov vláda Slovenskej republiky za preukázané, že s cieľom zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a slobôd a zamedzenia vzniku ďalších značných hospodárskych škôd počas pandémie ochorenia COVID-19 je nevyhnutné urýchlené prijatie navrhovaných doplnení v zmysle návrhu zákona.
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky preto splnené podmienky na prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože ohrozené základné ľudské práva a slobody a hrozí vznik značných hospodárskych škôd.
 
V Bratislave dňa 30. júna 2021
Eduard Heger v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
 
Vladimír Lengvarský v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republik
 
Návrh zákona:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 614
Dátum doručenia: 30.6.2021
Navrhovateľ: vláda
 
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
614
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z .z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z .z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z .z. a zákona č. 220/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
 
1.V § 48 ods. 4 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:
„z) dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb
potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“.
Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno aa).
2.V § 48 ods. 8, v § 51 ods. 1 písm. a) a v § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „y) a z)“ nahrádzajú slovami „y) až aa)“.
 
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/412189186826368 - skupina je súkromná a musíte požiadať do skupiny.

Všetky práva vyhradené. OZ Dôstojnosť Slovenska. 

Ak sa vám páči naša práca....podporte nás. Nie sme financovaní a nedostávame žiadne granty od štátu a ani od politických strán či hnutí - čo je pre nás tiež veľmi dôležité z hľadiska zachovania našej nezávislosti. Všetko iba z vlastných zdrojov. Vopred ďakujeme za vašu podporu a priazeň. https://dostojneslovensko.eu/138-kontakt-pre-podporu

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes