Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

29.3.2023 Pred prenesením našej národnej suverenity na WHO - prosím čítaj a informuj!!

VKontakte

 Prosba všetkým. Informujte všetkých svojich priateľov. Zdieľajte (nad článkom sú ikony soc. sietí, stačí na ne kliknúť a zdieľate). Ficovo referendum bolo v skutočnosti zakrytie tejto zmluvy a odstavenie petície proti tejto zmluve ešte pred ratifikáciou zmluvy s WHO!! 

S novými verziami Pandemickej zmluvy a Medzinárodných zdravotných predpisov sú WHO efektívne zverené právomoci svetovej vlády v čoraz väčšom počte oblastí. Nie je volený a má prednosť pred všetkými ochrannými mechanizmami, akými sú základné a ľudské práva. Informovali sme už aj o programe „One Health“, do ktorého sú zapojené medzinárodné organizácie WHO, FAO, OIE a UNEP. Stojí za to sa bližšie pozrieť na konkrétnu implementáciu v plánovanej pandemickej dohode. Zverejnili sme dokumenty z mnohých ako je trvalé očkovacie pasy - tu , vakcíny do 100 dní - tu , 300 bodov z pandemickej zmluvy - tu , vrcholom bolo v októbri 2022 z EP- tu a tu. Jedným z mála bodov v tejto zmluve je aj zrušenie základných ľudských práv, trvalé očkovacie pasy!!

Pandémia koróny vyhlásená WHO odhalila úplné zlyhanie tejto organizácie v jej oficiálne deklarovanom cieli udržiavať a zlepšovať zdravie ľudí. Ciele obrovského obohatenia farmaceutického priemyslu a jeho akcionárov, ako aj nastolenie celosvetovej zdravotnej diktatúry Jedného svetového poriadku však boli realizované s veľkým úspechom.

Posledné úspechy sa teraz majú masívne rozšíriť a začleniť do záväzných nariadení podľa medzinárodného práva. Nejde o nič menšie, ako o presun suverenity všetkých členských krajín na nikým nevolené konzorcium farmaceutických lobistov a zástupcov finančného kapitálu na čele WHO a o zrušenie základných a ľudských práv.

V každom prípade, slovenskí politici sa potom nebudú môcť ospravedlniť, nevedeli by, že delegácie vymieňajú suverenitu krajín a vzdávajú sa základných práv. Z obsahového hľadiska zrejme porušujú úradné povinnosti aj úradníci, ak sa podieľajú na presune všetkej štátnej moci na nikým nevolený centralizovaný aparát, ktorého kontrolu majú plne farmaceutické firmy a ich majitelia z finančnej elity. Preto mlčia, a naschvál zvolávajú na večerné pochody....odvrátenie pozornosti.

Dôležité : v článku 3 „Zásady“ sa vypúšťajú slová „pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb“. Namiesto toho by teraz mali byť nariadenia založené na „začlenení, rovnosti“ a iných veciach. Ľudské práva sú na druhej strane uvedené v článku 2, ale v inom kontexte a už nie v „zásadách“. „Základné slobody“ úplne zmizli.

Prosíme celú verejnosť aby sa zapojila do tejto petície na vyhlásenie referenda. Nenechajte sa odradiť a oklamať politikmi. Ďakujeme

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni pre ďalšie informácie - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

 Prostriedkom na to sú zmeny v Medzinárodných zdravotných predpisoch (IHR) a Pandemickej zmluve . Oz Dôstojnosť Slovenska opakovane referuje o obsahu - viď archív "TU" . 

Tento dystopický projekt bude aj naďalej stredobodom nášho spravodajstva. Chceme tiež zistiť, čo si do čerta predstavitelia štátov myslia o tom, že si pohrávajú s vlastnými ústavami a právami občanov tým, že prispejú k podpore tohto projektu.

Už sme zverejnili zoznam zástupcov krajín na rok 2022 vo WHO (viď dokument dole). Z toho vidno, že zástupcov vysielajú v podstate príslušné ministerstvá zahraničia a zdravotníctva. Máme otázky na ministerstvá a parlamentné strany a budeme o nich znova informovať. Ďalší je Zahraničný výbor NR SR - TU. Ďalší výbor NR SR pre Eú záležitosti - TU. V živote nás nepresvedčíte, že chudáci z opozície o ničom nevedia!!

Pandemická zmluva WHO a dodatky IHR

1. TITULKY

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje dva medzinárodné právne nástroje určené na výrazné zvýšenie jej právomocí pri riešení mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia vrátane pandémií:

(1) Zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005 (doplnky MZP); a

(2) Pandemická zmluva, ktorú WHO označuje ako „ÇA+“ (ďalej len „zmluva“).

Súčasný návrh zmien a doplnení MZP stanovuje významné nové nadnárodné právomoci, ktoré má v núdzových situáciách vykonávať výlučne WHO, a rozširuje a uvádza okolnosti, za ktorých by sa tieto právomoci mohli uplatniť.

Cieľom návrhu zmluvy je podporiť byrokraciu, financovanie a administratívu, ktoré by boli potrebné na podporu rozšírených MZP, a preto má prevažne (aj keď nie výlučne) praktický charakter.

Zmeny a doplnenia MZP, ak budú prijaté, by zásadne zmenili vzťah medzi národnými vládami a WHO a podporili by zhora nadol nadnárodný prístup k verejnému zdraviu – najmä vo vzťahu k mimoriadnym udalostiam verejného zdravia medzinárodného významu – vrátane pripravenosti na pandémiu a zakotvenia politiky boja v medzinárodnom práve. Postavil by WHO do popredia tohto prístupu, pričom by nevolenej a demokraticky nezodpovednej organizácii dal široké právomoci na národnej a medzinárodnej úrovni kontrolovať, riadiť a zasahovať do záležitostí svojich členských štátov a chrániť základné práva jednotlivých občanov na dať moc.

Zatiaľ čo WHO bola predtým oprávnená iba vydávať odporúčania, navrhované aktualizácie by ju oprávnili vydávať právne záväzné usmernenia účinné na úrovni jednotlivých krajín, regiónov alebo globálne, napr. B. komu:

  • nariadiť finančné príspevky na financovanie opatrení na boj proti pandémii
  • požadovať odovzdanie duševného vlastníctva a technológie
  • nariadiť výrobu a medzinárodnú výmenu vakcín a iných zdravotníckych produktov a produktov, ktoré môžu „zlepšiť kvalitu života“.
  • majú prednosť pred vnútroštátnymi procesmi schvaľovania bezpečnosti vakcín, génovej terapie, zdravotníckych pomôcok a diagnostiky
  • požadovať od občanov, aby zverejnili svoj zdravotný stav
  • Násilne umiestniť do karantény alebo zabrániť občanom cestovať
  • Lekársky vyšetrovať, podávať injekcie alebo inak poskytovať lekárske ošetrenie občanom

Tieto návrhy, ak budú prijaté, tiež výrazne rozšíria mechanizmus dohľadu nad verejným zdravím WHO o globálnu pracovnú silu, ktorej pokračovanie v zamestnaní závisí od potreby (skutočnej alebo vnímanej) identifikovať viac vírusov a variantov, ktoré vyvolávajú obavy. Táto globálna pracovná sila je dotovaná z peňazí daňových poplatníkov, ale môže tiež očakávať značné financovanie zo súkromných a firemných záujmov, ktoré budú profitovať z plánovaných očkovaní založených reakcií na prepuknutie infekčných chorôb.

Cieľom WHO je predložiť text zmluvy aj dodatky k MZP na prijatie na 77. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v máji 2024.

2. POSTUP A HARMONOGRAM

Oba návrhy v súčasnosti prechádzajú štandardným procesom WHO otvorených a uzavretých zasadnutí výborov a interných a externých hodnotení po tom, ako zainteresované štáty predložia návrhy.

MZP je existujúci právny nástroj, takže WHA, rozhodovací orgán WHO, potrebuje na schválenie týchto zmien iba jednoduchú väčšinu členských štátov. Všetci súčasní signatári IHR budú mať potom 10 mesiacov na to, aby sa odhlásili alebo inak prijali zmeny.

Zmluva bude novou právnou dohodou. Keďže ide o novú zmluvu, na jej prijatie WHA je potrebná dvojtretinová väčšina členských štátov. Každý štát sa potom musí riadiť svojimi vlastnými národnými postupmi ratifikácie zmlúv.

Akademici poznamenali, že oba procesy sa zdajú byť unáhlené a že rokovanie o novej multilaterálnej zmluve za menej ako tri roky je veľmi nezvyčajné, rovnako ako skutočnosť, že štáty mali len štyri mesiace na predloženie dodatkov k MZP.

Verejnosť sa doteraz vo veľkej miere sústredila na zmluvu. Aj keď sa tieto dva doplňujúce návrhy musia posudzovať spoločne, v mnohých ohľadoch sú to práve pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k MZP, ktoré obsahujú dôležitejšie návrhy z hľadiska národnej suverenity a individuálnych ľudských práv.

Aby sme pochopili ich význam, musia sa tieto dva dokumenty posudzovať v kontexte vyvíjajúcej sa (a čoraz viac privatizovanej) štruktúry financovania WHO, o ktorej zasvätenci WHO hovoria, že ovplyvňuje étos a vnímaný účel tejto organizácie. Veľký význam má aj komercializácia verejného zdravia, najmä v oblasti pripravenosti na pandémiu, kde si predstavitelia verejného zdravotníctva môžu rýchlo vybudovať reputáciu a kariéru a kde sa nachádzajú mnohé z kľúčových finančných príležitostí pre súkromných investorov.

3. NÁVRHY

3.1 Nadnárodné zaberanie pôdy

Zatiaľ čo navrhované zmeny MZP sú prezentované ako ďalší nevyhnutný krok na dosiahnutie globálnej koordinácie a spolupráce v oblasti verejného zdravia a spravodlivého prideľovania zdrojov a odborných znalostí v prípade zdravotných núdzových situácií – zdanlivo prijateľná reakcia na zdravotné hrozby, ktoré nepoznajú hranice – ak by boli prijaté, výrazne by zvýšiť právomoci WHO v oblasti mimoriadnych zdravotných problémov a biologického dozoru, najmä právomoci jej generálneho riaditeľa, ktorého vymenovanie bude určované nedemokratickým procesom medzi členskými štátmi WHA (v praxi výrazne ovplyvnený preferenciami globálnej organizácie). veľmocenské štáty).

Hoci to nie je oficiálne uznané, komentátori a zasvätení WHO potvrdzujú, že povaha menovania generálneho riaditeľa a vyšších úradníkov, ktorí mu zodpovedajú a pomáhajú mu, vystavuje týchto jednotlivcov vplyvu mäkkej sily vplyvných štátov a úradníkov a tých, ktorí sú s nimi spojení investori. a podnikové záujmy spojené a podporované štátmi.

Skúsenosti s pandémiou Covid jasne ukázali, že pripravenosť a reakcia na pandémiu nie sú len dynamickou a inovatívnou oblasťou verejného zdravia, v ktorej sa organizácie verejného zdravotníctva a úradníci dokážu rozlíšiť a napredovať a v ktorej sa porovnávajú s tradičnými oblasťami globálneho záujmu. verejné zdravie, ako je boj proti podvýžive, eradikácia detskej obrny a malárie a rozvoj miestnych zdravotných systémov, ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť, môže mať rýchly vplyv (alebo aspoň tak byť vnímaný), ale je tiež oblasťou, v ktorej sa trh s farmaceutické intervencie (najmä vakcíny) sú pravdepodobne najväčšie a najziskovejšie. 

Z povahy zmluvy a zmien MZP je zrejmé, že WHO, podporovaná a podporovaná zainteresovanými štátmi a veľkými globálnymi korporáciami, sa teraz snaží etablovať sa ako jediný globálny kontrolór, a to nielen pri identifikácii pandémií alebo potenciálnych pandémií. (pozri ďalšie odseky), ale aj pri plánovaní a realizácii protipandemických opatrení vrátane farmaceutických intervencií. Ak sa to nezastaví, mohlo by sa ukázať, že ide o verejné zdravie zaberanie pôdy pozoruhodných rozmerov, čo je v rozpore s paradigmami osobnej autonómie a zodpovednej suverénnej vlády, na ktoré sme si my, Spojené kráľovstvo a ďalší takzvaní žijúci v liberálnych demokraciách zvykli. .

3.2 WHO a jej generálne riaditeľstvo majú na celom svete záväzné právomoci v prípade núdzových zdravotných situácií

Ako záväzný multilaterálny právny nástroj sú Medzinárodné zdravotné predpisy v súčasnosti záväzné podľa medzinárodného práva. Takže hoci sú právne záväzné pre členské štáty WHO (a mnohé krajiny, ktoré prijali MZP do svojich vnútroštátnych zákonov), toto sú odporúčania, ktoré vydal generálny riaditeľ WHO ( s podporou Výboru pre mimoriadne situácie), keď vyhlásil medzinárodná núdzová situácia v oblasti verejného zdravia, ktorá nie je podľa medzinárodného práva záväzná.

To by sa zmenilo s navrhovanými zmenami a doplneniami, ktoré konkrétne uvádzajú, že členské štáty uznávajú WHO ako vedúcu a koordinačnú autoritu pre medzinárodnú reakciu verejného zdravia na PHEIC a menia definíciu „odporúčaní“ zo súčasnej podoby nezáväzných dočasných odporúčaní. do povinných odporúčaní, ktoré sa členské štáty WHO „zaviazali dodržiavať vo svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia“.

Okrem toho, ako je podrobnejšie uvedené nižšie, zmeny v MZP výrazne rozširujú rozsah situácií, v ktorých by GR WHO mohlo vyhlásiť, že došlo k PHEIC.

Tieto zmeny by viedli k tomu, že by WHO bola postavená nad národné ministerstvá zdravotníctva a k povýšeniu WHO z poradného orgánu verejného zdravia na nadnárodný výkonný orgán verejného zdravotníctva . Udeľuje regulačné právomoci WHO, jej výkonným výborom a jej generálnemu riaditeľstvu, ktoré, s výnimkou Bezpečnostnej rady OSN, ktorá koná v súlade s kapitolou VII Charty OSN, nemá žiadny iný orgán alebo agentúru OSN, nehovoriac o jedno generálne riaditeľstvo ktorejkoľvek z týchto agentúr.

V súlade so zrieknutím sa národnej suverenity , ktoré toto nové pravidlo predpokladá, bude každý členský štát musieť určiť „príslušný orgán“, ktorému WHO – nevolený medzinárodný orgán , ktorý vyžaduje, aby národné vlády dodržiavali jeho pravidlá a už „nenavrhuje “ alebo „podpory“ – môžu sa spojiť s cieľom dosiahnuť vnútroštátnu zhodu a koordinovanú činnosť.

3.3 Odstránenie požiadavky skutočnej zdravotnej núdze

V súčasnosti má generálne riaditeľstvo, ktorému radí výbor pre mimoriadne situácie, právomoc vyhlásiť medzinárodnú zdravotnú pohotovosť – rozhodnutie s ďalekosiahlymi zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dôsledkami, ktoré má množstvo právnych a praktických dôsledkov. Samozrejme, veľa závisí od definície PHEIC a od toho, kto ju určuje.

Zmeny a doplnenia MZP odstraňujú požiadavku na potvrdenú zdravotnú núdzovú situáciu týkajúcu sa ľudí, ktorí utrpeli merateľnú ujmu alebo riziko ujmy ; namiesto toho môžu tieto dôsledky vyplynúť z určenia samotného „potenciálu“ pre zdravotnú pohotovosť. Zmeny tiež odstraňujú požiadavku, aby dotknuté štáty súhlasili s tým, že nastala núdzová situácia, a zatiaľ čo generálne riaditeľstvo by si pred vyhlásením PHEIC vyžiadalo stanovisko výboru pre mimoriadne situácie, konečné rozhodnutie o vyhlásení takejto udalosti je výlučne na generálnom riaditeľstve. .

Kombinovaným účinkom týchto niekoľkých aktualizácií MZP by bolo výrazné rozšírenie právomocí WHO určiť a vyhlásiť PHEIC a umožniť generálnym riaditeľstvám obísť súčasné procesy WHO, ktoré prinajmenšom na papieri zabezpečia získanie a zdokumentovanie radu odborných znalostí. a celý rad dôkazov skontrolovaných z hľadiska spoľahlivosti pred tým, ako sa uplatnia právomoci na vyhlásenie núdzového stavu v oblasti verejného zdravia.

Ako je uvedené nižšie, takéto rozsiahle práva na zasahovanie a kontrolu majú obrovský potenciál nielen pre vládne pravidlá a rozhodovanie, ale aj pre integritu ľudských práv a noriem , ktoré považujeme za základné a neodňateľné. Umožňuje WHO a jej generálnemu riaditeľstvu zasahovať a vydávať záväzné odporúčania takmer vo všetkom, čo má vplyv na život v spoločnosti (zdravie je v definícii WHO široko definované a zahŕňa fyzickú, duševnú a sociálnu pohodu). ENeexistuje žiadny mechanizmus na kontrolu rozhodovania WHO prostredníctvom voleného parlamentu alebo ekvivalentného orgánu a neexistuje žiadna účinne presadzovaná judikatúra týkajúca sa noriem a štandardov WHO pri uplatňovaní jej širokých právomocí podľa vlastného uváženia.

3.4 Rozšírenie mimoriadnych právomocí WHO

Ďalšie návrhy v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch MZP majú za cieľ výrazne rozšíriť inštitucionálnu kapacitu WHO (počas PHEIC) a jej kapacitu biologického dohľadu (kedykoľvek); s tým súvisí aj rozsah a obsah záväzných odporúčaní, ktoré môže adresovať svojim členským štátom počas PHEIC.

Navrhuje sa, aby WHO získala kontrolu nad určitými kľúčovými národnými zdrojmi vrátane povinných požiadaviek na finančné príspevky členských štátov a poskytovanie duševného vlastníctva, know-how a technológií vrátane diagnostiky a iného vybavenia, OOP, vakcín a poskytovania zdravotnej starostlivosti. produkty – ktorých definícia by zahŕňala akýkoľvek tovar alebo proces, ktorý by ovplyvnil reakciu verejného zdravia alebo ktorý by „zlepšil kvalitu života“ (zdá sa pravdepodobné, že tieto posledné drakonické ustanovenia o duševnom vlastníctve prijímajú štáty ako USA , ktorý agresívny postoj k ochrane duševného vlastníctva nebude akceptovaný).

Od WHO by sa najmä vyžadovalo, aby vydala záväzné pokyny, ktoré by od členských štátov s výrobnými zariadeniami vyžadovali, aby zvýšili výrobu určitých zdravotníckych výrobkov na podporu reakcie WHO na PHEIC.

3.5 Ľudské práva sa stávajú relatívnym pojmom

Vo svojej súčasnej podobe MZP poskytujú:

"Implementácia týchto nariadení sa bude vykonávať pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb."

Je to v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prijatou Organizáciou Spojených národov po druhej svetovej vojne, ktorej ustanovenia tvoria základ moderného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

Pokiaľ však ide o individuálne práva, novely MZP by upustili od zakotvenia WHO vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zmenili by vyššie uvedené základné ustanovenie takto: „Implementácia týchto nariadení je založená na princípoch rovnosti, inkluzívnosti . súdržnosti av súlade so spoločnou, ale diferencovanou zodpovednosťou [členských štátov], berúc do úvahy ich sociálny a hospodársky rozvoj “.

To signalizuje zásadnú zmenu v prístupe k ľudským právam , ktorý je základom WHO a ku ktorému sa prihlásili všetky krajiny OSN. Znamená to, že bohatí a chudobní majú odlišné práva a že existuje hierarchia „rozvoja“, ktorá definuje práva jednotlivca.

Obzvlášť znepokojujúce je, že dodatky k MZP navrhujú rozšírenie existujúcich právomocí WHO na vydávanie odporúčaní z nezáväzných na záväzné odporúčania pre reakciu výkonnej zložky na pandémiu, ktorá by mohla mať hlboký vplyv na práva jednotlivcov . Patrí medzi ne právomoc WHO nariadiť uzatvorenie hraníc, cestovné obmedzenia, sledovanie kontaktov, odmietnutie vstupu, vykonávanie výstupných kontrol, karanténu, lekárske vyšetrenie (vrátane vyžadovania dôkazu o očkovaní) a dokonca aj donucovacie lieky na ľudí.

Ak sa tieto zmeny dohodnú, vo všeobecnosti by WHO umožnili nariadiť členským štátom, aby od svojich občanov vyžadovali zverejnenie ich zdravotného stavu, násilnú karanténu alebo zabránenie občanom cestovať, poskytovať lekárske vyšetrenie a dokonca podávať injekcie alebo iné lieky . A tieto právomoci by sa mohli spustiť rozhodnutím jediného úradníka (generálneho riaditeľstva), že nastala „potenciálna“ núdzová situácia v oblasti verejného zdravia v dôsledku opatrení dohľadu kontrolovaných WHO.

Ako poznamenávajú právnici Silvia Behrendt a Amrei Müller, „existuje všeobecný nedostatok zapojenia sa do dôsledkov, ktoré by mnohé z navrhovaných zmien, ak by boli prijaté, mohli mať na vnímanie ľudských práv“.

3.6 Výrazne rozšírené možnosti monitorovania

Navrhovaná zmena zmluvy a MZP by vytvorila rozsiahlu infraštruktúru dohľadu a byrokratický mechanizmus, ktorý by zaviazal členské štáty k skríningu nových, znovu sa objavujúcich alebo nových patogénov, ktoré by mohli mať pandemický potenciál/potenciál PHEIC, a reagovať v súlade s usmerneniami WHO. Spoločne sa zameriavajú na posilnenie existujúcich povinností a vytvorenie nových povinností pre členské štáty WHO na vybudovanie kapacít biomedicínskeho dozoru na zisťovanie, hodnotenie a hlásenie udalostí, ktoré by mohli predstavovať PHEIC a takzvaný „rozvinutý“ záväzok členských štátov ponúknuť pomoc „rozvojovým krajinám“. “ v tejto súvislosti. 

Veľká časť financovania tejto siete dohľadu bude pochádzať zo súkromných a firemných záujmov, ktoré budú mať finančný prospech z plánovaného hromadného testovania a reakcií na vakcíny na (skutočné alebo potenciálne) prepuknutia infekčných chorôb.

Ako poznamenáva Bell, „Dokonca aj generálny riaditeľ, ktorý sa nezaujíma o takúto moc, bude čeliť realite, že riskuje, že bude zobrazený ako nesnažiaci sa ‚zastaviť‘ ďalšiu pandémiu, pod tlakom korporátnych záujmov, so stovkami miliárd dolárov v stávke. a s veľkým vplyvom médií. Okrem otázky národnej suverenity v zdravotníctve je tu aj otázka rozumného a primeraného využívania zdrojov. WHO tu neposudzuje zdravotné potreby krajiny, skôr posudzuje malý aspekt a diktuje zdroje, ktoré sa naň vynaložia, bez ohľadu na iné zdravotné zaťaženie.“

3.7 Povinné prideľovanie a zdieľanie zdrojov členskými štátmi WHO

V dodatkoch k IHR sa navrhuje, aby po vyhlásení núdzového stavu mohlo generálne riaditeľstvo WHO nariadiť vládam členských štátov, aby sprístupnili „zdroje“ WHO a iným krajinám – finančné zdroje aj zdravotnícke a iné tovary. Ako už bolo spomenuté, WHO by tiež mohla vydávať pokyny na zásahy do výrobných procesov s cieľom zvýšiť produkciu určitého zdravotníckeho tovaru.

V ustanoveniach, ktoré pravdepodobne neobstoja pri kontrole zo strany štátov, ktoré majú tendenciu byť konzervatívne v oblasti ochrany duševného vlastníctva (ako USA), pozmeňujúce a doplňujúce návrhy navrhujú, aby sa od štátov vyžadovalo, aby udelili právomoci WHO nad patentovým právom a previedli duševné vlastníctvo, vrátane kontrola výrobného know-how tovaru, ktorý GD považuje za relevantný pre potenciálny alebo skutočný zdravotný problém, ktorý považuje za zaujímavý. Toto duševné vlastníctvo a výrobné know-how možno potom podľa uváženia generálneho riaditeľstva previesť na iné štáty alebo na súkromné ​​záujmy (tj komerčných konkurentov). Išlo by o veľmi kontroverzné zasahovanie do medzinárodného obchodu,

3.8 Povinné zdieľanie údajov

Podľa výrazne rozšírených ustanovení o zdieľaní údajov by sa od členských štátov WHO vyžadovalo, aby WHO na požiadanie sprístupnili informácie a umožnili WHO zdieľať ich nielen s ostatnými členskými štátmi a príslušnými medzivládnymi organizáciami, ale aj s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami. sprístupniť. To zahŕňa organizácie, ktoré majú vo svojich predstavenstvách jednotlivcov a spoločnosti, vrátane tých, ktoré majú priamy finančný konflikt záujmov, ako sú CEPI, Gavi a Unitaid.

V súčasnosti je WHO povinná pri zdieľaní údajov brať do úvahy názory dotknutého členského štátu. Podľa dodatkov k MZP je však nová povinnosť zdieľať údaje povinná – „KTO bude, ak si to vyžaduje úroveň rizika pre verejné zdravie, bezodkladne zdieľať informácie, ktoré má k dispozícii, s inými štátmi“ – a už sa na ňu nevzťahuje požiadavka vziať do úvahy názory dotknutého členského štátu.

3.9 Cenzúra

Návrhy by upevnili do zákona presadzovanie cenzúrnych opatrení WHO tým, že by požadovali, aby vybudovala inštitucionálne kapacity na globálnu koordináciu správy informácií a zabránenie šíreniu dezinformácií a dezinformácií.

Zatiaľ čo WHO to už robí v praxi prostredníctvom svojej takzvanej „Infodemickej jednotky“, prostredníctvom ktorej vzdeláva štáty o tom, čo podľa nej predstavuje zdravotné „dezinformácie alebo dezinformácie“ týkajúce sa PHEIC, a to uverejňovaním na sociálnych sieťach v reálnom čase v 30 krajinách a 9 rôznych jazykov, návrhy by túto činnosť, ktorá je v súčasnosti na dobrovoľnom základe, zaviedli ako povinnú.Odhliadnuc od obáv o slobode prejavu, tento radikálny posun v prístupe vyvoláva naliehavé otázky o múdrosti označenia WHO za jediný zdroj pravdy o pandémii, najmä vzhľadom na to, že samotná WHO už v prvých dňoch pandémie šírila to, čo môže byť označené ako dezinformácie – ako napríklad tvrdenie WHO, že Covid bol pôvodom zoonotický, alebo chybné znehodnotenie postinfekčnej imunity ako zdroja účinnej ochrany.

3.10 Zdravotná bezpečnosť

Po vyhlásení PHEIC by zmeny MZP zaviazali WHO, aby vypracovala vhodné regulačné usmernenia na rýchle schválenie zdravotníckych produktov (vrátane vakcín, génových terapií, zdravotníckych pomôcok a diagnostiky). Zatiaľ čo základný predpoklad je ľahko pochopiteľný – že v prípade núdze v oblasti verejného zdravia je urýchlená výroba a podpora týchto technológií spolu s urýchleným regulačným schválením dobrá vec – problémom je, samozrejme, že táto núdzová situácia (skutočná alebo údajná) bola jednostranne riadené GR vysvetlené na základe neuveriteľne širokej definície núdzovej situácie. Ako zdôrazňujú vedci, toto skrýva významný potenciál pre ohrozenie „dlho vybojovaných noriem medicínskeho práva,

Ak sa teda návrhy prijmú, pravdepodobne povedú k rozšíreniu a právnemu zakotveniu „Postupu zoznamu núdzového použitia“ WHO, podľa ktorého sú neschválené skúšané lieky „zoznam pre núdzové prípady“, t. j. de facto „schválené v prípade núdze“ na celosvetovú výrobu a podávanie. “, len čo Generálne riaditeľstvo vyhlási PHEIC.

3.11 Medzinárodné cestovanie závisí od zdravotného stavu

Nové ustanovenia zahrnuté do pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov MZP by tiež rozšírili požiadavky na certifikáciu očkovania a testovania na cestovanie a sprístupnili by prevádzkovanie globálneho „interoperabilného systému“ digitálnej zdravotnej certifikácie na overenie stavu očkovania alebo výsledkov testov, čo sa pravdepodobne stane nevyhnutným predpokladom akéhokoľvek kríženia. - cestovanie cez hranice počas PHEIC alebo prípadne aj mimo PHEIC (tj kedykoľvek).

Vytvorením podmienok pre rutinné kontroly medzinárodných očkovacích preukazov ako požiadavky na cestovanie by sme sa posunuli ďalej od základného práva cestovať a vrátiť sa do krajiny zakotveného vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

3.12 Navrhované zmeny a doplnenia zmluvy ÇA

Návrh zmluvy ÇA+ vo všeobecnosti načrtáva infraštruktúru, logistiku a finančné mechanizmy potrebné na implementáciu zmien predpokladaných v dodatkoch k MZP.

Vytvorila by medzinárodnú dodávateľskú a logistickú sieť pod dohľadom WHO, ktorá by sa mala udržiavať medzi pandémiami a rozširovať počas každej pandémie; posilňuje povinnosť členských štátov WHO vzdať sa práv duševného vlastníctva v núdzových situáciách v oblasti verejného zdravia; a podporuje vyššie uvedené požiadavky na urýchlenie a potenciálne zníženie regulačného dohľadu súvisiaceho so schvaľovaním a udeľovaním licencií na núdzové produkty súvisiace s pandémiou.

Je dôležité poznamenať, že zmenená a doplnená zmluva predstavuje ďalší závažný zásah do práva členských štátov uprednostňovať svoje vlastné zdravotné politiky . Každý členský štát WHO by mal byť povinný vyčleniť aspoň 5 % svojho národného rozpočtu na zdravotníctvo a zatiaľ nešpecifikované percento svojho HDP na prevenciu a kontrolu pandémie.

Pod záštitou WHO sa má zriadiť „riadiaci orgán“, ktorý bude dohliadať na implementáciu zmluvy.

4. ZÁVER

Zatiaľ čo medzinárodná spolupráca a koordinácia v oblasti verejného zdravia je nepochybne užitočná, nie je alarmujúce uznať (pre WHO a jej hlavných zástancov), že je dôležité vzdať sa suverenity a individuálnych práv a slobôd , ktoré by tieto návrhy znamenali, a tiež byť znepokojený tým, že tieto návrhy nie sú verejne známe a diskutované, aspoň nie v Spojenom kráľovstve a v neposlednom rade vzhľadom na dobre známy význam otázok národnej právnej suverenity a individuálnych práv a slobôd pre britských voličov v Spojenom kráľovstve Odkaz na nedávne referendum a parlamentné voľby.

Ako Thomas Fazi nedávno poznamenal v UnHerd:

„Aj keby si organizácia zachovala svoj pôvodný model financovania, inštitucionálnu štruktúru a základnú filozofiu, vyvolávalo by to obavy. Je to však obzvlášť znepokojujúce, keď vezmeme do úvahy, že WHO sa do značnej miery dostala pod kontrolu súkromného kapitálu a iných záujmových skupín. Znamenalo by to konečnú transformáciu globálnej zdravotnej starostlivosti na autoritársku, korporátne riadenú a technologicky orientovanú záležitosť – a riskovalo by to, že sa reakcia na Covid zmení na plán budúcnosti, a nie na katastrofu, ktorá by sa už nikdy nemala opakovať.“

Odhliadnuc od pochybnej múdrosti zakotvenia v medzinárodnom práve mnohých agresívnych a kontroverzných čŕt reakcie na pandémiu Covid – čŕt, o ktorých sa mnohí komentátori domnievajú, že sú spôsobené narušením zdravotníckych systémov, vzdelávania a rastúcou chudobou, čo vedie k oveľa vyššej úmrtnosti v ďalekom mladší vek, než by sa dalo očakávať od samotného COVID-19 – vynára sa otázka, či túto nadnárodnú zdravotnú politiku, ktorej jadro tvorí WHO, možno niekedy zosúladiť so základnými princípmi národnej suverenity a demokratického prístupu založeného na komunite na verejné zdravie, ktoré WHO pôvodne zastávala, by mohlo byť kompatibilné.

Zoznam zástupcov krajín na rok 2022 vo WHO, ktorí dohadovali túto zmluvu. (zmluva bola dohodnutá ešte v roku 2020!!)

Zámery zmien pandemickej zmluvy a medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) sú také obludné, že sa človek čuduje, kto z domova sa do toho pustí. Pri Slovenských politikoch sa už ani nikto nečuduje, ale kto sú ostatní? Informácie poskytuje zoznam zverejnený WHO.

Chef de délégation - Chief Delegate
Mr V. Lengvarský


Minister of Health
Chef adjoint de la délégation - Deputy Chief Delegate
Mr D. Matulay


Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Délégué(s) - Delegate(s)
Mr J. Šuvada (dosadený ešte ministerstvom zdravotníctva Smer-SD v roku 2018!!)
 Advisor to the Prime Minister for Health Policy, Advocacy and Science

Suppléant(s) - Alternate(s)
Mr J. Kubla                                                                                                                                                                        Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva


Ms G. Vlčanová
Director, Department of International Relations and EU Affairs, Ministry
of Health


Ms D. Greisigerova (dosadená ešte ministerstvom zdravotníctva Smer-SD)
 Head, International Relations Unit, Ministry of Health


Ms O. Zajicova
Policy Officer, Department of Public Health, Screening and Prevention,
Ministry of Health


Ms A. Kušnyérová
National Focal Point, International Health Regulations, Public Health
Authority

Conseiller(s) - Advisor(s)
Ms E. Jablonicka (už je od prvej Ficovej vlády, nebola akurát za Radičovej vlády)
Health Attaché, Permanent Mission, Geneva


Mr J. Pauhof (ešte z čias vlády Smer-SD, SNS, Most-Híd)
Policy Officer, WHO National Counterpart, International Relations and
EU Affairs, Ministry of Health                                                                                                                                     
Národný partner WHO Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ ministerstvo zdravotníctva


Ms P. Guzlejová
Intern, Permanent Mission, Geneva

Pre overenie dokument z roku 2019 - TU

Pre overenie dokument z roku 2018 - TU

V každom prípade, slovenskí politici sa potom nebudú môcť ospravedlniť, nevedeli by, že delegácia vymieňa suverenitu krajiny a vzdáva sa základných práv. Z obsahového hľadiska zrejme porušujú úradné povinnosti aj úradníci, ak sa podieľajú na presune všetkej štátnej moci na nikým nevolený centralizovaný aparát, ktorého kontrolu majú plne farmaceutické firmy a ich majitelia z finančnej elity.

Dôležité v článku 3 „Zásady“ sa vypúšťajú slová „pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb“. Namiesto toho by teraz mali byť nariadenia založené na „začlenení, rovnosti“ a iných veciach. Ľudské práva sú na druhej strane uvedené v článku 2, ale v inom kontexte a už nie v „zásadách“. „Základné slobody“ úplne zmizli.

Stále je čas zastaviť toto „Jedno zdravie“ a „Svetový poriadok Oneo“. Môže to skončiť len totálnou katastrofou ako všetky ostatné diktatúry doteraz.

 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes