Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +
10.7.2023 Nové OP - Súd EÚ rozhodne o zákonnosti zahrnutia biometrických údajov do občianskych preukazov

10.7.2023 Nové OP - Súd EÚ rozhodne o zákonnosti zahrnutia biometrických údajov do občianskych preukazov

VKontakte

 Nedávno dali Tarabovci video (jeho členovia) ohľadom nových občianskych preukazov, že odtlačky prstov a podobne. Len nejako zabudli povedať o celom procese. Ak si pamätáte, tak samotný Taraba tvrdil vo svojom videu, že bude informovať o hlasovaní v NR SR. Hm nejako pánko zabudol informovať, že !! Zdroj obrázka

Tie nové OP sú totalitnou kontrolou ľudí nielen SR, ale celej Eú!!. Lenže prečo Tarabovci vždy povedia len C ? 

Tak poďme na to a začneme rokom 2006!

BRATISLAVA 16. marca 2006 (SITA) - Občianske preukazy formátu Európskej únie (EÚ) sa začnú vydávať od 1. júla 2006. Rozhodli o tom poslanci, keď schválili nový zákon o občianskych preukazoch. Občianske preukazy formátu Európskej únie (EÚ) sa začnú vydávať od 1. júla 2006. Rozhodli o tom poslanci, keď schválili nový zákon o občianskych preukazoch. Oproti súčasným budú obsahovať množstvo bezpečnostných ochranných prvkov. Súčasťou nových preukazov bude elektronicky nasnímaná podoba tváre občana a jeho podpis. Vláda v roku 2006 bol kto - Zdroj. Zároveň schválili aj: Vláda bude môcť vyhlásiť výnimočný stav v prípade chrípkovej a všeobecnej pandémie. Schválila to Národná rada SR v novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Pandémie, ako aj veľké epidémie môžu totiž zapríčiniť vážny sociálny a ekonomický dopad pre Slovensko (dokumenty z roku 2006 nájdete tu na telegrame).

Pokračujeme nižšie z Európskeho súdu (júl 2023)

Prípad, ktorý môže mať viacero dôsledkov na súkromie a práva, a nikto z politikov o tom neinformuje!?

V rozhodujúcom právnom vývoji má Európsky súdny dvor rozhodnúť v prípade, ktorý spochybňuje súlad uchovávania údajov o odtlačkoch prstov na občianskych preukazoch s nariadeniami Európskej únie. Prípad pochádzajúci z Nemecka skúma, či je tento postup v súlade s Chartou základných práv EÚ a jej zákonmi o ochrane údajov.

Pôvod prípadu bol v roku 2021, keď jednotlivec pochádzajúci z nemeckého Wiesbadenu hľadal nový občiansky preukaz. Jednotlivec však odmietol poskytnúť biometrické údaje o odtlačkoch prstov, čo viedlo k tomu, že mestské úrady odmietli vydať identifikačnú kartu. 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

To viedlo k právnemu konfliktu, keďže právo EÚ nariaďovalo zahrnutie údajov o odtlačkoch prstov na ID karty od roku 2021. Odmietnutie jednotlivca pripravilo pôdu pre eskaláciu prípadu, ktorého sa ujala skupina kampane Digitalcourage, a následne sa dostal do Európsky súdny dvor.

Jadrom sporu je napätie medzi požiadavkou zahrnúť údaje o odtlačkoch prstov na občianskych preukazoch a právami a súkromím jednotlivcov. Digitalcourage tvrdí, že uchovávanie odtlačkov prstov na identifikačných kartách nie je v súlade so základným právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života a osobných údajov. Advokačná skupina tvrdí, že zahrnutie „úplných obrázkov“ odtlačkov prstov na čipoch kariet je v rozpore so zásadou minimalizácie údajov všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Poradca nabáda EÚ , aby rozhodla o vynútení zahrnutia biometrických údajov do ID.

Vzhľadom na to, že Európsky súdny dvor sa pripravuje na vydanie rozhodnutia, očakáva sa, že dôsledky tohto rozhodnutia budú ďalekosiahle, čím sa vytvorí precedens pre rovnováhu medzi zabezpečením slobody pohybu v rámci Európskej únie a dodržiavaním základných práv a ochrany osobných údajov. svojich občanov.

Dokument zo súdu

 Tarabovci si hrkútajú vo videách, že OP je to a to, že to prijal ten a ten, že znaky Eú a nie SR "(že sa hlasovalo o tom v EP ešte v roku 2019 a v NR SR ešte v roku 2022 - tak o tom už radšej mlčia, pritom Tarabovci boli neprítomní ako vždy)! Z NR SR tu, Hlasovanie tu. Ak si otvoríte dôvodovú správu tohto návrhu zákona, ktorú si je potrebné vždy naštudovať (dôvodová správa tu), tak pochopíte, že Tarabovci chránia minulú vládu a Brusel!! Veď Tarabovci sú v SNS ako aj Huliak so svojou skupinou NK, zrazu už mlčia o vystúpení z týchto diabolských spolkov!? 

Z Dôvodovej správy:

A. Všeobecná časť
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj . (Právo Eú!!)
Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.

Práve nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019, o ktorom všetci mlčia, zvlášť opozícia a ich sluhovia z alternatívnych médií so svojimi právnikmi ako člen vlády z roku 2006 Harabin, alebo Smeráčka Laššáková, či vláda z roku 2018 a až 2019 so svojimi europoslancami a s poslancami NR SR z tohto obdobia, zatajili túto skutočnosť, že tie odtlačky prstov sa schválili v EP ešte v apríli 2019!!

Hlasovanie prebehlo v EP vo štvrtok v apríli 2019 Zdroj!!
Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I
 
Poďme poporiadku a poriadne čítať, že kto čo schválil a hlavne kedy o tých nových OP!
 
Prv sa predložil súbor 2018/0104(COD)
 
Bezpečnosť občianskych preukazov občanov Únie a dokladov o pobyte vydaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Celý legislatívny proces nájdete tu, kde to bolo predstavené ešte 24.05.2018
 
Text prijatý Parlamentom, 1. čítanie/jedno čítanie T8-0345/2019  04/04/2019 EP (Parlament vtedy žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 271, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 39 tu).
 
Lenže tomu nebolo koniec. Nakoniec sa prijala Regulation 2019/1157  

 
Dokument 32019R1157
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (Text s významom pre EHP)

PE/70/2019/REV/1

Z dokumentu:

(9) V akčnom pláne z roku 2016 sa riešilo riziko vyplývajúce z podvodných preukazov totožnosti a dokladov o pobyte. Komisia sa v akčnom pláne z roku 2016, a vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2017 zaviazala analyzovať možnosti politiky s cieľom zlepšiť zabezpečenie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte.

(17) Ochranné prvky sú potrebné na overenie toho, či je doklad pravý, a na zistenie totožnosti osoby. Stanovenie minimálnych bezpečnostných noriem a začlenenie biometrických údajov do preukazov totožnosti a pobytových preukazov rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, predstavujú dôležité kroky k tomu, aby bolo ich používanie v Únii bezpečnejšie. Zaradenie týchto biometrických znakov by malo občanom Únie umožniť v plnej miere využívať svoje práva na voľný pohyb.

(19) Na overenie pravosti dokladu a totožnosti jeho držiteľa by členské štáty mali v rámci všeobecne zaužívanej praxe overovať predovšetkým podobu tváre a v prípade potreby by mali v záujme jednoznačného potvrdenia pravosti dokladu a totožnosti držiteľa overiť aj odtlačky prstov.

(20) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby v prípadoch, keď overenie biometrických údajov nepotvrdí pravosť dokladu ani totožnosť jeho držiteľa, kvalifikovaní pracovníci vykonali povinnú manuálnu kontrolu.

(26) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli zavedené primerané a účinné postupy zberu biometrických identifikačných znakov, a aby uvedené postupy boli v súlade s právami a zásadami stanovenými v charte, Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa počas celého postupu zberu v prvom rade zohľadňoval najlepší záujem dieťaťa. Na uvedený účel by mali kvalifikovaní pracovníci absolvovať primeranú odbornú prípravu v oblasti postupov zberu biometrických identifikačných znakov s ohľadom na potreby detí.

(29) Rozlišovací znak v podobe dvojpísmenového kódu krajiny členského štátu, ktorý vydal doklad, vytlačeného inverzne v modrom obdĺžniku a obklopeného 12 žltými hviezdičkami uľahčuje vizuálnu kontrolu dokladu, najmä ak jeho držiteľ uplatňuje právo na voľný pohyb.

 

Článok 16 (píše sa, že od 2. augusta 2021 to musí každý prijať!!

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. augusta 2021.

 
 
 
Hlasovanie prebehlo 4.4.2019 v EP. Nájdete pod číslom 51 (tu bolo tiež hlasovanie, ale tí čo hlasovali za - bolo správne) a číslom 52 (to bolo dôležité hlasovanie) a čuduj sa svete, Smeráčka Beňová ZA, Sulík ZA, Žitňanská sa zdržala, Maňka proti, Škripek proti ..... . 
 
 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes