Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

29.5.2022 Pandemická zmluva prenáša smerovanie vnútorných politík verejného zdravia na WHO

VKontakte

O tejto pandemickej zmluve s WHO, a o tých digitálnych pasoch od WHO sme ako jediní informovali verejnosť ešte v marci 2022(5) Informovali sme verejnosť aj v predošlých rokoch pred parlamentom, kde sme vyzývali verejnosť proti týmto veciam, a ako zastaviť to. 

WHO nedávno oznámila schválenie medzinárodnej zmluvy o pandémii (1) spojenej s digitálnym pasom a systémom identifikácie zdravia. 

Zdravotné zhromaždenie WHO, ktoré sa na mimoriadnom zasadnutí v decembri (2021) minulého roku zišlo druhýkrát od svojho založenia v roku 1948, schválilo jedinú dohodu s názvom „Spoločný svet“ (2). Na tomto zasadnutí bolo aj zastúpenie SR MZ SR, diplomatov, atašé a atď, ktorých dosadila ešte Ficová vláda v roku 2013, 2016, 2017, 2018.

Podporte nás. Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené  ®  OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené. Zákaz kopírovania!!!

Vysielanie (podrobný popis o WHO a Eú HERA) 22.4.2022

Alebo:https://youtu.be/i9xJ6njSuHE

WHO plánuje dokončiť návrh zmluvy v roku 2024. Jej cieľom je preniesť na WHO smerovanie politík v oblasti verejného zdravia, ktoré sú v súčasnosti vyhradené pre 194 členských štátov, a právne ich zaviazať k revidovaným medzinárodným zdravotným predpisom WHO (3).

Podľa projektu WHO sa pandémie neobmedzujú len na infekčné choroby a mohli by zahŕňať napríklad zjavnú krízu obezity.

Spojené štáty americké v januári predložili návrh (4) na úpravu Medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005, ktoré sú záväzné pre členské štáty OSN, ktorý riaditeľ WHO prijal a zaslal ostatným členským štátom.

WHO však stiahla 12 z 13 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených Spojenými štátmi "vďaka spoločnej medzinárodnej spolupráce Oz Dôstojnosť Slovenska (6)", hoci WHO sa nimi bude opäť zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 16. až 17. júna.

Podľa novej zmluvy WHO už nebude musieť konzultovať alebo žiadať súhlas od štátu, v ktorom sa očakáva výskyt hlásenej udalosti vyvolávajúcej obavy (napríklad nové prepuknutie choroby), predtým, ako na základe hlásení podnikne kroky (článok 9.1).

Okrem právomoci určiť stav núdze v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu podľa článku 12 bude mať WHO ďalšie právomoci na určenie stavu núdze v oblasti verejného zdravia regionálneho významu, ako aj kategóriu nazývanú „stredná zdravotná pohotovosť“.

Na vyhlásenie udalosti za stav verejného zdravia medzinárodného významu nie je potrebné, aby dotknutý štát schválil rozhodnutie riaditeľa WHO. Vo WHO sa vytvorí nový havarijný výbor, s ktorým bude riaditeľ konzultovať miesto štátu, na území ktorého došlo k ohrozeniu verejného zdravia medzinárodného významu, aby vyhlásil ukončenie havarijného stavu.

Dodatky tiež dávajú regionálnym riaditeľom WHO, a nie voleným zástupcom dotknutých štátov, zákonnú právomoc vyhlásiť regionálnu pohotovosť v oblasti verejného zdravia.

Aj keď udalosť nespĺňa kritériá stavu núdze v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu, riaditeľ WHO môže nariadiť zvýšenie informovanosti a možnú medzinárodnú reakciu verejného zdravia a môže kedykoľvek rozhodnúť o vydaní „strednej výstrahy verejného zdravia“. “ adresované štátom a konzultujte ich s Núdzovým výborom WHO.

Týmito dodatkami WHO s podporou Spojených štátov amerických reaguje na prekážky, ktoré Čína postavila v prvých dňoch pandémie koronavírusu. Každá z navrhovaných zmien je krokom k zvýšeniu moci a centralizácii právomocí delegovaných na WHO v neprospech členských štátov.

V rámci tohto plánu WHO zazmluvnila T-Systems, dcérsku spoločnosť nemeckého Deutsche Telekom, na vývoj globálneho systému očkovacích pasov (5) s plánmi prepojiť každú osobu na planéte s identifikačným digitálnym QR kódom.

„Očkovacie certifikáty odolné voči neoprávnenej manipulácii a digitálne overiteľné certifikáty budujú dôveru. To je dôvod, prečo WHO pomáha členským štátom budovať národné a regionálne siete dôveryhodných a overovacích technológií,“ povedal Garrett Mehl, vedúci oddelenia WHO pre digitálne zdravie a inovácie.

„Služba brány WHO slúži aj ako most medzi regionálnymi systémami. Dá sa použiť aj na budúce očkovacie kampane a na domáce registrácie,“ dodal Mehl.

Tento identifikačný systém bude univerzálny a povinný, hoci africké krajiny sa postavili proti zmenám (8), ktoré sa WHO snaží zaviesť. Nesúhlasia ani Brazília, Irán a Malajzia. Samozrejmosťou je OZ Dôstojnosť Slovenska pre Slovenskú republiku (6) a (7).

(1) Svetové zdravotnícke zhromaždenie súhlasí so spustením procesu rozvoja historickej globálnej dohody o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu

V konsenzuálnom rozhodnutí zameranom na ochranu sveta pred budúcimi krízami infekčných chorôb sa dnes Svetové zdravotnícke zhromaždenie dohodlo na začatí globálneho procesu s cieľom navrhnúť a vyjednať dohovor, dohodu alebo iný medzinárodný nástroj podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie prevencie pandémie. pripravenosť a odozva.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, uviedol, že rozhodnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia je svojou povahou historické, životne dôležité pre jeho poslanie a predstavuje príležitosť raz za generáciu posilniť globálnu architektúru zdravia na ochranu a podporu blaho všetkých ľudí.

„Pandémia COVID-19 objasnila mnohé nedostatky v globálnom systéme ochrany ľudí pred pandémiami: najzraniteľnejších ľudí, ktorí sú bez vakcín; zdravotnícki pracovníci bez potrebného vybavenia na výkon svojej život zachraňujúcej práce; a prístupy „najskôr ja“, ktoré brzdia globálnu solidaritu potrebnú na riešenie globálnej hrozby,“ povedal Dr Tedros. "

Ale zároveň sme videli inšpiratívne demonštrácie vedeckej a politickej spolupráce, od rýchleho vývoja vakcín až po dnešný záväzok krajín vyjednať globálnu dohodu, ktorá pomôže udržať budúce generácie bezpečnejšie pred dopadmi pandémií." Zdravotné zhromaždenie sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí, druhom od založenia WHO v roku 1948, a prijalo jediné rozhodnutie s názvom:

„Svet spolu“.

Rozhodnutím zhromaždenia sa zriaďuje medzivládny vyjednávací orgán (INB), ktorý má navrhnúť a prerokovať dohovor WHO, dohodu alebo iný medzinárodný nástroj o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu s cieľom prijatia podľa článku 19 ústavy WHO alebo iného ustanovenia ústavy, ak to INB považuje za vhodné.

Článok 19 ústavy WHO poskytuje Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu právomoc prijímať dohovory alebo dohody o akejkoľvek záležitosti v kompetencii WHO. Jediným nástrojom ustanoveným podľa článku 19 k dnešnému dňu je Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku, ktorý od nadobudnutia platnosti v roku 2005 významne a rýchlo prispel k ochrane ľudí pred tabakom.

Podľa dnes prijatého rozhodnutia bude INB konať prvé zasadnutie do 1. marca 2022 (na dohodnutie spôsobov práce a harmonogramov) a druhé do 1. augusta 2022 (prediskutovanie pokroku na pracovnom návrhu).

Bude tiež organizovať verejné vypočutia, aby informovala o svojich rokovaniach; predložiť správu o pokroku na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2023; a predložiť svoj výsledok na posúdenie 77. Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu v roku 2024. Prostredníctvom rozhodnutia Svetové zdravotnícke zhromaždenie tiež požiadalo generálneho riaditeľa WHO, aby zvolal zasadnutia INB a podporil jej prácu, a to aj uľahčením účasti iných systémov Organizácie Spojených národov orgány, neštátne subjekty a iné relevantné zainteresované strany v procese v rozsahu, o ktorom rozhodne INB. Zdroj: who.int

(2) Dávame dokument na overenie, pretože zahraničné alternatívne média na sociálnych sieťach zavádzajú verejnosť, aby všetko úsilie sabotovali, zničili: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2_3-en.pdf

(3) WHO umožňilo krátku spätnú väzbu o globálnej pandemickej zmluve

„Ako Svetová rada pre zdravie (WCH), na ktorú sa už naši partneri a spojenci snažili upozorniť "s ktorou spolupracuje aj Oz Dôstojnosť Slovenska (6)", Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) navrhla globálnu pandemickú dohodu, ktorá jej poskytne nedemokratické práva nad suverénnymi ľuďmi,“.

"WHO potichu otvorila priestor na pripomienky k dohode, ale poskytla na to veľmi málo času pred prvým kolom vypočutí naplánovaným na 12. a 13. apríla." O tomto vedeli a vedia všetci politici SR!! Europoslanci SR, poslanci NR SR!! 

Zmluvu má podporovať ústava WHO, ktorá podľa článku 19 „[poskytuje] Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu  právomoc prijímať dohovory alebo dohody o akejkoľvek záležitosti  v rámci kompetencie WHO“. 

Táto právomoc bola pôvodne navrhnutá tak, aby sa týkala iba Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, ale rozširuje sa tak, aby zahŕňala diktovanie budúcich reakcií členských štátov na pandémiu. 

(4) Dávame dokument na overenie, pretože zahraničné alternatívne média na sociálnych sieťach zavádzajú verejnosť, aby všetko úsilie sabotovali, zničili: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf

(5) https://www.dostojneslovensko.eu/sk/376-12-3-2022-prichadza-globalna-kontrola-stavu-ockovania-who-planuje-jednotne-digitalne-osvedcenia-o-ockovani-a-pandemicka-zmluva

(6) https://www.dostojneslovensko.eu/sk/406-12-5-2022-medzinarodna-spolupraca-oz-dostojnost-slovenska-proti-zmluvam-s-who

(7) https://www.dostojneslovensko.eu/sk/407-12-5-2022-stop-zmluve-o-pandemiach-s-who

Preto je našim (Oz Dôstojnosť Slovenska) hlavným cieľom zastaviť Pandemickú zmluvu s WHO, EÚ HERA a podobné zmluvy či dohody.
 
Bude vyzvaná celá verejnosť na zastavenie takýchto zmlúv a dohôd.

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes