Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

3.10.21 Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení

VKontakte

Ako vždy...tak nás politici klamú a zavádzajú a zrazu ak niečo príde na verejnosť od ľudí tak opoziční politici si svojimi videami na sociálnych sieťach už si idú zbierať politické body. Bohužiaľ už je neskoro!!

Tak poďme po poriadku o tejto zmluve ohľadom projektu mobilného monitorovania izolovaných skupín.

Tu sa tak klame a zavádza, že toto už aj slepý musí vidieť. Pozreli sme sa na všetky podrobnosti tohto projektu za ktorým stojí:

Dobre si všimnite, že ministerstvo školstva!! Čo myslíte, že prečo tie rúška dole v tých školách? Nie je to náhodou pasca?? Skúste už konečne premýšľať a potom jasajte. Pretože jasať nie je prečo!! 

Všimnite si, že kto stojí za tým a aký je rok....2014 - 2020

Dôkladne sme prešli všetky zmluvy a detaily o ktorých sa samozrejme tají....že poslanci z koalície a z opozície.

Hospodárska mobilizácia:

Ale na čo sme ešte prišli? Môžu to použiť aj počas hospodárskej mobilizácie!? Tento zákon došiel tesne predtým než sa oficiálne spustil tento projekt!! Všimnite si dátumy. Proti tomuto zákonu o hospodárskej mobilizácie nikto nehlasoval proti ba dokonca Republika a ďalší hlasovali ZA!!!

Vtedy keď sa verejnosť smiala ako jeden poslanec oblial vodou v parlamente tak v pozadí tohto divadla sa hlasovalo o tomto zákone a pripravovala sa zmluva tohto projektu na hotovú vec!!

Viete čo môže nastať? Kompetencie hospodárskej mobilizácie dali predsa územným celkom. Ak vyhlásia nejaký okres za čierny tak môžu vyhlásiť aj hospodársku mobilizáciu pretože zastrešuje krízové situácie ako je príklad mimoriadna situácia, výnimočný stav a atď., čo ak použijú tento projekt na skríning tohto územia s použitím lietadiel, ktoré budú monitorovať územie??

Žiadne tábory a podobne ako sa snažia zapredaní politici presvedčiť verejnosť. Ide o to aby sa vyvolal panický strach a môže viesť aj k tomu, že pod týmto psychologickým tlakom sa ľudia pôjdu nakoniec očkovať. Nie je to tak náhodou!?

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-politike/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/125-zakon-o-hospodarskej-mobilizacii-viac-testovania-viac-ockovania-viac-rozkradania

 

Tak poďme na to: 

Najprv si prečítajte tento článok pretože môže to mať súvis s týmto projektom:

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-politike/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/210-europska-unia-sa-chysta-legalizovat-rozsiahle-policajne-rozpoznavanie-tvare

Prvý záznam tohto projektu už bolo v minulom roku a vlastne prečo koalícia, opozícia, eurokomisár Smerák - Šefčovič a Europoslanci ako sú Uhrik, Radačovsky či Smeráci v eú parlamente, Výbor NR pre európske záležitosti ( sedí tam Mazurek, či Ďurica a ďalší) či Výbor pre obranu a bezpečnosť v ktorom sedí samotný Kotleba o tomto neinformovali!? Ako je možné, že je to z fondu EÚ a všetci sú o tom ticho ba dokonca ako je JUDr Fico - tento človek nás zatiahol do toho tvrdého jadra, či Pellegrini, Taraba a ďalší???

Dole si pozrite, že kedy bol prvý záznam o tom projekte. Ešte v minulom roku a nie až teraz ako to tvrdia opoziční poslanci vo svojich videách na sociálnych sieťach. Zaujímavé však? Viete prečo až teraz? Týka sa to očkovania pretože v minulom roku ešte nebola kampaň na ten podvod očkovaním. A teraz strašia verejnosť, že vás všetkých zavrú...všetkých neočkovaných. A zo strachu čo urobíte? Predsa sa dáte očkovať, lebo zapredanci opoziční poslanci hrajú presne tú hru čo vláda. Všetko to riadi EÚ. Preto 1.9.2021 v Bratislave nám ĽsNS zakázala vyhlásiť na ich proteste petíciu za vystúpenie z EÚ!!! Nech budú radi, že sme to nedali na prokuratúru. Porušili Ústavu SR a zákony SR. Bojovníci za práva západu a nie za občanov SR. Za ďalšie.....zakázali rozprávať aj o americkom projekte Trojmorie a o Agenda 2030 a 2050.

Prvý záznam tohto projektu sme našli z 5.8.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) 

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/arch%C3%ADv-v%C3%BDziev/opii-vadp202094-01/#

Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít.

Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov, mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.

Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných, voľne stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť.

Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry.

Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho testovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery.

Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

 

Detail Projektu Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení

https://www.itms2014.sk/projekt?id=cded2d1f-c64c-4b7a-8eda-995ae40a1a90

Z M L U V A  O  P A R T N E R S T V E

Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Hlavný partner Názov:

Technická univerzita v Košiciach Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia Adresa/Sídlo: Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever IČO: 00397610 DIČ: 2020486710 Zapísaná v: registri organizácií Štatistického úradu SR Telefón/fax: +421 55 602 2001 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Bankové spojenie: SK89 8180 0000 0070 0038 5950 Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. Poštová adresa1 : (ďalej len „Hlavný partner“) 

2. Partner Názov: Centrum výcviku Lešť

Právna forma: Rozpočtová organizácia Adresa/Sídlo: Lešť (vojenský obvod), 962 63 IČO: 00804932 DIČ: 2021773644

https://www.crz.gov.sk/data/att/2929803.pdf

V skratke čo je EŠIF:

Podpora hospodárskeho rozvoja

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

EŠIF sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

  • výskum a inovácie,
  • digitálne technológie,
  • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
  • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • malé podniky.

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_sk

V Skratke čo je a od kedy Výskumná agentúra, ktorá vznikla počas vládnutia JUDr Fica:

Výskumná agentúra je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V programovom období 2014 – 2020 sa podieľa na zabezpečovaní procesu implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre oblasť výskumu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Finančné prostriedky sú poskytované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/


Je to projekt pre celú EÚ a nielen pre Slovensko!!

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

 
NÁZOV Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení
AKRONYM MOVIR
PRIJÍMATEĽ Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
04200 Košice
PARTNER Centrum výcviku Lešť
VÝŠKA NFP 3 603 671.77 €
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU Banskobystrický kraj, Pliešovce, okr. Zvolen
Košický kraj, Košice, Rampová 7
ITMS KÓD PROJEKTU 313011AUP1
ITMS LINK PROJEKTU Detail projektu na stránke ITMS
DOBA REALIZÁCIE 3/2021 – 6/2023
OPERAČNÝ PROGRAM Operačný program integrovaná infraštruktúra
KÓD VÝZVY OPII- VA/DP/2020/9.4.-01
ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 112/2021/OPII/VA
ČÍSLO PARTNERSKEJ ZMLUVY 112/2021/OPII/VA/PZ

Je to TOTAL CONTROL pod modrou vlajkou BRUSELU...Ficovo Tvrdé jadro

Spracoval OZ Dôstojnosť Slovenska 3.10.2021

 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes