Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

11.7.2023 Nariadenie o digitálnom eure - Donucovacími opatreniami sa má na trh dostať náhrada hotovosti
Featured

11.7.2023 Nariadenie o digitálnom eure - Donucovacími opatreniami sa má na trh dostať náhrada hotovosti

VKontakte

 Návrh nariadenia Európskej komisie na zavedenie digitálneho eura, ktorý som dostal, obsahuje veľké množstvo donucovacích opatrení na presadenie šírenia nových platobných prostriedkov bez akejkoľvek rozpoznateľnej pridanej hodnoty pre používateľov. Jedinou rozpoznateľnou funkciou eEuro je pomôcť nahradiť hotovosť a priblížiť sa k úplnému digitálnemu dohľadu.

 Komisia EÚ vo svojom pracovnom programe na rok 2023 uvádza návrh nariadenia o digitálnom eure na druhý štvrťrok 2023. Mám tento návrh. Návrh nazvem skrátene nariadenie o eEuro alebo nariadenie, aj keď je to len návrh na začiatok. Ten by mal byť zverejnený 28. júna. ( Koncept je dostupný aj tu 26.6. a nižšie v PDF). 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

Aj v druhom štvrťroku má Komisia v úmysle predložiť návrh nariadenia na určenie dôsledkov postavenia hotovosti ako zákonného platidla. Tento návrh nemám. V nariadení o eEuro sa uvádza, že nariadenie o hotovosti by malo harmonizovať podobu štatútu zákonného platidla medzi eEuro a eurohotovosťou. Ďalší osud eura bude veľa závisieť od toho, ako presne k tejto harmonizácii dôjde. Nie som optimista vzhľadom na doterajšiu rozhodne protipeňažnú politiku Európskej komisie.

V predchádzajúcej dôvodovej správe (vysvetlivka) Komisia EÚ odôvodnila nariadenie o eEuro predovšetkým tým, že používanie hotovosti neustále klesá a v tejto súvislosti:

„Nedostatok široko dostupnej a použiteľnej formy peňazí centrálnej banky technologicky prispôsobenej digitálnemu veku by tiež mohol podkopať dôveru v peniaze komerčných bánk a v konečnom dôsledku aj v samotné euro. Dôvera v peniaze komerčnej banky závisí od schopnosti vkladateľov premeniť svoje vklady za nominálnu hodnotu na peniaze centrálnej banky, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba vo forme hotovosti.“ (Celé moje preklady originálu v angličtine.)

Množstevné limity znehodnocujú digitálne euro

Sama Komisia však toto zdôvodnenie berie ad absurdum tým, že v nariadení o eEurách stanovuje možnosť horných limitov pre držbu eura a pre objemy transakcií s eurami, ktoré má určiť Európska centrálna banka (ECB).

Nejde o teoretickú možnosť, ale skôr o deklarovaný zámer ECB, pričom nariadenie aj ECB výslovne vyzýva na stanovenie horných limitov. To má zabrániť tomu, aby komerčné banky prišli o príliš veľa vkladov v prospech ECB a ich digitálneho eura. To by mohlo ohroziť stabilitu bánk, najmä ak by vznikli pochybnosti o ich solventnosti alebo likvidite.

ECB označila sumy okolo 3 000 eur ako hornú hranicu držby eEur. Pri hornom limite tejto veľkosti väčšina ľudí jednoducho nemá možnosť vymeniť väčšinu svojich úspor z bankových peňazí za eEurá. Inými slovami, zostatok v komerčnej banke, ktorý môže skrachovať, by sa mal previesť na zostatok v e-eurách odolný voči platobnej neschopnosti, za ktorý ručí ECB.

V odôvodnení sa konkrétne uvádza:

„Európska centrálna banka by mala vyvinúť nástroje na obmedzenie používania digitálneho eura ako uchovávateľa hodnoty vrátane limitov na držbu. (...) S výhradou kritérií stanovených v článku 16 by rozhodnutie o tom, či a kedy použiť tieto nástroje a ich kalibráciu, malo byť výlučne v kompetencii Európskej centrálnej banky.“

Aby sa zabezpečilo, že takéto horné limity nebudú brániť iniciovaniu a realizácii platobnej transakcie, každý účet v eEuro by mal byť za normálnych okolností prepojený s bežným komerčným bankovým účtom, ktorý funguje ako prepadový účet. Zostatky v eEuro, ktoré presahujú povolenú sumu, sa tam potom môžu automaticky previesť a previesť na bežné bankové zostatky.

Pre používateľov neprináša digitálne euro žiadnu výraznú výhodu v digitálnych platobných transakciách v porovnaní s bankovými peniazmi, s ktorými sa už platobné transakcie dajú spracovať rýchlo, bezpečne a lacno.

eEuro ako náhrada hotovosti

eEuro by nemalo byť schopné nahradiť bankovými peniazmi len aplikácie ako prevody, trvalé príkazy, platby kartou či platby cez aplikáciu v smartfóne v obchodoch a online platby. Malo by sa dať použiť rovnakým spôsobom, akým sa v súčasnosti používa hotovosť, t. j. v priamom kontakte medzi platiteľom a príjemcom pri zachovaní (z veľkej časti) anonymity. Zaznamenať by sa mala iba suma, ktorá sa má previesť v rámci platobného procesu, a totožnosť platiteľa a príjemcu. Na tento účel sa eEuro udeľuje výnimka z inak platných pravidiel o praní špinavých peňazí pre digitálne platby.

Komisia vysvetľuje:

„Článok 37 poskytuje upravený rámec na boj proti praniu špinavých peňazí a finančnej trestnej činnosti pri offline digitálnych platobných transakciách v eurách. V takýchto prípadoch Európska centrálna banka ani poskytovatelia platobných služieb nemajú prístup k osobným údajom o transakciách. Poskytovatelia platobných služieb majú prístup iba k údajom o financovaní a debetoch, ktoré sa okrem iného týkajú identity používateľa a sumy vloženej a odpísanej, podobne ako osobné údaje spracúvané poskytovateľmi platobných služieb, keď používatelia vkladajú alebo vyberajú hotovosť. Poskytovatelia platobných služieb by mali na požiadanie poskytnúť tieto údaje o financovaní a úľavách FIU a iným príslušným orgánom,

eEuro uložené v peňaženke aplikácie (digitálna peňaženka) alebo na čipovej karte by fungovalo v podstate rovnako ako predtým peňažná karta, ktorá sa neuchytila ​​a z hľadiska ochrany súkromia by sa blížila hotovosti. .

To by malo urobiť z eEuro vážneho konkurenta pre hotovosť. Mnohé obchody sa totiž vyhýbajú používaniu hotovosti, ktorá je pre nich čoraz drahšia aj kvôli protipeňažným predpisom. Ak sa odpor zákazníkov voči digitálnej platbe zníži vďaka čiastočnej ochrane anonymity pri offline platbách s eEuro, radi to využijú, aby sa podľa možnosti vyhli platbám v hotovosti.

eEuro je teda navrhnuté tak, aby prispelo k ďalšiemu poklesu používania hotovosti a tým aj k zrušeniu hotovosti.

Ak by bol tento domnelý zámer úspešný, rozsiahle zachovávanie súkromia pri offline platbách by sa mohlo čoskoro skončiť. Nariadenie o eEuro splnomocňuje Komisiu na prijatie vykonávacích aktov na stanovenie horných limitov pre peniaze držané v peňaženkách a pre offline transakcie, na ktoré sa vzťahujú zmiernené nariadenia o praní špinavých peňazí. Aj keď sú tieto horné limity spočiatku stanovené na rozumnej úrovni, aby bolo eEuro atraktívne, mohli by sa ľahko a rýchlo znížiť, keď hotovosť už nebude vážnym konkurentom.

Európska komisia postupne znížila hornú hranicu, do ktorej môžete anonymne nakupovať s dobíjacími kreditnými kartami na internete, až na hlúpu sumu. To jasne ukazuje postoj EÚ a vlád k anonymným platbám. V návrhu nariadenia sa tiež uvádza:

"Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty o kategóriách osobných údajov spracúvaných poskytovateľmi platobných služieb, ECB a národnými centrálnymi bankami a poskytovateľmi podporných služieb."

Povinné prijatie: Digitálne euro dostane to, čo bolo odmietnuté, v hotovosti

Nie je prekvapením, že digitálne euro má dostať rovnaký štatút ako iné zákonné platidlo, aké mala doteraz eurohotovosť. Ale nielen to, mal by byť podstatne viac rovný ako rovný.

Zatiaľ čo základná akceptačná povinnosť pre príjemcov platby spojená so štatútom zákonného platidla bola za aktívnej pomoci Európskej komisie a ECB stále viac a viac oslabovaná, eEuro má byť vybavené maximálnym počtom akceptačných povinností a minimom povolených výnimiek. .

Zmluvná sloboda sa vzťahuje na hotovosť. Kupujúci a predávajúci si môžu slobodne vybrať spôsob platby. Ak príjemca platby vylúči platbu v hotovosti vo svojich všeobecných obchodných podmienkach a zreteľne to vyvesí na plagát, potom sa vylúčenie platby v hotovosti považuje za dohodnuté a povolené. Dokonca aj prevádzkovatelia poschodových a parkovísk a dopravné spoločnosti, kde je dobrovoľnosť transakcie pre nedostatok alternatívnych poskytovateľov mimoriadne otázna, čoraz častejšie vylučujú hotovostné platby a unikajú im. Dokonca aj štátne inštitúcie, kde je dobrovoľnosť dohody z titulu suverénnych právomocí vylúčená, čoraz častejšie odmietajú hotovosť alebo hotovostnú platbu spájajú s dodatočnými nákladmi či inými nevýhodami. Ani Európska komisia, ani ECB s tým všetkým nikdy nič neurobili.

Práve naopak: V jednej žalobe o právo na zaplatenie licenčného poplatku v hotovosti, ktorá skončila pred Európskym súdnym dvorom, Európska komisia a ECB poskytli súdu argumenty (podľa mňa mimoriadne chabé) vo svojich vyjadreniach ako prečo bolo prípustné, aby orgány odmietli prijať zákonné platidlo. Zásadný rozsudok ESD potvrdzujúci toto stanovisko v tomto prípade je v návrhu nariadenia spomenutý niekoľkokrát.

Postoj k digitálnemu euru je úplne iný. Výslovne si uvedomujú problém, že celoeurópska jednotná použiteľnosť a atraktívnosť spôsobu platby v eurách je spochybnená, ak sa príjemcovia môžu slobodne rozhodnúť, či ho prijmú alebo nie. V odôvodnení (20) sa preto uvádza:

„Aby sa zabezpečilo, že občania a podniky budú mať prospech zo širokej akceptačnej siete a budú môcť efektívne využívať digitálne euro vo svojich denných platbách, príjemcovia platieb, na ktorých sa vzťahuje povinnosť prijímať platby v digitálnych eurách, by nemali prijímať digitálne platby v eurách jednostranne prostredníctvom individuálne dojednané Vylúčiť zmluvné podmienky alebo inými vopred dohodnutými zmluvnými podmienkami, vopred formulovanými štandardnými zmluvami, podmienkami, postupmi, ponukami alebo inými prostriedkami smerujúcimi k zmluvnej dohode bez toho, aby platiteľ mal možnosť ovplyvniť obsah podmienok.“

Výnimky by mali existovať v zásade len pre súkromné ​​osoby a pre mikropodniky s menej ako desiatimi zamestnancami alebo tržbami menšími ako dva milióny eur ročne, ale iba v prípade, že zásadne neprijímajú porovnateľné digitálne platby.

Výraz „nemá“ sa v zmysle tohto nariadenia chápe ako „nesmie“. Ak by Európska komisia rozhodla o niečom podobnom pre hotovosť, namiesto toho, aby bola správa hotovosti stále drahšia a pokladala by hotovosť za nelegálnu a neslušnú, nemohla by dnes hovoriť tak naivne, že používanie hotovosti sa stáva čoraz viac a viac. bežnejšie ďalej vzadu.

V návrhu nariadenia sa mi nepodarilo nájsť výnimku z používania eEuro pre úrady a iné štátne orgány, ako je vysielanie.

Tu bude dôležité, do akej miery budú skutočne prijaté priaznivé predpisy pre digitálne euro v zatiaľ neznámom návrhu nariadenia o stanovení akceptačných povinností pre hotovosť. Keďže Európska komisia a ECB viedli na súde kampaň, aby umožnili rádiu a tým aj iným vládnym agentúram odmietnuť prijať hotovosť z (predstieraných) nákladových dôvodov, len ťažko si viem predstaviť, že Komisia nenájde trik, ako zabezpečiť ochranu použiteľnosť hotovosti podstatne slabšia.

Ako preventívne opatrenie sa už v článku 10 nariadenia o eEuro uvádza:

„Príjemcovia peňažného dlhu v eurách prijímajú platby v digitálnych eurách v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia bez ohľadu na to, či prijímajú platby v eurových bankovkách a minciach v súlade s [navrhovaným;NH] nariadením o platnosti eura. bankovky a mince akceptujú zákonné platidlo“.

Prípad, že môže byť odmietnutá hotovosť, ale nie eEuro, sa teda zaznamenáva a reguluje podľa možnosti.

Finančný sektor musí šíriť eEuro...

Ďalším odklonom od zmluvnej slobody nariadenie núti všetky banky a sporiteľne ponúkať digitálne euro a všetkých poskytovateľov platobných služieb s ním spracovávať platby. potom:

„Ak by dostupnosť digitálneho eura závisela od slobodných obchodných rozhodnutí všetkých poskytovateľov platobných služieb, mohli by poskytovatelia platobných služieb digitálne euro marginalizovať alebo dokonca vylúčiť. To by mohlo zabrániť používateľom uskutočňovať a prijímať platby v mene, ktorá má štatút zákonného platidla.“

Ľudia z dobrého dôvodu neveria, že zákazníci absolútne chcú digitálne euro a že poskytovatelia finančných služieb ho ponúkajú, aby nestratili svojich zákazníkov v prospech konkurencie. Je lepšie vynútiť si rozšírenie a rozsah služieb súvisiacich s novým platobným prostriedkom, ktorý okrem dotovaných cien a regulačných privilégií neponúka žiadnu rozpoznateľnú pridanú hodnotu.

... a dotuje dokumentáciu War on Cash

Akoby to nestačilo, banky, sporiteľne a poskytovatelia platobných služieb nesmú účtovať súkromným osobám poplatky za účet v eEuro ani za jednoduché platobné služby v eurách. Tieto si musíte nosiť sami. Môžu účtovať obchodníkom a iným komerčným príjemcom platby. V návrhu sa však jasne uvádza, že úroveň cien týchto služieb by sa mala udržiavať na úrovni nákladov prostredníctvom prísnej regulácie.

V odôvodnení (41) sa uvádza:

„S cieľom zabezpečiť široký prístup k digitálnemu euru a jeho používanie v súlade s jeho štatútom zákonného platidla a podporiť jeho úlohu menovej kotvy v eurozóne by sa fyzickým osobám (...) nemali účtovať poplatky za základné digitálne platby v eurách. služby . To znamená, že týmto používateľom digitálneho eura by nemali byť účtované žiadne priame poplatky za základný prístup a používanie digitálneho eura, transakčné poplatky alebo iné poplatky priamo súvisiace s poskytovaním služieb súvisiacich so základným používaním digitálneho eura sú spojené.“

A odôvodnenie (43):

„Keďže digitálne euro je formou jednotnej meny, ktorá má štatút zákonného platidla, digitálne platby v eurách by nemali podliehať nadmerným poplatkom zo strany poskytovateľov platobných služieb. Najmä udelenie štatútu zákonného platidla pre digitálne euro a s tým spojená povinnosť prijatia znamená, že obchodníci nemajú inú možnosť, ako prijímať digitálne platby v eurách. Okrem toho akýkoľvek poplatok alebo poplatok za transakciu alebo obdobie priamo alebo nepriamo podkopáva nominálnu hodnotu prijatých platieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štatútu zákonného platidla. Je preto nevyhnutné

ECB má pokyn, aby stanovila cenový strop pre platobné služby v eEuro.

Programovateľné, ale nie programovateľné

Rozpoznateľné v reakcii na alergickú reakciu verejnosti na možnosť, že by eEuro mohlo na diaľku kontrolovať naše používanie peňazí, napríklad vo forme dátumu expirácie alebo vylúčenia určitých tovarov a služieb z toho, čo sa dá za peniaze kúpiť Je to výslovne uvedené v odôvodnenie (56), že digitálne euro nebude programovateľné. Avšak aj:

„Digitálne euro by malo podporovať programovanie podmienených digitálnych platobných transakcií v eurách poskytovateľmi platobných služieb. Digitálne euro by však nemalo byť „programovateľnými peniazmi“, t. H. sú jednotky, ktoré je možné vzhľadom na inherentne špecifikované podmienky vydania použiť len na nákup určitých druhov tovarov alebo služieb, alebo ktoré podliehajú časovým obmedzeniam, po ktorých ich už nemožno použiť. Podmienené platobné transakcie sú platby, ktoré sú automaticky spúšťané softvérom na základe vopred definovaných a dohodnutých podmienok. "

Toto je úprava okien. O tom, čo tu Komisia vylučuje, sa nikdy vážne nediskutovalo, konkrétne o programovaní peňazí, ktoré sa začína samotnými peniazmi a „inherentne“ ich znehodnocuje, bez ohľadu na to, kto ich napríklad vlastní, alebo obmedzuje oblasť ich použitia.

Čo je znepokojujúcejšie, je možnosť, ktorá je už dostupná s peniazmi digitálnych komerčných bánk, zabezpečiť na úrovni poskytovateľa platobných služieb, že ich zákazníci už nebudú môcť uskutočňovať určité platby, ak splnia určité podmienky – napríklad alkohol a hazardné hry na sociálnych sieťach. poberateľov sociálnych dávok podľa vzoru Austrálie. Pri blokovaní účtu platí to isté, čo v posledných rokoch mali napríklad bezohľadní publicisti v Nemecku alebo ľudia s došlými platbami z Číny.

Spojenie s eEuro je dané predovšetkým tým, že konkuruje hotovosti a vytláča ju, takže kontrolovateľné digitálne peniaze všetkého druhu sú čoraz dôležitejšie a alternatív je čoraz menej.

Podpora digitálnej identity

Jeho prepojením s Európskou peňaženkou digitálnej identity (peňaženka s digitálnou identitou tu), ktorú podporuje Komisia EÚ, má eEuro tiež podporiť projekt, ktorý je podľa predchádzajúcich noriem protiústavný, s cieľom poskytnúť všetkým občanom biometricky podloženú, jedinečnú digitálnu identitu, ktorú môžu použiť na všetko Mhttps ://ipdtl.com/link/kontrafunk2 (nemusia) nevyužívať žiadne možné výhody. Potom sa o nich dajú automaticky spájať všetky možné údaje, ako keby existovala jedna obrovská mega databáza so všetkými údajmi o všetkých občanoch.

Ursula von der Leyen chce jednotnú digitálnu identitu pre všetkých občanov EÚ
23.09.2020 | Počúvaj | Podľa plánov predsedu Komisie by všetci občania EÚ mali mať „európsku digitálnu identitu“, ktorú môžu „používať kdekoľvek v Európe na všetko od platenia daní až po prenájom bicyklov“. Pre Európu chce implementovať to, čo ID2020, Svetové ekonomické fórum, Svetová banka a vnútorná bezpečnosť celosvetovo presadzujú – s cieľom zdokonaliť automatizovaný dohľad nad svetovou populáciou.

V tomto zmysle odôvodnenia (58) a (59) uvádzajú:

„Európske peňaženky digitálnej identity by mohli uľahčiť digitálne transakcie tým, že umožnia autentifikáciu, identifikáciu a výmenu atribútov, ako sú licencie a certifikáty. (...) Front-endové riešenia, ktoré má vyvinúť Európska centrálna banka, by preto mali náležite zohľadniť technické špecifikácie pre európske výmeny digitálnej identity. To by umožnilo primeranú interoperabilitu s európskymi výmenami digitálnej identity, čo by umožnilo realizovať tieto výhody.
Používatelia by mali mať možnosť deportovať a autorizovať platby digitálnym eurom pomocou európskych peňaženiek digitálnej identity, ak si to želajú. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní akceptovať európske peňaženky digitálnej identity na overovanie totožnosti potenciálnych aj existujúcich zákazníkov.

A keďže ľudia sú už v procese odoberania zmluvnej slobody a slobody konania všetkým možným spoločnostiam pri presadzovaní digitálneho eura, musia tak urobiť aj výrobcovia smartfónov a iných relevantných zariadení, poskytovatelia služieb eEuro a všetci emitenti digitálnych identifikačných peňaženiek na bezkontaktné platby s cieľom poskytnúť eEuro prístup k NFC anténam zariadení a k takzvaným zabezpečeným prvkom zariadení (odôvodnenie (70)).

Najmä ECB by mala zabezpečiť ochranu údajov a hospodárnosť údajov. Hlúpe len pre tých, ktorí sa spoliehajú na to, že ide o nezodpovednú, takmer úplne autonómnu organizáciu, prakticky imúnnu voči nepriaznivým následkom nesprávneho konania.

V článku 40 sa uvádza, že povinnosti zodpovedať sa ECB sú založené na článku 15 ods. 1 a 3 stanov ECB. Pozostávajú z minimálne štvrťročnej správy o ich činnosti a výročnej správy pre inštitúcie EÚ.

zhrnutie

eEuro s nízkymi limitmi objemu kreditov a transakcií neponúka používateľom žiadnu pridanú hodnotu v porovnaní s digitálnymi platbami s peniazmi alebo hotovosťou komerčnej banky. Európska komisia si to uvedomuje a nariadením eEuro chce prinútiť všetkých zainteresovaných na strane poskytovateľa, aby distribuovali nové platobné prostriedky za dotované alebo maximálne náklady pokrývajúce ceny a ponúkali základné služby.

Príklad Nigérie, prvej veľkej krajiny, ktorá zaviedla digitálne peniaze centrálnej banky, ktoré sú v zásade dostupné pre každého, ukazuje, že je to potrebné na to, aby sme pomohli CBDC, ktorá neponúka žiadne výhody, dosiahnuť prelom. Ostal prakticky nevyužitý, po čom centrálna banka zaviedla drakonické peňažné obmedzenia, aby mu pomohla preraziť. Po zmene vlády bol šéf centrálnej banky zodpovedný za to nedávno zosadený a zatknutý. 

Zároveň je eEuro koncipované tak, aby v maximálnej možnej miere mohlo konkurovať hotovosti, čím sa urýchlil jej pokles, ktorý je dlhodobo podporovaný reguláciou.

Aj keď neponúka žiadnu pridanú hodnotu pre používateľov, eEuro ako alternatívne zákonné platidlo zbavuje zodpovedných potreby držať hotovosť ako zatiaľ jediné zákonné platidlo a prestať ju zámerne oslabovať. Pretože eEuro je potom k dispozícii ako alternatívna kotva pre menový systém. A marginalizovaným skupinám, ktoré sú odkázané na hotovosť, ako sú bezdomovci, ktorí sa ukázali ako hlavná prekážka pri zbavení sa hotovosti vo Švédsku, majú byť zásobované eEurá na pamäťovom médiu aj bez toho, aby mali bankový účet.

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes