Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Že právo na hotovosť? A aké prosím vás? Všetky dokumenty z Bruselu, o ktorých sa nedávno hlasovalo v NR SR, plus dokument z NR SR..!!
Featured

Že právo na hotovosť? A aké prosím vás? Všetky dokumenty z Bruselu, o ktorých sa nedávno hlasovalo v NR SR, plus dokument z NR SR..!!

VKontakte

Obrovská diskusia sa spustila po sociálnych sieťach ohľadom digitálneho eura a o údajnom práve na hotovosť. Na deň 9.4.2024 sa vyhlásil štrajk pred NR SR, kde som sa priamo zúčastnil hlasovania vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet a podal priame dôkazy, že to, čo dávam verejnosti ohľadom digitalizácie, tak všetko priznali (viac tu) !! Poslanci NR SR neboli nadšení zo mňa, pretože nechceli dopustiť aby som tam bol a podal skutočnú pravdu o klamstvách takzvanej Vlády SR! Dokonca ešte hneď ráno poslanec NR SR pán Ľupták tohto výboru presviedčal ľudí, že v ten deň sa o ničom nebude hlasovať. Hneď na to členka a kandidátka za ĽSNS ma šla presviedčať tiež o tomto !! Nedal som sa zmanipulovať a šiel som. Celé Slovensko zrazu bolo na nohách ako ich vytúžení politici klamú !! Dokonca akože alternatívne média začali propagandy s klamstvami ako nedávno Infovojna s agentkou Laššákovou, že sa o ničom nehlasovalo. A ozaj, kde ste boli všetci do teraz aj s politikmi? Ak by som to neurobil, tak nikto by sa o tomto klamstve nedozvedel !! Alebo taký pán Heredoš so svojim kolegom Mazurekom zrazu dávali zostrihnuté videá zo zasadnutia výboru a pritom tam vôbec neboli, ale bol som to výlučne ja aj s ľuďmi a nie títo farizeji !! A dnes sú zrazu všetci ticho?

Dôkaz o hlasovaní, kde som bol aj ja prítomný a dával otázky pánovi z NBS!!
Sledovať od: 1hod:45 min. Sledovať od: 1hod:45 min.
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11369?termNr=9
Moja prvá otázka na pána z NBS - dôkazy z nemeckej vlády:

Klikni na:
Nemecký dokument dokazuje konšpiračné teórie: vyčlenené digitálne euro !!
Moja druhá otázka na pána z NBS:.

Klikni na:
Nebezpečné rozšírenie mandátu: Európska centrálna banka sa plne angažuje v klimatickom šialenstve

Vysielanie na sociálnych sieťach:

https://t.me/dostojneslovensko/3523

https://fb.watch/rrBQu4gbUs/

Ochrana hotovostných platieb v ústave - Čo je možné podľa európskeho práva?

Ďalšia konšpiračná teória sa naplnila! Prezidentka ECB Christine Lagarde - Digitálne euro nebude anonymné.

Šéfka ECB Lagardeová v rozhovore - Digitálne euro na dohľad nad občanmi EÚ

Ako chce ECB a Európska komisia tajne zrušiť naše finančné súkromie

Samozrejme, že kápo Fico aj s ministrami o čom šli na Summite Rady Eú 17.-19. apríla 2024 (dôkaz tu a tu) Preto všetci o tom mlčia !!

Ale teraz poďme poporiadku s dokumentami z Bruselu !!

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Klikni na:

Samit eurozóny, 27. októbra 2023 - Fico súhlasí s digitálnym eurom !!

O tom čo sa nedávno hlasovalo v NR SR som spoločnosť varoval v tomto článku

1.7.2023 Digitálny prevrat eura je tu a všetci o tom mlčia!!

Prvý dokument o ktorom bolo prvé hlasovanie (8 ZA a dvaja PROTI)

Sledovať od: 1hod:45 min. 
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11369?termNr=9

O tomto dokumente som aj varoval začiatkom júna 2023 (viac tu, alebo aj v tomto roku tu)

Legislatívne observatórium (tu a tu)

V Bruseli 28. 6. 2023

COM(2023) 369 final

2023/0212(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zavedení digitálneho eura

28/06/2023 Legislatívny návrh zverejnený COM(2023)0369 

19.10.2023 Postúpenie výboru oznámené v parlamente, 1. čítanie

19.10.2023 Postúpenie pridruženým výborom oznámené v parlamente

Celý dokument: Click to Open PDF

Všetci o tom vedeli a dokonca aj Výbory NR SR a všetci poslanci NR SR !!! Lenže ja som nemlčal a verejnosť varoval !! 

Ak sa pozrieme na Výbory NR SR zvlášť na výbor pre financie a rozpočet, krásne všetkých tiež usvedčuje, že vedeli o tomto ešte vo februári a v marci 2024. 

Bratislava 5. marca 2024 Číslo: 616/2024 

P o z v á n k a

v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 13. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční

 9. apríla 2024 (t. j. utorok) o 12.00 hod.  (otvor si dôkaz tu)

9. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení digitálneho eura, KOM (2023) 369

odôvodní:  minister financií SR L. Kamenický

spravodajca: poslanec NR SR R. Šalitroš   

10. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o eurobankovkách a eurominciach ako zákonnom platidle, KOM (2023) 364

odôvodní:  minister financií SR L. Kamenický

spravodajca: poslanec NR SR P. Ľupták

Pozrime sa bližšie na toto nariadenie, o ktorom tvrdia, že právo na hotovosť a proti digitálnemu euru, a o ktorom sa hlasovalo vo "výbor pre financie a rozpočet", druhé hlasovanie, kde v skutočnosti sa o tom mlčí. 

Sledovať od: 1hod:45 min.
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11369?termNr=9

2023/0208 (COD) Zákonné platidlo eurobankoviek a euromincí

Brussels, 28.6.2023 COM(2023) 364 final 2023/0208 (COD)

Legislatívne observatórium (tu)

28/06/2023 Legislatívny návrh zverejnený COM(2023)0364

Vyberám z dokumentu


V článku 5 sa stanovujú podmienky, za ktorých by bolo z právneho hľadiska možné odmietnuť akceptovať eurovú hotovosť. Takéto odmietnutie musí byť dobromyseľné, musí sa zakladať na oprávnených dôvodoch a byť v súlade so zásadou proporcionality so zreteľom na konkrétne okolnosti, za ktorých sa má vykonať platba. Dôkazné bremeno pri preukazovaní, že tieto podmienky sú v prípade takýchto dobromyseľných výnimiek podmienených okolnosťami splnené, znáša príjemca platby. V článku 5 sa v demonštratívnom zozname stanovujú dva oprávnené dôvody, na základe ktorých možno odmietnuť eurovú hotovosť, konkrétne ponúknutie bankoviek s hodnotou, ktorá je zjavne neprimeraná sume, ktorá sa má vyrovnať, a mimoriadny prípad, keď v príslušnom čase podnik nemá k dispozícii hotovosť na vydávanie alebo by v dôsledku danej platby nemal k dispozícii dostatok hotovosti na vydávanie na uskutočňovanie bežných transakcií.
V článku 6 sa Komisia splnomocňuje na prijatie ďalších výnimiek zo zásady povinného akceptovania menovoprávnej povahy prostredníctvom delegovaných aktov. Tieto výnimky by mali byť odôvodnené a primerané, nemali by oslabovať účinnosť postavenia eurovej hotovosti ako zákonného platidla a mali by byť povolené len za predpokladu, že sú k dispozícii iné prostriedky na vyplatenie peňažných dlhov.

Delegované a vykonávacie akty (články 10, 11)
Komisia bude mať právomoc prijímať delegované akty. V článku 10 sa objasňuje postup, ktorý sa má dodržiavať pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v článku 6.
V článku 11 sa uvádza, že v súvislosti s postupom prijímania vykonávacích aktov stanoveným v článku 9 Komisii pomáha výbor.

Interakcia medzi eurobankovkami a euromincami a digitálnym eurom (článok 15)
V článku 15 sa vyžaduje vzájomná zameniteľnosť hotovosti a digitálneho eura za nominálnu hodnotu a v záujme predídenia pochybnostiam sa stanovuje právo platiteľa vybrať si medzi platbou v hotovosti a v digitálnom eure v prípadoch, keď sa uplatňuje povinné akceptovanie oboch foriem v súlade s týmto nariadeniam, a to najmä s tými ustanoveniami, ktoré sa dotýkajú povinného akceptovania (t. j. s článkami 4, 5, 6 a 7), ako aj s nariadením o digitálnom eure.

(3) V odporúčaní Komisie o rozsahu a účinkoch eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla12 sa uvádza spoločné vymedzenie zákonného platidla – eurobankoviek a euromincí.
(4) Súdny dvor Európskej únie v rozsudku z 26. januára 202113 objasnil, že pojem „zákonné platidlo“ uvedený v článku 128 ods. 1 ZFEÚ predstavuje pojem práva Únie, ktorý si vyžaduje v celej EÚ autonómny a jednotný výklad14. Po druhé Súdny dvor konštatoval, že pojem „zákonné platidlo“ s postavením platobného prostriedku vyjadreného v menovej jednotke znamená, že „tento platobný prostriedok nemôže byť vo všeobecnosti odmietnutý ako úhrada dlhu vyjadreného v tej istej menovej jednotke v jeho nominálnej hodnote a bez prirážok pre platiteľa s účinkom splnenia peňažnej povinnosti“15. Po tretie Súdny dvor uviedol, že členské štáty, ktorých menou je euro, môžu v zásade obmedziť povinnosť akceptovať eurobankovky a euromince s ohľadom na dôvody verejného záujmu a v súlade so svojimi právomocami mimo oblasti menového práva a menovej politiky a iných výlučných právomocí Únie za predpokladu, že tieto obmedzenia sú odôvodnené cieľom verejného záujmu a sú mu primerané16.
(5) Akceptovanie eurobankoviek a euromincí ponúkaných ako platobný prostriedok možno vo výnimočných prípadoch odmietnuť, ak k odmietnutiu dôjde dobromyseľne, na základe oprávnených dôvodov a konkrétnych okolností, ktoré príjemca platby nemôže ovplyvniť, a ak je odmietnutie primerané. Odmietnutie napríklad možno odôvodniť, ak je eurobankovka ponúkaná na účely vyrovnania peňažného dlhu neprimeraná v porovnaní so sumou dlžnou príjemcovi platby, napríklad ak sa ponúkne dvestoeurová bankovka na vyrovnanie dlhu nižšieho než päť eur. Ako sa stanovuje v nariadení Rady č. 974/98, s výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu žiadna strana by nemala byť povinná akceptovať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby bolo v prípade potreby v neskoršej fáze možné zaviesť ďalšie výnimky z povinného akceptovania eurovej hotovosti, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ v záujme doplnenia tohto nariadenia zavedením ďalších výnimiek zo zásady povinného akceptovania pre eurozónu ako celok. Komisia môže takéto ďalšie výnimky prijať iba v prípade, že sú potrebné, primerané svojmu cieľu a zachováva sa nimi účinnosť postavenia eurovej hotovosti ako zákonného platidla. Právomocou Komisie prijímať delegované akty na účely zavedenia ďalších výnimiek zo zásady povinného akceptovania eurovej hotovosti by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov prijímať v súlade s vlastnými právomocami v oblastiach spoločných právomocí vnútroštátne právne predpisy, ktorými by sa zaviedli výnimky z povinného akceptovania vyplývajúceho z postavenia zákonného platidla v súlade s podmienkami, ktoré stanovil Súdny dvor Európskej únie v rozsudku v spojených veciach C-422/19 a C-423/19. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Článok 10
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
3. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Článok 15
Interakcia medzi eurobankovkami a euromincami a digitálnym eurom
1. Eurobankovky a euromince a digitálne euro sú vzájomne zameniteľné za nominálnu hodnotu.
2. Príjemcovia platby v prípade peňažného dlhu v eurách akceptujú platby v eurobankovkách a eurominciach podľa ustanovení tohto nariadenia bez ohľadu na to, či akceptujú platby v digitálnom eure v súlade s nariadením [XXX o zavedení digitálneho eura]. Ak je akceptovanie eurobankoviek a euromincí a digitálneho eura povinné v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia [XXX o zavedení digitálneho eura], platiteľ je oprávnený vybrať si platobný prostriedok.

Celý dokument: 

Click to Open PDF

Na základe týchto nariadení bolo prijaté takzvané a údajné právo na hotovosť (smejem sa), na Slovensku schválila Národná rada 15. júna novelu ústavy, ktorá v zásade ukladá obchodníkom povinnosť prijímať hotovosť, avšak majitelia obchodov si zachovávajú právo odmietnuť prijatie z „rozumných alebo všeobecne platných dôvodov“Je však plná medzierObchodníci budú mať právo odmietnuť prijatie z „primeraných alebo všeobecne platných dôvodov“. Pri tejto formulácii si možno predstaviť početné výnimky, o ktorých rozhodujú bežné zákony. Vôbec sa právo na hotovostnú platbu skutočne neposilnilo, no symbolický efekt pre neznalosť verejnosti nemožno prehliadnuť. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy (tu). Samozrejme, že Uhríkovci, SmeroHlas hlasovali ZA a zobrali právo na povinnosť hotovosti !!

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1472
Dátum doručenia: 23. 2. 2023
 
Príklad Dôvodová správa (tu)uvádza presne ako nariadenie 2023/0208 (COD) Zákonné platidlo eurobankoviek a euromincí "pozri vyššie".
 
Cieľom tohto návrhu ústavného zákona je:
 
zakotviť v Ústave Slovenskej republiky právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom, pričom zákon ustanoví podmienky a obmedzenia tohto práva, čím bude na úrovni Ústavy Slovenskej republiky predpokladaná bližšia zákonná úprava, aktuálne jej zodpovedá najmä zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Pri platbách za nákup tovarov a poskytnutie služieb sa tak zabezpečí, že platba v hotovosti ostane aj v budúcnosti ako jedna z dostupných možností. (to znamená, možná dostupná možnosť a nie povinnosť)
 
Na základe existujúcej legislatívy a poznatkov daňovej správy je možné konštatovať, že krok ako zavedenie povinného bezhotovostného styku nad určitý limit v právnom poriadku SR je možné vnímať ako opatrenie nielen na obmedzenie podvodných konaní v daňovej oblasti, ale aj ako opatrenie na boj proti praniu špinavých peňazí, na boj proti korupcii a trestnej činnosti či pri ochrane pred financovaním terorizmu.
 
Odporúčam tento článok aby ste pochopili zmysel tohto zákona !! 
 
 
Aby toho nebolo málo, tak tu je ďalší dôkaz z Výboru NR SR pre európske záležitosti, že o všetkom a všetci vedeli, nielen europoslanci, ale aj poslanci NR SR !!!
 
O tomto dokumente som robil vysielanie tu
19 Uznesenie VEZ 19 (Pracovný program EK - priority SR) Uznesenie (tu
 
Sú to brutálne veci, ktoré zatajujú !!
 
 
 
 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes