Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny
Featured

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny

VKontakte

 NATURA 2000 - Toto si musí každý prečítať aby pochopil, že kde sa vlastne bude pestovať a chovať !! O tomto zákone som niekoľkokrát hovoril počas dvoch rokov a varoval aj pred R. Huliakom a Tarabom ešte pred voľbami, že klamú čo sa týka vody, lesov a podobne. Ale niekomu to vysvetľovať? To je ako hádzať hrach o stenu !! Huliak s Tarabom zneužili voličov z neznalosti zákonov SR, z neznalosti prijatých nariadení a smerníc z Bruselu, ktoré boli prijaté ešte v roku 1992, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019 !! 

Prv odporúčam tieto články !!

7.8.2022 Výzva poľnohospodárom, pestovateľom, starostom, primátorom a občanom SR

„Klimatická politika“ EÚ s kladivom: Takto vyzerajú súčasné klimatické zákony

Prebieha deindustrializácia, ruší sa poľnohospodárska nafta, schválili zvrátené potraviny, schválili ukončenie poľnohospodárstva a....

Všetky dostupné schválené zvrátenosti nájdete - tu klikni

Klamali, že Budaj to a to, a za všetkým stojí iba tento človek. No už nikto z nich nepovedal, že to bola práve Vláda SR pod vedením Smer-SD, SNS, Most-Híd a predošlých vlád a samozrejme, že aj poslanci NR SR v rokoch 2016 - 2020 a predošlých !! Rudko Huliak verejne klamal, že zastaví to a to, lenže už nepovedal, že sa to nedá keďže práveže jeho kápo Fico s Dankom toto všetko prijali, schválili !! 
Príklad:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013

 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

{loadmoduleid 171}

 
Tento Vládny návrh zákona, o ktorom sa do dnes mlčí !! Rudko Huliak s Tarabom vysvetlite to tým pestovateľom a chovateľom, že sú vo veľkých problémoch čo sa týka lúk, parkov, lesov, vody !!
 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Parlamentná tlač 1523

Dátum doručenia 31. 5. 2019

Celý legislatívny postup (tu klikni) .

Celý zákon (tu klikni) , z návrhu sa dozviete, že niektoré zákony prichádzajú do platnosti v roku 2020, 2021, 2022 !!

Príklad zo zákona sa dozviete:

Je to presne tá NATURA 2000, o ktorej hovorím otvorene a verejne !!

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tak, aby tieto územia plnili svoj účel v súlade s cieľmi ich ochrany zadefinovanými v zákone a dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Uvedené sa týka predovšetkým národných parkov, ktoré podľa zákona predstavujú územia, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Návrhom zákona sa tiež sleduje zabezpečenie náležitej transpozície a uplatňovania smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody, predovšetkým ustanovení čl. 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení (ďalej len „smernica o ochrane biotopov“), ktorý tvorí základný právny rámec ochrany území európskej sústavy chránených území Natura 2000, ako aj čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení (ďalej len „smernica o ochrane vtáctva“).
 
Návrhom zákona sa spolu s uplatnením zonácie národných parkov umožní, aby hospodárenie v lesných biotopoch bolo vykonávané výlučne takým spôsobom, ktorý pomôže zachovať a podporovať ich prirodzené ekologické funkcie, a nedochádzalo vo vlastnom území národných parkov k devastačným zásahom a procesom. Zabezpečia sa tak aj povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie v zmysle smernice o ochrane biotopov a smernice o ochrane vtáctva na zachovanie resp. dosiahnutie priaznivého stavu predmetov ochrany území európskej sústavy chránených území Natura 2000. 
 
Klikni na tieto linky a pochopíte aj tie lúky, lesy, vodné toky, zonáciu parkov a atď, a atď, a atď . 
 
V návrhu zákona v prvom rade si je potrebné naštudovať Dôvodovú správu !!

Dôvodová správa - všeobecná časť (25 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (61 KB)

Čo je NATURA 2000?? 

Krásne to vysvetlil a usvedčil Euractiv z klamstiev Huliaka, Tarabu, Kuffovcov !! 

V článku z marca 2020 sa píše takto a presne tak, ako som to vysvetľoval (tu) !!

Slovensko už nejaký čas čelí trom konaniam zo strany Európskej komisie týkajúce sa sústavy Natura 2000. Tlak Bruselu sa stupňuje a nová vláda musí situáciu riešiť.

Na novú vládu si počkalo v oblasti ochrany prírody viacero problémov. Jedným z nich je, že Slovensko od svojho vstupu do EÚ nie je schopné zabezpečiť ochranu biotopov, európsky významných živočíchov a rastlín v miere, v akej ju vyžadujú európskej štandardy. Ide navyše o oblasť, na ktorú má Slovensko vyčlenené prostriedky zo štrukturálnych fondov aj z agrodotácií.

Európske štandardy ochrany biotopov a druhov definujú dve smernice: tzv. smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Obe tvoria základ pre sústavu európskych chránených území Natura 2000..... . 

Európska komisia momentálne voči Slovensku vedie tri konania, ktoré sa týkajú Natura 2000. Dva z nich sú pred podaním na Súdny dvor EÚ. „Rokovania s Európskou komisiou naďalej pokračujú a neboli ukončené,“ reaguje pre EURACTIV Slovensko ministerstvo životného prostredia. Ich obsah je podľa európskych pravidiel tajný. V dvoch z troch prípadoch už došlo okrem formálnej výzvy aj k zaslaniu odôvodneného stanoviska zo strany Európskej komisie.

Slovenské problémy

V júli 2019 Európska komisia v odôvodnenom stanovisku (čo je druhé štádium konania o neplní povinností – infingement) vyzvala Slovensko, aby svoju sústavu chránených území podľa smernice o biotopoch rozšírilo, nakoľko doplnkový zoznam z roku 2017 nepostačuje. Podľa Komisie je treba vyčleniť ďalšie územia pre dva biotopy, ktoré potrebujú aj lepšie vedecky zmapovať, a pre 5 druhov. Navyše, niektoré už vyznačené územia potrebujú lepšiu ochranu.

Zoznamy území pripravuje na základe údajov o výskyte cieľových druhov Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), ktorý potom prerokúva s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Iba takto prerokované územia postupuje na ministerstvo životného prostredia, ktoré návrh spracováva na schválenie vládou. Až následne sa posiela Európskej komisii.

Ministerstvo a ŠOP SR mali väčšinou snahu nepostupovať na schválenie do vlády územia, kde nebola dohoda s vlastníkmi a užívateľmi, aby sa vyhli komplikáciám pri schválení návrhu vládou ako celku, konštatuje Milan Janák z WWF Slovensko.

„Tiež sa snažili vyhnúť návrhu lokalít, kde narazili na odpor alebo záujmy iných rezortov a štátnych organizácií. To je ale kameň úrazu. Podľa smernice o biotopoch sa majú územia vyberať výlučne podľa vedeckých kritérií,“ hovorí.

Ekonomické dôvody by nemali predstavovať prekážku navrhnutia lokalít do sústavy Natura 2000. „Naopak, členská krajina má s pomocou Európskej únie hľadať nástroje ako zabezpečiť ochranu lokality a zároveň jej využívanie. Existujú nástroje na kompenzáciu vlastníkov a EÚ na ne aj finančne prispieva, napríklad cez agrodotácie,“ približuje Janák.

Slabá ochrana lúk

„Žiaľ, niektoré druhy majú najdôležitejšie lokality v územiach, kde ich ochrana môže byť v konflikte s existujúcim využívaním územia alebo sú tu zámery na rozvoj,“ dodáva expert. Tieto kontroverzné lokality Slovensko do zoznamu zaslaného Komisii nezaradilo a aj kvôli tomu Komisia vyhodnotila návrh za nedostatočný.

Problematická ochrana je napríklad u nížinných a podhorských kosných lúk, ktoré sa na Slovensku považujú za bežný biotop. „Napriek tomu Slovensko navrhlo na ochranu sotva 7 percent ich známeho rozšírenia, z dôvodu, že by nevedelo zabezpečiť ochranu týchto lokalít existujúcimi nástrojmi,“ tvrdí Janák.

S tým, že sú zle pokryté najmä lúčne biotopy súhlasí aj expert na nelesnú vegetáciu, spolupracovník Botanického ústavu SAV Dobromil Galvánek. „Veľký problém je, že odpor vlastníkov a užívateľov voči vyhlasovaniu nových chránených území je enormný. Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR boli na prejedaniach často hromozvodom ich frustrácii, takže je to komplikovaná pozícia.“

Keďže tlak Bruselu silnie je podľa Galvánka otázka, či sa to neurobí spôsobom najľahšieho odporu, teda vyhlásia sa územia, kde je najmenšieho odpor a nie územia, ktoré by si to viac zaslúžili svojimi prírodnými kvalitami.

„Teoreticky sú síce peniaze na kompenzácie obmedzení v územiach Natura 2000, ale často sú veľmi zle nastavené, takže pracovníci ochrany prírody nemajú čo ponúknuť ako kompenzáciu ochranného režimu,“ dodáva Galvánek.

Pokiaľ ide o nové programové obdobie 2021-2027 čísla zatiaľ nie sú jasné.

„Každopádne však ministerstvo už v procese prípravy Partnerskej dohody SR deklarovalo potrebu investícií zo zdrojov EŠIF do ochrany prírody, biodiverzity a podpory zelenej infraštruktúry v omnoho vyššom objeme než v súčasnosti,“ hovorí ministerstvo životného prostredia. „Ťažiskom je investičná potreba na realizáciu opatrení vyplývajúcich z dokumentov starostlivosti o chránené územia a ohrozené druhy.“

Prostriedky na Natura 2000 sú aj v Programe rozvoja vidieka, ktorý spadá pod Spoločnú poľnohospodársku politiku.

„Na lesnej pôde funguje dobre schéma platieb za bez zásah v 5. stupni ochrany pre súkromných vlastníkov lesa. Horšie je to už s leso-environmentalnymi platbami pre neštátnych vlastníkov na podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesa,“ vysvetľuje Dobromil Galvánek.

„Záujem u vlastníkov je malý kvôli nevhodnému nastaveniu aj kvôli zlej propagácii. Inak peniaze z Programu rozvoja vidieka plynu úplne iným smerom, často aj v protismere záujmov ochrany prírody,“ hovorí Galvánek.

Relatívne dobre podľa neho funguje schéma na podporu obhospodarovania druhovo bohatých trávnych porastov, no platby Natura na poľnohospodárskej pôde sú úplne zanedbateľné. „Súvisí to aj s tým, že obmedzenia z titulu Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde sú minimálne a teda nie je za čo narátať kompenzácie,“ vysvetľuje.

Teraz sa znova vráťme k hore uvedenému Vládnemu návrhu zákona

Ak pozeráte na titulnú fotografiu, tak s určitosťou neviete, že to sú práve súdruhovia Mgr. Peter Gregáň (Smer-SD) a Ján Budaj Oľano !! Na titulnej fotke je totiž z (zdroj):

Cenu ministra životného prostredia získalo 5 laureátov. Minister Ján Budaj udelil Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a ďalšie ocenenia.... . Z rúk ministra Jána Budaja si Cenu ministra životného prostredia v kategórii jednotlivci prevzali 5-ti laureáti: Ing. Eduard Apfel, Mgr. Peter Gregáň, RNDr., Jana Durkošová, Ing. Eva Kolesárová a Ing. Zuzana Lieskovská.
Ing. Eduard Apfel zo Štátnej ochrany prírody SR a Mgr. Peter Gregáň zo sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP (Zdroj

Práve Mgr. Peter Gregáň je na MŽP SR už od dávnych čias jednofarebnej vlády Roberta Fica až po dnešok !!

Z Vládneho návrhu zákona usvedčuje tiež, že všetci sú jedná ruka v ruke.

Doložka vybraných vplyvov sa tiež a jasne uvádza:

11.Kontakt na spracovateľa
Doložka vplyvov (36 KB)
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Peter Gregáň, MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (zdroj)
 
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
 
návrhu zákona s právom Európskej únie
 
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
 
-Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
1.smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22.7.1992) v platnom znení
gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010) v platnom znení
gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-C-441/17 European Commission v Republic of Poland, C-75/01 Commission v Luxembourg, C-6/04 Commission v UK, C-418/04 Commission v Ireland, C-241/08 Commission v France, C-508/04 Commission v Austria, C-293/07 Commission v Greece, C-90/10 Commission v Spain, C-117/00 Commission v Ireland, C-127/02 Cascina Tre Pini Ss, C-301/12 Waddenvereniging and Vogelsbeschermingvereniging, C-388/05 Commission v Italy, C-404/09 Commission v Spain, C-304/05 Commission v Italy, C-166/97 Commission v France “Seine Estuary”, C-96/98 Commission v France “Poitevin Marsh”, C-415/01 Commission v Belgium, C-166/04 Commission v Greece atď.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
-Odôvodnené stanovisko - porušenie č. 2018/4076 nesplnenie povinnosti podľa čl. 6 ods. 2 a 3 v spojení s čl. 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení a čl. 4 ods. 1 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení
-Formálna výzva - porušenie č. 2016/2091 nesplnenie povinnosti podľa čl. 3 ods. 2 a čl. 4 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
-Formálna výzva - porušenie č. 2014/4190 nesplnenie povinnosti podľa čl. 6 ods. 2 a 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení v zmysle výkladu vyplývajúceho z judikatúry Súdneho dvora (C-117/03 Dragaggi, C-127/02 Waddenzee, C 239/04 Castro Verde)
-EU pilot - prípad č. EUP 8936 (2016) ENV nesplnenie povinnosti podľa čl. 4 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 3 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané
-zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
-vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
 
Kompletné hlasovanie nájdete - tu klikni . Taká Martina Šimkovičová, Danko, Blaha, Fico, Kaliňák, Marček, Kotlebovci sa dokonca zopárkrát aj zdržali hlasovania pričom jednoznačne mali hlasovať proti.... !!
 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes