Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

25.5.21 Digitálny pas

VKontakte

Začalo to minulou vládou, ktorá pripravila skoro všetky zákony, vyhlášky, uznesenia a nová vláda v tomto pokračuje za pomoci opozície, Hnutí, mimoparlamentných strán.

https://dostojneslovensko.eu/blog/blog-o-politike/29-suhra

 

Aj o tom tomto zatajili politici a europoslanci:

„Tím Európa“ poskytli 2,2 miliardy EUR a naliehavo vyzvali k účasti všetkých partnerov. Cez nástroj COVAX sa začali distribuovať dávky vakcín, o ktoré by sme sa mali v prvom polroku 2021 podeliť so všetkými krajinami s nízkymi a strednými príjmami. To by malo stačiť na zaočkovanie všetkých ich pracovníkov v zdravotníctve a aspoň 3 % ich obyvateľstva, pričom tento podiel by sa mal do konca roka zvýšiť aspoň na 20 %.

 

Rada 13. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=SK

Rada 30. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1632 13 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 v schengenskom priestore, v ktorom odporučila členským štátom, ktoré sú viazané schengenským acquis, aby uplatňovali zásady, spoločné kritériá, spoločné prahové hodnoty a spoločný rámec opatrení stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1632&from=SK

 

Už viete prečo minulá vláda schválila elektronické recepty, alebo zmenu v Ústave SR o mimoriadnej službe, alebo zmena liekovej politiky!?

https://dostojneslovensko.eu/blog/blog-o-politike/33-mimoriadna-sluzba

Preto to nová vláda môže používať v zákonoch, v núdzovom stave a podobne.

 

 Vedeli ste aj o tom, že očkovať by radi chceli strednú triedu, chudobnú triedu ( triedu s nižším príjmom ) !? Samozrejme, že poslanci NR SR si odhlasovali, že sa nezúčastnia plošného očkovania - čo myslíte, že prečo!?

 

Celý dokument o takzvanom zelenom digitálnom pase:


V Bruseli 17. 3. 2021

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

 

Návrh

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie)

 

 

 

1.KONTEXT NÁVRHU

 • Dôvody a ciele návrhu

V súlade s Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú oprávnený pobyt v členskom štáte alebo sa v ňom oprávnene zdržiavajú, môžu voľne cestovať na území iných členských štátov za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky. Politika, ktorú vypracovala Únia a ktorá zabezpečuje absenciu akýchkoľvek kontrol osôb pri prekračovaní vnútorných hraníc, teda prináša výhody nielen občanom Únie, ale aj štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú právo cestovať v rámci EÚ. Niektoré obmedzenia, prijaté členskými štátmi na obmedzenie šírenia koronavírusu 2 spôsobujúceho ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19, však ovplyvnili uplatňovanie uvedeného práva. Tieto opatrenia často pozostávali z obmedzení vstupu alebo iných osobitných požiadaviek vzťahujúcich sa na cezhraničných cestujúcich, napríklad povinnosť podrobiť sa karanténe alebo samoizolácii alebo podstúpiť test na infekciu SARS-CoV-2 pred príchodom a/alebo po ňom.

Rada s cieľom zabezpečiť koordinovaný, predvídateľný a transparentný prístup k prijatiu obmedzení slobody pohybu 13. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19, ktoré rieši situáciu občanov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Únie alebo v nej majú oprávnený pobyt 1 . V súlade s bodom 17 odporúčania Rady (EÚ) 2020/1475 by členské štáty mohli vyžadovať, aby sa osoby cestujúce z rizikových oblastí v inom členskom štáte EÚ podrobili karanténe/samoizolácii a/alebo aby sa podrobili testu na infekciu vírusom SARS-CoV-2 pred príchodom a/alebo po ňom.

Na preukázanie súladu s rôznymi požiadavkami sa od cestujúcich požadovalo, aby poskytli rôzne druhy listinných dôkazov, ako sú lekárske potvrdenia, výsledky testov alebo vyhlásenia. Neexistencia štandardizovaných a zabezpečených formátov viedla k tomu, že cestujúci mali problémy s uznávaním nimi predkladaných dokladov, a dokonca sa objavili správy o falšovaných alebo pozmenených dokladoch 2 . Tieto problémy, ktoré môžu viesť k zbytočným prieťahom a prekážkam, sa pravdepodobne ešte zhoršia, keďže čoraz viac Európanov sa testuje a očkuje proti ochoreniu COVID-19 a dostáva o tom potvrdenie. Európska rada túto záležitosť začala riešiť. Členovia Európskej rady vo svojom vyhlásení, ktoré bolo prijaté po neformálnych videokonferenciách 25. a 26. februára 2021 3 , vyzvali, aby sa pokračovalo v práci na spoločnom prístupe k potvrdeniam o očkovaní.

Medzi členskými štátmi panuje zhoda, pokiaľ ide o používanie takýchto potvrdení na lekárske účely, aby sa napríklad zabezpečilo riadne sledovanie medzi prvou a druhou dávkou, ako aj prípadných potrebných posilňovacích dávok. Členské štáty pracujú na príprave potvrdení o očkovaní, pričom často využívajú informácie dostupné v imunizačných registroch.

Komisia spolupracuje s členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva, dobrovoľnej siete spájajúcej vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické zdravotníctvo, na príprave interoperability potvrdení o očkovaní. Sieť elektronického zdravotníctva prijala 27. januára 2021 usmernenia o potvrdení o očkovaní na lekárske účely, ktoré aktualizovala 12. marca 2021 4 . V týchto usmerneniach sa vymedzujú centrálne prvky interoperability, konkrétne minimálny súbor údajov pre potvrdenia o očkovaní a jedinečný identifikátor. Sieť elektronického zdravotníctva a Výbor pre zdravotnú bezpečnosť zriadený na základe článku 17 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ 5 pracujú aj na spoločnom štandardizovanom súbore údajov pre potvrdenia o výsledkoch testov COVID-19 6 , usmerneniach týkajúcich sa potvrdení o prekonaní ochorenia a príslušných súborov údajov a koncepte interoperability zdravotných potvrdení 7 .

Komisia na základe doteraz vykonanej technickej práce vo svojom návrhu nariadenia o digitálnom zelenom osvedčení [COM(2021)/xxx], ktorý sa predkladá súčasne s týmto návrhom, navrhuje zriadiť celoúnijný rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie potvrdení o očkovaní v rámci EÚ ako súčasť digitálneho zeleného osvedčenia. Tento rámec by mal zároveň zahŕňať aj iné potvrdenia vydané počas pandémie COVID-19, konkrétne doklady potvrdzujúce negatívny výsledok testu na infekciu vírusom SARS-CoV-2, ako aj dokumenty potvrdzujúce, že dotknutá osoba prekonala predchádzajúcu infekciu koronavírusom SARS-CoV-2. To umožňuje osobám, ktoré nie sú zaočkované alebo ktoré ešte nemali možnosť byť zaočkované, využívať takýto interoperabilný rámec, čím sa uľahčuje ich cestovanie. Hoci napríklad deti zatiaľ nemôžu využívať očkovanie proti ochoreniu COVID-19, mali by mať možnosť získať potvrdenie o teste alebo prekonaní ochorenia, ktoré by mohli získať aj rodičia v ich mene.

Rámec stanovený v návrhu nariadenia o digitálnom zelenom osvedčení [COM(2021)/xxx] sa vzťahuje na občanov Únie alebo ich rodinných príslušníkov, ktorí môžu byť štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby sa rovnaký rámec vzťahoval na iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členského štátu EÚ a sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

Podľa článku 77 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia vypracuje politiky, v ktorých stanoví podmienky, za ktorých majú štátni príslušníci tretích krajín slobodu cestovať v rámci Únie. Niektoré opatrenia prijaté členskými štátmi na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 však mali vplyv na slobodu cestovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Únie alebo v nej majú oprávnený pobyt. Tieto opatrenia často spočívali v obmedzeniach vstupu alebo iných osobitných požiadavkách, ktoré sa vzťahujú na cezhraničných cestujúcich, s mimoriadne vysokým vplyvom na osoby žijúce v pohraničných regiónoch a prekračujúce hranice v rámci ich každodenného života, pokiaľ ide o prácu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, nakupovanie, kultúrne a rekreačné činnosti, ako je požiadavka podstúpiť karanténu alebo samoizoláciu alebo testovať sa na infekciu COVID-19 pred príchodom a/alebo po príchode.

V odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475 sa stanovuje koordinovaný prístup v týchto kľúčových oblastiach: uplatňovanie spoločných kritérií a prahových hodnôt pri rozhodovaní o tom, či zaviesť obmedzenia voľného pohybu, mapovanie rizika prenosu ochorenia COVID-19, publikované Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 8 , na základe dohodnutého farebného kódu, a koordinovaný prístup, pokiaľ ide o prípadné opatrenia, ktoré sa môžu primerane uplatňovať na osoby pohybujúce sa medzi oblasťami v závislosti od úrovne rizika prenosu v uvedených oblastiach.

Rada 30. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1632 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 v schengenskom priestore, v ktorom odporučila členským štátom, ktoré sú viazané schengenským acquis, aby uplatňovali zásady, spoločné kritériá, spoločné prahové hodnoty a spoločný rámec opatrení stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475. Na zabezpečenie interoperability medzi rôznymi technickými riešeniami pre potvrdenia o očkovaní, vyvíjanými v členských štátoch, z ktorých niektoré už začali uznávať potvrdenia o očkovaní s cieľom oslobodiť cestujúcich od určitých obmedzení, sú potrebné jednotné podmienky vydávania, overovania a uznávania potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní ochorenia.

Rámec pre digitálne zelené osvedčenie, ktorý je potrebné zriadiť, by mal stanoviť formát a obsah potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní ochorenia. Komisia tiež navrhuje, aby rámec pre digitálne zelené osvedčenie zabezpečil, že tieto potvrdenia sa budú môcť vydávať v interoperabilnom formáte a budú spoľahlivo overiteľné, keď ich držiteľ predloží v iných členských štátoch, čím sa uľahčí cestovanie v rámci Európskej únie.

Potvrdenia by mali obsahovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné. Vzhľadom na to, že osobné údaje obsahujú citlivé lekárske údaje, mala by sa zabezpečiť veľmi vysoká úroveň ochrany údajov a mali by byť zachované zásady minimalizácie údajov. Rámec pre digitálne zelené osvedčenie by si predovšetkým nemal vyžadovať zriadenie a správu databázy na úrovni EÚ, ale mal by umožňovať decentralizované overovanie digitálne podpísaných interoperabilných certifikátov.

V navrhovanom nariadení (EÚ) 2021/XXX sa zohľadňuje prebiehajúce úsilie na medzinárodnej úrovni, ako napríklad pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších špecializovaných agentúr Organizácie Spojených národov, ktorého cieľom je stanoviť špecifikácie a usmernenia na používanie digitálnych technológií na dokumentovanie stavu očkovania. Tretie krajiny by sa mali nabádať k tomu, aby uznávali digitálne zelené osvedčenie pri rušení obmedzení ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. To by mohlo zahŕňať najmä interoperabilitu medzi technologickými systémami zriadenými na celosvetovej úrovni a systémami zriadenými na účely tohto nariadenia na uľahčenie cestovania v rámci Európskej únie.

 • Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Týmto návrhom nie sú dotknuté schengenské pravidlá, pokiaľ ide o podmienky vstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Navrhované nariadenie by sa v žiadnom prípade nemalo chápať tak, že má podporovať alebo uľahčovať obnovenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré musia zostať krajným opatrením podliehajúcim podmienkam stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/399 (Kódex schengenských hraníc) 9 .

Cieľom návrhu je rozvíjať ďalšie politické iniciatívy, prijaté počas pandémie COVID-19 v oblasti voľného pohybu a cestovania, na ktorých je založený, ako napríklad odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475, odporúčanie Rady (EÚ) 2021/119, odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 a odporúčanie Rady (EÚ) 2021/132 10 . Konkrétne sa v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475 opisujú všeobecné zásady, na základe ktorých by členské štáty mali koordinovať svoje kroky pri prijímaní a uplatňovaní opatrení na ochranu verejného zdravia v reakcii na pandémiu COVID-19, a v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/912 sa uvádza zoznam tretích krajín, z ktorých by sa mali povoliť cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, ako aj funkcie a potreby, v prípade ktorých sú cesty z nevyhnutných dôvodov povolené bez ohľadu na tretiu krajinu pôvodu. Komisia bude v blízkej budúcnosti pozorne sledovať vplyv druhého uvedeného odporúčania v praxi a navrhne zmeny podľa vývoja v tejto oblasti.

 • Súlad s ostatnými politikami Únie

Tento návrh je súčasťou súboru opatrení EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19. Vychádza najmä z predchádzajúcej technickej práce vykonanej vo Výbore pre zdravotnú bezpečnosť a v sieti elektronického zdravotníctva, dobrovoľnej siete spájajúcej vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické zdravotníctvo.

Tento návrh je v súlade s politikou Únie v oblasti prisťahovalectva štátnych príslušníkov tretích krajín.

Existujúce právne predpisy EÚ neobsahujú žiadne ustanovenia o vydávaní, overovaní a uznávaní potvrdení preukazujúcich zdravotný stav držiteľa, aj keď predloženie takýchto potvrdení môže byť potrebné na upustenie od určitých obmedzení práva na cestovanie uložených počas pandémie. Preto je potrebné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí interoperabilita a bezpečnosť takýchto potvrdení.

V tomto návrhu sa zohľadňuje prebiehajúce úsilie na medzinárodnej úrovni, napríklad pod záštitou špecializovaných agentúr Organizácie Spojených národov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na základe medzinárodných zdravotných predpisov, ktorého cieľom je stanoviť špecifikácie a usmernenia na používanie digitálnych technológií na dokumentovanie stavu očkovania. Tretie krajiny by sa mali nabádať k tomu, aby uznávali digitálne zelené osvedčenie pri rušení obmedzení ciest, ktoré nie sú nevyhnutné.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

 • Právny základ

V článku 77 ods. 2 písm. c) ZFEÚ sa stanovuje, že Únia stanoví podmienky, za ktorých štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Únie alebo v nej majú oprávnený pobyt, majú počas krátkeho obdobia slobodu voľne cestovať v rámci Únie. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Cieľom návrhu je uľahčiť cestovanie štátnym príslušníkom tretích krajín v rámci EÚ počas pandémie COVID-19 vytvorením spoločného rámca pre vydávanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia COVID-19. To by malo štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte alebo v ňom majú oprávnený pobyt a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov, umožniť preukázať, že spĺňajú požiadavky v oblasti verejného zdravia, ktoré v súlade s právom Únie uložil členský štát určenia. Cieľom návrhu je tiež zabezpečiť, aby sa obmedzenia slobody cestovať, ktoré sú v súčasnosti zavedené na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, mohli zrušiť koordinovaným spôsobom, keď budú k dispozícii ďalšie vedecké dôkazy.

Týmto návrhom sa nestanovuje povinnosť ani právo na očkovanie. Stratégie očkovania patria do vnútroštátnej právomoci členských štátov.

 • Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Ciele tohto návrhu, a to uľahčiť cestovanie v Únii počas pandémie ochorenia COVID-19 vytvorením bezpečných a interoperabilných potvrdení týkajúcich sa stavu očkovania, testovania a prekonania ochorenia držiteľa, nie je možné uspokojivo dosiahnuť jednotlivými členskými štátmi, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Absencia opatrení na úrovni EÚ by pravdepodobne viedla k tomu, že členské štáty by prijali rôzne systémy, čo by viedlo k problémom pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, pri uplatňovaní ich slobody cestovať, pokiaľ ide o uznanie dokladov, ktoré im boli vydané v iných členských štátoch. Predovšetkým je potrebné dohodnúť sa na technických normách, ktoré sa majú používať na zabezpečenie interoperability, bezpečnosti a overiteľnosti vydávaných osvedčení.

 • Proporcionalita

Opatrenia EÚ môžu priniesť značnú pridanú hodnotu pri riešení uvedených výziev a sú jediným spôsobom, ako možno dosiahnuť a zachovať zjednotený a kompatibilný rámec.

Prijatie jednostranných alebo nekoordinovaných opatrení týkajúcich sa zdravotných potvrdení v súvislosti s COVID-19 môže viesť k opatreniam, ktoré obmedzujú možnosť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oprávnení cestovať v rámci Únie, absolvovať takúto cestu.

V súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/XXXX, ktoré sa v plnej miere uplatňujú na toto navrhované nariadenie, by sa uplatňovanie navrhovaného nariadenia malo po prekonaní pandémie COVID-19 pozastaviť, keďže od uvedeného momentu nie je opodstatnené ukladať štátnym príslušníkom tretích krajín povinnosť predkladať akékoľvek zdravotné doklady pri cestovaní v rámci Únie. Zároveň by sa jeho uplatňovanie malo obnoviť, ak WHO vyhlási inú pandémiu v dôsledku šírenia SARS-CoV-2, jeho variantu alebo podobných infekčných chorôb s epidemickým potenciálom.

 • Výber nástroja

Nariadenie zabezpečuje priame, okamžité a spoločné vykonávanie práva EÚ vo všetkých členských štátoch.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

 • Konzultácie so zainteresovanými stranami

V návrhu sa zohľadňujú pravidelné diskusie s členskými štátmi, technické výmeny v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť a siete elektronického zdravotníctva, dostupné informácie o vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácii a relevantné dostupné vedecké dôkazy.

 • Získavanie a využívanie expertízy

Návrh vychádza z technických výmen v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť a siete elektronického zdravotníctva, z informácií uverejnených centrom ECDC o epidemiologickej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19 a z relevantných dostupných vedeckých dôkazov.

 • Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na naliehavosť situácie Komisia nevykonala posúdenie vplyvu.

 • Základné práva

Z tohto návrhu vyplýva spracovanie osobných údajov vrátane zdravotných údajov. Existujú možné vplyvy na základné práva jednotlivcov, konkrétne v súvislosti s článkom 7 charty, pokiaľ ide o rešpektovanie súkromného života, a článkom 8, pokiaľ ide o právo na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov jednotlivcov vrátane zberu osobných údajov, prístupu k nim a ich používania má vplyv na právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov podľa charty. Zásah do týchto základných práv musí byť opodstatnený.

Pokiaľ ide o právo na ochranu osobných údajov vrátane bezpečnosti údajov, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 11 . Neplánuje sa žiadna výnimka z režimu ochrany údajov Únie a členské štáty musia zaviesť jasné pravidlá, podmienky a rozsiahle záruky v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov. Navrhovaným nariadením sa nevytvára európska databáza s informáciami o očkovaní, vykonaní testovania alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Na účely navrhovaného nariadenia sa osobné údaje musia zahrnúť len do vydaného potvrdenia, ktoré by malo byť chránené pred falšovaním a manipuláciou.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Na financovanie opatrení na podporu tejto iniciatívy sa bude vzťahovať legislatívny finančný výkaz predložený spolu s návrhom nariadenia (EÚ) 2021/XXX.

5.ĎALŠIE PRVKY

 • Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Neuplatňuje sa.

 • Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

V článku 1 návrhu sa opisuje predmet navrhovaného nariadenia.

V článku 2 sa stanovuje zrýchlené nadobudnutie účinnosti nariadenia.

2021/0071 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Podľa schengenského acquis sa štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí oprávnene vstúpili na územie členského štátu, môžu slobodne pohybovať na území všetkých ostatných členských štátov počas 90 dní v rámci obdobia 180 dní.

(2)Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 30. januára 2020 vyhlásil stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s globálnym šírením koronavírusu 2 spôsobujúceho ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19. WHO 11. marca 2020 dospela k záveru, že ochorenie COVID-19 možno charakterizovať ako pandémiu.

(3)S cieľom obmedziť šírenie vírusu prijali členské štáty rôzne opatrenia, z ktorých niektoré mali vplyv na cestovanie na územie členských štátov a v rámci nich, ako napríklad obmedzenia vstupu alebo požiadavky, aby cezhraniční cestujúci absolvovali karanténu.

(4)Rada 13. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 12 .

(5)Rada 30. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1632 13 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 v schengenskom priestore, v ktorom odporučila členským štátom, ktoré sú viazané schengenským acquis, aby uplatňovali zásady, spoločné kritériá, spoločné prahové hodnoty a spoločný rámec opatrení stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475.

(6)Mnohé členské štáty začali alebo plánujú začať iniciatívy týkajúce sa vydávania potvrdení o očkovaní. Aby sa však tieto potvrdenia mohli účinne využívať v súvislosti v cezhraničným cestovaním v rámci Únie, musia byť plne interoperabilné, bezpečné a overiteľné. Je potrebné, aby sa členské štáty dohodli na spoločnom prístupe, pokiaľ ide o obsah, formát, zásady a technické normy takýchto potvrdení.

(7)Už teraz niekoľko členských štátov oslobodilo očkované osoby od určitých cestovných obmedzení. Ak členské štáty uznávajú dôkaz o očkovaní ako základ pre oslobodenie od cestovných obmedzení zavedených v súlade s právom Únie s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19, ako sú požiadavky na absolvovanie karantény/samoizolácie alebo na testovanie na diagnostikovanie infekcie vírusom SARS-CoV-2, malo by sa od nich vyžadovať, aby za rovnakých podmienok uznávali aj platné potvrdenia o očkovaní vydané inými členskými štátmi v súlade s návrhom nariadenia o digitálnom zelenom osvedčení [COM(2021)/xxx]. Toto uznávanie by malo prebiehať za rovnakých podmienok, čo znamená, že napríklad ak členský štát považuje za dostatočné podanie jednej dávky vakcíny, mal by tak postupovať aj v prípade držiteľov potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza podanie jednej dávky tej istej vakcíny. Z dôvodu verejného zdravia by sa táto povinnosť mala obmedziť na osoby, ktorým boli podané vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorým bolo udelené povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 14 . To by členským štátom nemalo brániť v tom, aby sa rozhodli, že budú uznávať potvrdenia o očkovaní vydané pre iné vakcíny proti ochoreniu COVID-19, napríklad vakcíny, ktorým príslušný orgán členského štátu udelil povolenie na uvedenie na trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES 15 , vakcíny, ktorých distribúcia bola dočasne povolená podľa článku 5 ods. 2 smernice 2001/83/ES, alebo vakcíny, ktoré boli zaradené do zoznamu látok na núdzové použitie WHO. V nariadení (EÚ) 2021/xxxx z xx 2021 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Vzťahuje sa na občanov Únie a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie.

(8)V súlade s článkami 19, 20 a 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, môžu štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú tieto ustanovenia, voľne cestovať na území ostatných členských štátov.

(9)S cieľom uľahčiť cestovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú právo na takéto cestovanie, na území členských štátov by sa mal rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia COVID-19 stanovený v nariadení (EÚ) 2021/xxxx vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa ešte uvedené nariadenie nevzťahuje, a to za predpokladu, že sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu alebo v ňom majú oprávnený pobyt a sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

(10)Aby sa však tieto potvrdenia mohli účinne využívať v súvislosti v cezhraničným cestovaním, musia byť plne interoperabilné.

(11)Toto nariadenie by sa nemalo chápať tak, že má uľahčovať alebo podporovať prijímanie cestovných obmedzení voľného pohybu alebo obmedzení iných základných práv v reakcii na pandémiu. Okrem toho akákoľvek potreba overenia potvrdení stanovených nariadením (EÚ) 2021/xxx nemôže byť sama osebe dôvodom na dočasné obnovenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach. Kontroly na vnútorných hraniciach by mali zostať krajným opatrením s výhradou osobitných pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) 2016/399 (Kódex schengenských hraníc) 16 .

(12)V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude implementovať.

(13)Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES 17 ; Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Hoci sa toto nariadenie na Írsko nevzťahuje, na účely uľahčenia cestovania v rámci Únie by aj Írsko mohlo vydávať potvrdenia, ktoré spĺňajú rovnaké požiadavky ako požiadavky na digitálne zelené osvedčenie, štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Írska alebo v ňom majú oprávnený pobyt, a členské štáty by takéto osvedčenia mohli uznávať. Írsko by tiež mohlo uznávať potvrdenia vydané členskými štátmi štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich území alebo v nich majú oprávnený pobyt.

(14)Pokiaľ ide o Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(15)Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES 18 .

(16)Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES 19 .

(17)Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ 20 .

(18)V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 21 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a Európskym výborom pre ochranu údajov, ktorí zaujali stanovisko [...],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty uplatňujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/XXXX [nariadenie o digitálnom zelenom osvedčení] na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí majú oprávnený pobyt na ich území alebo sa tam oprávnene zdržiavajú a sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda 

 

20.5.2021

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko v spolupráci s novinármi v zahraničí. Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes