Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Hlasovanie za financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny
Featured

Hlasovanie za financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

VKontakte

Pamätáte ako opoziční bojovníci kričali, že kto financuje utečencov z Ukrajiny? Len škoda, že zabudli povedať ľuďom skutočnú pravdu! Všetko riadi Brusel a politici to zakrývajú zvlášť Smer-SD, Republika, Taraba, Pellegrini, SNS, Národná Koalícia s Huliakom, Oľano, Ľsns a ďalší. Takéto návrhy sa pred schvaľovaním v EP posielajú vládam, aj výborom NR SR !! Takže vedia o všetko a mlčia! Tu nájdete všetky výbory NR SR aj s členmi . Z EÚ prv to má výbor NR SR pre Eú záležitosti a Zahraničný výbor. Toto nemôžu politici ani argumentovať, klamať a tajiť, pretože sa o všetko dočítate v Uzneseniach výboroch! 

Toto, čo schválili v EP a v Rade Eú sa muselo prijať či chceme, alebo nie! Oni si to odhlasujú bez nášho vedomia a my to plaťme!? 

SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2022 na rozpočtový rok 2022 – financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Legislatívne observatórium: V EP prijaté ešte 25/04/2022, Zdroj

Z dokumentu!!

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 prijatý s konečnou platnosťou 24. novembra 2021[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027[3] (nariadenie o VFR),

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, ktorý prijala Komisia 22. apríla 2022 (COM(2022)0262),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022, ktorú Rada prijala 16. mája 2022 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09095/2022 – C9- 0182/2022),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0181/2022),

Komisia navrhuje, aby sa z rozpočtu Únie poskytla v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Nástroja na riadenie hraníc a víza (BMVI) suma 400 miliónov EUR na financovanie nákladov na prvé prijatie a registráciu osôb utekajúcich z Ukrajiny v nadväznosti na nezákonnú, nevyvolanú a neopodstatnenú útočnú vojnu, ktorú vedie Ruská federácia proti Ukrajine od 24. februára 2022;

B. keďže návrh opravného rozpočtu č. 3/2022 je jedným z prvkov, ktoré sa používajú na dosiahnutie navrhovaných 400 miliónov EUR, spolu so zmenami pracovných programov pre tematické nástroje AMIF a BMVI na roky 2021 – 2022, na základe ktorých sa poskytuje suma 124 miliónov EUR vo forme núdzovej pomoci v rámci každého programu, a s návrhom na presun rozpočtového orgánu (DEC 11/2022) na posilnenie fondu AMIF o 52,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 74 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže čistý vplyv návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022 na výdavky predstavuje zvýšenie prostriedkov fondu AMIF o 99,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a zvýšenie o 176 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, z toho 76 miliónov EUR pre AMIF a 100 miliónov EUR pre BMVI;

1. víta návrh opravného rozpočtu č. 3/2022, ako ho predložila Komisia;

2. pripomína záväzok Parlamentu aktivovať všetky dostupné rozpočtové nástroje Únie s cieľom naďalej poskytovať čo najsilnejšiu hospodársku a finančnú podporu Ukrajine a ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine; opätovne zdôrazňuje potrebu solidarity medzi členskými štátmi a spoločných opatrení v reakcii na tok miliónov utečencov utekajúcich z Ukrajiny vrátane prerozdelenia utečencov; zdôrazňuje význam pokračujúcej podpory Moldavskej republike pri presune osôb do členských štátov v rámci platformy solidarity; naliehavo vyzýva najmä Komisiu, aby nastavila a využívala finančné prostriedky určené na programy cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a členskými štátmi na obdobie rokov 2021 – 2027 s cieľom zvýšiť odolnosť komunít žijúcich na hraniciach vzhľadom na prebiehajúcu utečeneckú krízu;

3. pripomína, že Parlament zabezpečil v rokovaniach o VFR zvýšenie prostriedkov nástroja BMVI o 1 miliardu EUR, aby program mohol v plnej miere plniť svoje ciele; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia sa rozhodla znížiť finančné prostriedky nástroja BMVI s cieľom kompenzovať v priebehu VFR posilnenie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť o 63 miliónov EUR a Europolu o 185 miliónov EUR; trvá na svojom stanovisku, že nové úlohy agentúr si vyžadujú nové zdroje a nemali by byť na úkor existujúcich programov alebo agentúr;

4. zdôrazňuje, že ani fond NextGenerationEU (tu čítaj o čom to je), jeho zložka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ani flexibilita v rámci súčasného viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 nepostačujú na plné krytie finančných potrieb vyvolaných vojnou na Ukrajine; okrem toho očakáva, že hospodárska a sociálna situácia v Únii sa v nadchádzajúcich mesiacoch ešte viac zhorší, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby urýchlene zaviedli potrebné mechanizmy solidarity a kompenzácie;

5. je hlboko znepokojený tým, že VFR už narazil na svoje limity a nepostačuje na to, aby sa ním naďalej udržateľným spôsobom riešili mnohé vnútorné a vonkajšie krízy; poukazuje najmä na potrebu zvýšiť strop okruhu 4, aby sa zohľadnili skutočné finančné potreby Únie v oblasti migrácie a riadenia hraníc; vyzýva preto Komisiu, aby čo najskôr, najneskôr však v prvom štvrťroku 2023, vykonala hĺbkové preskúmanie fungovania súčasného VFR a čo najskôr predložila legislatívny návrh komplexnej revízie VFR; predpokladá, že v takejto revízii sa zohľadnia dlhodobé dôsledky vojny na Ukrajine a prijaté núdzové opatrenia;

6. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022;

7. poveruje svoju predsedníčku, aby vyhlásila opravný rozpočet č. 2/2022 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečila jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom. Zdroj aj s hlasovaním vo výbore EP

Celkové hlasovanie Vás privedie do šialenstva! Všetci sú spolu! 
V PDF sú ďalšie hlasovania, hoci sa zdajú byť celkom v pohode, lenže Vás upozorním, že ak sa tomu nerozumiete, nešírte paniku, nezmysli!! Príklad v bode 15. a 19. . Lebo niektoré body sú predložené v dobrom a preto sa vám môže zdať, že niektorí hlasovali správne. V bode 15. ohľadom Ruska sa Uhrík úboho zdržal, čo jasne dal najavo komu slúži . 
 
Všetci ZA! Uhrík s Radačovskym sa síce úboho iba zdržali hlasovania, lenže veľmi dobre sa vie, že v EP zdržať sa hlasovania má celkom iný význam! Totiž súhlasia s týmto. Funguje to inak než v NR SR!! Beňová s Čížom síce boli neprítomní ale zasa mali svoju pomoc Hajšela kandidáta za Smer - SD, a mali to všetci na stole z Eú Komisie ešte pred aprílom 2022!! Len by ma zaujímalo prečo Smeráci o tom mlčia a tvrdia verejnosti klamstvami, že to nie Brusel! Žeby preto, lebo veľký Fico jasne povedal, že bez Bruselu ani krok?
 
 
 
 
NextGenerationEU je o všetkom zvrátenom. LGBTI, zdravie a podobne "tu" Next Generation EU je názov pre súbor opatrení (politík, balíkov – pomenovanie podľa chuti) v celkovej výške 750 miliárd eur, ktorý prichádza na obdobie 2021 - 2027 nad rámec štandardného rozpočtu EÚ (ktorý je vo výške 1 074 miliárd eur na sedem rokov) na základe dohody členských štátov z leta 2020. Polovica z tohto balíka je forma pôžičky a nie eurofondy ako sa tu snažia politici presviedčať. Druhú polovicu Brusel si šiel požičať zo zahraničných bánk. Takže všetko aj tak budeme splácať len my obyvatelia. Ale o tom už v druhom článku aj dôkazmi. 

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
  
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes