Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

12.9.21 DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKEJ BYTOSTI

VKontakte
Asi najvyššiu právnu váhu ma DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKEJ BYTOSTI
TENTO DOHOVOR JE AJ VĎAKA ČLÁNKU 7 ODS. 5 ZÁKONA 460/1992 HIERARCHICKY NAJVYŠŠIE POSTAVENÝ PRÁVNY AKT tu netreba riešiť zákon 355/2007zb ani kolíziu ústavy s nariadeniami ÚVZ.
 
Raz je jasne dané že medzinárodné zmluvy sú nadradené našim zákonom tak sú im nadradené a bodka. Čím sa stanovila hierarchia kde slovenské zákony majú nižšiu právnu silu ako medzinárodné dohovory ktoré sú tak isto od stupňované a najvyššiu absolútnu silu ma práve PRIORITA ĽUDSKEJ BYTOSTI takže vaše zdravie ma prednosť pred verejným zdravím.
 
V zmysle ustanovenia článku 7 (5) sú všetky ostatné nariadenia irelevantné, či sa zakladajú alebo nezakladá ju na zákone, či má alebo nemá ÚVZ kompetenciu (nemá pozn autora).
 
Článok 2
 
Priorita ľudskej bytosti
Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.
 
Článok 3
 
Spravodlivý prístup k starostlivosti o zdravie
Zmluvné strany prijmú v rámci svojej jurisdikcie zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie spravodlivého prístupu k starostlivosti o zdravie, pričom sa bude brať do úvahy tak potreba zdravotnej starostlivosti, ako aj dostupné zdroje.
 
Článok 4
 
Profesionálne štandardy
Každý zásah do oblasti zdravia vrátane výskumu sa musí robiť v súlade s príslušnými zmluvnými záväzkami a štandardmi.
 
KAPITOLA II
 
SÚHLAS
Článok 5
 
Všeobecné pravidlá
Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.
Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku.
Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.
 
KAPITOLA III
 
SÚKROMNÝ ŽIVOT A PRÁVO NA INFORMÁCIE
 
Článok 10
 
Súkromný život a právo na informácie
(1)Každý má právo, aby sa rešpektoval jeho súkromný život v súvislosti s informáciami o jeho zdraví.
(2)Každý má právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Prianie jednotlivca nebyť o ňom informovaný sa dodrží.
(3)Vo výnimočných prípadoch možno v záujme pacienta zákonom obmedziť práva pacienta uvedené v odseku 2.
 
KAPITOLA V
 
VEDECKÝ VÝSKUM
 
Článok 15
 
Všeobecné pravidlá
Vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa bude vykonávať slobodne a s prihliadnutím na ustanovenia tohto dohovoru a iných právnych noriem zabezpečujúcich ochranu ľudskej bytosti.
 
Článok 16
 
Ochrana osôb, ktoré sú zaradené do výskumu
 
Výskum sa môže vykonávať na ľuďoch iba po splnení všetkých týchto podmienok:
 
a)neexistuje iná porovnateľne efektívna alternatíva k výskumu na ľuďoch,
 
b)riziká pre danú osobu nie sú v disproporcii s možným prospechom výskumu,
 
c)výskumný projekt schválil kompetentný orgán po nezávislom zhodnotení jeho vedeckého prínosu vrátane zhodnotenia dôležitosti cieľa výskumu a multidisciplinárneho preverenia jeho etickej prijateľnosti,
 
d)osoby podstupujúce výskum boli informované o svojich právach a zárukách, ktoré im na ich ochranu poskytuje zákon,
 
e)nevyhnutný súhlas podľa článku 5 bol výslovne vyjadrený a zdokumentovaný. Takýto súhlas možno kedykoľvek slobodne zrušiť.
 
Odhlasovaná novela 355/2007 ktorá prihliada na použitie Kovid pasov je nepoužiteľná, nakoľko práva a povinnosti možno ukladať len v rozsahu zákona a na jeho základe, tento suchý odsek, veta alebo ako to nazvať nestanovuje a nevymedzuje, žiadne podmienky a hranice aplikácie tohto predpisu, tie ma upraviť až podzákonný predpis ktorý nie je záväzný.
Prijatý zákon nadväzuje na nariadenie európskeho parlamentu o použití Kovid pasov ktorý však v bode 36 vyslovene hovorí
POUŽITIE KOVID PASOV NESMIE BYŤ PODMIENKOU VOĽNÉHO POHYBU to znamená, že samotné nariadenie je sporné
To čo sa tu prijalo 23.7. Je len obrovský podvod, zákony majú. Len takú silu akú majú odozvu v spoločnosti.
 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes