Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

24.11.21 Nedostatky vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády podľa zákona 227/2002 zb.z.

VKontakte
Tak čo občania budeme sa ďalej hrať hru na slepú babu?
Mame schválený núdzový stav.
Navrhnutý bol uznesením viď dole článok a rozbor, ktorý bol dnes zverejnený 24.11.2021!
Sme ochotní sa stotožniť na základe skúseností z minulosti, že núdzový stav možno vyhlásiť uznesením vlády avšak pozorne sa zamyslite čo teraz píšeme.
 
Podľa Článku 13 Ústavy SR povinnosti možno uložiť len zákonom, na základe zákona a nariadením vlády podľa Článku 120.
 
Spomínané uznesenie obsahuje uložené povinnosti pre štátne orgány, to je v poriadku ale obsahuje tiež uložené povinnosti pre občana, a tu sa dostávame ku kameňu úrazu:
 
Povinnosti nemožno ukladať uznesením vlády! 
 
Ďalej sa v uznesení píše, že ukladá povinnosť hlavnému hygienikovi, a tu je dôležité si prečítať Článok, ÚVZ nie je kompetentné a spôsob, ktorým ukladá povinnosti prostredníctvom vestníka vlády je v rozpore s Článkom 123 Ústavy SR a Článkom 2 ods 3 teda, že nikoho nemožno nútiť aby konal čo zákon neukladá, a každý môže konať to čo zákon nezakazuje, zákony alebo teda všeobecne záväzné predpisy sú uverejnené v zbierke zákonov, čo sa týka vyhlášok ÚVZ nie sú v zbierke a nie sú zákon, sú to podľa Generálnej prokuratúry SR hybridné správne akty.
A tými nemožno ukladať povinnosti dokonca niesu súčasťou nášho právneho systému ani Ústavy SR.
 
Takže suma sumárum máme núdzový stav kde nie je nič zakázané a nikto nemá žiadne povinnosti! 
 
Postavte sa zodpovedne k testovaniu na covid a jednoznačne ho odmietnite pretože to je spôsob získavania čísel potrebných na pandémiu, stojíme na prahu nezákonného povinného očkovania a môžeme mu predísť len ak sa už nebude testovať, možno mnohý z vás budú preto obmedzený ale položte si otázku keď bude podmienkou pracovať, "očkovanie" čo urobíte potom, lebo potom to nebude vôbec jednoduché ako si to mnohí myslia.
 
Najprv si povedzme čo to je núdzový stav a ako k nemu ma pristupovať vláda ako organ ktorý tento krízový stav vyhlasuje .
 
A. Článok 1
 
(9) Riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ustanoví osobitný zákon. tento Článok odkazuje na zákon o krízovom riadení 387/2002 zb.z., ktorý hovorí
 
§ 3 Orgány krízového riadenia Orgánmi krízového riadenia sú:
 
a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"), Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
 
b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo"),
 
c) Národná banka Slovenska, d) bezpečnostná rada kraja, e) obvodný úrad,
 
f) bezpečnostná rada okresu,
 
g) obec: nakoľko bol vyhlásený núdzový stav v spojitosti s pandémiou Covid-19 postupuje sa podľa zákona o krízovom riadení tak, že opatrenia a správu krajiny musia zabezpečiť orgány krízového riadenia, ktoré sú uvedené v §3 zákona 387/2002 zb.z. poverenia vlády v uznesení o núdzovom stave jasne vyplýva že vláda poverila UVZ vydaním vyhlášky ktorá má uložiť povinnosti občanom počas krízovej situácie . podľa §48 ods.5 zákona o verejnom zdraví 355/2007 zb.z. v situácii ohrozenia zdravia ll. stupňa UVZ podá návrh na jeho vyhlásenie a tým jeho kompetencia končí, ide o odstupňovanie kompetencii štátnych orgánov .
 
(5) Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a)
V zmysle článku 2 ods 3 ktorý predpokladá ukladanie povinnosti obviklím zákonným spôsobom podľa zákona 400/2015 zb.z. teda zverejnením v zbierke zákonov v zmysle článku 123 ústavy.
 
B. Hlavnému hygienikovi SR
 
B.1. prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania takže keď to premietneme do reality tak poverenie hlavného hygienika a realizácia opatrení v jeho réžii je nezákonná ďalší bod uznesenia
 
B.2. že úlohy podľa bodu B. 1 a B. 2 uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3) a opatrenia vzťahujúce sa na obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí prijaté na základe úlohy
 
D.1. uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3) sa počas zákazu vychádzania podľa bodu C. 1 tohto uznesenia neuplatňujú. tu je potrebné zdôrazniť:
Článok 13 ústavy SR, kedy povinnosti možno uložiť zákonom a na základe zákona , tzv. covid automat je len uznesením vlády nie zákonom teda povinnosti z neho vyplývajúce sú nepovinné slovenská republika je celistvá a nedeliteľná , všetci ľudia sú si rovný a slobodný , teda nemožno ich rozdeľovať farbením okresov najme pokiaľ chce vláda sr ukladať na základe farieb povinnosti osobám a subjektom tak tak môže konať len na základe zákona s účinnosťou od 25. novembra 2021
 
Podľa Čl. 5 ods. 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:
 
1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, obmedzenie pohybu pri vyhlásení núdzového stavu je možne ... nie však obmedzenie pohybu "v čase" pohyb v čase je možne obmedziť v prípade vojnového stavu z dôvodu napríklad rabovania alebo presunom techniky na komunikáciách v určitý čas , formulácia Článku 5 zákona 227/2002 nehovorí o obmedzení pohybu v čase.
 
Toľko k nedostatkom vyhláseného núdzového stavu dôvodnú správu opomínam núdzový stav v súvislosti s pandémiou nepripúšťa možnosť obmedziť podnikanie a prevádzkovanie služieb, sem spadajú aj stravovacie služby môžu byt otvorené všetky prevádzky, jednalo by sa o diskrimináciu voči obchodným reťazcom
 
a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 
b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd
 
e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 
g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu,
 
h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 
j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo
nariadenia ÚVZ nie sú záväzné pre občana
 
Ďalšie články pre verejnosť s pomocou:
 
Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

24.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko. Všetky práva vyhradené!

Potrebujeme vašu pomoc:  

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 Vláda Ľudu s odborníkmi, ale bez politických strán, bez hnutí, bez týchto politikov, bez eú, bez nato.
 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes