Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

28.10.2021 Bolo podané prvé trestné oznámenie ohľadom očkovania na GP

VKontakte
Dobrý deň vážení občania SR 
Ako už mnohí vedia tak dňa 28.10.2021 bolo podané Trestné oznámenie ohľadom očkovania Pfizer BNT162b2.
Áno! My sme to urobili.
OZ Dôstojnosť Slovenska to urobilo pretože to nikto neurobil a ani nechcel. Pýtajte sa, že kde je odborná komisia, že kde sú politici, že kde sú aktivisti, že kde sú Europoslanci, ktorý sú neustavične kontaktovaní od lekárov Etiky COVID aby zastavili toto šialenstvo!!
 
A čo nás k tomu viedlo? A ako sme sa k tým informáciám dostali?
 
Viedlo nás k tomu, že nikto nepomáha a nedokázali sme sa tomu len tak prizerať a zdieľať nepodložené informácie na sociálnych sieťach bez nejakých dôkazov.
 
Naše združenie sa zaregistrovalo v mnohých svetových agentúrach ako je príklad EMA ( Európska lieková agentúra). Informácie čerpáme aj z FDA (Správa potravín a liečiv je vládna agentúra USA, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín, potravinových doplnkov, liečiv, kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v USA), z CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb je popredným národným inštitútom Spojených štátov amerických pre verejné zdravie. CDC je federálnou agentúrou Spojených štátov pod ministerstvom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti). Aj z ONS (Office for National Statistics je centrálny štatistický úrad Veľkej Británie, ktorý podlieha priamo parlamentu). AIFA (Talianska agentúra pre lieky) Ďalšie agentúry ako sú: VigiAccess, EUDRA, VAERS, Lekári pre Etiku COVID (z 30krajín sveta) čí právnici vo Veľkej Británii, Rakúsky Červený kríž, agentúry novinárov v zahraničí a média spoločne.
 
 
Na základe registrácii v rôznych agentúrach máme kompletný prístup ku všetkým údajom, ku kompletným dokumentom. Po preštudovaní všetkých dokumentov o vakcínach, o komplikáciách po očkovaní sme došli k mnohým záverom a to k veľmi závažným na živote ohrozujúce, ťažkým prípadom a komplikáciách s očkovaním na Covid-19. Samozrejme, že očkovacie centrá vôbec neinformujú pacientov o týchto rizikách a už vôbec nie o zložkách, ktoré nie sú povolené na ľuďoch! Pri osobnom stretnutí v týchto centrách sa vyhýbajú týmto otázkam! Čo myslíte, že prečo!?
 
Po našom verejnom vystúpení nielen pred Národnou radou SR ešte pred časom sme ako jediní povedali verejne také veci, že Ministerstvo Zdravotníctva SR muselo zmeniť očkovanie detí do 11 rokov na očkovanie neregistrovanou vakcínou Pfizer BNT162b2. No lenže touto neregistrovanou vakcínou sa očkujú aj deti od 12 rokov a dospelí. Zistili sme totiž aj to, že táto vakcína obsahuje dve zložky, ktoré nie je dovolené pre humánne použitie na ľuďoch! Zistili sme aj to, že momentálne vážne prebiehajú klinické štúdie, ktoré majú byť ukončené až v Decembri 2023 po niekoľkých odkladoch výrobcu a EMA. 
 

Pár odsekov z dokumentov EMA a Pfizer: anx153458 (COMINARTY mRNA vakcína COVID-19 (upravená nukleozidmi)) EMEA/H/C/00573????........

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie
Očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších.

Zameniteľnosť očkovacej látky Comirnaty s inými očkovacími látkami proti COVID-19 na účely dokončenia primárneho očkovacieho cyklu alebo ako posilňovacej dávky (tretia dávka) nebola stanovená. Osoby, ktoré dostali 1. dávku očkovacej látky Comirnaty, majú na dokončenie primárneho očkovacieho cyklu dostať aj druhú dávku Comirnaty

Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť Comirnaty u pediatrických účastníkov vo veku menej ako 12 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii sú len obmedzené údaje

Myokarditída a perikarditída
Po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty sa pozorovali veľmi zriedkavé prípady myokarditídy a perikarditídy. Tieto prípady sa vyskytli hlavne do 14 dní po očkovaní, častejšie po druhom očkovaní a častejšie u mladších mužov. Z dostupných údajov vyplýva, že priebeh myokarditídy a perikarditídy po očkovaní sa nelíši od myokarditídy alebo perikarditídy vo všeobecnosti.


Zdravotnícki pracovníci majú venovať zvýšenú pozornosť prejavom a príznakom myokarditídy a perikarditídy. Očkované osoby majú byť poučené, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich po očkovaní objavia príznaky naznačujúce myokarditídu alebo perikarditídu, napríklad (akútna a pretrvávajúca) bolesť v hrudníku, dýchavičnosť alebo palpitácie.
Zdravotnícki pracovníci si majú pri diagnostike a liečbe tohto ochorenia prečítať usmernenia a/alebo sa poradiť so špecialistami.

Pediatrická populácia
Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s očkovacou látkou Comirnaty u pediatrickej populácie na prevenciu ochorenia COVID-19 (informácie o použití v pediatrickej populácii,. Tento liek bol registrovaný s tzv. podmienkou. To znamená, že sa očakávajú ďalšie údaje o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky najmenej raz ročne posúdi nové informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovať.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
((4-hydroxybutyl)azándiyl)bis(hexán-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoát) (ALC-0315)
2-[(polyetylénglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholín (DSPC)
cholesterol
chlorid draselný
dihydrogenfosforečnan draselný
chlorid sodný
15
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
sacharóza
voda na injekcie


6.2 Inkompatibility
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi

Na potvrdenie účinnosti a bezpečnosti očkovacej látky Comirnaty má držiteľ rozhodnutia o registrácii predložiť konečnú správu o klinickej štúdii pre randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu C4591001 zaslepenú pre pozorovateľa.
December 2023

Zložky tejto vakcíny pre Pfizer vyrába spoločnosť, a po kontakte s touto spoločnosťou:

Echelon Biosciences Inc

675 Arapeen Dr. Ste 302 Salt Lake City,

UT 84108 - 801-588-0455

ALC-0315 je ionizovateľný lipid, ktorý sa používa na tvorbu lipidových nanočastíc na dodávanie RNA. ALC-0315 je okrem ALC-0159, DSPC a cholesterolu jednou zo zložiek vakcíny BNT162b2 proti SARS-CoV-2. Tento produkt je určený len na výskumné účely a nie na ľudské použitie.

 

ALC-0159 je PEGylovaný lipid, ktorý sa používa na tvorbu lipidových nanočastíc na dodávanie RNA. ALC-0159 je okrem ALC-0315, DSPC a cholesterolu jednou zo zložiek vakcíny BNT162b2 proti SARS-CoV-2. Tento produkt je určený len na výskumné účely a nie na ľudské použitie.

 
Na Generálnu prokuratúru bolo odovzdaných 42 dokumentov
   
 
 
Články, z ktorých sa doložili aj dôkazy:
 
 
 
 
 
 Niektoré dokumenty sme nezverejnili kvôli ochrane!
 
Na základe podania tohto trestného bolo odstavené pripravované povinné očkovanie na Slovensku!!
 
Chceme všetkým poďakovať, ktorí sa neboja postaviť za práva a za zdravie nielen našich detí!!!
S pozdravom
© OZ Dôstojnosť Slovenska. Všetky práva vyhradené! 

Podporte nás: Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Upozornenie: Nie je to podnecovanie k nenávisti a podobne.

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes