Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

18.6.2023 Prečo znova všetci mlčia - Expertný tím WHO sa stretol s hlavným hygienikom SR na Úrade verejného zdravotníctva

VKontakte

 Dúfam, že už ste prestali sledovať dohodnuté hádky politikov, pretože vôbec nevenujete pozornosť tomu, čo sa v skutočnosti deje za oponou.

Len nedávno sme zverejnili novú pandemickú zmluvu s WHO, o ktorej všetci mlčia, dokonca aj tie vaše akože alternatívne média so svojimi politikmi - "tu" ju nájdete, a odporúčam si ju aj prečítať aby ste aj pochopili, že o čom bola vlastne aj tá návšteva!! 

Len si to dobre prečítajte až do konca, že niečo sa chystá v blízkej budúcnosti!! To nie sú konšpirácie!!

Hlavný hygienik SR Ján Mikas spolu s regionálnymi hygienikmi, epidemiológmi, mikrobiológmi a IT expertmi z Úradu verejného zdravotníctva SR privítali tento týždeň (5.-9.6.2023) expertný tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý na Slovensku navštívi aj ďalšie kľúčové inštitúcie v rezorte zdravotníctva. Ide o plánovanú misiu z Ústredia WHO Európa za účelom hodnotenia informačných systémov (IS) zdravotných dát v celej krajine

Ďakujeme všetkým za podporu ! Ďakujeme

Naša poznámka: Títo experti, ktorí došli aj sem na Slovensko, boli v skutočnosti dohodnutí na valnom zhromaždení WHA/WHO koncom mája 2023, za účelom pripravenosti SR v ich totalite, ktorú za SR dojednal a súhlasil Brusel (Brusel získal mandát hlasovaním v EP v októbri 2022 - čítaj tu a tu). 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 

WHO chce na Slovensku zmapovať medzirezortný tok informácií, informačné systémy a samotné procesy v slovenskom zdravotníctve. Záverečná správa hodnotiacej misie WHO bude obsahovať okrem celkového hodnotenia úrovne informatizácie zdravotných dát v SR i odporúčania WHO pre proces jej ďalšej optimalizácie.

“Záujem WHO o informačné systémy v oblasti zdravotníctva potvrdzuje ich význam pre ochranu verejného zdravia. Ide pritom nielen o ochranu zdravia obyvateľstva na úrovni krajín, ale aj na úrovni medzinárodnej, resp. celosvetovej. Aktivity WHO si preto veľmi vážime,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Tím expertov z WHO na Slovensku hodnotil tok zdravotných dát...Na utorkovom brífingu o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič s tým, že lepšie využívanie dát by v budúcnosti mohlo pomôcť efektívnejšie zvládať rôzne typy kríz. Experti mapovali situáciu štyri dni... Zdroj

Naša poznámka: Tieto údaje musia byť pripravené pre ich dohodnutú totalitu, o ktorej ste si skoro všetci mysleli, že všetko skončilo - tu čítaj, že akú!

Vzájomná informovanosť a výmena poznatkov sú podľa neho v tejto súvislosti podstatné, ako v nedávnej minulosti potvrdila aj pandémia COVID-19. “Kvalitné a presné dáta sú totiž užitočným a dôležitým nástrojom napríklad pri prijímaní adresných protiepidemických/protipandemických opatrení. Úrad verejného zdravotníctva preto pokračuje v posilňovaní informačných systémov, pričom dbá na prepojenosť zdravotníckych zložiek v systéme,” dodal hlavný hygienik. 
 
Naša poznámka: znova poukazujeme, že je to ohľadom nových digitálnych očkovacích pasov - tu čítaj!
 

Príkladom informačného systému vo verejnom zdravotníctve je Epidemiologický informačný systém (EPIS). Zameraný je na podrobné monitorovanie výskytu infekčných ochorení v Slovenskej republike, čím je neoddeliteľnou súčasťou surveillance infekčných chorôb. Eviduje informácie o výskyte infekčných ochorení a ponúka priestor na analýzy. Tento informačný systém je pre epidemiológov dôležitým východiskom pri manažmente epidémii či zvládaní mimoriadných situácií. Zrýchľuje zabezpečovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť epidemiológov na prijímaní protiepidemických opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva.

V týchto dňoch sa začala používať nová verzia EPIS, ktorá zachovala všetky pôvodné moduly, ktoré boli funkčné v predchádzajúcom IS. Okrem nich bol dopracovaný modul Register očkovania, v ktorom sa budú zbierať údaje o očkovaných osobách tak, aby bolo možné vyhodnocovať včasnosť očkovania, dodržanie schémy očkovania, kontraindikácie a dôvody odmietania očkovania. Zároveň umožní sledovanie zaočkovanosti dospelej populácie, ako aj úroveň odporúčaného očkovania.

Register očkovania bude prepojený na Register fyzických osôb, čo umožní epidemiológom RÚVZ priebežne sledovať očkovanie detí daného ročníka, ktorý podlieha očkovaniu. V prípade neočkovania dieťaťa tak môže epidemiológ vykonať včasnú intervenciu. Prínosom nového IS EPIS bude dopracovanie možnosti prijímať údaje zo zdravotných záznamov pacienta prepojením na eHealth (eHealth schválila vláda Smer-SD v roku 2013) a Elektronickú knižku občana (EZKO). Zdroj

Odporúčam aj článok o očkovaní detí - tu čítaj

Teraz si zoberme, že sú zameraní na deti v školách a podobne, že chcú očkovať a očkovať. Práve na to bude slúžiť ten zdravotný personál v školách, o ktorom sa rozhodlo v Bruseli ešte v roku 2018 (tu), a v NR SR sa o tom hlasovalo v roku 2021 (vyzývali sme vtedy ľudí do ulíc) Samozrejme, že nielen deti, ale nás všetkých!! V roku 2019 vláda schválila preukazy bez fotiek pre maloleté deti, pričom priznali, že budú slúžiť na záznam zdravotných údajov (Vláda schválila návrh ministerky vnútra Denisy Sakovej Smer-SD)!
 
Príklad: V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva (eZdravie, predtým eHealth) má mať do 31. decembra 2022 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom
Len nedávno začali testovať ďalšiu vakcínu (tu). Varovali sme verejnosť, že Eú úrady požadujú opatrenia, ktoré by prinútili zaočkovať obyvateľstvo - tu čítaj. Eú spúšťa novú kampaň na večnú politiku Covid - tu čítaj. A veľmi dôležitý článok- tu čítaj a tu!!
 
Pre rodičov povinne čítať: TU, TU - keďže chcú zaočkovať až 90% dievčat a dokonca aj chlapcov (tiež chcú vyhlásiť plandémiu!!)
 
Odporúčam aj článok, že čo schválili ešte v roku 2021 - tu čítaj, pretože má súvis s týmto článkom (schválili aj právomoci pre ÚVZ). 
 
A to nie je ešte nič!! Ak si otvoríte aj článok o Eú nariadení -tu čítaj, je tam aj predložený návrh zákona v parlamente SR!! Samozrejme, že čo vy sledujete dohodnuté hádky, tak v parlamente sa už o tom dva krát hlasovalo!! Tento zákon práveže súvisí s týmto článkom!! Nechceli ste nám veriť, že čo sa pripravuje v pozadí plačoviek kápa Fica a Uhríka, Danka, Tarabu, Hegera, Mazureka, Kotlebovcov a atď. 
 

Parlamentná tlač 1660

 Číslo1660
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia14. 4. 2023
NázovNávrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
Pár bodov z návrhu zákona:
 
2V § 1 písmeno j) znie:
„j) proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov osobám v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz.“.
 
3.V § 2 ods. 2 sa slová „a g)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
 
4.V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Národné zdravotnícke administratívne registre  zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve a prijímateľoch zdravotnej starostlivosti.“
 
6.V § 2 odsek 13 znie:
„(13) Elektronický preukaz osoby v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz je technický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu osoby, ktorej bol vydaný.“.
 
7.§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Národný farmaceutický register je zdravotnícky informačný systém tvorený sústavou údajov zo zoznamov a databázy podľa § 3 ods. 2 písm. g) až l).“ 
 
23.V § 8a ods. 9 znie:
„(9) Národné centrum na účely evidencie vydaných elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve vedie zoznam osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.1c.“.
 
„Príloha č. 12
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Národný register očkovania v Slovenskej republike
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, obec, trvalý pobyt, dátum narodenia, dátum smrti u zomretých, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, kód zdravotnej poisťovne, druh očkovania, charakter očkovania, výsledok očkovania, druh očkovacej látky, poradové číslo dávky, diagnóza kontraindikácie.
b) Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky v oblasti prenosných chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vykonaným očkovaním.
d) Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.75)
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
75) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES.“
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024 Zdroj
 
Hlasovanie:
a
 
 Dúfam, že ste všetci pochopili, že čo sa vlastne deje!!
 
Aktualizácia ku dňu 08.2.2024 !!
Pekne vás dobehli súdruhovia z novej vlády, že ....
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) má nové vedenie. Na post od 7. 2. 2024 je vymenovaný bývalý šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý je tam od roku 2005 !! Zdroj 
 
 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes