Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Nariadenie o digitálnom eure: Cieľom donucovacích opatrení je prinútiť na trh náhradu hotovosti

Nariadenie o digitálnom eure: Cieľom donucovacích opatrení je prinútiť na trh náhradu hotovosti

VKontakte

 V tomto článku si dáme znova zhrnutie o zavedení eEuro. O tom všetko sme už dávno informovali tuNávrh nariadenia Európskej komisie o zavedení digitálneho eura, ktorý som dostal a dávno aj zvrejnil, obsahuje množstvo donucovacích opatrení na presadenie šírenia nových platobných prostriedkov bez akejkoľvek rozpoznateľnej pridanej hodnoty pre používateľov. Jedinou zjavnou funkciou eEuro je pomôcť premiestniť hotovosť a priblížiť sa k úplnému digitálnemu dohľadu. Je zaujímavé, že o tomto do dnes nikto nechcel informovať a ani neinformuje, zvlášť slávne alternatívne média !!

Komisia EÚ vo svojom pracovnom programe na rok 2023 uvádza návrh nariadenia o digitálnom eure na druhý štvrťrok 2023. Tento návrh je predo mnou. Návrh nazývam nariadenie o eEuro alebo skrátene nariadenie, aj keď je to spočiatku len návrh. Jeho zverejnenie je naplánované na 28. júna. Koncept je teraz dostupný online, 26. júna )

Výsledky technického vyšetrovania nedávno zverejnila aj ECB. „Digitálne euro by malo byť prístupné širokej verejnosti, spotrebiteľom a podnikom a distribuované prostredníctvom sprostredkovateľov, ako sú banky,“ píše centrálna banka - viac tuNová fáza oficiálne začína 1. novembra a potrvá dva roky. V tomto je zapojená aj Slovenská republika. Veď aj ohľadom eura je teraz dohodnutá fraška na oboch stranách okolo súdruha Huliaka !! 

 

V druhom štvrťroku má Komisia v pláne predložiť návrh nariadenia, ktoré definuje dôsledky postavenia hotovosti ako zákonného platidla. Tento návrh nemám. V nariadení o eEuro sa uvádza, že nariadenie o hotovosti by malo harmonizovať podobu štatútu zákonného platidla medzi eEuro a eurohotovosťou. Veľa z budúceho osudu eura bude závisieť od toho, ako presne bude táto harmonizácia vyzerať. Nie som si istý, pretože Európska komisia doteraz rozhodne proti hotovostnej politike.

V predchádzajúcej dôvodovej správe Komisia EÚ odôvodňuje nariadenie o eEuro predovšetkým tým, že používanie hotovosti neustále klesá a v tejto súvislosti:

„Nedostatok široko dostupnej a použiteľnej formy peňazí centrálnej banky, ktorá je technologicky prispôsobená digitálnemu veku, by tiež mohla oslabiť dôveru v peniaze komerčných bánk a v konečnom dôsledku aj v samotné euro. Dôvera v peniaze komerčnej banky závisí od schopnosti vkladateľov premeniť svoje vklady za nominálnu hodnotu na zákonné platidlo centrálnej banky, ktoré je v súčasnosti dostupné iba vo forme hotovosti.“ (Celé moje preklady pôvodného anglického textu.)

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Množstevné limity znehodnocujú digitálne euro

Samotná Komisia však toto odôvodnenie považuje za absurdné tým, že do nariadenia o eEuro zahrnula možnosť horných limitov pre držbu eEur a pre objemy transakcií s eEurami, ktoré má stanoviť Európska centrálna banka (ECB).

Nejde o teoretickú možnosť, ale skôr o deklarovaný zámer ECB, pričom nariadenie aj ECB výslovne vyzýva na stanovenie horných limitov. To má zabrániť tomu, aby komerčné banky prišli o príliš veľa vkladov v prospech ECB a jej digitálneho eura. To by mohlo ohroziť stabilitu bánk, najmä ak vzniknú pochybnosti o ich solventnosti alebo likvidite.

ECB označila sumy okolo 3 000 eur ako hornú hranicu držby eEur. S limitom v takom rozsahu väčšina ľudí nemá možnosť premeniť väčšinu svojich úspor z bankových peňazí na eEurá. Inými slovami, prevod zostatku v komerčnej banke, ktorý môže skrachovať, na zostatok v eEuro zabezpečenom proti insolventnosti garantovaný ECB.

V odôvodnení sa konkrétne uvádza:

„Európska centrálna banka by mala vyvinúť nástroje na obmedzenie používania digitálneho eura ako uchovávateľa hodnoty vrátane limitov na držbu. (...) S výhradou kritérií stanovených v článku 16 by rozhodnutie o tom, či a kedy použiť tieto nástroje a ich kalibráciu, malo byť výlučne na Európskej centrálnej banke.“

Aby sa zabezpečilo, že takéto horné limity nebudú brániť iniciovaniu a realizácii platobného procesu, každý účet v eEuro by mal byť za normálnych okolností prepojený s bežným podnikateľským bankovým účtom, ktorý funguje ako prepadový účet. Potom tam môžu byť automaticky prevedené zostatky v eEuro, ktoré presahujú povolenú sumu a prevedené na bežné bankové zostatky.

Pre používateľov neprináša digitálne euro žiadnu výraznú výhodu v digitálnych platobných transakciách v porovnaní s bankovými peniazmi, s ktorými je už možné platobné transakcie spracovávať rýchlo, bezpečne a lacno.

eEuro ako náhrada hotovosti

eEuro by nemalo byť schopné nahradiť bankovými peniazmi len aplikácie ako prevody, trvalé príkazy, platby kartou či platby cez smartfónovú aplikáciu v obchodoch a online platby. Malo by sa dať použiť rovnakým spôsobom, akým sa v súčasnosti používa hotovosť, t. j. v priamom kontakte medzi platiteľom a príjemcom, pričom sa (do veľkej miery) zachováva anonymita. Zaznamenať by sa mala iba suma, ktorá sa má previesť v rámci platobného procesu, a totožnosť platiteľa a príjemcu. Na tento účel sa eEuro udeľuje výnimka z inak platných pravidiel o praní špinavých peňazí pre digitálne platby.

Komisia vysvetľuje:

„Článok 37 poskytuje upravený rámec na boj proti praniu špinavých peňazí a finančnej trestnej činnosti pri offline digitálnych platobných transakciách v eurách. V takýchto prípadoch Európska centrálna banka ani poskytovatelia platobných služieb nemajú prístup k osobným údajom o transakciách. Poskytovatelia platobných služieb majú prístup iba k údajom o financovaní a vyplatení, ktoré sa okrem iného týkajú identity používateľa a sumy vloženej a vyplatenej, podobne ako osobné údaje spracúvané poskytovateľmi platobných služieb, keď používatelia vkladajú alebo vyberajú hotovosť. Poskytovatelia platobných služieb by mali na požiadanie poskytnúť tieto údaje o financovaní a absolutóriu FIU a iným príslušným orgánom, ak sú používatelia podozriví z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.“

eEuro uložené v peňaženke aplikácie (digitálna peňaženka) alebo na čipovej karte by fungovalo v podstate rovnako ako predtým hotovostná karta, ktorá sa nerozšírila a prinajmenšom by sa približovala hotovosti. ochrany súkromia.

To znamená, že eEuro sa pravdepodobne stane vážnou konkurenciou pre hotovosť. Pretože mnohé podniky sa vyhýbajú používaniu hotovosti, ktorá je pre nich kvôli protipeňažným predpisom čoraz drahšia. Ak sa odpor zákazníkov voči digitálnym platbám zníži čiastočným zachovaním anonymity pri offline platbách s eEuro, radi to využijú, aby sa podľa možnosti vyhli plateniu v hotovosti.

eEuro je navrhnuté tak, aby prispelo k ďalšiemu poklesu používania hotovosti a tým aj k zrušeniu hotovosti.

Ak bude tento predpokladaný zámer úspešný, rozsiahla ochrana súkromia pri offline platbách by sa mohla čoskoro skončiť. Nariadenie o eEuro oprávňuje Komisiu prijať vykonávacie akty na stanovenie horných limitov pre držbu peňazí v peňaženkách a pre offline transakcie, na ktoré sa vzťahujú zjednodušené pravidlá týkajúce sa prania špinavých peňazí. Aj keď sú tieto horné limity spočiatku nastavené na rozumnej úrovni, aby bolo eEuro atraktívne, mohli by sa ľahko a rýchlo znížiť, keď hotovosť už nebude vážnym konkurentom.

Európska komisia postupne znížila hornú hranicu, do ktorej môžete anonymne nakupovať na internete pomocou dobíjacích kreditných kariet, až na nepatrnú sumu. To jasne ukazuje, aký postoj má EÚ a vlády k anonymným platbám. V návrhu nariadenia sa tiež uvádza:

"Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty o kategóriách osobných údajov spracúvaných poskytovateľmi platobných služieb, ECB a národnými centrálnymi bankami a poskytovateľmi podporných služieb."

Povinné prijatie: Digitálne euro dostane to, čo bolo zadržané v hotovosti

Nie je prekvapením, že digitálne euro získa rovnaký štatút ako iné zákonné platidlo, aké má doteraz euro hotovosť. Ale nielen to, mal by byť podstatne viac rovný ako rovný.

Zatiaľ čo základná povinnosť prijímať platby pre príjemcov platieb spojená so štatútom zákonného platidla bola za aktívnej pomoci Európskej komisie a ECB čoraz viac narušovaná, eEuro by malo byť vybavené povinnosťou maximálnej akceptácie a minimom povolených výnimiek.

Zmluvná sloboda sa vzťahuje na hotovosť. Kupujúci a predávajúci si môžu slobodne vybrať spôsob platby. Ak príjemca platby vylúči vo svojich všeobecných obchodných podmienkach platbu v hotovosti a jasne to uvedie, potom sa vylúčenie platby v hotovosti považuje za dohodnuté a prípustné. Dokonca aj prevádzkovatelia parkovacích domov a parkovísk a dopravné spoločnosti, kde je dobrovoľnosť transakcie pre nedostatok alternatívnych poskytovateľov mimoriadne otázna, čoraz častejšie vylučujú hotovostné platby a vyviaznu z toho. Dokonca aj štátne inštitúcie, kde je dobrovoľný charakter dohody vylúčený z dôvodu suverénnej moci, čoraz častejšie odmietajú hotovosť alebo kombinujú hotovostné platby s dodatočnými nákladmi alebo inými nevýhodami. Ani Európska komisia, ani ECB s tým všetkým nikdy nič neurobili.

Naopak: V jednejžalobe o právo na zaplatenie poplatku za vysielanie v hotovosti, ktorá skončila pred Európskym súdnym dvorom, Európska komisia a ECB poskytli súdu vo svojich vyjadreniach argumenty (podľa mňa mimoriadne veterné) o tom, prečo bolo prípustné, aby orgány odmietli prijať zákonné platidlo. Zásadný rozsudok ESD v mojom prípade potvrdzujúci tento postoj je v návrhu nariadenia spomenutý niekoľkokrát.

Postoj k digitálnemu euru je úplne iný. Výslovne si uvedomujú problém, že celoeurópska jednotná použiteľnosť a atraktívnosť spôsobu platby v eurách je spochybnená, ak sa príjemcovia platby môžu slobodne rozhodnúť, či ju prijmú alebo nie. V odôvodnení (20) sa preto uvádza:

„Aby sa zabezpečilo, že občania a podniky budú mať úžitok zo širokej akceptačnej siete a budú môcť efektívne využívať digitálne euro pri každodenných platobných transakciách, príjemcovia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť prijímať digitálne platby v eurách, by nemali jednostranne prijímať digitálne platby v eurách prostredníctvom dojednaní, ktoré nie sú individuálne dohodnuté. zmluvných podmienok alebo prostredníctvom iných vopred navrhnutých zmluvných podmienok, vopred formulovaných štandardných zmlúv, podmienok, postupov, ponúk alebo iných prostriedkov smerujúcich k zmluvnej dohode bez toho, aby mal platiteľ možnosť ovplyvniť obsah obchodných podmienok.

Výnimky by mali existovať v zásade len pre súkromné ​​osoby a pre mikropodniky s menej ako desiatimi zamestnancami alebo tržbami menšími ako dva milióny eur ročne, ale iba v prípade, že zásadne neprijímajú porovnateľné digitálne platby.

Na účely tohto nariadenia sa „nemusí“ chápať ako „nesmie“. Ak by Európska komisia uzákonila niečo podobné pre hotovosť, namiesto toho, aby spravovanie hotovosti stále viac predražovala a hotovosť by mala čoraz viac povesti nelegálnej a neslušnej, potom by dnes nemohla tak naivne hovoriť o tom, že použitie hotovosti sa vždy deje samo o sebe naďalej klesá.

V návrhu nariadenia som nenašiel výnimku z používania eEuro pre úrady a iné vládne orgány, ako je napríklad vysielanie.

Dôležité tu bude, do akej miery sú skutočne prijaté priaznivé predpisy pre digitálne euro v zatiaľ neznámom návrhu nariadenia určujúceho povinnosť prijímať hotovosť. Keďže Európska komisia a ECB na súde presadzovali, aby vysielacie spoločnosti a tým aj iné vládne orgány odmietli prijať hotovosť z (predtextových) nákladových dôvodov, len ťažko si viem predstaviť, že Komisia nenájde trik, ako to urobiť, aby bola ochrana použiteľnosti hotovosti výrazne slabšie.

Ako preventívne opatrenie sa už v článku 10 nariadenia o eEuro uvádza:

„Príjemcovia peňažného dlhu v eurách prijímajú platby v digitálnych eurách v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia bez ohľadu na to, či prijímajú platby v eurobankovkách a eurominciach v súlade s [navrhovaným;NH] nariadením o platnosti eurobankoviek. a mince prijímajú zákonné platidlo.“

Prípad, že možno odmietnuť hotovosť, ale nie eEuro, je preto zaznamenaný ako možný a regulovaný.

Finančný sektor musí šíriť eEuro...

Ďalším odklonom od zmluvnej slobody nariadenie núti všetky banky a sporiteľne ponúkať digitálne euro a všetkých poskytovateľov platobných služieb na spracovanie platieb pomocou neho. Pretože:

„Ak by dostupnosť digitálneho eura závisela od slobodných obchodných rozhodnutí všetkých poskytovateľov platobných služieb, mohli by poskytovatelia platobných služieb digitálne euro marginalizovať alebo dokonca vylúčiť. To by mohlo zabrániť používateľom uskutočňovať a prijímať platby v mene, ktorá má štatút zákonného platidla.“

Existuje dobrý dôvod, prečo ľudia neveria, že zákazníci skutočne chcú digitálne euro a že poskytovatelia finančných služieb ho ponúkajú, aby nestratili svojich zákazníkov v prospech konkurencie. Je lepšie okamžite presadiť distribúciu a rozsah služieb okolo nového spôsobu platby, ktorý okrem dotovaných cien a regulačných privilégií neponúka žiadnu viditeľnú pridanú hodnotu.

... a dotuje vojnu v hotovosti

Akoby toho nebolo dosť, banky, sporiteľne a poskytovatelia platobných služieb nesmú od súkromných osôb účtovať poplatky za účet v eEuro ani za jednoduché platobné služby v eEuro. Tieto si musíte niesť sami. Môžu účtovať obchodníkom a iným komerčným príjemcom platby. V návrhu sa však jasne uvádza, že úroveň cien týchto služieb by sa mala udržiavať na úrovni nákladov prostredníctvom prísnej regulácie.

V odôvodnení (41) sa uvádza:

„S cieľom zabezpečiť široký prístup a používanie digitálneho eura v súlade s jeho štatútom zákonného platidla a podporiť jeho úlohu menovej kotvy v eurozóne by sa fyzickým osobám (...) nemali účtovať poplatky za základné digitálne platobné služby v eurách. . To znamená, že títo používatelia digitálneho eura by nemali podliehať žiadnym priamym poplatkom za základný prístup a používanie digitálneho eura, ani žiadnym transakčným poplatkom či iným poplatkom priamo súvisiacim s poskytovaním služieb súvisiacich so základným používaním digitálneho eura. sú prepojené."

A odôvodnenie (43):

„Keďže digitálne euro je formou jednotnej meny, ktorá má štatút zákonného platidla, digitálne platby v eurách by nemali podliehať nadmerným poplatkom zo strany poskytovateľov platobných služieb. Najmä udelenie štatútu zákonného platidla digitálnemu euru a s ním spojená povinnosť prijatia znamená, že obchodníci nemajú inú možnosť, ako prijímať digitálne platby v eurách. Okrem toho akýkoľvek poplatok alebo poplatok za transakciu alebo obdobie priamo alebo nepriamo podkopáva nominálnu hodnotu prijatých platieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štatútu zákonného platidla. Preto je nevyhnutné, aby poplatok alebo poplatok obmedzujúci nominálnu hodnotu digitálneho eura bol objektívne opodstatnený a primeraný cieľu zabezpečiť efektívne používanie digitálneho eura ako zákonného platidla.“

Úlohou ECB je stanoviť cenový strop pre platobné služby v eEuro.

Programovateľné, ale nie programovateľné

Rozpoznateľné v reakcii na alergickú reakciu verejnosti na možnosť, že by eEuro mohlo zaviesť diaľkovú kontrolu nášho používania peňazí, napríklad vo forme dátumu vypršania platnosti alebo vylúčenia určitých tovarov a služieb z toho, čo si za peniaze možno kúpiť. v odôvodnení 56 sa uvádza, že digitálne euro nebude programovateľné. Avšak aj:

„Digitálne euro by malo podporovať programovanie podmienených digitálnych platobných transakcií v eurách poskytovateľmi platobných služieb. Digitálne euro by však nemalo byť „programovateľnými peniazmi“, t.j. H. Ide o jednotky, ktoré sa v dôsledku pevne stanovených podmienok vydania môžu použiť len na nákup určitých druhov tovarov alebo služieb alebo ktoré majú časové obmedzenia, po ktorých už nie je možné ich použiť. Podmienené platby sú platby, ktoré sú automaticky spúšťané softvérom na základe vopred definovaných a dohodnutých podmienok. “

Toto je vyplachovanie očí. O tom, čo tu Komisia vylučuje, sa nikdy vážne nediskutovalo, konkrétne o programovaní peňazí, ktoré sa začína od samotných peňazí a „inherentne“ ich napríklad postupne znehodnocuje bez ohľadu na ich držiteľa alebo obmedzuje oblasť ich použitia. .

Ešte znepokojujúcejšia je možnosť, dokonca aj s peniazmi digitálnych komerčných bánk, zabezpečiť na úrovni poskytovateľov platobných služieb, že ich zákazníci už nebudú môcť uskutočňovať určité platby, ak splnia určité podmienky – napríklad alkohol a hazardné hry pre príjemcov sociálnych dávok. modelu Austrálie. To isté platí aj o zablokovaní účtov, ktoré sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytuje u nepodriadených publicistov v Nemecku či u ľudí s došlými platbami z Číny.

Spojenie s eEuro je spôsobené predovšetkým tým, že konkuruje hotovosti a vytláča ju, takže kontrolovateľné digitálne peniaze všetkého druhu sú čoraz dôležitejšie a alternatívnych možností je čoraz menej.

Podpora digitálnej identity

Prepojením s Európskou peňaženkou pre digitálnu identitu, ktorú podporuje Európska komisia, má eEuro tiež podporiť projekt, ktorý je v súčasnosti protiústavný, s cieľom poskytnúť všetkým občanom biometricky podloženú jedinečnú digitálnu identitu. môžu využiť na všetko Mhttps ://ipdtl.com/link/kontrafunk2no možné výhody (treba využiť). Potom sa o nich dajú automaticky spájať všetky možné údaje, ako keby existovala jedna obrovská megadatabáza so všetkými údajmi o všetkých občanoch.

Ursula von der Leyen chce jednotnú digitálnu identitu pre všetkých občanov EÚ
16.september 2020 - Podľa plánov Eú Komisie by všetci občania EÚ mali mať „európsku digitálnu identitu“, ktorú môžu „používať kdekoľvek v Európe na všetko od platenia daní až po prenájom bicyklov“. Pre Európu chce implementovať to, čo celosvetovo presadzuje ID2020 "viac tu", Svetové ekonomické fórum, Svetová banka a vnútorná bezpečnosť – zdokonaliť automatizované monitorovanie svetovej populácie...viac tu.

V tomto zmysle odôvodnenia (58) a (59) uvádzajú:

„Európske peňaženky digitálnej identity by mohli uľahčiť digitálne transakcie tým, že umožnia autentifikáciu, identifikáciu a výmenu atribútov, ako sú licencie a certifikáty. (...) Front-endové riešenia, ktoré má vyvinúť Európska centrálna banka, by preto mali náležite zohľadňovať technické špecifikácie pre európske výmeny digitálnej identity. To by umožnilo primeranú interoperabilitu s európskymi výmenami digitálnej identity, čo by umožnilo využívať tieto výhody.
Používatelia by mali mať možnosť odosielať a autorizovať digitálne platby v eurách pomocou európskych peňaženiek digitálnej identity, ak si to želajú. Od poskytovateľov platobných služieb by sa preto malo vyžadovať, aby akceptovali európske peňaženky digitálnej identity na overenie totožnosti potenciálnych aj existujúcich zákazníkov.

A keďže sme už v procese zbavovania najrôznejších spoločností zmluvnej slobody a slobody konania s cieľom presadiť digitálne euro, výrobcovia smartfónov a iných relevantných zariadení, poskytovatelia služieb eEuro a všetci vydavatelia peňaženiek s digitálnou identitou sú tiež povinný používať bezkontaktné platby s eEuro na poskytovanie prístupu k NFC anténam zariadení a k takzvaným zabezpečeným prvkom zariadení (odôvodnenie (70).

Najmä ECB by mala zabezpečiť ochranu údajov a hospodárnosť údajov. Hlúpe len pre tých, ktorí sa spoliehajú na to, že ide o nikým nezodpovednú, takmer úplne autonómnu organizáciu, ktorá je prakticky imúnna voči nepriaznivým dôsledkom nesprávneho konania.

V článku 40 sa uvádza, že povinnosti zodpovedať sa ECB sú založené na článku 15 ods. 1 a 3 stanov ECB. Pozostávajú z minimálne štvrťročnej správy o ich činnosti a výročnej správy pre inštitúcie EÚ.

Zhrnutie

eEuro s nízkymi limitmi pre zostatky a objemy transakcií neponúka používateľom žiadnu pridanú hodnotu v porovnaní s digitálnymi platbami za peniaze alebo hotovosť komerčnej banky. Európska komisia si to uvedomuje, a preto chce nariadením eEuro prinútiť všetkých zúčastnených na strane poskytovateľa, aby distribuovali nový spôsob platby za dotované ceny alebo nanajvýš pokryli náklady a ponúkali základné služby.

Skutočnosť, že je to potrebné na to, aby sa digitálnym peniazom centrálnej banky, ktoré neponúkajú žiadne výhody, podarilo dosiahnuť prelom, ukazuje v neposlednom rade príklad Nigérie, prvej veľkej krajiny, ktorá zaviedla digitálne peniaze centrálnej banky, ktoré sú v zásade dostupné pre každého. Ostal prakticky nevyužitý, čo prinútilo centrálnu banku zaviesť drakonické hotovostné obmedzenia, ktoré jej pomôžu rozbehnúť sa. Po zmene vlády bol šéf centrálnej banky zodpovedný za to nedávno zosadený a zatknutý.

Zároveň bude eEuro navrhnuté tak, aby v maximálnej možnej miere mohlo konkurovať hotovosti, a tým urýchliť jej pokles, ktorý regulácie dlhodobo podporujú.

Aj keď eEuro ako alternatívne zákonné platidlo neponúka žiadnu pridanú hodnotu pre používateľov, zbavuje zodpovedných potreby uchovávať hotovosť ako jediné zákonné platidlo a prestať ju zámerne oslabovať. eEuro je potom k dispozícii ako alternatívna kotva pre menový systém. A marginalizovaným skupinám, ktoré sa spoliehajú na hotovosť, ako sú bezdomovci, ktorí sa ukázali ako hlavná prekážka zrušenia hotovosti vo Švédsku, by sa tiež malo poskytovať eEurá na pamäťovom médiu bez ohľadu na bankový účet.

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes