Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

EÚ hlasuje o uznesení, ktorým sa „nenávistné prejavy“ stanú zločinom (posledný klinec do truhly slobodného slova)
Featured

EÚ hlasuje o uznesení, ktorým sa „nenávistné prejavy“ stanú zločinom (posledný klinec do truhly slobodného slova)

VKontakte

A sme znova u toho. V minulom roku sme varovali verejnosť, samozrejme že alternatívne média so svojimi politikmi mlčia a mlčia !! V rámci rastúcej podpory cenzúry v EÚ odhlasoval Európsky parlament uznesenie, ktoré považuje takzvané „nenávistné prejavy“ za zločin v celom bloku. Rozhodnutie, ktoré prirovnávam k Orwellovmu Veľkému bratovi, nanovo definuje prostredie slobody prejavu v Európskej únii.

Rozhodnutie pritiahlo veľkú pozornosť kvôli jeho možnému vplyvu na individuálne slobody. Kritici spoločne s nami O.z. Dôstojnosť Slovenska tvrdíme, že by to mohlo viesť k nadmernej regulácii a potláčaniu slobody prejavu. Európsky parlament však trvá na svojom stanovisku a tvrdí, že táto radikálna zmena je rozhodujúcim krokom v boji proti nenávisti a bude pokračovať.

Predtým sme varovali o tom návrhu tu.

Uhrík so svojím výborom LIBE rozširujú zoznam trestných činov v EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti

Pred prijatím uznesenia Maite Pagazaurtundúa (Španielsko), spravodajkyňa správy a členka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, uviedla:

„Súčasný právny rámec EÚ len čiastočne pokrýva prejavy nenávisti a trestné činy z nenávisti, ale v súčasnosti neexistuje žiadna spoločná, komplexná právna definícia na úrovni EÚ. Vzhľadom na novú spoločenskú dynamiku sa normalizácia nenávisti rýchlo rozvíja a my musíme chrániť seba ako spoločnosť a ľudí, ktorí sú napádaní, prenasledovaní a šikanovaní.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Radikálne siete a extrémna polarizácia vytvárajú priaznivé prostredie pre nárast takého správania, ktoré porušuje základné práva. Touto správou vyzývame Radu, aby dala zelenú prijatiu zákonov proti trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom na európskej úrovni, ktoré vždy rešpektujú zásadu proporcionality a zaručujú občanom slobodu prejavu.“

Dokument má dva hlavné ciele: po prvé, pridať nenávistné prejavy na zoznam trestných činov EÚ podľa článku 83 ods. a obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin – sú uvedené a na ktoré sa vzťahujú minimálne pravidlá pre definície a sankcie platné v celej EÚ. V oficiálnom vyhlásení sa uvádza, že „nenávistné prejavy si zaslúžia rovnakú nálepku, pretože sú také závažné, že ovplyvňujú nielen jednotlivca alebo komunitu, ale aj spoločnosť ako celok, čím podkopávajú základy EÚ“, zatiaľ čo sociálne médiá okamžite nasledovali „kríž – hraničný rozmer“.

Druhým cieľom zdôrazneným v uznesení je rozšíriť definíciu nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti o niekoľko ďalších kategórií obetí. V súčasnosti ju právo EÚ jednoducho definuje ako nenávisť k určitej rase, farbe pleti, náboženstvu, národnosti alebo etniku, čo už podľa ľavicových zákonodarcov v dnešnom svete nestačí.

Dokument preto požaduje rozšírenie definície tak, aby zahŕňala „pohlavie, sexuálnu orientáciu, pohlavie, rodovú identitu, rodové vyjadrenie, pohlavné charakteristiky, vek, zdravotné postihnutie a akékoľvek iné základné charakteristiky“. Pri absencii objektívnej definície je ľahké si predstaviť, že táto posledná definícia by mohla slúžiť ako bianko šek na čokoľvek, čo by niekoho mohlo uraziť.

Legislatívne observatórium (tu)

2023/2068 (INI) Rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o prejavy nenávisti a trestné činy z nenávisti

Uhrík so svojim výborom LIBE to predstavili 12/01/2023 (viac tu)

Správa - A9-0377/2023

so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. decembra 2021 s názvom Inkluzívnejšia Európa s vyššou mierou ochrany: rozšírenie zoznamu trestných činov v EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti (COM(2021)0777) a k nemu pripojený návrh rozhodnutia Rady,

 so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0152),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. septembra 2020 s názvom Únia rovnosti: akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 (akčný plán EÚ proti rasizmu) (COM(2020)0565),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0698),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2021 s názvom Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (COM(2021)0101) a na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala EÚ a všetky jej členské štáty,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júna 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) (COM(2020)0258),

 so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom z 20. mája 2022 o boji proti nenávistným prejavom (CM/Rec(2022)16),

 so zreteľom na všeobecné politické odporúčanie č. 15 Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) v rámci Rady Európy o boji proti nenávistným prejavom, ktoré bolo prijaté 8. decembra 2015,

 so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

 so zreteľom na odporúčania, správy a uznesenia komisie ECRI, Riadiaceho výboru pre nediskrimináciu, rozmanitosť a začlenenie, Parlamentného zhromaždenia, Benátskej komisie a iných orgánov Rady Európy,

 so zreteľom na usmernenia k zlepšeniu zberu a využívania údajov o rovnosti, ktoré vypracovala podskupina pre údaje o rovnosti ako súčasť skupiny Komisie na vysokej úrovni pre nediskrimináciu, rovnosť a rozmanitosť a ktoré boli uverejnené v roku 2021,

 so zreteľom na zmluvy OSN o ľudských právach a nástroje OSN na ochranu ľudských práv a základných slobôd, najmä na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a na odporúčania výročného fóra OSN pre otázky menšín,

 so zreteľom na ročné údaje o trestných činoch z nenávisti, ktoré každoročne 16. novembra uverejňuje Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2020 s názvom Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 2021 s odporúčaniami pre Komisiu o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2018 o minimálnych normách pre menšiny v EÚ,

 so zreteľom na článok 105 ods. 5 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0377/2023),

Celý dokument:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0377_SK.html

Hlasovanie s návodom nájdete tu: 

Uskutočnilo sa 18.01.2024 pod číslom A9-0377/2023, kde poslanci za Smer-SSD hlasovali jednoznačne proti slobode slova, a čo ďalší ? V niektorých bodoch sa Vám bude zdať, že Smeráci hlasovali proti, lenže v skutočnosti mali hlasovať úplne inak !! 

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/ako-hlasovali/957-kompletne-hlasovanie-z-rady-eu-a-z-eu-parlamentu 

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes