Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

25.10.2022 Ako málo stačí k zavedeniu povinného očkovania mRNA vakcínami, po nových zisteniach z Bruselu už im nič nebude brániť

VKontakte

Tento článok bol vydaný ešte 24.7.2022. Dnes 25.10.2022 ho aktualizujeme 

Tí, ktorí tvrdia, že povinné očkovanie génovou terapiou (3) nebude, tak ste vo veľkom omyle!! 

Článok aktualizovaný 25.10.2022 po nových závažných informáciách z Bruselu!! Tu klikni - Znepokojujúce dokumenty EÚ odhaľujú, že nič nekončí, a Tu klikni - EÚ sa zaviazala k blokovaniu, očkovacím pasom, FFP2 mandátom...... Po schválení vakcín v Štandardné schválenie viď zoznam - dokument dole, už to môžu zaviesť!! Aj vďaka schválenia a podpory Rady Európy - Tu klikni.

Ďalšie odhalenie použitia mRNA vakcín proti osýpkam a...Tu klikni

Začneme prv Ústavným súdom SR:

ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY POVINNÉHO OČKOVANIA: AKO SKÚMA PROPORCIONALITU POVINNÉHO OČKOVANIA ÚSTAVNÝ SÚD?

Príkladom skúmania ústavnosti povinného očkovania môže byť napríklad Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2013 zo dňa 10.decembra 2014 (ďalej len „Nález“). Z množstva porovnávaných ústavných práv v tomto Náleze, na účely tohto textu vyberáme porovnanie, kedy bolo na pomyselné misky váh postavené na jednej strane právo na nedotknuteľnosť osoby a ochranu jej súkromia a na druhej strane právo na ochranu verejného zdravia.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli, alebo dole pod článkom. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie - budete veľmi prekvapení!! A toho sa veľmi boja, že sa o tom verejnosť dozvie!! A sa aj dozvie veľmi rýchlo!!

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Test proporcionality

Úvodom však Ústavný súd s prihliadnutím na predmet konania doplnil, že (i) povinné očkovanie je spojené s bezprostredným zásahom do telesnej integrity človeka, ktorej ochrana spadá pod rozsah ochrany práva na súkromie fyzickej osoby v zmysle čl. 16 ods. 1 ústavy, a ďalej doplnil, že (ii) v zmysle ústavy (čl. 16ods. 1 ústavy) musí ísť pri zásahu (obmedzení) do práva na súkromie o zásah (obmedzenie práva na súkromie – uložením povinnosti) vo forme zákona. Tento aspekt možno v zmysle predmetného Nálezu  považovať za splnený v prípade, ak povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu je ustanovená zákonom.

V prvom kroku testu proporcionality (legitimita cieľa zásahu) Ústavný súd konštatoval, že zásah do súkromia v podobe povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu možno považovať za vhodný, pretože reálne umožňuje dosiahnuť legitímny cieľ spočívajúci v ochrane zdravia obyvateľov, resp. ochrane obyvateľstva pred vznikom a šírením prenosných smrteľných ochorení. Ústavný súd v tomto kroku  poukázal aj na širokú mieru diskrécie štátu pri výbere prenosných ochorení, voči ktorým má záujem štát ochrániť svojich obyvateľov napríklad povinnosťou podrobiť sa povinnému očkovaniu.

V druhom kroku testu proporcionality Ústavný súd skúma nevyhnutnosť zásahu na dosiahnutie určitého cieľa. Ústavný súd vo vyššie uvedenom náleze v tejto súvislosti konštatoval, že zásah do súkromia v podobe povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu je nevyhnutný na dosiahnutie legitímneho cieľa na príklad v prípade, ak k dňu zásahu a v súlade so stupňom poznania v danej oblasti a technickým a praktickým možnostiam vedného odboru medicíny neexistuje účinnejší spôsob predchádzania vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení ako očkovanie.

Tretí krok testu proporcionality (tzv. test proporcionality v užšom slova zmysle) sa skladá z dvoch postupov. Prvý postup obsahuje test zachovania maxima z obidvoch základných práv a v prípade ak to nie je možné, druhým postupom je použitie vážiaceho vzorca, ktorým sa dáva do pomeru intenzita zásahu do jedného základného práva s mierou uspokojiteľnosti druhého základného práva, pričom intenzita zásahu a miera uspokojenia následne nadobudne buď nízku, strednú, alebo podstatnú hodnotu.

Vzhľadom na skutočnosť, ktorú konštatoval aj ústavnú súd, že v prípade očkovania nie je objektívne možné vzhľadom na podstatu obidvoch základných práv zabezpečiť ich maximum, Ústavný súd pristúpil k vážiacej formule.

Mieru zásahu do práva na súkromie v tomto spore vyhodnotil ústavný súd ako strednú až podstatnú, a to práve preto, že nie vždy je potrebné nevyhnutne pristúpiť k zásahu do telesnej integrity podaním farmaceutickej látky. V súčasnosti napríklad právna úprava povinného očkovania ukladá povinnosť lekára pred vykonaním očkovania vykonať lekárske vyšetrenia očkovaného, povinnosť zohľadniť zdravotné kontraindikácie a poučiť fyzickú osobu o všetkých aspektoch očkovania a dopadoch na zdravotný stav.

Taktiež legislatíva upúšťa od povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu v prípade výskytu zdravotných kontraindikácií osoby, ktorá má byť očkovaná. Ďalším nástrojom môže byť aj inštitút zodpovednosti za škodu spôsobenú v prípade nesprávneho postupu zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prípadnej škode na zdraví očkovaného.

Mieru uspokojiteľnosti verejného záujmu na ochrane života a zdravia obyvateľstva predchádzaním vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení považoval Ústavný súd pri povinnom očkovaní za podstatnú, pretože ide o najefektívnejší postup ako nielen priamo predchádzať vzniku a šíreniu prenosných smrteľných ochorení, ale aj postup, ktorým preukázateľne možno úplne eradikovať prenosné smrteľné ochorenia. Ako príklad Ústavný súd uviedol epidémiu pravých kiahní. Ďalej ústavný súd uviedol, že v prípade upustenia od povinného očkovania neexistuje porovnateľne účinný spôsob predchádzania vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení.

Záver Ústavného súdu

Z uvedeného vyplýva, že podstatná miera uspokojiteľnosti verejného záujmu na ochrane života a zdravia obyvateľstva predchádzaním vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení prevažuje stredný až podstatný záujem na ochrane práva na súkromie fyzických osôb, a preto je nutné dať prednosť verejnému záujmu na ochrane života a zdravia obyvateľstva predchádzaním vzniku a šírenia prenosných smrteľných ochorení zabezpečovaným povinným očkovaním.

Na tomto mieste je však potrebné uviesť, že Ústavný súd sa zaoberal najmä problematikou povinného očkovania detí. Ústavný súd navyše v Náleze uviedol, že: „rozsah povinného očkovania, t. j. proti ktorým prenosným ochoreniam štát ukladá povinnosť očkovať (resp. pred vznikom a šírením ktorých prenosných smrteľných chorení sa štát rozhodne obyvateľov chrániť), je otázkou výsostne expertnou apolitickou a v tomto smere má štát širokú mieru diskrécie a ústavnému súdu neprináleží zasahovať do tejto otázky výberu prenosných smrteľných ochorení, voči ktorým štát ukladá povinné očkovanie. Aj z tohto pohľadu je zásah do súkromia vhodný.“ Analogická aplikovateľnosť jeho záverov aj v rámci súčasnej diskusie o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID – 19 preto nemusí byť vylúčená.

Zdroj:https://www.grandoaklaw.com/

 

Dôkaz č.1: Nález Ústavného súdu v PDF!!

Dôkaz č.2

Analýza povinného očkovania

26.01.2022 

Predseda vlády SR Eduard Heger má k dispozícii analýzu možností zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s rezortom spravodlivosti. „Záverom analýzy je, že povinné očkovanie ohrozených skupín je možné a vieme ho zaviesť. V prípade, ak sa objaví variant, ktorý by opäť dostával ľudí do nemocníc, tak vtedy bude nevyhnutné uvažovať o zavedení povinného očkovania ohrozených skupín,“ zdôraznil premiér. Predseda vlády Eduard Heger pripomenul, že povinné očkovanie ohrozených skupín proti ochoreniu COVID-19 je legitímnym nástrojom štátu s cieľom ochrany verejného zdravia.

Povinné očkovanie sa dá zaviesť viacerými spôsobmi:
-          osobitným zákonom
-          novelizáciou Zákona o ochrane verejného zdravia
-          novelizáciou Vyhlášky MZ SR č. 585/2008
-          prostredníctvom novelizácie vyhlášky ÚVZ SR alebo RÚVZ
 
Po preštudovaní tejto analýzy vážne môžu zaviesť povinné očkovanie!!
A to: Vyhláškou MZ SR č. 585/2008, nálezom Ústavného súdu SR (viď hore dokument), Európskou liekovou agentúrou (EMA), Európskym nariadením (Bruselom), EÚ orgánom HERA a novou pandemickou zmluvou s WHO. 
 
Pár postrehov z dokumentu: 
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.736 z 8. decembra 2021
 
a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej aj ako „Vyhláška MZ SR č. 585/2008“),
 
b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (ďalej aj ako „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004“)
 
c) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014 (ďalej aj ako „Nález ÚS 10/2013“)
 
d) všetky vakcíny, ktoré boli schválené pre použitie v Európskej únii EMA podliehajú „Additional monitoring“. Vakcíny od držiteľov Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen a Novavax boli registrované v indikácii: aktívna imunizácia na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 a to centralizovanou procedúrou cez Európsku liekovú agentúru (EMA) v súlade s európskou legislatívou. Použitie všetkých vakcín proti ochoreniu COVID-19 od držiteľov povolení Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen a Novavax spĺňa podmienky medzinárodnej ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Povolenie na uvedenie na trh bolo s podmienkou a preto podľa článku 14-a ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 má držiteľ rozhodnutia o registrácii do určeného termínu vykonať opatrenia a následne ich predložiť EMA.
 
Z Európskej liekovej agentúry EMA: 
Žiadne údaje o účinnosti oproti súčasným variantom – ale EMA už schválila štandardné schválenie! To znamená, že už im nič nebráni v povinnom očkovaní!! Vakcína Valneva je inaktivovaná celovírusová vakcína, ktorá používa dve adjuvans – kamenec a CpG 1018. Posledný z nich je syntetická DNA a ide teda o génovú terapiu (3). Podľa odborníkov je preto nesprávne označovať vakcínu za tradičnú inaktivovanú vakcínu. 
 
Ďalšie: 
Comirnaty (vyvinutý spoločnosťami BioNTech a Pfizer) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 10.10.2022
Jcovden (predtým COVID-19 Vaccine Janssen) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 10.01.2023
Spikevax (predtým COVID-19 Vaccine Moderna) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh  vydané: 03.10.2022 
Vaxzevria (predtým COVID-19 Vaccine AstraZeneca) - Štandardné povolenie na uvedenie na trh vydané: 31.10.2022
 
V súčasnosti prebieha priebežná kontrola 
 
 • Sputnik V, Gam-COVID-Vac (Gamaleya Institute)
 • Vakcína proti COVID-19 HIPRA (PHH-1V)  (HIPRA Human Health SLU)
 • Vakcína COVID-19 (Vero Cell) inaktivovaná  (Sinovac)
  

Vakcíny proti pandemickej chrípke:

V EÚ  Európska komisia  a EMA zaviedli postupy na  urýchlenie hodnotenia  a autorizácie vakcín na použitie počas pandémie chrípky. Existujú dva hlavné spôsoby autorizácie vakcín proti pandemickej chrípke, hoci existujú aj iné možnosti v závislosti od úrovne núdze. 

Vakcína pripravenosti na pandémiu

EMA ponúka špecifický typ povolenia na uvedenie na trh, ktoré umožňuje vyvinúť a povoliť vakcínu pred pandémiou chrípky .Takéto vakcíny bežne obsahujú kmeň vírusu vtáčej chrípky (napríklad A/H5N1), ktorému už bolo vystavených len málo ľudí na svete a ktorý by potenciálne mohol spôsobiť pandémiu. V prípade pandémie, keď je identifikovaný vírusový kmeň spôsobujúci pandémiu, výrobca môže tento kmeň zahrnúť do autorizovanej vakcíny pripravenosti na pandémiu a požiadať o autorizáciu vakcíny ako „konečnej“ pandemickej vakcíny .

Núdzový postup

Núdzový postup umožňuje rýchle schválenie novej vakcíny vyvinutej po vyhlásení pandémie chrípky. Autorizácia týchto pandemických vakcín je rýchlejšia ako normálna vakcína, pretože EMA posudzuje informácie predložené výrobcom v zrýchlenom časovom rámci, pričom trvá približne 70 „aktívnych“ dní namiesto zvyčajných 210!!

Úprava vakcín proti sezónnej chrípke

Kombinované vakcíny proti Covid a chrípke

Vakcíny proti zoonotickej chrípke (vtáčia chrípka)

Aktualizácia z 24.10.2022 Sú povolené vakcíny už pre štandardné použitie, a tak už môžu zaviesť povinné očkovanie: Pozrite si zoznam vakcín!!

AstraZeneca, Pfizer, Moderna schválené pre Štandardné použitie

 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised

 Zdroj: https://www.ema.europa.eu/

V máji 2022 americký úrad FDA klasifikovali Covid-19 ako chrípku!!

Príde k nám čoskoro očkovanie proti chrípke mRNA?

Big Pharma: Zodpovedajúce skúšky očkovania proti chrípke mRNA už prebiehajú – zatiaľ s miernym úspechom. 

Napriek tomu vlády na celom svete naďalej opakovane uvádzajú na stôl povinnosť očkovania a tiež povinnosť opakovaného preočkovania experimentálnymi vakcínami. A to nie je všetko: niekoľko farmaceutických spoločností vrátane Pfizer, Moderna a Sanofi teraz skúma očkovanie proti chrípke na základe tejto technológie mRNA , ako o tom minulý október nadšene informoval odborný časopis Nature . A to aj napriek tomu, že podľa WHO má konvenčné očkovanie proti chrípke po experimentálnych vakcínach proti Covidu zďaleka najviac hlásených vedľajších účinkov. 

„V Moderne sa snažíme... skombinovať našu vakcínu proti chrípke s našimi vakcínami proti Covid, aby ste vo svojej miestnej lekárni dostali len posilňovaciu dávku, ktorá vás ochráni pred znepokojujúcim variantom Covidu a sezónnym kmeňom chrípky,“ Generálny riaditeľ Moderna pridal minulý rok v americkej televízii.

Prvé údaje z testovacích jázd spoločnosti Moderna však podľa správy z decembra minulého roka neukazujú skutočne vzrušujúce výsledky. Pretože je zrejmé, že mRNA vakcíny proti chrípke majú nielen horší ochranný účinok (to je okolo 40 až 60 percent), ale aj viac vedľajších účinkov. Nehovoriac o nedostatku dlhodobých štúdií a teda stále úplne neznámych dlhodobých vedľajších účinkoch.

Vyzerá to teda tak, že v budúcnosti budú ľudia nielen pravidelne dostávať injekcie mRNA „Covid“, ale budú dostávať aj injekcie mRNA proti chrípke. Je už verejne známe, že Pfizer už vyvíja univerzálnu vakcínu!!

BioNTech podpísal dohodu o spolupráci so spoločnosťou Pfizer na vývoji vakcín na báze mRNA na prevenciu chrípky

Mainz, Nemecko a NEW YORK, 16. augusta 2018 – BioNTech AG, rýchlo rastúca biotechnologická spoločnosť zameraná na presné imunoterapie na liečbu rakoviny a infekčných chorôb, dnes oznámila, že vstúpila do viacročného výskumu a vývoja (R&D ) spolupráca s Pfizer Inc. (NYSE: PFE) na vývoji vakcín na báze mRNA na prevenciu chrípky (chrípky).

V súlade s podmienkami dohody budú BioNTech a Pfizer spoločne vykonávať výskumné a vývojové aktivity, aby pomohli napredovať pri chrípkových vakcínach založených na mRNA. Spoločnosť Pfizer prevezme výhradnú zodpovednosť za ďalší klinický vývoj a komercializáciu vakcín proti chrípke na báze mRNA po dokončení prvej klinickej štúdie na ľuďoch spoločnosťou BioNTech.

BioNTech dostane 120 miliónov dolárov vo forme platieb vopred, vlastného kapitálu a krátkodobého výskumu a až 305 miliónov dolárov v potenciálnych platbách za vývoj, reguláciu a obchodné míľniky. Okrem toho, BioNTech dostane až dvojciferné odstupňované licenčné poplatky spojené s celosvetovým predajom, ak program dosiahne komercializáciu.

BioNTech je lídrom v oblasti mRNA vakcínových prístupov s overenou vedou, inovatívnymi výrobnými odbornými znalosťami a širokým pochopením klinických aplikácií tejto technológie.

„Dnešná dohoda so spoločnosťou Pfizer je jedným z mnohých krokov, ktoré podnikáme, aby sme rýchlo vybudovali udržateľnú prítomnosť v oblasti výskumu a vývoja v oblasti infekčných chorôb, pričom spájame naše hlboké znalosti imunitného systému na liečbu chorôb so špičkovými technológiami a významnou infraštruktúrou, ktorú máme. vybudované počas mnohých rokov na vývoj imunoterapie,“ povedal Prof. Dr. Ugur Sahin, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti BioNTech. "Významná prítomnosť v oblasti infekčných chorôb podporuje náš cieľ vybudovať globálnu imunoterapeutickú spoločnosť, ktorá poskytuje efektívnejšie a presnejšie imunitne sprostredkované prístupy na prevenciu a liečbu závažných ochorení, ako je prevencia chrípky a liečba rakoviny."

Kathrin Jansen, senior viceprezidentka a vedúca oddelenia výskumu a vývoja vakcín spoločnosti Pfizer, povedala: „Inovatívne prístupy k očkovaniu sú naliehavo potrebné na zabezpečenie lepšej ochrany pred sezónnou chrípkou a na rýchlu a kvantitatívnu reakciu na hrozby pandémie chrípky. mRNA vakcíny ponúkajú nový prístup ku kódovaniu akéhokoľvek proteínu alebo viacerých proteínov a potenciál vyrábať vakcíny proti chrípke s vyššou účinnosťou rýchlejšie a pri nižších nákladoch ako súčasné vakcíny proti chrípke. BioNTech je jedným z lídrov v oblasti technológie mRNA a tešíme sa na úzku spoluprácu s nimi, aby sme pomohli priniesť na trh špičkové mRNA vakcíny proti chrípke s cieľom zlepšiť životy ľudí.“

      

 

Originál PDF v angličtine:

 

Zdroj: https://investors.biontech.de/

Dôkaz č.3: VYHLÁŠKA 585/2008 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení: "táto vyhláška je stále platná!!"   

 Všetko je uvedené v tomto PDF dokumente: očkovanie proti chrípke, vtáčej chrípke a atď. . Stačí vyhlásiť epidemiologickú situáciu a máme to tu. 

 

Vláda v roku 2008: 

Robert Fico, predseda vlády  

Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

https://www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-04-07-2006-do-08-07-2010/

R.Fico - od 4. 7. 2006 do 8. 7. 2010 predseda vlády SR, R.Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra od 4. 7. 2006 do 8. 7. 2010, Š.Harabin - podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti od 4. 7. 2006 do 23. 6. 2009, R.Raši - minister zdravotníctva od 3. 6. 2008 do 8. 7. 2010, Miroslav Lajčák - minister zahraničných vecí od 26. 1. 2009 do 8. 7. 2010a ďalší a ďalší. 

Milé prekvapenie? 

Ešte v roku 2018 bolo hlasovanie proti tejto vyhláške (návrh zákona), no neuspelo. 

Parlamentná tlač 1144Návrh zákona

Dátum doručenia 27. 9. 2018
 
Návrh zákona: 
1.V § 24 ods. 7 sa vypúšťa slovo: „povinnom“.
2.V § 42 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová: „povinné alebo“.
3.V § 42 ods. 2 sa vypúšťa slovo: „povinným“.
4.V § 51 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo: „povinného“.
5.V § 51 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová: „povinnému očkovaniu“.
6.V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písm. a).
7.V § 56 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.“
Návrh zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=457709
Hlasovanie (tak tu budete veľmi milo prekvapení): https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=40874
Odporúčam si otvoriť tento článok pretože tento návrh zákona súvisí s jedným dokumentom priamo z Eú: Tu klikne pre otvorenie článku
 

1) Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.

2) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

3) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie (príklad: ako sú respiračné choroby – chrípka, Covid-19 a iné).

4) Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.

5) Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

Tu klikni pre otvorenie petície

alebo si môžete stiahnuť hneď tu dole

 

Naša legislatíva nepodporuje on-line petície ohľadom príklad takýchto bodov (hore uvedené v petícii), a o tom Vám nejako zabudli povedať advokáti od politických strán či hnutí. Predošlé ich petície boli iba o zavádzaní...taká je pravda.

Ďalší dôkaz č.4:

 Ďalší právny pohľad: Znova vyhláška z roku 2008 a z Ústavného súdu SR 

Ďalší dôkaz č. 5 

Rada Európy: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/447-24-6-2022-rada-europy-o-ockovani-rusko-a

Z Eú (Brusel): https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/440-11-6-2022-strategicky-dokument-eu-ukazuje-ze-po-lete-budu-neockovani-cieleni

Z WHO: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/269-12-11-21-ockovacia-agenda-v-skolach-who-vydala-usmernenie-uz-v-roku-2014 a https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/376-12-3-2022-prichadza-globalna-kontrola-stavu-ockovania-who-planuje-jednotne-digitalne-osvedcenia-o-ockovani-a-pandemicka-zmluva

Je verejne známe, že Brusel už oficiálne bude viesť databázu vášho zdravotného stavu (očkovanie na všetko)

Ďalší nález je z Slov-Lex: 

273/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

„(8)
Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, očkujú sa dievčatá v 13. roku života.“.
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/273/

a z

 

https://www.judikaty.info/ustavny-sud-slovenskej-republiky/povinnost-podrobit-sa-ockovaniu

(3) COVID-19 „Vakcíny“ sú génová terapia

„Vakcína“ COVID-19 nie je v lekárskej definícii vakcína, ale v skutočnosti je experimentálna génová terapia , ktorá nevytvára imunitu ani nezabraňuje infekcii alebo prenosu choroby.

PRÍBEH NA POHĽAD

 • mRNA „vakcíny“ vytvorené spoločnosťami Moderna a Pfizer sú génové terapie. Spĺňajú všetky definície génovej terapie a žiadnu z definícií vakcíny. Je to dôležité, pretože nemôžete nariadiť génovú terapiu proti COVID-19 o nič viac, ako môžete prinútiť celé populácie, aby podstúpili génovú terapiu rakoviny, ktorú nemajú a nikdy im nemusí hroziť
 • mRNA obsahuje genetické inštrukcie na výrobu rôznych proteínov. mRNA „vakcíny“ dodávajú syntetickú verziu mRNA do vašich buniek, ktoré nesú inštrukciu na produkciu vrcholového proteínu SARS-CoV-2, antigénu, ktorý potom aktivuje váš imunitný systém na produkciu protilátok.
 • Jediný, kto má z mRNA „vakcíny“ prospech, je očkovaný jedinec, pretože všetko, na čo sú navrhnuté, je zmiernenie klinických symptómov spojených s spike proteínom S-1. Keďže ste jediný, kto bude mať úžitok, nemá zmysel vyžadovať, aby ste prijali riziká terapie „pre väčšie dobro“ vašej komunity.
 • Keďže „vakcíny“ mRNA nespĺňajú medicínsku a/alebo právnu definíciu vakcíny – aspoň nie dovtedy, kým CDC predefinovalo „vakcínu“ – ich uvádzanie na trh ako také je klamlivá praktika, ktorá porušuje zákon, ktorý upravuje reklamu lekárskych praktík.
 • SARS-CoV-2 sa dokonca nepreukázalo ako príčina COVID-19. Takže o génovej terapii, ktorá inštruuje vaše telo, aby produkovalo antigén SARS-CoV-2 – vírusový spike proteín – nemožno povedať, že je preventívna proti COVID-19, keďže sa nepreukázalo, že by tieto dva boli kauzálne spojené.

mRNA „vakcíny“ nespĺňajú žiadne z kritérií pre vakcínu

Na začiatok sa pozrime na niekoľko základných definícií slov. Keď boli tieto génové terapie zavedené, definícia vakcíny podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bola:[1]

 • "Produkt, ktorý stimuluje imunitný systém človeka, aby vytvoril imunitu voči špecifickej chorobe a chráni človeka pred touto chorobou."

Imunita bola definovaná ako:

 • „Ochrana pred infekčnou chorobou“, čo znamená, že „Ak ste imúnny voči chorobe, môžete jej byť vystavený bez toho, aby ste sa nakazili“.

To je lekárska definícia CDC, ktorá bola účinná do 1. septembra 2021 – detailu, ktorému sa budem venovať v ďalšej časti. Právna definícia, v niekoľkých prípadoch, kde bola podrobne uvedená, je rovnako jednoznačná:

 • Iowský kód[2] — „Vakcína znamená špeciálne pripravený antigén podaný osobe na účely poskytnutia imunity.
 • Kód štátu Washington[3][4] — „Vakcína znamená prípravok zo zabitého alebo oslabeného živého mikroorganizmu alebo jeho časti...“ Zákon tiež špecifikuje, že vakcína „po imunizácii stimuluje imunitu, ktorá nás chráni pred chorobou...“

Tieto definície, lekárske aj právne, predstavujú problémy pre mRNA „vakcíny“, pretože:

 • Injekcie mRNA neposkytujú imunitu. Moderna a Pfizer pripúšťajú, že ich klinické štúdie sa ani nezaoberajú imunitou. Ako také nespĺňali medicínsku a/alebo právnu definíciu vakcíny CDC.
 • Neinhibujú prenosnosť infekcie SARS-CoV-2. Ako také nespĺňajú medicínsku a/alebo právnu definíciu vakcíny – to znamená, kým CDC nezmení svoju definíciu vakcíny.

Slovníky a pokus CDC o prepísanie lekárskych výrazov

Nemali by sme sa nechať zmiasť pokusmi podmieniť verejnosť, aby prijala nanovo definované podmienky. Od februára 2019 spoločnosť Merriam-Webster definovala[5] „vakcínu“ ako „prípravok z usmrtených mikroorganizmov, živých oslabených organizmov alebo živých plne virulentných organizmov, ktorý sa podáva na vytvorenie alebo umelé zvýšenie imunity voči určitej chorobe“. Do 26. februára 2021 aktualizovali definíciu „vakcíny“ na:[6]

„Prípravok, ktorý sa podáva (ako injekcia) na stimuláciu imunitnej odpovede organizmu proti konkrétnemu infekčnému ochoreniu:

a:  antigénny prípravok typicky inaktivovaného alebo oslabeného … patogénneho agens (ako je baktéria alebo vírus) alebo jednej z jeho zložiek alebo produktov (ako je proteín alebo toxín)

b:  prípravok genetického materiálu (ako je reťazec syntetizovanej mediátorovej RNA), ktorý používajú bunky tela na produkciu antigénnej látky (ako je fragment vírusového spike proteínu)“

Ujasnime si to. Merriam-Webster nediktuje lekársku terminológiu. Môže sa však použiť na zmiatie ľudí. Zatiaľ všetky lekárske slovníky stále uvádzajú tradičnú definíciu vakcíny[7], ako to až do tohto roku robila Merriam-Webster. To znamená, že by som nebol prekvapený, keby sa tam urobili aj zmeny, prípadne, ak by sa ustálilo skresľovanie mRNA vakcín COVID-19.

Na druhej strane, mesiace po zmene Merriam-Webster sa CDC rozhodlo zmeniť svoju definíciu vakcíny[8] tak, aby lepšie zodpovedala tomu, čo robia génové terapie mRNA. Zhodou okolností CDC vykonalo túto revíziu len týždeň po tom, čo FDA úplne schválila génovú terapiu spoločnosti Pfizer, ktorá sa teraz nazýva Comirnaty.[9]

Teraz je definícia vakcíny CDC „prípravkom, ktorý sa používa na stimuláciu imunitnej odpovede tela proti chorobám“.

Rozdiely v definíciách sú jemné, ale zreteľné: Prvá definovala vakcínu ako niečo, čo „vytvorí imunitu“. Keďže však vakcíny COVID-19 nie sú navrhnuté tak, aby zastavili infekciu, ale skôr len znížili stupeň infekcie, je zrejmé, že nová definícia bola vytvorená špeciálne na pokrytie génových terapií COVID.

Terapia mRNA nespĺňa smernicu o opatreniach verejného zdravia

Je tu tiež otázka, či môže byť génová terapia nariadená, a to môže závisieť od jej prijatia ako vakcíny. Rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 1905 vo veci Jacobson v. Massachusetts[10] v podstate stanovilo, že kolektívny prospech nahrádza individuálny prospech.

„Keďže terapie mRNA nerobia človeka imúnnym a neinhibujú prenos vírusu, nemôžu sa kvalifikovať ako opatrenie verejného zdravia schopné poskytnúť kolektívny prospech, ktorý prevyšuje individuálne riziko, a preto nemôžu byť nariadené.“

Inými slovami, rozsudok tvrdí (hoci právni experti sa rozchádzajú v niektorých detailoch jeho výkladu), že je prijateľné, aby niektorí jednotlivci boli poškodení smernicou o verejnom zdraví, pokiaľ je to prospešné pre kolektív. Ak je však očkovanie opatrením verejného zdravia, ktoré má chrániť a prinášať prospech kolektívu, potom by bolo potrebné splniť dve veci:

 1. Zabezpečte, aby očkovaná osoba bola voči tejto chorobe imúnna.
 2. Zabráňte prenosu choroby z očkovanej osoby na iné osoby.

Teraz sme späť k pôvodnému problému, že mRNA terapie pre COVID-19 nedosahujú ani jednu z týchto vecí. Keďže tieto génové terapie neposkytujú osobe imunitu a neinhibujú prenos vírusu, nemôžu sa kvalifikovať ako opatrenie verejného zdravia schopné poskytnúť kolektívny prospech, ktorý prevyšuje individuálne riziko.

Naopak, jediný, kto má z mRNA „vakcíny“ prospech, je jedinec, ktorý dostáva génovú terapiu, pretože všetko, na čo sú navrhnuté, je zmierniť klinické symptómy spojené s spike proteínom S-1.

Inými slovami, nezabránia vám, aby ste ochoreli na SARS-CoV-2; majú len zmierniť príznaky infekcie, ak alebo keď sa nakazíte. Takže očkovanie nechráni nikoho okrem seba. Keďže ste jediný, kto bude mať úžitok (menej závažné príznaky COVID-19 po infekcii), odôvodnenie akceptovať riziká terapie „pre väčšie dobro“ vašej komunity je očividne iracionálne.

Marketing terapie mRNA ako vakcíny porušuje federálny zákon

Keďže mRNA „vakcíny“ nespĺňajú medicínsku a/alebo právnu definíciu vakcíny, ktorá dodáva imunitu, označovať ich ako vakcíny a uvádzať ich na trh ako také, je klamlivá praktika, ktorá porušuje[11] 15 US Code Section 41 of the Zákon o federálnej obchodnej komisii[12], zákon, ktorý upravuje reklamu lekárskych praktík.

Nedostatok dokončených skúšok na ľuďoch tiež stavia tieto produkty mRNA do rozporu s 15 US Code Section 41. Podľa tohto zákona[13][14] je nezákonné propagovať, „že produkt alebo služba môže predchádzať, liečiť alebo liečiť ľudské choroby pokiaľ nemáte kompetentné a spoľahlivé vedecké dôkazy vrátane, ak je to vhodné, dobre kontrolovaných klinických štúdií na ľuďoch, ktoré dokazujú, že tvrdenia sú pravdivé v čase, keď sa uvádzajú.“

Tu je problém: Primárny koncový bod v testoch „vakcíny“ COVID-19 nie je skutočným koncovým bodom testovania vakcíny, pretože koncové body testov vakcín opäť súvisia s imunitou a znížením prenosu. Ani jedno z toho nebolo merané.

A čo viac, kľúčové sekundárne koncové body v štúdii spoločnosti Moderna zahŕňajú prevenciu závažného ochorenia COVID-19 (definovaného ako potreba hospitalizácie) a prevenciu infekcie SARS-CoV-2 bez ohľadu na symptómy.[15[16] Moderna to však neurobila. skutočne zmerať mieru infekcie, pričom sa uvádza, že to bolo príliš „nepraktické“.

To znamená, že neexistujú dôkazy o tom, že by táto génová terapia mala vplyv na infekciu, či už v dobrom alebo v zlom. A ak nemáte žiadne dôkazy, nemôžete splniť požiadavku kódexu USA, ktorá uvádza, že musíte mať „kompetentné a spoľahlivé vedecké dôkazy… potvrdzujúce, že tvrdenia sú pravdivé“.

Čo je ešte horšie, Pfizer aj Moderna odstránili svoje kontrolné skupiny tým, že ponúkli skutočnú vakcínu všetkým príjemcom placeba, ktorí ju chcú.[17] Štúdie by mali trvať celé dva roky, ale odstránením kontrolnej skupiny bude určenie účinnosti a rizík takmer nemožné.

Čo robí vakcíny COVID génovou terapiou?

Dobre. Prejdime k definícii „génovej terapie“. Ako je podrobne uvedené na stránke MedlinePlus.gov „Čo je génová terapia“:[18]

„Génová terapia je experimentálna technika, ktorá využíva gény na liečbu alebo prevenciu chorôb... Výskumníci testujú niekoľko prístupov ku génovej terapii, vrátane: … Zavedenie nového génu do tela, ktorý pomôže bojovať proti chorobe…

Hoci je génová terapia sľubnou možnosťou liečby mnohých chorôb (vrátane dedičných porúch, niektorých typov rakoviny a určitých vírusových infekcií), táto technika zostáva riskantná a stále sa skúma, aby sa zabezpečilo, že bude bezpečná a účinná. Génová terapia sa v súčasnosti testuje len na choroby, ktoré nemajú iné lieky.“

Tu stojí za zmienku, že existuje mnoho rôznych liečebných postupov, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné proti COVID-19, takže sa určite nekvalifikuje ako choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. Výskum napríklad ukazuje, že antiparazitický ivermektín zhoršuje schopnosť vrcholového proteínu SARS-CoV-2 pripojiť sa k ACE2 receptoru na ľudských bunkových membránach.[19]

Môže tiež pomôcť predchádzať krvným zrazeninám tým, že sa viaže na vrcholový proteín SARS-CoV-2. To zabraňuje tomu, aby sa spike proteín naviazal na CD147 na červených krvinkách a vyvolal zhlukovanie.[20]

Dáva teda zmysel, že génová terapia by sa mala obmedzovať na nevyliečiteľné choroby, pretože toto je jediný prípad, kedy by bolo opodstatnené podstupovať drastické riziká. To znamená, že takto definuje génovú terapiu Americký úrad pre potraviny a liečivá:[21]

„Ľudská génová terapia sa snaží modifikovať alebo manipulovať expresiu génu alebo zmeniť biologické vlastnosti živých buniek na terapeutické použitie. Génová terapia je technika, ktorá upravuje gény človeka na liečbu alebo vyliečenie choroby. Génová terapia môže fungovať niekoľkými mechanizmami:

 • Nahradenie génu spôsobujúceho ochorenie zdravou kópiou génu
 • Deaktivácia génu spôsobujúceho ochorenie, ktorý nefunguje správne
 • Zavedenie nového alebo upraveného génu do tela na pomoc pri liečbe choroby“

17. novembra 2020 Americká spoločnosť pre génovú + bunkovú terapiu (ASGCT) oznámila, že „kandidáti na vakcínu COVID-19 ukazujú, že génová terapia je životaschopnou stratégiou“, pričom poznamenala, že:[22]

„Dve testy vakcíny COVID-19, z ktorých obe využívajú technológiu messenger RNA (alebo mRNA), aby naučili telo bojovať s vírusom, zaznamenali účinnosť viac ako 90 percent.

Tieto zistenia, ktoré spoločnosť Moderna oznámila 16. novembra a spoločnosť Pfizer a jej partner BioNTech 9. novembra… demonštrujú, že génová terapia je životaschopnou stratégiou na vývoj vakcín na boj proti COVID-19.

Obaja kandidáti na vakcínu používajú mRNA na naprogramovanie ľudských buniek na produkciu mnohých kópií fragmentu vírusu. Fragment potom stimuluje imunitný systém k útoku, ak sa skutočný vírus pokúsi napadnúť telo.

mRNA prináša nové genetické inštrukcie

https://youtu.be/SR-9Bo2CaRQ

Ako je vysvetlené vo videu ASGCT vyššie, mRNA sú molekuly, ktoré obsahujú genetické inštrukcie na výrobu rôznych proteínov. mRNA „vakcíny“ dodávajú syntetickú verziu mRNA do vašich buniek, ktoré nesú inštrukciu na produkciu vrcholového proteínu SARS-CoV-2, antigénu, ktorý potom aktivuje váš imunitný systém na produkciu protilátok. Potom je tu skúšobná webová stránka Moderny[23], kde popisujú svoju technológiu takto:

„Typické vakcíny proti vírusom sú vyrobené z oslabeného alebo neaktívneho vírusu, ale mRNA-1273 nie je vyrobená z vírusu SARS-CoV-2. Vyrába sa z mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA), genetického kódu, ktorý bunkám hovorí, ako vytvoriť proteín, ktorý pomáha imunitnému systému tela vytvárať protilátky na boj proti vírusu.

18. novembra 2020 časopis Wired urobil veľkú vec o tom, že vakcíny proti COVID-19 sú „genetické vakcíny“, pričom poznamenal:[24]

„Aktívnou zložkou v ich zábere je mRNA – mobilné reťazce genetického kódu, ktoré obsahujú plány pre bielkoviny. Bunky používajú mRNA, aby dostali tieto špecifikácie zo skladu tvrdej DNA do svojich tovární na výrobu proteínov. mRNA vo vakcíne Pfizer a BioNTech nasmeruje všetky bunky, ku ktorým sa dostane, aby spustili program budovania nárastu koronavírusov.“

Dôležité je, že ako uvádza David Martin, Ph.D.,[25][26] „Moderna... nepopisuje svoj produkt ako vakcínu, ale ako „technológiu génovej terapie“ v dokumentoch SEC. Je to preto, že ani Moderna, ani Pfizer... netvrdia, že ich produkty vytvárajú imunitu alebo zabraňujú prenosu.“ Okrem toho, záznamy spoločnosti Moderna SEC konkrétne uvádzajú, že „v súčasnosti je mRNA tiež považovaná za produkt génovej terapie FDA“[27].

Video je v anglickom jazyku:


mRNA je „osvedčená forma génovej terapie“

V článku z februára 2021 MIT Technology Review zhodnotil históriu technológie mRNA vo všeobecnosti, a najmä Moderna's, pričom uviedol:[28]

„Vakcíny neboli ich zameraním. Pri zakladaní spoločnosti v roku 2010 si jej lídri predstavovali, že by mohli byť schopní použiť RNA na nahradenie injikovaných proteínov, ktoré tvoria väčšinu biotechnologického liekopisu, v podstate produkujúce lieky vo vlastných bunkách pacienta z plánu RNA. "Pýtali sme sa, mohli by sme zmeniť človeka na bioreaktor?" hovorí Noubar Afeyan, spoluzakladateľ spoločnosti…”

Bloomberg v auguste 2020 oznámil[29], že vakcína Moderna sa bude snažiť premeniť vaše telo na „stroj na výrobu vakcín“. The New York Times bol viac k veci. V máji 2020 oznámili[30], že „Výskumníci v dvoch nemocniciach pridružených k Harvardu prispôsobujú osvedčenú formu génovej terapie na vývoj vakcíny proti koronavírusu“. Prečítajte si to znova — Osvedčená forma génovej terapie.

Takže, aby som to zhrnul: Definícia „genetického“ je niečo, čo súvisí s génmi a definícia „terapie“ je medicínska liečba choroby. Definícia „génovej terapie“ je proces modifikácie alebo manipulácie expresie génu alebo zmeny biologických vlastností živých buniek.

mRNA sú útržky genetického kódu, ktoré inštruujú bunky, aby produkovali proteíny. Terapia mRNA COVID-19 „doručí genetické pokyny do vašich buniek“, čím spustí vaše telo, aby produkovalo fragment vírusu (špičkový proteín). Takže mRNA vakcíny SÚ génová terapia. Toto jednoducho nejde obísť. Spĺňajú všetky definície génovej terapie a žiadnu definíciu vakcíny.

Definícia COVID-19

Je tu ešte jeden potenciálny problém s príbehom o „vakcíne COVID-19“ ako celkom, ktorý Martin rozbalil v rozhovore z 25. januára 2021 v podcaste Wise Traditions (vyššie).[31] V ňom vysvetľuje:

„COVID-19 nie je choroba. Ide o sériu klinických príznakov. Je to obrovský dáždnik vecí spojených s tým, čo sa kedysi spájalo s chrípkou a inými horúčkovitými ochoreniami.

Problém, ktorý máme, je, že vo februári [2020] Svetová zdravotnícka organizácia jasne uviedla, že by nemalo dôjsť k zámene medzi [SARS-CoV-2 a COVID-19]. Jedným z nich je vírus v ich definícii a jedným je súbor klinických symptómov. Februárová ilúzia bola, že SARS-CoV-2 spôsobil COVID-19.

Problém s touto definíciou a očakávaním je, že väčšina ľudí, ktorí testujú pozitívne pomocou metódy RT-PCR na testovanie fragmentov toho, čo súvisí so SARS-CoV-2, nie sú vôbec chorí. Ilúzia, že vírus spôsobuje chorobu, sa rozpadla. To je dôvod, prečo vymysleli termín asymptomatický nosič.“

Stručne povedané, SARS-CoV-2 sa ešte musí definitívne dokázať, že je skutočnou príčinou COVID-19. Takže génovú terapiu, ktorá inštruuje vaše telo, aby produkovalo antigén SARS-CoV-2 – vírusový spike proteín – nemožno ani propagovať ako prevenciu proti COVID-19, keďže sa nepreukázalo, že by tieto dva boli kauzálne spojené.

„Od začiatku zámerne klamali,“  hovorí Martin v rozhovore.  „Medzi týmito vecami nie je príčinná súvislosť... Nikdy sa to ani len tak skoro nepotvrdilo.

Máme situáciu, keď ilúziou problému je, že ľudia hovoria: „Nechcem dostať COVID-19.“ Myslia tým, že sa nechcú nakaziť vírusom. Problém je v tom, že tieto dve veci spolu nesúvisia. Vírusová infekcia nebola zdokumentovaná vo väčšine prípadov, ktoré sa nazývajú prípady.

Toto spájanie nemá iný základ ako manipulácia verejnosti. To je prvá polovica problému. Druhá polovica problému spočíva v tom, že to, čo sa propaguje ako očkovanie... nie je vakcína. Toto je génová terapia...

čo to robí? Posiela do ľudskej bytosti vlákno syntetickej RNA a vyvoláva v ľudskej bytosti vytvorenie spike proteínu S1, čo je patogén... Predpokladá sa, že vakcína spúšťa imunitu. Nemalo by vás to spustiť, aby ste vytvorili toxín…

Nie je to trochu iné. Vôbec to nie je to isté... Nie je to zakazujúca infekcia. Nie je to zakazujúce prenosové zariadenie. Je to prostriedok, ktorým je vaše telo prinútené vytvoriť toxín, s ktorým si vaše telo údajne nejako zvykne, ale na rozdiel od vakcíny – ktorá má spustiť imunitnú odpoveď – je to spúšťanie tvorby toxínu. “

Prečo klamlivé vyhlásenie?

Pokiaľ ide o to, prečo farmaceutické spoločnosti zavádzajú túto technológiu, Martin má podozrenie, že „je to robené výlučne preto, aby sa mohli dostať pod záštitu zákonov o verejnom zdraví, ktoré zneužívajú očkovanie“.

Experimentálne génové terapie nemajú krytie finančnej zodpovednosti zo strany vlády, ale pandemické vakcíny áno, dokonca aj v štádiu experimentu, pokiaľ je v platnosti povolenie na núdzové použitie. Toto je skutočne hlavný stimul, aby sa zabezpečilo, že táto technológia bude vnímaná ako vakcína a nič iné, najmä potom, čo FDA udelí konečné schválenie.

Takže udržiavaním ilúzie, že COVID-19 je stav núdze, hoci v skutočnosti nie je, vládni lídri poskytujú krytie týmto spoločnostiam na génovú terapiu, aby boli izolované od akejkoľvek zodpovednosti až do konečného schválenia.

Experimentálna génová terapia je zlý nápad

Napísal som veľa článkov podrobne popisujúcich potenciálne a očakávané vedľajšie účinky týchto „vakcín na génovú terapiu“.

Hlavná správa je, že tieto injekcie nie sú vakcíny. Nezabránia infekcii, neposkytnú vám imunitu a nezabránia prenosu choroby. Namiesto toho zmenia vaše genetické kódovanie a premenia vás na továreň na vírusové proteíny, ktorá nemá žiadny vypínač. To, čo sa tu deje, je medicínsky podvod bezprecedentného rozsahu a naozaj ho treba zastaviť skôr, než bude pre väčšinu ľudí príliš neskoro.

Ak ste už dostali vakcínu a teraz to ľutujete, možno budete môcť riešiť svoje príznaky pomocou rovnakých stratégií, aké by ste použili na liečbu skutočnej infekcie SARS-CoV-2. A v neposlednom rade, ak ste dostali vakcínu a máte vedľajšie účinky, pomôžte zvýšiť povedomie verejnosti tým, že to nahlásite. Organizácia Children's Health Defense vyzýva všetkých, ktorí utrpeli vedľajší účinok vakcíny proti COVID-19

Zdroj:https://www.theepochtimes.com/

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Ak sa vám páči naša práca....podporte nás. Nie sme financovaní a nedostávame žiadne granty od štátu a ani od politických strán či hnutí - čo je pre nás tiež veľmi dôležité z hľadiska zachovania našej nezávislosti. Všetko iba z vlastných zdrojov. Vopred ďakujeme za vašu podporu a priazeň

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes