Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

24.5.21 Otvorený List pre šéfa GP

VKontakte

Vážení občania SR. Dnes OZ Dôstojnosť Slovenska odoslalo otvorený list šéfovi GP Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka PhD.

Vážený Pán Dr.h.c. JUDr. Maroš žilinka PhD. Generálny prokurátor SR v tejto výzve, ktorej celé znenie bude sprístupnene verejnosti Vás vyzývame aby ste si splnil povinnosť uloženú zákonom 301/2005 Z.z. (6) ak tento zákon neustanovuje inak organy činné v trestnom konaní a sudy konajú z úradnej povinnosti ...

V súvislosti s manažovaním opatrení pandémie covid 19 dochádza k zjavnému porušovaniu právnych predpisov ktoré sám určite poznáte a ste preto povinný započat trestne stíhanie.

 

ad 1

V súvislosti s prijímaním opatrení bol novelou zákona 286/2020 ktorým boli rozšírene právomoci úradu verejného zdravotníctva a zároveň bol vytvorený paragrafom 59 tohto zákona rozpor so zákonom 400/2015 Z.z. jedná sa o akýsi pokus o vytvorenie tzv. hybridného práva ktoré však slovenský právny systém nepozná.

V § 48 zákona 355/2007 Z.z. umožňuje úradu verejného zdravotníctva nariadiť povinnosť použitia ochranných pomôcok , (r) tento zákon však bližšie nedefinuje o aké pomôcky sa jedná a keďže v návaznosti na predmetný paragraf úrad verejného zdravotníctva vydáva vyhlášku v (rozpore so zákonom 400/2015 Z.z.) ktorá v časti prikazujúcej prekrytie dýchacích ciest priamo zasahuje do slobôd a základných práv osôb keďže sa jasne jedna o prekážku pri základnej fyziologickej potrebe - dýchaniu , takéto obmedzenie môže podľa zákona 460/1992 Z.z. článok 13 (2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.

k tejto skutočnosti doteraz nedošlo , zákon ktorý by priamo definoval povinnosti uvádzane vo vyhláškach uvz nebol prijatý, v tejto nariadenej povinnosti UVZ pokračoval nariadením ktoré podmieňuje použitie rúška / respirátora vo všetkých interiéroch a exteriéroch , pričom tato povinnosť opäť nebola uložená zákonom tak ako to ukladá 13. článok ústavy SR

 

 

 

AD2 článok 23 ústavy SR

(1) sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť.

 

 (3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody

v tomto prípade sa jedna o úpravu štátnych karantén ktoré boli zavedené v začiatku pandémie covid 19 a podmieňovanie prechodu hraníc výsledkom testu covid 19 ktoré tak isto neboli upravené zákonom a povinnosť nebola uložená zákonom . taktiež sa tento článok ústavy dotýka obmedzenia pohybu v núdzovom stave v spojitosti so zákazom vychádzania , kedy tato povinnosť nebola uložená zákonom ale nižším právnym predpisom

 

AD3

 skutočnosť že UVZ vydáva vyhlášky ktoré nesú vnútorný rozpor a sú prjímané v rozpore so zákonom 400/2015 Z.z. ,sú prijímané v rozpore  so zákonom 387/2002 Z.z.

Rozšírenú právomoc uvz ktorú jej vláda sr udelila novelou zákona 286/2020 ktorá umožnila UVZ a RUVZ vydávať všeobecne záväzné právne akty a uplatňovať ich zverejnením vo vestníku vlády a iných úradných tabuliach je toto nariadenie a zákon v rozpore s ústavou sr a zákonom o riadení krajiny v krízových situáciách Núdzový stav je vymedzený ústavným zákonom číslo 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu , zákon o bezpečnosti štátu ,podľa ktorého môže byt núdzový stav vyhlásený vládou SR za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti s pandémiou covid19.

Postup orgánov verejnej moci počas núdzového stavu vymedzuje zákon číslo 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Krízové riadenie predstavuje postup pri riešení krízovej situácie, ktorou je okrem iného aj núdzový stav, a zákon o krízovom riadení upravuje  aj orgány krízového riadenia, medzi ktoré patrí vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, NBS, bezpečnostná rada kraja, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, bezpečnostná rada okresu a obec. Úrad Verejného Zdravotníctva nie je ústredným orgánom štátnej správy , a teda nie je ani orgánom krízového riadenia; tým je naopak ministerstvo zdravotníctva a samozrejme vláda SR

 

ÚVZ vydáva opatrenia podľa ustanovenia § 48 zákona o verejnom zdraví, ktoré v prvých dvoch odsekoch rozlišuje medzi ohrozením verejného zdravia a ohrozením verejného zdravia II. stupňa. S termínom ohrozenie verejného zdravia následne operujú ods. 3 a 4, pričom práve na základe ustanovenia v ods. 4 ÚVZ vydáva  svoje opatrenia v súvislosti s krízou COVID-19. V ods. 5 je uvedený termín ohrozenie zdravia II. stupňa, ktorý je dôvodom na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zo znenia ods. 5 vyplýva, že , ak ohrozenie verejného zdravia dosiahne II. stupeň, ÚVZ musí podať  návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a prípadné iné návrhy podľa taxatívneho výpočtu v §

48 ods. 5 zákona o verejnom zdraví.

Z toho potom vyplýva, že Opatrenia ÚVZ, ktoré ÚVZ momentálne vydáva, má ÚVZ vydávať v čase ohrozenia verejného zdravia I. stupňa, pričom, ak ohrozenie dosiahne II. stupeň, ÚVZ je povinné podať návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie vrátane prípadných osobitných návrhov, a tým by jeho kompetencia vydávania opatrení mala skončiť. Dochádza  k  odstupňovaniu kompetencií orgánov štátnej správy v závislosti od závažnosti ohrozenia verejného zdravia, čo má svoju základnú  logiku. V prípade, ak ohrozenie verejného zdravia ešte nedosahuje II. stupeň, svoje úlohy je sposobilý plniť priamo ÚVZ a RUVZ podľa § 48 ods. 4 zákona o verejnom zdraví. V prípade, ak ohrozenie verejného zdravia dosiahne II. stupeň, ÚVZ by mal svoje konanie podľa § 48 ods. 5 obmedziť do tej miery, že podá návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie, a tým naplní svoju kompetenciu a ďalej by sa malo postupovať podľa zákona o civilnej ochrane, ako vyplýva aj z dôvodovej správy k právnej úprave.

 

podľa článku ústavy 123

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Z tohto článku vyplývajú hneď dva zasadne rozpory s postupom UVZ v čase pandémie covid 19 a s "oslobodením " UVZ spod záväznosti legislatívneho procesu podľa zákona 400/2015 Z.z.

 

"Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach " tieto medze vymedzuje už spomínaný zákon 387/2002 Z.z. podľa ktorého UVZ prekročilo svoju právomoc , Zároveň však Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon. ďalšia časť článku 123 ustanovuje legislatívny proces ktorý je obsiahnutý v dotknutom zákone 400/2015 Z.z. , ústava slovenskej republiky neustanovuje možné výnimky vyhlasovania všeobecne záväzných predpisov preto je potrebne v záujme zákonnosti a ústavnosti postúpiť uvedené procedurálne a legislatívne nedostatky na preskúmanie ústavným sudom SR. totiž pri odovzdaní kompetencii UVZ došlo a naďalej dochádza k zjavným rozporom s viacerými zákonmi a ústavou SR.

 

AD4

Podľa článku ústavy 7 (5)

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Medzi tieto medzinárodné zmluvy patri aj Dohovor o Ľudských právach ktorý je pri prijímaní opatrení spojených s pandémiou covid 19 a obmedzením ľudských práv a slobôd nadradený ako hierarchicky najvyšší právny predpis . Zároveň pri rozhodovaní organov verejnej moci a orgánov činných v trestnom konaní ma prednosť pred všeobecnými právnymi predpismi .

Podľa čl. 45 Charty základných práv Európskej únie  „Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov.“

Podľa čl. 52  Charty základných práv Európskej únie „akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd.“

 

Podľa Čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.

 

Podľa čl. 2 Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

 

Podľa čl. 14 ods. 1  Charty základných práv Európskej únie „každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu.“

 

Tieto ustanovenia ktoré sú uvedené sa dotýkajú najmä podmienenému prístupu k prezenčnej výučbe žiakov , výsledkom testu zákonného zástupcu alebo samotného žiaka , takéto správanie štátnych organov je hrubo diskriminačne a stavia "netestovaných " uchádzačov o vzdelanie do nevýhody kedy sú nútený absolvovať tzv. dištančnú formu štúdia ktorá však je v porovnaní s prezenčnou, diskriminačná, skutočnosťou že nie je možné spravodlivo ohodnotiť žiaka klasifikačnou známkou. čo prakticky úplné splna diskriminačné segregovanie deti a je rozporne nie len s ustanoveniami medzinárodných zmlúv ktoré majú prednosť pred slovenskými právnymi predpismi ale aj so zákonom 245/2008 Z.z. ktorý ustanovuje rovnocenný prístup k vzdelávaniu , rovnako je takáto segregácia v rozpore so zákonom 365/2004 Z.z.

 

v spojitosti s vyhlásením núdzového stavu ma podľa zákona č.227/2002 Z.z. článku 5 ods (5)

 

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a)

nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy

 

armáde bola uložená povinnosť výkonu mimoriadnej služby , v súvislosti s plnením úloh či už pri prvom celoplošnom testovaní ( spoločná zodpovednosť) alebo aj po zvyšok času , výkon mimoriadnej služby môže nariadiť len prezident SR , do dnešného dna nie je verejne známe kto počas pandémie covid 19 v krízovej situácii a v núdzovom stave nariadil armáde výkon mimoriadnej situácie a či toto nariadenie vydal Prezident SR v tak ako mu to ukladá ústavný zákon 227/2002 Z.z.

 

V ďalšom bode je potrebne upozorniť na skutočnosť ktorá sa týka zákona 355/2007 Z.z.§58 ods 5 ktorý bol na návrh prezidenta SR zrušený ústavným sudom SR . Napriek tejto skutočnosti NRSR dopĺňala tento zrušený paragraf v apríli roku 2021 . čim opäť dochádza k porušovaniu právomoci a nerešpektovaniu / pohŕdaniu súdnym rozhodnutím ústavného sudu

 

nakoľko ústavný sud rozhodoval vo vašom podaní a podaní poslancov nrsr a rozhodol o ústavnosti výnimky zo zákazu vychádzania počas núdzového stavu , dávam do pozornosti že podanie nebolo komplexné a neboli v ňom spomenuté všetky podmienky kladené UVZ a to aj práva na vzdelanie , v súvislosti s týmto rozhodnutím je potrebne uviesť že rozsudok bol napadnutý dvoma ústavnými sudcami a tiež pripájam rozhodnutie ESLP

o vplyve opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát a základné práva [2020/2790(RSP)] 2 okrem iného v zhode s Benátskou komisiou uviedol, že „keďže na boj proti pandémii sú potrebné núdzové opatrenia riadené vládou, ktoré sú v súlade so zásadami právneho štátu, základnými právami a s demokratickou zodpovednosťou a ktoré by mali byť základným kameňom všetkého úsilia o kontrolu šírenia ochorenia COVID-19; keďže mimoriadne právomoci si vyžadujú dodatočnú kontrolu, aby sa zabezpečilo, že sa nepoužijú ako zámienka na trvalejšiu zmenu rovnováhy síl; keďže opatrenia prijaté vládami by mali byť nevyhnutné, primerané a dočasné; keďže mimoriadne právomoci sú spojené s rizikom, že dôjde k zneužitiu právomoci výkonnej moci a že po skončení núdzovej situácie zostanú vo vnútroštátnom právnom rámci, a preto sa musí zabezpečiť primeraný parlamentný a súdny dohľad, a to interný aj externý, ako aj vyvažujúce opatrenia, aby sa toto riziko obmedzilo.“. Európsky parlament ďalej uviedol, že „... dôvera voči opatreniam vlád a štátov je nesmierne dôležitá na zabezpečenie podpory a vykonávania prijatých núdzových opatrení; keďže na dosiahnutie tohto cieľa majú v demokracii zásadný význam transparentné, vedecky podložené a demokratické rozhodnutia, ako aj dialóg s opozíciou, občianskou spoločnosťou a so zainteresovanými stranami a ich zapojenie.. a núdzové opatrenia musia byť nediskriminačné a vlády nesmú využívať núdzové právne predpisy na presadzovanie obmedzení základných práv, keďže vlády musia takisto vykonať rad ďalších opatrení na zníženie potenciálneho negatívneho vplyvu na životy ľudí, ktorý by tieto opatrenia mohli mať.“.

dostupne na : Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_SK.htm

 

Záver : Vážený Generálny prokurátor , touto cestou vás vyzývame v zmysle vašich povinnosti vyplývajúcich z vašej funkcie aby ste bezodkladne konal , nie ste povinný svoje konanie preverovať ústavným sudom a pokiaľ zistite že tvrdenia ktoré uvádzame sa zakladajú na pravde započnite trestné stíhanie proti zúčastneným a zodpovedným osobám ktoré pristupujú k menežovaniu pandémie v rozpore so svojimi kompetenciami a právnymi predpismi platnými v SR.

 

Z morálneho hľadiska dnes vidíme rozklad spoločnosti , množstvo príslušníkov PZ odmieta poslúchať nezákonne rozkazy vidíme stále sa stupňujúcu diskrimináciu , nátlak a spoločnosť , občania sú už unavený ,  stratili dôveru v zákony, preto sa na vás obraciam  v dôvere že ste posledná možnosť zákonnej nápravy a v mene občanov ktorým verejne sprístupníme tento list a ktorý budú čakať na vašu reakciu a pomoc a prinavrátenie právneho štátu kde pravo nevychádza z bezprávia .

 

 

 

S úctou OZ Dôstojnosť Slovenska                                    

Bauerova 1205/7 Košice                                                  

04023 sídlisko KVP

ičo: 53626974

 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes