Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Unesené dieťa: O návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí.......

Unesené dieťa: O návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí.......

VKontakte

 Ja osobne som to nazval a právom: Unesené dieťa. Je to nariadenie právneho rámca pre cezhraničné uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi! Je to také nariadenie, ktoré vás zosadí zo stoličky. Podpora detí v LGBTI, právo dieťaťa ohľadom sa rozhodovania už v školskom veku, kde rodič je iba bábka a súdy s Bruselom a s OSN sú nad práva rodičov a či sú rozvedení, alebo nie. Právo a súdne rozhodnutia musia rešpektovať všetky členské štáty bez ohľadu aké zákony majú. Nebudem sa tu rozpisovať, je to zbytočné, pretože dokument z Bruselu o ktorom sa nedávno hlasovalo všetko ukazuje v neprospech rodičov, hoci sa zdá, že je to v poriadku. No uznajte sami či je to všetko podľa Boha. Prv odporúčam tento článok: 28.4.2022 Schválili Európske občianstvo na prevýchovu detí a mládeže k zvráteným hodnotám Bruselu, a v tomto článku už uniesli vaše dieťa ohľadom očkovania: 24.6.2022 Rada Európy o očkovaní detí, rúško, digitálne pasy, hlasovanie o pandemickej zmluve s WHO!!

Na jednej strane slávny politici z novej vlády SR kričia, že nikdy to a to, ale na druhej strane !?

Hlasovanie v EP prebehlo 14.12.2023 !! Vedeli ste o tom? 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Páni Harabin s Ficom ako to je s tou Lisabonskou zmluvou !?

(viac tu: Zmluva o EÚ ústave, Lisabonská zmluva a ich zvrátenosti)

SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

 • A9-0368/2023
 
Vyberme si pár bodov z návrhu
 
 • Toto nariadenie sa týka uznávania rodičovstva dieťaťa, ktoré je určené v jednom členskom štáte, v inom členskom štáte. Všetky členské štáty sú povinné konať v najlepšom záujme dieťaťa, a to aj ochranou základného práva každého dieťaťa na rodinný život a zákazom diskriminácie dieťaťa na základe rodinného stavu alebo sexuálnej orientácie jeho rodičov alebo spôsobu, akým bolo dieťa počaté. Cieľom tohto nariadenia je preto chrániť základné práva a ďalšie práva detí vo veciach týkajúcich sa ich rodičovstva v cezhraničných situáciách, a to aj ich právo na identitu, nediskrimináciu a súkromný a rodinný život, pričom sa v prvom rade zohľadní úplné dodržiavanie zásady najlepšieho záujmu dieťaťa. Okrem toho je cieľom tohto nariadenia zabezpečenie právnej istoty a predvídateľnosti a zníženie trov konania a zaťaženia rodín, vnútroštátnych súdov alebo iných príslušných orgánov v súvislosti s konaniami o uznaní rodičovstva v inom členskom štáte, aby dieťa nestratilo v cezhraničnej situácii práva vyplývajúce z rodičovstva stanovenom v jednom členskom štáte. Aby sa dosiahli tieto ciele, na základe tohto nariadenia by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby uznávali rodičovstvo dieťaťa určené v inom členskom štáte na všetky účely.
 • Podľa článku 67 ods. 1 ZFEÚ vytvára Únia priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov.
 • čo vedie k právnym medzerám a vytvára právnu neistotu pre deti uplatňujúce svoje práva v cezhraničných situáciách, čo môže viesť následne k diskriminácii a nedodržiavaniu základných práv
 • (11a) Skutočnosť, že členský štát neuznáva rodičovstvo určené v inom členskom štáte, sa dotýka najmä dúhových rodín (LGBTIQ+ rodín), ako aj iných druhov rodín, ktoré nezodpovedajú modelu užšej rodiny. Platí to najmä v prípade, keď neexistuje žiadne biologické prepojenie medzi rodičmi a dieťaťom. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby deti požívali svoje práva a zachovali si právne postavenie v cezhraničných situáciách bez ohľadu na rodinnú situáciu a bez diskriminácie.
 • Na tento účel je nevyhnutné, aby členské štáty zabezpečili správne vykonávanie tohto nariadenia, aby sa verejný poriadok nepoužíval na obchádzanie povinností stanovených v tomto nariadení a aby sa toto nariadenie vykladalo v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
 • (14a) Členské štáty s podporou Komisie a Európskej siete odbornej justičnej prípravy by mali organizovať odbornú prípravu pre sudcov, expertov v oblasti práva a príslušné štátne orgány s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a uplatňovanie tohto nariadenia.
 • vo všetkých situáciách a okolnostiach sa musia rešpektovať práva dieťaťa
 • (17a) Prvoradým hľadiskom by mal byť najlepší záujem dieťaťa. Európsky súd pre ľudské práva výslovne uviedol, že najlepší záujem dieťaťa znižuje mieru voľnej úvahy zmluvných štátov pri uznávaní vzťahu dieťaťa a rodiča1a a že najlepší záujem dieťaťa zahŕňa právnu identifikáciu osôb zodpovedných za jeho výchovu, uspokojovanie jeho potrieb.....
 • alebo dieťaťa v inom druhu rodiny, ktorý nezodpovedá modelu užšej rodiny
 • ako je registrované partnerstvo
 • S prihliadnutím na vek a vyspelosť dieťaťa by sa v tomto nariadení takisto malo objasňovať právo detí mladších ako 18 rokov na možnosť vyjadriť svoje názory v konaniach, ktoré sa ich týkajú, ako stanovuje článok 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
 • (44a) S cieľom uľahčiť určenie rodičovského vzťahu medzi dieťaťom a rodičom alebo rodičmi v cezhraničnej situácii a uľahčiť uznávanie súdnych rozhodnutí a verejných listín týkajúcich sa rodičovského vzťahu a s cieľom prispieť k vykonávaniu tohto nariadenia, je vhodné, aby členské štáty pri plnom rešpektovaní štruktúry svojich vnútroštátnych súdov zvážili sústredenie právomoci v takýchto konaniach na čo najmenší počet súdov.
 • V súlade s článkom 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa a článkom 24 ods. 1 charty majú všetky deti právo vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a právo na to, aby sa ich názory zohľadňovali a brali vážne. Dieťaťu by sa mala poskytnúť možnosť byť vypočuté v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho týka. Počas konania podľa tohto nariadenia by sa preto zo zásady a v náležitých prípadoch malo dieťaťu, o ktorom sa vedie takéto konanie a ktoré je schopné sformulovať svoje názory, poskytnúť skutočnú a účinnú možnosť vyjadriť tieto názory, ktoré by mali zahŕňať jeho pocity a želania...
 • najmä ak sa považuje za porušenie najlepšieho záujmu dieťaťa
 • Ak súdy alebo iné príslušné orgány členského štátu vzniesli výnimku týkajúcu sa verejného poriadku, rozhodnutie súdu, ktorým sa určuje rodičovstvo, by malo platiť dovtedy, kým sa nevyčerpajú opravné prostriedky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a kým sa nevydá konečné rozhodnutie o výnimke týkajúcej sa verejného poriadku.
 • Právo dieťaťa vyjadriť svoje názory by sa malo zohľadňovať v zmysle článku 24 charty a vzhľadom na článok 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa v zmysle ich transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku a vnútroštátnych postupov, a to aj v súvislosti s verejnými listinami so záväzným právnym účinkom. Skutočnosť, že dieťa mladšie ako 18 rokov nemalo možnosť vyjadriť svoje názory, by však nemala byť automaticky dôvodom na zamietnutie uznania verejných listín so záväzným právnym účinkom.
 • Ak súdy alebo príslušné orgány členských štátov vzniesli výnimku týkajúcu sa verejného poriadku, rozhodnutie súdu, ktorým sa určuje rodičovstvo, by malo platiť dovtedy, kým sa nevyčerpajú opravné prostriedky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a kým sa nevydá konečné rozhodnutie o výnimke týkajúcej sa verejného poriadku
 • Ide o dôležitý krok, ktorý treba podniknúť na zníženie byrokracie a zlepšenie prístupu k voľnému pohybu v Únii ako prostriedkov na podporu rovnosti.
 • (89a) Vždy, keď vzniknú pochybnosti o výklade niektorého ustanovenia tohto nariadenia, je dôležité, aby vnútroštátni sudcovia využili mechanizmus prejudiciálneho konania podľa zmlúv, aby od Súdneho dvora Európskej únie získali jednotne uplatniteľný výklad.
 • pri zohľadnení najlepších záujmov dieťaťa.
 • Ak proti uplatneniu odseku 1 podáva odvolanie navrhovateľ, ktorý žiada o uznanie rodičovstva, ktoré už bolo usadené v inom členskom štáte, rozhodnutie súdu, ktorým sa určuje rodičovstvo, platí dovtedy, kým sa nevyčerpajú opravné prostriedky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a kým sa nevydá konečné rozhodnutie o výnimke týkajúcej sa verejného poriadku.

Celý dokument nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0368_SK.html aj s hlasovaním vo výboroch, ktoré prebehlo dosť dávno.

Lenže čo je na tom všetko zaujímavé? Pozrite sa na dátum 07/12/2022 Legislative proposal published COM(2022)0695, neviete náhodou, prečo sú o tom ticho všetci politici? 

Legislatívne observatórium tu

28/02/2023 to mali na stole Socialisti a demokrati, v ktorom zasadali a hlasovali Europoslanci za Smer-SD, až v októbri 2023 akože im zobrali členstvo. Na smiech a do plaču, takto klamať a verejne!? 

Čo také hlasovanie vážení poslanci za Smer-SD, ktorí sa tak oháňate na sociálnych sieťach?

Vyberám z hlasovania:

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162802&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162804&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162805&country=sk

V tomto Smer-SD mal jednoznačne hlasovať ZA!

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162822&country=sk

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162824&country=sk

V celkovom hlasovaní za návrh Komisie, Beňová sa iba zdržala hlasovania!! 

https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162511&country=sk

A takto môžeme pokračovať ďalej a ďalej

Ďalšie hlasovanie prebehlo 13.12.2023 o tomto

Legislatívne observatórium TU

Situácia detí zbavených slobody vo svete

Prv odporúčam tento článok aby ste pochopili zmysel tohto .....  27.11.2023 Nové usmernenia OSN otvárajú dvere pre pedofilov: konsenzuálny pohlavný styk s deťmi by už v budúcnosti nemal byť stíhaný

A9-0371/2023, celý dokument tuhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0371_SK.html

Vyberáme z dokumentu

 • so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2021 o právach detí vzhľadom na stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa
 • so zreteľom na svoje uznesenie z 3. mája 2022 s názvom Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete
 • so zreteľom na rezolúciu Rady Európy CM/Res(2023)3, ktorým sa ustanovuje Rozšírená parciálna dohoda o registri škôd spôsobených agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine
 • so zreteľom na vyhlásenie Rady Európy z Reykjavíku s názvom Zjednotení okolo našich hodnôt, ktoré bolo prijaté na jej štvrtom samite hláv štátov a predsedov vlád 16. a 17. mája 2023
 • keďže podľa článku 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa „sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“; keďže dieťa je v prvom rade dieťaťom bez ohľadu na etnický pôvod, pohlavie, národnosť, náboženstvo, sociálne a ekonomické zázemie, schopnosti, migračný alebo pobytový status alebo prípadné zdravotné postihnutie; keďže každé dieťa potrebuje osobitnú ochranu a má nárok na všetky práva zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa;
 • keďže „deti pozbavené osobnej slobody“ zahŕňajú deti pozbavené osobnej slobody v rámci výkonu spravodlivosti, z dôvodov súvisiacich s migráciou, v ústavoch vrátane ústavov pre deti so zdravotným postihnutím, vo väzení s primárnymi poskytovateľmi starostlivosti o ne, v kontexte ozbrojených konfliktov a z dôvodov národnej bezpečnosti; keďže súhlas rodičov alebo dieťaťa nie je rozhodujúci pre to, či dieťa je, alebo nie je pozbavené osobnej slobody;
 • keďže pozbavenie detí osobnej slobody, napr. ako trest za ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu alebo v mene tzv. cti nikdy nemôže spĺňať prísnu normui krajného opatrenia podľa článku 37 písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa a nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa

 A hlasovanie? Tak tu sa rozum zastaví ! https://mepwatch.eu/9/vote.html?v=162318&country=sk

Harabinovo „sebavedomé obhajovanie záujmov Slovenska v EÚ“

Minister spravodlivosti Harabin ako člen vlády podporil Lisabonskú zmluvu, ktorou členské štáty prichádzali o svoje kompetencie. To bol ten záujem Slovenska? Súčasťou zmluvy bola i tzv. Charta práv, ktorú si budú súdy vo veciach týkajúcich sa rodiny vykladať, ako budú chcieť. A už sa to deje.

Revolúcia, ktorá ide proti rodine a manželstvu, prebieha salámovou metódou. Pred časom Súdny dvor EÚ rozhodol v kauze „Coman“, že pojem „manželský partner“ sa vo veciach týkajúcich sa povolenia pobytu v členskom štáte vzťahuje i na „manžela“ rovnakého pohlavia, a to i v takom členskom štáte, v tomto prípade v Rumunsku, ktorý manželstvo osôb rovnakého pohlavia nepozná. Pointa je v tom, že súd tak rozhodol na návrh generálneho zástupcu Watheleta, ktorý sa v odôvodnení odvolával okrem iného na Chartu práv EÚ. Ďalšie koliesko salámy je odrezané.

Ale to, že takto súdy budú rozhodovať, niekdajšie Mikloškovo KDH rozpoznalo už pred mnohými rokmi. Len právnický gigant Harabin to zrejme nevedel, keď pred desiatimi rokmi Chartu podporil. Dnes chce bojovať proti LGBT.

Mikloško hlasoval proti Lisabonskej zmluve v roku 2008 a Mikloško v roku 2002 ako člen KDH navrhoval a hlasoval za Deklaráciu o zvrchovanosti členských krajín EÚ v kultúrno-etických otázkach, aby nám Únia nevnucovala LGBT ideológiu.

A podporovateľ Charty a Lisabonskej zmluvy tu hovorí, že on je ten, ktorý sa hlásil k sebavedomému obhajovaniu záujmov Slovenska v Európskej únii, a že Mikloško je ten, ktorý sa k tomu nehlásil. Takto sa správajú podvodníci. Je to oplzlosť. Zdroj

Pre ostatných to je len ukážka slovenských bojovníkov, ktorým môžete ďakovať za tieto zvrátenosti. 

Obrázok použitý Zdroj

Článok nenavádza a ani nie je o rasizme, xenofóbii a podobne. Poukazuje na politické klamstvá !!

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes