Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

28.11.21 Keď Materské školy požadujú režim OP(Právna Pomoc)

VKontakte
Materské školy na základe usmernenia ministra školstva požadujú režim OP
 
V rýchlosti a stručne:
 
Platný právny stav:
 
Ústava SR
Čl. 2
(2)
Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3)
Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
 
Čl. 12
(1)
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2)
Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
 
Čl. 13
(1)
Povinnosti možno ukladať
a)
zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b)
medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c)
nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
(2)
Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.
 
Čl. 19
(1)
Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2)
Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
(3)
Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
školský zákon
§3Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch
c)
rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,
d)
zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
zákon o ochrane osobných údajov 18/2018
§5
e)
spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami
§ 16
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1)
Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
 
OP nie je zákonom stanovená norma a nevyplývajú vám z nej žiadne povinnosti v prípade porušenia práv privolajte políciu veď k dieťaťu sa musíte dostať.
učiteľ nie je oprávnený spracúvať vašu zdravotnú dokumentáciu nahliadaním a ani inak, údaje o zdravotnom stave sa zakazuje spracúvať, zákon 18/2018 je zákon vyššej právnej sily ako školsky zákon a aj ústava sr nakoľko je postavený na nariadení rady Európy a toto nariadenie ma prednosť pred ústavou v zmysle samotnej Ústavy SR v článku 7 ods. 5
 
Použiť môžete aj tento zákon a nebojte sa!!

Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon

Keďže máme krízovú situáciu (núdzový stav, mimoriadna situácia a atď)

 

§ 424a

 

Apartheid a diskriminácia skupiny osôb

 

(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

 

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 

a) ako člen extrémistickej skupiny,

 

b) ako verejný činiteľ,

 

c) z osobitného motívu,

 

d) a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,

 

e) a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo

 

f) za krízovej situácie.

 

§ 425

 

Neľudskosť

 

Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí

 

a) vraždy,

 

b) vyhladzovania ľudí,

 

c) zotročovania,

 

d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva,

 

e) mučenia,

 

f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,

 

g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,

 

h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,

 

i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo

 

j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Ak vaše dieťa nemôžete asistenčne obslúžiť v šatni musia vám toto zabezpečiť a dieťa doviesť , tato možnosť je síce diskriminujúca voči vašej osobe ale je to jeden z kompromisov voči škôlke.
  
Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

28.11.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko. Všetky práva vyhradené!

Potrebujeme vašu pomoc:  

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 Vláda Ľudu s odborníkmi, ale bez politických strán, bez hnutí, bez týchto politikov, bez eú, bez nato.
 
 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes