Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Európske programy Horizon a Erasmus+, totálne zvrátenosti, ktoré podporili všetci !!

Európske programy Horizon a Erasmus+, totálne zvrátenosti, ktoré podporili všetci !!

VKontakte

 To sú také programy, že ten, kto si myslel, že nová vláda a s mimoparlamentnými stranami ako je Republika a ďalšie bojujú proti tomu čo prezentujú na sociálnych sieťach, tak ste vo veľkom omyle! Programy sú o Agende OSN 2030, dekabornizácia, očkovanie, digitalizácia, prevýchova, výskum embrií, podpora tretieho sektora, Eú Federácia a ďalšie zvrátenosti !! V skratke povedané, že Brusel má vo všetkom kompetencie, ktoré boli schválené v rokoch 2014, 2015 s rozšírením na ďalšie roky, o ktorých hlasoval aj snáď najväčší krikľúň Uhrík a bez hanby !! 

Erasmus+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk , https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk/about-erasmus/what-is-erasmus prevýchova mládeže a atď.

Horizon Program Európskej komisie pre výskum, vývoj a inovácie a atď ... http://www.h2020.sk/ , https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en , https://eraportal.sk/horizont-2020/ ..... 

  • S rozpočtom viac ako 70 mld € na obdobie 2014-2020 je to prioritný nástroj EÚ, ktorý sa predĺžil na ďalšie roky. Otázka. Kto bol vlastne vláda v rokoch 2014 -2020 !?

Od podpory pre tretí sektor až po výskumné organizácie, ako to je s programom viac tuVACCELERATE - European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform viac tu, alebo ...viac v článku, určite to pochopíte . 

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie

Viac tu

Rámcový program pre výskum a inovácie, „Digitalizácia, priemysel a vesmír“,  „Klíma, energetika a mobilita“ , „Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť“, 

V praxi zďaleka najväčšia časť prostriedkov Únie určených na výskum kmeňových buniek je vyhradená na používanie kmeňových buniek dospelých jedincov.

10. Európska komisia bude ďalej pracovať na širokom sprístupnení výsledkov výskumu kmeňových buniek financovaného Úniou výskumným pracovníkom v konečnom záujme pacientov vo všetkých krajinách.

11. Európska komisia podporí akcie a iniciatívy prispievajúce ku koordinovaniu a racionalizácii výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek v rámci zodpovedného etického prístupu. Komisia bude aj naďalej podporovať Európsky register línií ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Podpora takéhoto registra umožní monitorovanie existujúcich ľudských embryonálnych kmeňových buniek v Európe, prispeje k zvýšeniu ich využívania vedcami a pomôže zabrániť zbytočným deriváciám nových línií kmeňových buniek.

12. Európska komisia bude pokračovať v súčasnej praxi a nebude výboru konajúcemu v súlade s postupom preskúmania predkladať návrhy projektov obsahujúce výskumné aktivity, ktoré ničia ľudské embryá, vrátane získavania kmeňových buniek. Vylúčenie financovania tohto kroku výskumu však Únii nebráni vo financovaní následných krokov týkajúcich sa ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Hlasovanie tu čítaj, Uhrík sa zdržal hlasovania a ostatní ?? https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=129586&country=sk

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu 

Dokument tu, ktorý vám dokáže to, čo tvrdím po celý čas, že všetci politici sú klamári!! 

1. Osobitný program prispieva k všeobecným a špecifickým cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia … nariadenie o RP/PÚ.

2. Osobitný program má tieto operačné ciele:

a) posilniť excelentný základný výskum a výskum na hraniciach poznania; posilniť a šíriť excelentnosť, a to aj podporou širšej účasti v celej Únii;

b) posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciou a podľa potreby vzdelávaním a inými politikami vrátane komplementárnosti politík a činností v oblasti výskumu a inovácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a úrovni EÚ;

ba) podporiť vykonávanie politických priorít Únie, medzi ktoré patria najmä ciele udržateľného rozvoja a Parížska dohoda;

c) podporiť zodpovedný výskum a inováciu zohľadňujúc zásadu predbežnej opatrnosti;

ca) posilniť rodový rozmer v celom programe;

d) posilniť prepojenia európskeho výskumu a inovácie zamerané na spoluprácu naprieč sektormi a disciplínami vrátane spoločenských a humanitných vied;

da) posilniť medzinárodnú spoluprácu;

e) vytvárať prepojenia a rozvíjať výskumné infraštruktúry v celom európskom výskumnom priestore a poskytovať cezhraničný prístup;

g) pritiahnuť talenty, poskytovať odbornú prípravu výskumným pracovníkom a inovátorom, udržať ich v európskom výskumnom priestore, a to aj prostredníctvom mobility:

h) podporovať otvorenú vedu a zabezpečiť jej viditeľnosť pre verejnosť, ako aj otvorený prístup k vedeckým publikáciám a výskumným údajom s vhodnými výnimkami;

i) podporovať využívanie výsledkov výskumu a inovácie a aktívne šíriť a využívať výsledky, a to najmä s cieľom zvýšiť účinok súkromných investícií prostredníctvom pákového efektu a rozvíjať politiky;

m) dosahovať prostredníctvom misií v oblasti výskumu a inovácie ambiciózne ciele vo vymedzenom časovom rámci;

n) zlepšiť vzťah medzi vedou a spoločnosťou a ich vzájomné interakcie, vrátane viditeľnosti vedy v spoločnosti a šírenia vedeckých poznatkov, a podporiť zapojenie občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a tvorby;

p) zrýchliť transformáciu priemyslu, a to aj prostredníctvom rozvíjania inovačných zručností;

Hlasovanie, nikto nehlasoval proti : https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=129549&country=

SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+

Viac tu

Hlasovanie. Uhrík Za, všetci ZA - https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=108568&country=sk

SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa

Dokument TU

Hlasovanie: nikto nehlasoval proti !! https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=136904&country=sk

Ďalšie hlasovanie nájdete tu : https://mepwatch.eu/9/?&q=horizon

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes