Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich
Featured

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich

VKontakte

 Určite si pamätáte vysielanie ohľadom tohto článku

Prebieha deindustrializácia, ruší sa poľnohospodárska nafta, schválili zvrátené potraviny......týka sa to zvrátených osív, plodín a atď a atď a ukončenie poľnohospodárstva ..... . V skutočnosti koniec mäsa, mlieka a spustenie ich zvrátených potravín. Na základe už schválených týchto osív, plodín ešte v roku 2022 a 2023 potrebovali ešte upresniť pravidlá !! A tie pravidlá aj schválili v EP Výbore AGRI ešte v decembri 2023 a záverečnom hlasovaní tohto výboru 24.1.2024 .

Ďalšie varovania sme tiež vydali dosť už dávno:

EÚ komisia pracuje na úplnom genetickom inžinierstve EÚ

26.6.2023 Európska komisia plánuje zmierniť predpisy v oblasti genetického inžinierstva!!

Všetky ďalšie dostupné schválené zvrátenosti nájdete - tu klik

No nedávno denník Pravda vydal článok a hneď na to som dal aj niekoľko vyjadrení vo vysielaní ohľadom:

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich a o zmene nariadenia

Lenže podľa záverečného hlasovania celého návrhu sa píše niečo iné !!

Začneme od samého začiatku:

Legislatívne observatórium (tu)

2023/0226 (COD) Rastliny získané určitými novými genomickými technikami a ich potrava a krmivo

Ešte 05/07/2023 bol Legislatívny návrh zverejnený COM(2023)0411, samozrejme aby toho nebolo málo, tak v tom boli zapojení aj Smer-SSD v Eú frakcii S&D (viď tu). Samozrejme, že ako vždy budú kričať až po hlasovaní v EP, kde je jasné, že to všetko prejde !! Varovaní ste boli a ste už dosť rokov na to, aby ste sa konečne postavili !!
 
Ak si otvoríte dokument 5. 7. 2023 COM(2023) 411 final 2023/0226 (COD), tak sa nestačíte diviť, že znova v tomto ide Vláda Smer-SD, SNS, Most-Híd a celý paralment v rokoch 2016-2020 !!
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 1. KONTEXT NÁVRHU • Dôvody a ciele návrhu
 
Nové genómové techniky (NGT)1 poskytujú nové príležitosti úpravy genetického materiálu organizmu, ktoré umožňujú rýchly vývoj odrôd rastlín s osobitnými vlastnosťami. Nové genómové techniky predstavujú rôznorodú skupinu techník, z ktorých každá sa môže používať rôznymi spôsobmi na dosiahnutie odlišných výsledkov. V mnohých prípadoch tieto nové techniky môžu viesť k cielenejším a presnejším úpravám genómu na rozdiel od konvenčného šľachtenia alebo zavedených genómových techník2 a tieto úpravy by mohli, ale nemusia vznikať v prírode alebo by sa mohli získavať konvenčnými technikami šľachtenia. Cielená mutagenéza3 a cisgenéza4 (vrátane intragenézy) sa považujú za nové genómové techniky. Odlišujú sa od zavedených genómových techník z dôvodu ich inovačných prvkov, napríklad väčšia presnosť a vyššia rýchlosť pri zavádzaní požadovaných genetických modifikácií a vkladanie genetického materiálu len z krížiteľných5 druhov. Cielenou mutagenézou a cisgenézou sa nezavádza genetický materiál z nekrížiteľných druhov, tzv. transgenéza, k čomu dochádza v prípade zavedených genómových techník. Okrem toho v niektorých prípadoch výrobky, ktoré obsahujú rastliny s genetickými modifikáciami zavedenými novými genómovými technikami alebo sa z takýchto rastlín skladajú, nie je možné odlíšiť pomocou analytických metód od výrobkov, ktoré obsahujú rastliny vyšľachtené konvenčnými metódami šľachtenia alebo sa z takýchto rastlín skladajú, čo je však vždy možné v prípade zavedených genómových techník. 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

{loadmoduleid 171}

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) dospel k záveru, že z hľadiska rizík pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie neexistujú konkrétne nebezpečenstvá spojené s cielenou mutagenézou alebo cisgenézou6 . Úrad EFSA takisto dospel k záveru, že v prípade cielenej mutagenézy sa potenciál neželaných účinkov, ako sú mimocieľové účinky, môže výrazne znížiť v porovnaní s transgenézou alebo konvenčným šľachtením. Vzhľadom na to, ako tieto nové techniky fungujú, a v porovnaní s transgenézou môže byť teda potrebný menší objem údajov na posúdenie rizík týchto rastlín a výrobkov......
 
To by mohlo znamenať, že diverzifikácia šľachtiteľov a používateľov týchto techník sa zvýši, pokiaľ sa zachová prístup k technológiám a ich cenová dostupnosť. Nové genómové techniky by mohli byť relevantné aj pre krajiny s nízkymi a so strednými príjmami, pre ktoré by bolo prínosom také prispôsobenie tradičných miestnych druhov plodín, aby boli schopné zniesť meniace sa podmienky. Podporným rámcom v EÚ by sa mohlo takisto podporiť ich používanie v týchto krajinách.
V rozsudku z 25. júla 2018 vo veci C-528/1610 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že smernica 2001/18/ES sa nemôže vykladať tak, že sa z jej pôsobnosti vylučujú geneticky modifikované organizmy (ďalej len „GMO“) získané prostredníctvom nových techník/metód mutagenézy, ktoré sa objavili alebo sa prevažne vyvinuli po prijatí uvedenej smernice.
Rada v rozhodnutí (EÚ) 2019/1904 z 8. novembra 2019 požiadala Komisiu, aby do 30. apríla 2021 vzhľadom na uvedený rozsudok predložila štúdiu, pokiaľ ide o postavenie nových genómových techník v práve Únie, a návrh (s priloženým posúdením vplyvu), ak sa to vzhľadom na výsledky štúdie ukáže ako vhodné. Komisia požadovanú štúdiu11 predložila 29. apríla 2021 (ďalej len „štúdia Komisie o nových genómových technikách“). V štúdii sa dospelo k záveru, že existujú presvedčivé náznaky o tom, že súčasné právne predpisy Únie týkajúce sa GMO nie sú vhodné na reguláciu NGT rastlín získaných cielenou mutagenézou alebo cisgenézou a výrobkov (vrátane potravín a krmív), ktoré sú z nich odvodené, a že tieto právne predpisy sa musia prispôsobiť vedeckému a technickému pokroku v tejto oblasti. 
 Celý dokument:
 
 
Záverečné STANOVISKO aj s hlasovaním 
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Veronika Vrecionová
 
Pár bodov (ostatné v dokumente)
 
(8) Na NGT rastliny a výrobky kategórie 1 získané cielenou mutagenézou a cisgenézou a súvisiace výrobky by sa preto nemali vzťahovať pravidlá a požiadavky právnych predpisov Únie týkajúcich sa GMO ani ustanovenia v iných právnych predpisoch Únie, ktoré sa uplatňujú v prípade GMO. Cielená mutagenéza a cisgenéza na získanie NGT rastlín a výrobkov kategórie 1 by mali byť vyňaté z prílohy 1 B smernice 2001/18/ES rovnako ako mutagenéza a fúzia buniek. Pravidelná revízia prístupu k stanoveniu rovnocennosti s konvenčnými metódami šľachtenia sa vyžaduje s cieľom zohľadniť vedecký a technologický pokrok
 
(9)...... Navyše by sa mali preskúmať širšie právne predpisy týkajúce sa GMO vzhľadom na záver Komisie, že už nie sú vhodné na zabezpečenie toho, aby požiadavky boli vedecky podložené a primerané riziku.
 
(14) S NGT rastlinami, ktoré by sa mohli vyskytnúť aj prirodzene alebo ktoré by mohli byť vyrobené konvenčnými technikami šľachtenia, a s ich potomstvom (ďalej len „NGT rastliny kategórie 1“) by sa malo zaobchádzať ako s rastlinami, ktoré sa vyskytujú prirodzene alebo ktoré boli vytvorené konvenčnými technikami šľachtenia, keďže sú rovnocenné a keďže ich riziká sú porovnateľné, čo sa v plnom rozsahu odchyľuje od právnych predpisov Únie týkajúcich sa GMO a požiadaviek súvisiacich s GMO v sektorových právnych predpisoch.....
 
(16) NGT rastliny, ktoré by sa mohli vyskytovať aj prirodzene alebo by mohli byť vyrobené konvenčnými šľachtiteľskými technikami, a ich potomstvo („NGT rastliny kategórie 1“) by sa mali považovať za rastliny, ktoré sa vyskytli prirodzene alebo boli vyrobené konvenčnými šľachtiteľskými technikami.
 
(23) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007(47) sa zakazuje používanie GMO a výrobkov vyrobených z GMO alebo ich pomocou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. GMO sa v ňom vymedzujú na účely uvedeného nariadenia odkazom na smernicu 2001/18/ES, pričom sú zo zákazu vylúčené GMO získané pomocou techník genetickej modifikácie, ktoré sú uvedené v zozname prílohy I B k smernici 2001/18/ES. V dôsledku toho bude v ekologickej poľnohospodárskej výrobe zakázané používanie NGT rastlín kategórie 2. Používanie NGT rastlín kategórie 1 by malo byť objasnené v nariadení (EÚ) 2018/848
 
(29a) Po úspešnom povolení NGT rastliny kategórie 1 na základe vedeckých kritérií by toto povolenie malo platiť na neurčitý čas.
 
(30) Z dôvodu proporcionality by povolenie NGT rastliny kategórie 2 po prvom obnovení malo platiť na neurčitý čas, pokiaľ sa v čase obnovenia nerozhodne inak na základe posúdenia rizík a dostupných informácií o dotknutej NGT rastline kategórie 2, pričom toto obnovenie podlieha prehodnoteniu, keď sa objavia nové informácie.
 
(37) S cieľom umožniť, aby NGT rastliny prispievali k cieľom udržateľnosti (Agenda OSN 2030 - viac tu) podľa Európskej zelenej dohody, stratégie Z farmy na stôl a stratégie biodiverzity, by sa malo pestovanie NGT rastlín v Únii uľahčiť. To si vyžaduje, aby šľachtitelia a poľnohospodári mohli predvídať možnosti pestovania takýchto rastlín v Únii. Možnosť, aby členské štáty mohli prijímať opatrenia, ktorými sa obmedzuje alebo zakazuje pestovanie NGT rastlín na celom ich území alebo na jeho časti, stanovená v článku 26b smernice 2001/18/ES
 
(38) Očakáva sa, že osobitné pravidlá stanovené v tomto nariadení týkajúce sa postupu povoľovania pre NGT rastliny kategórie 2 budú mať za následok zvýšenie pestovania NGT rastlín kategórie 2 v Únii v porovnaní s doterajšou situáciou v rámci aktuálnych právnych predpisov Únie týkajúcich sa GMO. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby orgány verejnej moci členských štátov vymedzili opatrenia upravujúce koexistenciu pre NGT rastliny kategórie 2 s cieľom vyvážiť záujmy pestovateľov konvenčných rastlín, rastlín ekologickej poľnohospodárskej výroby a geneticky modifikovaných rastlín, a tým im poskytnúť možnosť výberu medzi jednotlivými druhmi výroby v súlade s cieľom stratégie Z farmy na stôl, aby sa do roku 2030 obhospodarovalo ekologickým spôsobom 25 % poľnohospodárskej pôdy.
 
(39) V záujme dosiahnutia cieľa, ktorým  je zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a voľný pohyb NGT rastlinných výrobkov v rámci Únie by sa zámerné uvoľňovanie NGT rastlín a uvádzanie NGT výrobkov na trh malo zakladať na harmonizovaných požiadavkách a postupoch stanovených v tomto nariadení, ktoré by viedli k prijatiu rozhodnutia jednotne uplatniteľného na všetky členské štáty. Členské štáty by sa nemali jednostranne odchýliť od ustanovení tohto nariadenia spôsobom, ktorý by obmedzoval, zakazoval alebo bránil voľnému pohybu, uvádzaniu na trh a zámernému uvoľňovaniu NGT rastlín alebo súvisiacich výrobkov na území Únie.
 
(40) Vzhľadom na novosť nových genómových techník bude dôležité dôkladne monitorovať vývoj NGT rastlín kategórie 2 a výrobkov a ich prítomnosť na trhu a vyhodnotiť všetky súvisiace vplyvy na zdravie ľudí a zvierat, na životné prostredie a na environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť. Informácie by sa mali zhromažďovať pravidelne a do piatich rokov od prijatia prvého rozhodnutia o povolení zámerného uvoľnenia alebo umiestnenia NGT rastlín kategórie 2 alebo NGT výrobkov kategórie 2 na trh v Únii by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia s cieľom posúdiť pokrok dosiahnutý vzhľadom na dostupnosť NGT rastlín kategórie 2 obsahujúcich takéto charakteristiky alebo vlastnosti na trhu EÚ s cieľom ďalej zlepšiť nariadenie.
 
(45 a) Európsky parlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby neudeľovali patenty na biologický materiál a zabezpečili slobodu činnosti a šľachtiteľskú výnimku pre odrody. Malo by sa zabezpečiť, aby šľachtitelia mali plný prístup ku genetickému materiálu NGT rastlín, ktoré vo svojej podstate nie sú transgénovými rastlinami. Prístup ku genetickému materiálu možno najlepšie zabezpečiť, keď sa právo držiteľov patentov vyčerpá v rukách šľachtiteľa (šľachtiteľská výnimka). Keďže súčasné ustanovenia neustanovujú úplnú šľachtiteľskú výnimku v patentovom práve, malo by sa zabezpečiť, aby patenty neobmedzovali šľachtiteľov a poľnohospodárov pri používaní NGT rastlín. Preto by sa na tieto rastliny nemali vzťahovať patentové právne predpisy, ale v záujme ochrany duševného vlastníctva by sa na ne mal vzťahovať výlučne systém práv Spoločenstva k odrodám rastlín stanovený v nariadení Rady (ES) č. 2100/94, ktorý umožňuje používanie šľachtiteľskej výnimky. NGT rastliny, ich odvodené osivo, ich rastlinný materiál, súvisiaci genetický materiál, ako sú gény a génové sekvencie, a rastlinné vlastnosti by preto mali byť vylúčené z patentovateľnosti. Vylúčenie z patentovateľnosti by sa malo uplatňovať konzistentne vo všetkých právnych predpisoch. Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby bol rastlinný materiál vylúčený z patentovateľnosti odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, aby sa zabránilo udeľovaniu patentov alebo podávaniu patentových prihlášok, zatiaľ čo ďalšie právne ustanovenia v tejto oblasti by sa odložili. Okrem toho by Komisia v avizovanej pripravovanej štúdii mala posúdiť, ako by sa mal ďalej riešiť širší problém patentov, ktoré sa priamo alebo nepriamo udeľujú na rastlinný materiál napriek predchádzajúcemu úsiliu o odstránenie medzier. Posúdenie by malo byť zamerané najmä na úlohu a vplyv patentov na prístup šľachtiteľov a poľnohospodárov k rastlinnému množiteľskému materiálu, rozmanitosť osív a dostupné ceny, ako aj na inovácie, a najmä na príležitosti pre MSP. Komisia by mala predložiť svoju správu najneskôr do roku 2026 spolu s príslušnými legislatívnymi návrhmi s cieľom zabezpečiť ďalšie potrebné zmeny rámca pre práva duševného vlastníctva.
 
(46 a) Členské štáty by mali organizovať vecné informačné kampane pre verejnosť o bezpečnosti a výhodách rastlín získaných novými genómovými technikami s osobitným dôrazom na NGT rastliny kategórie 1. Členské štáty by sa mali snažiť rozptýliť mýty a mylné predstavy o nových genómových technikách, ako aj bojovať proti dezinformáciám a nesprávnym informáciám o tejto téme prostredníctvom týchto verejných informačných kampaní alebo inými prostriedkami. Komisia by mala v tejto súvislosti na požiadanie poskytnúť členským štátom pomoc a usmernenia.
 
(6) „genofond na šľachtiteľské účely“
 
(12) „NGT výrobok“ sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú NGT rastliny, skladajú sa z nich alebo sú z nich vyrobené, a iné výrobky, ktoré obsahujú takéto rastliny alebo sa z nich skladajú;
 
(2) rastlina je NGT rastlinou kategórie 2 a bol jej udelený súhlas alebo bolo jej udelené povolenie v súlade s kapitolou III.
 
(1 a) Vykonávanie, presadzovanie a uplatňovanie tohto nariadenia nesmie mať za cieľ ani za následok zabránenie alebo sťaženie dovozu NGT rastlín a výrobkov z tretích krajín, ktoré spĺňajú rovnaké normy, ako sú normy stanovené v tomto nariadení.
 
Sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží správu o vývoji vnímania spotrebiteľov a výrobcov, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh na zrušenie zákazu používania NGT v ekologickej výrobe.
 
6. Ak sa žiadosť o overenie nepovažuje za neprípustnú podľa odseku 5, príslušný vnútroštátny orgán overí, či NGT rastlina spĺňa kritériá uvedené v prílohe I a do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti o overenie vypracuje správu o overení. Príslušný vnútroštátny orgán bez zbytočného odkladu sprístupní správu o overení ostatným členským štátom a Komisii.
 
Článok 7a Voľný pohyb NGT rastlín kategórie 1 a NGT výrobkov kategórie 1 Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia zámernému uvoľňovaniu alebo uvádzaniu NGT rastlín kategórie 1 a NGT výrobkov kategórie 1, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, na jednotný trh EÚ.
 
Článok 7b Rastliny, ktoré sú výsledkom konvenčného kríženia dvoch NGT rastlín kategórie 1 Rastlina, ktorá je výsledkom konvenčného kríženia dvoch overených NGT rastlín kategórie 1 a v ktorej sú zachované zavedené modifikácie, sa nepovažuje za novú NGT rastlinu a automaticky si zachováva status NGT rastliny kategórie 1.
 
Je zakázané označovať spotrebiteľské výrobky ako výrobky obsahujúce NGT alebo výrobky, pri ktorých výrobe boli použité NGT. Okrem toho sa zakazuje používať „negatívne označovanie“ označovaním výrobkov ako výrobky, ktoré neobsahujú NGT alebo ktoré neboli vyvinuté s použitím NGT.
 
Členské štáty môžu prijať primerané opatrenia na predchádzanie neúmyselnej prítomnosti NGT rastlín kategórie 2 vo výrobkoch, ktoré nepodliehajú smernici 2001/18/ES ani nariadeniu (ES) č. 1829/2003 len v prípade, že NGT rastliny kategórie 2 je možné zistiť, identifikovať a kvantifikovať analytickou metódou. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na NGT rastliny kategórie 1 a NGT a výrobky kategórie 1.
 
5 a. Komisia najneskôr do roku 2026 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o úlohe a vplyve patentov na prístup šľachtiteľov a poľnohospodárov k rôznorodému rastlinnému množiteľskému materiálu, ako aj na inovácie, a najmä na príležitosti pre MSP. V správe sa posúdi, či sú okrem ustanovení článku 4a a článku 33a tohto nariadenia potrebné ďalšie právne ustanovenia. Ak je to vhodné na zabezpečenie prístupu šľachtiteľov a poľnohospodárov k rastlinnému množiteľskému materiálu, rozmanitosti osív a dostupných cien, ako aj na trvalú podporu inovácií, najmä s ohľadom na príležitosti pre MSP, k správe sa pripojí plán na riešenie ďalších potrebných úprav rámca duševného vlastníctva. Naša poznámka: to znamená, že to môže byť už v tomto roku !!
 
Celý dokument aj s hlasovaním vo výbore. David od Okamuru ZA, Smeráčka Neveďalová po našom neustálom tlaku už hlasovala síce proti, lenže v roku 2023 hlasovala ZA (čítaj tu)
 
 
 
 
 
Plenárne zasadnutie je na 5.2.2024 !!

Všetky ďalšie dostupné schválené zvrátenosti nájdete - tu klikni

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes